Keresés ebben a blogban

2013. december 27., péntek

Hol dől el a csata?


Ma is tarolt Oswald Chambers.
Hogy hogyan lehet ennyire friss, aki közel 100 éve elköltözött? (lásd Wikipédia) Talán azért, mert a földön töltött éveit tényleg Krisztusban gyökerezve élte meg.
Sokat nem tehetek hozzá, de annyit mondanék, hogy birtokunkba venni mindazt amit Isten készít - kb. erről szól. És ha más lenne a szívünk kérése, az is megváltozhat ebben a kapcsolatban:
Zsolt.37,4 Gyönyörködj az Örökkévalóban, akkor megadja szíved kéréseit!
Fil 2,13  Mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy ti is azt akarjátok tenni, ami neki örömet szerez.
Oswald Chambers "Krisztus mindenek felett" c. könyvéből
HOL DŐL EL A CSATA?

"Ha visszatérsz, Izráel, ezt mondja az Úr..." (Jer 4,1).

Nem a külső világban dől el, hogy megnyerjük-e a csatát vagy elveszítjük, hanem az akarat rejtett világában, Isten előtt. Isten Szelleme megragad és arra kényszerít, hogy egyedül maradjak Istennel és Őelőtte megharcoljam a harcom. Amíg ezt meg nem teszem, a külső körülményeimben mindig vereséget szenvedek. Lehet, hogy ez a harc egy percig tart, de lehet, hogy egy esztendeig is! Ez rajtam múlik, nem Istenen. De ezt csak Isten előtt lehet megvívni, és nekem elszántan át kell mennem a lemondás poklán - Isten előtt. Semminek sincs többé hatalma azon az emberen, aki harcát Isten előtt megharcolta és győzött.

Ha így szólok: "Várok, amíg megfelelő helyzetbe jutok, majd akkor kipróbálom Istent", akkor semmire sem jutok. Lelkem csendjében kell a dolgot elintéznem Istennel, ott, ahova semmiféle idegen nem léphet be és aztán azzal a bizonyossággal mehetek tovább, hogy megnyertem a csatát. Ha ott bent elvesztem a csatát, olyan bizonyos, hogy csapás, katasztrófa és felfordulás következik, mint ahogy bizonyos Isten végzése. Azért nem nyerem meg a csatát, mert megpróbálom előbb a külső világban megnyerni. Állj Isten elé egymagad, harcolj Őelőtte, intézd el ügyedet ott egyszer s mindenkorra!

Más emberekkel szemben is úgy kell eljárnunk, hogy akarati döntésre bírjuk őket. Ez az út vezet az átadáshoz. Isten újra meg újra - nem gyakran, csak néha - válságba vezet minket. Ez lesz életünk nagy vízválasztója: vagy egyre hanyagabb és hasznavehetetlenebb keresztyének leszünk, vagy mindig jobban égünk Isten dicsőségéért: hogy a legvégsőt is odaszánjuk az Ő legfenségesebb céljáért.

2013. december 25., szerda

Birtokos esetben gyümölcsözön

Olvastam a Lukács evangéliumában, hogy mennyire fontos az, hogy milyen szívvel hallgatjuk Jézust.
Mikor a jó földbe vetett magról azt mondja, hogy
Lukács 8:15 Ami a hasznos földben van, olyanokat jelez, akik miután nemes és jó szívvel meghallgatták az Igét, azt birtokukba veszik és állhatatossággal gyümölcsöt teremnek....18 azért vigyázzatok rá, hogy hogyan hallgatjátok, mert akinek van, annak adni fognak, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije lenni látszik.
 • nemes és jó szív
 • meghallgatták az Igét
 • azt birtokukba veszik
 • állhatatosság
Magyarul: nem elég, ha jó a szíved, nem elég ha hallod az Igét, birtokba is kell venni azt.
birtokukba veszik: κατέχω  (katekhó)
1) erősen tart, megtart, birtokol; magánál tart; fogva tart
2) feltart, tartóztat, visszatart; akadályoz
3) birtokba vesz, elfoglal
4) tart vmerre

Ez is érdekelhet
Meg ez is

2013. december 23., hétfő

Azért élek, Uram...

 Egy barátom múltkor megkérdezte tőlem, hogy vajon miért él? Mi lehet a küldetése, életcélja, elhívása?
Nem tudtam rá válaszolni, csak pedzegettem az Isten királyágának építését, de hogy hogyan...?
Ebben a dalban szépen össze van foglalva.
Aztán ma egy szó ragadta meg a figyelmemet: ,,tanítás", mégpedig a Kolossé 1-et olvasva:
28 Mi Krisztust hirdetjük mindenkinek. Mindenféle bölcsességgel tanítunk, biztatunk és figyelmeztetünk mindenkit, hogy úgy állítsuk őket Isten elé, mint akik már elérték Krisztusban a teljességet. 29 Ez a célja minden erőfeszítésemnek, ezért küzdök Krisztus erejével, amely hatalmasan működik bennem.
hirdetjük: καταγγέλλω  (katangelló) - hirdet, kihirdet, bejelent
tanítunk: διδάσκω  (didaszkó) - tanít, oktat, felvilágosít
biztatunk és figyelmeztetünk: νουθετέω  (nútheteó)
1) eszébe juttat, emlékeztet, figyelmeztet
2) int, megdorgál, fedd, rendreutasít
3) megnyugtat


Hát Pálnak aztán voltak céljai, meg eszközei bőségesen.
Mi ugyan várjuk a sült galambot, hogy ,,...jöjjön el a Te országod", de Pál küzdött érte.
Mindehhez nem a saját erejét, hanem Jézusét használva: ἐνέργεια  (energeia)
- működés, cselekvés, munka, megvalósulás, beavatkozás

2013. december 22., vasárnap

Felszólítom magamat???

 Nem mindig magától értetődő, hogy lángoló várakozás, vagy éppen istenfélelem jellemezze a kapcsolatomat az Örökkévalóval. Oké, tudom, hogy van és ott van, de mi történik, ha éppen nincs semmi (különösebb) bajom, ami miatt sürgető szükségben lennék, hogy hozzá forduljak? ...gondolkoztam el ma reggel.
Észleltem magamon ugyanis, hogy nincs bennem az a jó értelemben vett alázat. Mondjuk ha az lenne a munkám, hogy minden reggel (csak) a polgármesterrel kellene találkoznom, hogyan tisztelném meg? Jómúltkor ugyanis volt szerencsém látni, ahogyan egy rendezvényen fogadták a háttérmunkások, szervezők - a team a ,,Polgit". Volt ott sürgés-forgás, tízen ugrálták körül - köztünk szólva enyhe túlzásnak tűnt a dolog.
Ehelyett én

 • a világmindenség teremtőjével, az Atyával, 
 • a megmentőnkkel Jézussal és 
 • segítőnkkel a Szentszellemmel 
kávézom nap-nap után és hol marad részemről a tisztelet, meg a várakozás, készülődés? Úgyhogy fel is tettem magamban a kérdést, hogy akkor hogyan tovább?
Eszembe jutott, hogy nem újkeletű dolog ez, mert a zsoltárokban is olvasunk olyat, hogy ,,dicsérd én lelkem az Urat!", máshol pedig, hogy ,,megalázza magát".
Érdekes megközelítés.
2Krón 7:14   És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.  
Máté 18:4   Aki azért megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában.  
Máté 23:12   Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.  
Luk 14:11   Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.  
Luk 18:14   Mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.
Tehát akkor mi a megoldás?
Próbálok magamról úgy gondolkodni, mint akivel még nincs kész az Örökkévaló. Mint bűnös vámszedő, aki bármikor visszacsúszhat a lejtőn.


2013. december 20., péntek

Oswald Chambers

Oswald Chambers "Krisztus mindenek felett" c. könyvéből
 A SZOLGÁLAT HELYES IRÁNYVONALA

"És én, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket" (Jn 12,32).

Nagyon kevesen értik meg közülünk is, miért halt meg Jézus Krisztus. Ha az embereknek csak részvétre van szükségük, akkor Krisztus keresztje üres komédia, semmi szükség nem volt rá. A világnak nem "egy kis morzsányi szeretetre", hanem orvosi műtétre van szüksége.

Amikor egy szellemi nyomorúságban lévő lélekkel állsz szemtől szemben, emlékezz a kereszten függő Jézus Krisztusra. Ha az ilyen lélek Istenhez juthat más vonalon is, akkor Jézus Krisztus keresztje szükségtelen. Ha másként is lehet segítened, talán együttérzéssel vagy megértéssel, akkor Jézus Krisztus árulója vagy. Saját lelkednek helyes kapcsolatban kell maradnia Istennel, és az áradjon rá másokra, ami tőle jön. Nem emberi módon kell "adnod", így Istent semmibe veszed. A mai kor szembeötlő ismertetőjele a barátságos vallásosság.

Egyetlen egyet kell tennünk: Jézus Krisztust, a Megfeszítettet kell bemutatnunk mindenkor. Félrevezet minden olyan tanítás, ami nem Jézus keresztjére épül. Ha maga a szolgáló lélek hisz Jézus Krisztusban és a megváltás valóságában teljesen megbízik, meg kell ragadnia az embereket, akikhez beszél. A keresztyén munkásnak Jézus Krisztushoz való viszonya a maradandó és az mélyül el. Ettől, egyedül csak ettől függ, hogy Isten felhasználhatja-e az evangélium hirdetésére.

Az Újszövetség szolgájának az az elhívatása, hogy leleplezze a bűnt és felemelje Jézus Krisztust, a Megmentőt; ezért nem is lehet költői szép beszédű, hanem szigorúan, sebészként kell eljárnia. Isten azért küldött minket, hogy Jézus Krisztust megmutassuk, nem azért, hogy csodaszép előadásokat tartsunk. Egészen olyan mélyre kell lehatolnunk, amilyen mélyrehatóan Isten vizsgált meg bennünket. Az Írást metszőkésként kell használnunk, kertelés nélkül mondjuk meg az igazságot, és az Ige tanításait rettenthetetlenül alkalmaznunk kell.

2013. december 19., csütörtök

Vámszedők ma

 Irigylem Jézus mentalitását, ahogyan azokhoz az emberekhez viszonyult, akik abban a korban - bizonyos dolgok miatt bűnösnek számítottak.
Ott volt pl. Lévi, vagyis Máté, aki egy vámszedő volt, amely foglalkozást (és annak űzőit) az izraeliták megvetették, mivel rengeteget dolgoztak a saját zsebükre is. Itt olvashatsz róla: Wikipédia
Másodszor pedig ott volt Zákeus, a kis termetű fővámszedő, aki szintén vendégül láthatta Jézust és ez a csekély bizalom, amit Jézus neki szavazott arra késztette a mások által ,,hivatásos bűnöző"-nek titulált embert, hogy a vagyonát megossza a szegényekkel.
Luk 19:8  Zákeus pedig előállva, mondta az Úrnak: Uram, minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással (pereskedéssel, zsarolással, feljelentéssel) elvettem, négyszer annyit adok helyébe.
Azon gondolkodtam, ha Jézus nem szavazott volna bizalmat ezeknek az embereknek, mennyi mindentől lettek volna megfosztva  - lásd üdvösség.
Mi is hasonlóképpen, mert Máté / Lévi írta az egyik evangéliumot az Újszövetségben.

Uram segíts, hogy ilyen szeretettel viseltessek a korunk Mátéihoz, Zákeusaihoz!
Luk 19:10  Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

2013. december 18., szerda

(I)gazságérzetem

Sokat bajlódok mostanság az igazságérzetem miatt, azért volt jó elolvasnom a 37. Zsoltárt.
Kilencszer említi a  צַדִּיק  (caddíq) - szót, ami ennyit jelent:


 • igazságosan ítélő, törvényes,
 • igazságos, erényes istenfélő 
 • igaz, akinek igaza, igaz ügye van
 • igaz, helyes, törvényes (dolog)
Viszont már azt is észrevettem, hogy Isten igazsága nem mindig egyezik meg a miénkkel.
Ő az igaz(i) bíró és rá kell hagynom a bíráskodást, nekem egy dolgom van, hogy csendben várjam Őt és Rá figyeljek!
Itt már írtam erről...


Zsoltárok 37 - Dávidé.

37 Ne bosszankodj a gonoszok miatt,
ne irigykedj azokra,
akik lopnak, csalnak és hazudnak!
2 Mert hirtelen meghalnak,
ahogy a füvet lekaszálják,
hamar elhervadnak, mint a virágok.
3 Te csak bízz az Örökkévalóban,
és tedd meg, ami helyes,
akkor megmaradsz a földön,
és az Örökkévaló jósága mindennel ellát.
4 Gyönyörködj az Örökkévalóban,
akkor megadja szíved kéréseit!
5 Bízd rá minden dolgodat,
benne bízz, majd ő véghezviszi:
6 nyilvánvalóvá teszi igazságodat,
és jogodra fényt derít.
7 Nyugodj meg, és várd az Örökkévalót!
Ne bosszankodj, mikor a gonoszoknak valami sikerül,
ne mérgelődj, ha tervük megvalósul!
8 Csillapodj le, nyugodj meg!
Ne haragod vezessen,
abból csak baj származna!
9 Mert a gonoszok mind elpusztulnak,
de akik az Örökkévalót várják, öröklik a földet.
10 Még egy kis idő, és a gonoszok eltűnnek,
akárhogy keresed, többé nem találod őket!
11 De a szelídek és alázatosak öröklik a földet,
élvezik a békességet és bőséget.


12 A gonoszok terveket szőnek az igazak ellen,
és fogukat csikorgatják dühükben.
13 De az Úr nevet rajtuk, mert tudja,
hogy közeleg büntetésük napja!
14 Kardjukat emelik a gonoszok,
és nyilaikkal céloznak,
hogy az alázatosokat megöljék,
elpusztítsák az igazakat.
15 De kardjuk saját szívükbe hatol,
és íjuk eltörik!
16 Többet ér a kevés az igaz kezében,
mint a nagy vagyon,
amelyet gonoszok gyűjtenek rakásra.
17 Mert a gonoszok hatalma[b] megtörik,
de az igazakat az Örökkévaló támogatja.
18 Az Örökkévaló ismeri az igazakat,
akiknek öröksége mindig megmarad,
19 nem vallanak szégyent, még nehéz időkben sem,
jóllaknak éhínség idején is.
20 De elpusztulnak a gonoszok mind,
és az Örökkévaló ellenségei, mint virágok a mezőn!
Bizony, eltűnnek, mint a szétfoszló füst!
21 A gonoszok kölcsönkérnek, de vissza nem adják,
az igaz pedig jó szívvel és bőkezűen adakozik.
22 Akiket az Örökkévaló megáld, öröklik a földet,
akiket pedig megátkoz, kipusztulnak róla.
23 Akinek útja tetszik az Örökkévalónak,
annak lépéseit ő irányítja.
24 Az ilyen ember, ha elesik is, nem marad a földön,
mert az Örökkévaló kézen fogja és felsegíti.
25 Gyermek voltam, meg is öregedtem,
de nem láttam igazat elhagyatva,
sem, hogy gyermekei koldultak volna.
26 Az igaz ember egész életében bőkezűen adakozik,
gyermekei pedig áldottak.
27 Kerüld el a gonoszt, tedd meg, ami helyes,
akkor biztonságban lakhatsz örökké!
28 Mert az Örökkévaló szereti az igazságos ítéletet,
soha nem hagyja el hűséges követőit.
Megőrzi őket örökké,
de a gonoszok utódait kiirtja.
29 Az igazak öröklik a földet,
és rajta laknak örökké.
30 Bölcsen szól az igaz,
és igazságosan ítél,
31 Istenének törvényét hordozza szívében,
ezért nem ingadoznak léptei.


32 Leselkedik a gonosz az igazra,
meg akarja ölni,
33 de az Örökkévaló nem adja kezébe.
Nem ítéli el az igazat, mikor ítéletre kerül.
34 Várd az Örökkévalót, és maradj meg útján,
akkor ő felemel, és öröklöd a földet.
Bizony, meglátod,
hogy mind kiirtja a gonoszokat róla!


35 Láttam egy erőszakos, gonosz embert:
olyan erős volt, mint egy terebélyes fa.
36 De egyszerre eltűnt: néztem, és nincs többé!
Kerestem, de sehol sincs!
37 De nézd csak az igaz embert,
figyeld meg a becsületesek sorsát!
Mert a jövő a békességet szerető embereké.
38 A bűnösök pedig kipusztulnak a Földről,
a gonoszokat mind kivágják.
39 Az igazakat pedig megmenti az Örökkévaló,
biztos menedékváruk ő minden bajban.
40 Az Örökkévaló megsegíti és megmenti az igazakat,
megszabadítja őket a gonoszoktól,
megvédi őket, mert hozzá menekülnek.

Footnotes:
Zsoltárok 37:1 zsoltár Minden egyes verse az eredetiben a héber ABC soron következő betűjével kezdődik.
Zsoltárok 37:17 hatalma Szó szerint: „karja”.

2013. december 15., vasárnap

Micimackó és Malacka


- Micimackó! Mi van, ha egyszer elkövetkezik egy olyan nap, amikor el kell válnunk?

- Ha együtt válhatunk el, akkor semmi kifogásom ellene.

- Na igen-igen, úgy könnyű. De... ha nem lennénk együtt? Hogyha én máshol lennék?

- Jajj... de nem lehetsz máshol, hiszen nélküled egészen elvesznék. Kinek szólnék egy olyan bizonyos holnapon, amikor épp nem vagyok elég erős, vagy elég bátor?

-Hát tulajdonképpen...
- És kitől kérnék tanácsot, amikor nem tudnám, hogy merre tovább?
- Micimackó, mi van, ha mégis?
-Mégsem, az nem fordulhat elő... Ha mégis eljön az idő, amikor nem leszünk együtt, akkor nagyon fontos, hogy megjegyezz valamit!
- Mi az a fontos megjegyezni való?
- Hogy bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb vagy, mint sejted és okosabb, mint véled. De a legfontosabb az, hogy ha el kell válnunk, én akkor is mindig veled leszek... veled leszek!

2013. december 12., csütörtök

Ki hitte volna?

...hogy az élet gondjai és aggódásai egyenrangúak a gyönyörökkel és a gazdagsággal? Ugyanis pont olyan könnyen elnyomják bennünk Isten beszédét, hogy az ne tudjon meggyökerezés után gyümölcsöt teremni... • Gazdagság és szegénység,
 • egészség és betegség,
 • öröm és bánat,
 • gyönyörök és szenvedések...ugyanakkora eséllyel indulnak abban, hogy eltávolítsanak minket Istentől.

Jézus mondja:
Lukács 8, 14 ,, ...A tüskés gyomok közé hullott magok esete azokat jelképezi, akik hallják Isten üzenetét, de ahogy múlik az idő, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elnyomják bennük Isten üzenetét, és nem hoznak termést. 18 Tehát gondoljátok át alaposan, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, az még többet kap. De akinek nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt gondolja, hogy az övé.”

Lukács 21, 34-36  „Vigyázzatok magatokra! Ne engedjétek, hogy a lelketeket túlságosan lefoglalja vagy megterhelje valamilyen kábulat, részegség vagy gond! Különben az a nap olyan váratlanul ér benneteket, mint a csapda. Mert eljön az a nap minden emberre, aki csak a föld színén lakik. Ti azonban mindig éberen őrködjetek! Imádkozzatok, hogy legyen erőtök kimenekülni azokból a dolgokból, amelyek bekövetkeznek, és hogy majd bizalommal állhassatok meg az Emberfia előtt!”

2013. december 11., szerda

Döbbenet, avagy a tolvaj szarka (vagy inkább Sátán)

Na jó, akkor varjú! Nem találtam megfelelő szarkás képet.
:)
Komolyra fordítva a szót:
Kedvenc szavam az "üdvösség,, az Újszövetségben és mivel annyira mély és sok jelentése van, rengeteg húrt pendít meg a szívünkben, ha igazán megértjük.
Ebben a mondatban a megmenekülés szó = üdvösség = σῴζω  (szódzó)


Görögben az üdvösség: σῴζω  (szódzó)
1) megtart, (biztonságban) megőriz
2) megment, kiszabadít, biztonságba helyez, meggyógyít; üdvözít
3) betart (ígéretet)
4) megtart (emlékezetében)
5) elrejt, titokban tart
passzív alak:
6) életben marad, tovább él
7) megmenekül, épségben marad, biztonságba kerül
8) elmenekül, szerencsésen eljut valahová

Magyarról magyarra tehát: Akinek a Sátán kilopja a magot (Igét) a szívéből az

 • nem tud biztonságban megtartatni,
 • nem tud meggyógyulni, megmenekülni,
 • nem tud elrejtőzni,
 • nem tud életben maradni,
 • nem tud szerencsésen megérkezni, eljutni valahová.
Mai ima: Uram segíts, hogy a magot, ami véletlen rossz helyre - út szélére - esett,
ne lopja el a tolvaj, és kérlek pótold! Vesd újra!
Ez is érdekelhet: Megmenekültek


2013. december 10., kedd

Az öt ,,Sola"

Sōla Scriptūra (egyedül a Szentírás);
sōlā fide (egyedül hit által);
sōlā grātiā (egyedül kegyelemből);
sōlus Christus (egyedül Krisztus);
sōlī Deō glōria (egyedül Istené a dicsőség).

2013. december 2., hétfő

A reggel

  Ma is, mint sok másik reggelen bonyolultan keltem, sok minden lehúzott, tele reménytelenséggel és előre frusztráltam magam a sok megugorhatatlan léc miatt.
Na de mit van mit tenni, az ágyam már pediglen kirúgott!
Jól van, tudom, hogy 
 • fáj a derekam,
 • lusta vagyok ( kb. mindenhez)
 • előre tartok a munkahelyi problémáktól, meg hogy hányszor reagálok rosszul,
 • nem tudok kilábalni a házimunkákból,
 • nincs sok kedvem a napi rutinhoz,
 • tele vagyok megoldhatatlannak tűnő helyzetekkel, melyeknek javarészt én vagyok az akadálya,
 • többet költök, mint amennyit keresek,
 • ma se ehetek annyit és azt, amit szeretnék...
 • ez lenne az a "sátorház" probléma?????
...na de innen szép győzni, csakhogy egyedül nem megy.
IDŐT KÉREK!!!!
Elmondom ezeket Istennek is, hátha - mint annyiszor már - könyörül rajtam!


Kol 1:23  ... Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől...
Zsid 12,1 ...félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.

2013. november 26., kedd

,,..felneveli igazságosságotok gyümölcseit..."

2 Korintus 9,8 - 15 Hatalma van az Istennek arra, hogy mindenféle kegyelmet bőségben árasszon rátok, hogy mindenkor, mindenben teljes megelégedésben, minden jó munkára bőségben legyetek, amint írva van: "Szórt, adott a szegényeknek, igazságossága örökké megmarad." Ő pedig, aki maggal látja el a vetőt, és kenyeret nyújt, hogy ehessünk, a ti vetéseteket is meg fogja szaporítani, és felneveli igazságosságotok gyümölcseit, úgyhogy gazdagságotokból telni fog az egyszerű szív mindenféle jótéteményére, mely majd rajtunk keresztül az Isten iránt való hálát munkálja. 
Mert ennek a vállalkozásnak szolgálata nemcsak a szentek hiányait tölti be, hanem sokak hálájától megsokasítva ömlik Isten felé. Mert szolgálatotokon keresztül, mellyel arról tesztek próbát, hogy magatokat a Felkent örömüzenetének összhangzó lélekkel alávetitek, a ti egyszerűségetek, mely vagyonotokat velük és mindenkivel közössé teszi, arra indítja őket, hogy Istent dicsőítsék, amikor értetek könyörögve utánatok epekednek az Isten rátok kiárasztott kegyelmének láttára.
Hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. 


2013. november 21., csütörtök

,,...szempilláink vizet ömlesszenek!"

 Nem annyira kedvelem azokat az időket, mikor sok-sok félelmetes Igét olvasok, de mégis ezt élem.
Magam részéről szívesebben foglalkoznék azzal, hogy minden happy, minden tuti, csak az öröm látogat el hozzám, de Isten néha mást is mond.
A Lídia Konferencia egyik délután megbeszélt igéje volt a Jeremiás 9-ből a sírással kapcsolatos rész:
20 Asszonyok, halljátok meg, mit mond az Örökkévaló! Hallgassatok szavára, tanítsátok meg leányaitokat a siratásra, szomszédjaitokat a siratóénekre: 21„Jaj, ablakainkra szállt a halál, s bejött házainkba, hogy kipusztítsa gyermekeinket az utcákról, kiirtsa a fiatalokat a terekről!”
Másnap reggel - némi fáziskéséssel - esett le a tantusz, mikor is a Jelenések könyve 14. rész befejezését olvastam:
17 Ezután a mennyei templomból kijött egy újabb angyal, aki szintén éles sarlót tartott a kezében. 18 Az oltártól pedig előlépett egy másik angyal, akinek hatalma volt a tűz fölött, és nagy hangon ezt kiáltotta a sarlós angyalnak: „Fogd a sarlódat, és szüreteld le a Föld szőlőjét, mert már érettek a fürtök!” 19 Erre az angyal megsuhintotta sarlóját a Föld fölött, leszüretelte a Föld szőlőjét, és a szőlőfürtöket bedobta Isten haragjának hatalmas szőlőtaposó kádjába.20 A városon kívül taposták meg a szőlőt, amelyből annyi vér ömlött ki, hogy az áradat a lovak zablájáig ért, és 1600 stádium távolságban mindent elöntött.
Ettől aztán rájöttem mit is jelent, hogy ,,szempilláink vizet ömlesszenek!"
Ugyanis kiszámoltam, hogy ha eljön az ideje és lezárul ez a korszak - a kegyelem korszaka - , mennyi vér fog folyni.
300 km hosszan a kb. másfél méter mély folyam. Azok közül akiket szeretek sokan el fognak veszni, ha még akkorra nem adják oda az életüket Jézusnak.

2013. november 15., péntek

Miért ne tétlenkedjünk?

 Viszonylag sok idő töltök reggelenként a kedvenc könyvem olvasásával, és időnként felmerül bennem, hogy normális dolog-e ez egyáltalán?
Aztán a minap is eszembe jutott az a dolog a tisztátalan szellemről, meg reggel beleolvastam Dávid és Saul történetébe és nem értem.
Sault egyszerűen valami gonosz szellem szállta meg és küzdött azért, hogy teljesen birtokba vegye őt és olyan indulatok uralkodtak benne, amik mindenáron Dávidra akartak támadni. (Itt olvashatod - 1 Sámuel 18-19.rész)
Ezt egyszerűen annyira nehezen értem meg, hogy az Isten által felkent király Saul, a szintén Isten által felkent Dávidra támadjon...
Most valahogy összekötöttem magamban a két történetet,

 • amit Jézus mond a Máté 12. részében a tisztátalan szellemről,
 • és amit az Ószövetségben olvasok Saulról.
Máté 12,43 „Amikor egy gonosz szellem kimegy az emberből, olyan helyeken kóborol, ahol nincs víz. Nyugalmat keres, de nem talál. 44 Akkor ezt mondja: »Visszamegyek a házamba, ahonnan kijöttem.« Tehát visszamegy, és azt üresen, kisöpörve, sőt feldíszítve találja. 45 Akkor elmegy, és maga mellé vesz hét másik szellemet, akik még nála is gonoszabbak, mind beleköltöznek abba az emberbe, és ott laknak. Így végül annak az állapota még rosszabb lesz, mint először volt. Bizony, így fog járni ez a gonosz nemzedék is!”
üresen:  σχολάζω  (szkholadzó)

1) ráér, szabad ideje / kapacitása van

2) nem foglalkozik, nincs igénybe véve, üres

Szóval az a TISZTÍTATLAN LÉLEK (nem véletlenül írtam el!!!) nyugalmat keres, de nem talál, ezért visszamegy az emberbe, mert üres tétlenségben találta a lelkét.
Ott talál nyugalmat.

Azért tisztítatlant írtam, mert a tisztátalan fordítása: ἀκάθαρτος  (akathartosz)

- szennyes, tisztát(a)lan, feslett

származása: (fosztóképző) + καθαίρω  (kathairó)- tisztogat, megtisztít; megmetsz, nyes  származéka

Ezért fontos, hogy ne legyen üres tétlenségben a lelkünk.
Jézus a Máté 12-ben ezt a dolgot kicsivel azután mondta el, miután a farizeusokat intette, hogy csak azt tudják mondani, ami a szívükből / belsejükből jön.
2013. november 12., kedd

Amit ma ,,megérthetsz", ne halaszd holnapra!

Ijesztő gondolatokat olvasok az újszövetségben, mégpedig itt.
Lényegében ez az evangélium hirdetőinek ellenségéről szól, de szerintem - és Ő fogalmaz így - azokról is, akik hallották, de nem engedelmeskedtek, nem hallgattak Rá.

2013. november 10., vasárnap

Praxisban

  Előfordul velem, hogy reggel felébredve mindenféle rossz gondolatok környékeznek meg és különféle kísértések, testi fájdalmak, tehetetlenségek gyötörnek. Aztán egy olyan kifejezés jut eszembe, amit előzőleg valamikor a Bibliában olvastam, és olyankor tudom, hogy ki kell keresnem, és el kell olvasnom az ide vonatkozó részt.
Pont!
Ma reggel azt olvastam, amikor Jézus arról beszél, hogy a tisztátalan szellem kimegy az emberből...,
Máté 12-t olvasva ezeket összegeztem:
 • A farizeusok nehezményezték a kalásztépést, de Jézus rámutatott a szent kenyerek történetére, és mondta nekik: ,,Nagyobb van itt a templomnál (szent helynél)!"
 • Kifogásolták, hogy szombaton gyógyít és Ő azt felelte: ,,Nagyobb van itt a szombatnál!"
 • A süket és vak ember (és még sok másik) meggyógyításakor az emberek odavoltak, a farizeusok azt állították, hogy Belzebub (a démonok fejedelme) segítségével űzi ki a démonokat. Jézus rámutat, hogy ez hülyeség. Mert Ő Isten szellemének segítségével űzi ki az ördögi fejedelemséget. Ez pedig annyit jelent, hogy Isten királysága, királyi hatalma közel ment hozzájuk.  Plusz még nekem azt is jelenti, hogy nagyobb van itt mindenféle démonnál, de még azok fejedelménél is, mert Ő ki tudja űzni azokat is!
 • Gyümölcséről meglátszik a fa milyensége. Mondanivalód alapján kiderül, hogy ártatlan vagy-e, vagy bűnös illetve hogy farizeus, vagy-e, vagy tanítvány! (Máté 12:37)
 • A farizeusok jelet kérnek, de nem ad nekik, csak Jónás jelére utal (3 napra meghal, majd feltámad). De mondja, hogy nagyobb van itt Jónásnál, és nagyobb van itt Salamonnál. Pedig akik ezekre hallgattak fel fognak támadni, de a  farizeusok nem, mert nem hallgattak rá.
 • Ezután következik az említett rész a tisztátalan szellemről, aki száraz helyeken jár, nyugalmat akar keresni, de nem találja, majd visszatér az emberbe és azt ,,üres tétlenségben (σχολάζω  (szkholadzó) ráér, szabad ideje / kapacitása van, nem foglalkozik, nincs igénybe véve, üres), tisztán és feldíszítve" találja, majd hetedmagával beköltözik. Nekem ez azt jelenti, hogy felcicomázott - külsőségre ügyelő, de tétlen lelkeket/szellemi lakhelyeket az ördög képes visszafoglalni.
 • Végül mikor keresik őt a rokonok, azt válaszolja, hogy az ő igazi rokonai azok, akik az Ő Atyja akaratát TESZIK!!! Nagyon fontos ez Neki!
Ekkor azt mondtam magamban, mint Pál, hogy ,,Ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem ennek a halálos testből!???"  (Róm 7:24 ) Kicsit később írja, hogy ,,Ha a test cselekedeteit ( πρα̑ξις  praxisz 1) cselekedet, tett, 2) haszon, eredmény) Szellem segítségével  halálra ítéljük / kiszolgáltatjuk a halálnak, életre kelünk (Róm 8:13).
Hát ez alapján a szó alapján adtam a ,,praxis" címet.

Praxis: gyakorlat, a valóság, a való élet, jártasság, tapasztalat, rendszeres működés, állandó ügyfelek köre, hivatás rendszeres gyakorlása.

Praxis, de nem mindegy, hogy a test praxisa, vagy a Szent Szellemé.

2013. november 6., szerda

Meglepi

 Időnként képes vagyok kétségbeesni, ha olyasmit fedezek fel egyes emberek gondolkodásában, (beleértve szerény személyemet is) ami  begyöpösödöttségre vall.
Olyankor jó esetben imádkozom, de általában inkább
 • dobok egy hátast,
 • dühös leszek, 
 • leragadok, 
 • fortyogok magamban...
Az Igében ez "botránkozás" címszó alatt szerepel.
Aztán minap Isten megörvendeztetett egy jó kis meglátással, amit az Apostolok cselekedeteiben olvastam, ez pedig a túlzásairól híres Péter apostolról szólt, aki eddig a történetig emberek ezreit vezette Krisztushoz, mikor is ez alkalommal imádkozás közben elragadtatásba került. (hogy testben-é nem tudom...).
Az a lényeg, hogy egy csúszó-mászókkal, égi madarakkal, négylábúakkal teli edényből kellett volna neki falatoznia, ami is az égből ereszkedett le. 
Tudható, hogy Péter zsidó ember lévén nem ehet meg akármit, és  még Isten győzködését is többször visszautasította, pedig Isten folyamatosan mondta neki, hogy amit Ő tisztított meg, azt ne mondja tisztátalannak.
Ott tipródott ez a bölcs vezető, hogy mi akar ez lenni, mikor is újabb meglepetésben volt része, Kornéliusz (egyáltalán nem zsidó ember) munkatársai felkeresték, és Isten utasította, hogy minden kétkedés nélkül menjen velük.
A harmadik meglepetés az egész csapatnak szólt, akik Péterrel tartottak, mert meghallották, hogy a rögtönzött prédikáció után Kornéliusz egész háznépére leszállt Isten Szelleme...
Ez a kis eszmefuttatás nekem azt a megnyugtató választ hozta, hogy még sokat tapasztalt hívő emberek sem biztos, hogy mindig mindent tökéletesen látnak.
Másrészt én is mindig legyek készen arra, hogy Isten akár újat mutat nekem egy addig berögzült dologról....

2013. november 2., szombat

Különválasztás - istenfélemmel

 Negatív kijelentést is hordozhat egyikünkben-másikunkban ez a szó, mégis az elmúlt pár évben tanulgatom a jelentését, és próbálom helyén kezelni, vagyis ISTEN SZERINTI MÓDON. Ugyanis míg Isten tényleg kegyelmes és irgalmas, a bűnnel mégsem tud egyetérteni és eljön az idő, mikor mindennel el kell számolnunk, amit tettünk - és ez most nem csupán a napi jócselekedekről szól.
Tegnap olvastam egy kis szösszenetet a Facebookon és rossz érzésem lett tőle, nem tudtam az egészet hol helyezném el mondjuk azon a skálán, ami pozitív istenfélelmet hoz az emberekben -  ha hoz.
A sztori arról szólt, hogy 5 fiatalember viccelődött rajta, hogy kipróbálják van-e Isten. Vicces szerződést kötnek, hogy éven belül eltemetik őket és ez meg is történt szép sorban. Mindez a történet írója szerint azért történt így, mert Isten nem engedi, hogy csúfot űzzenek belőle...
Aztán reggel átnéztem a vasárnapi sulis anyagot, abban is Dániel könyve 4. és 5. részét.
Kérdem én kinek ne az istenfélelem jutna eszébe?
Aztán elkezdtem gondolkodni a azon, hogy Jézus beszél arról, hogy az Isten királysága hasonló  egy jó nagy halászhálóhoz, ami mindenféle fajt kifog, és azokat külön kell választani. Ahogy folytatja:
Máté 13:47-50  Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle fajtát összefogott; Melyet, minekutána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén, a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványakat pedig kihányták. Így lesz a világ végén is: Eljőnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. És a tüzes kemencébe vetik őket; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
Majd megkérdezi a tanítványait: értettétek????  Mert erről is szólnia kell annak, aki jól magyarázza a Bibliát! - teszi hozzá a következő mondatban.

Na de mi is az a kiválasztás szó?
 ἀφορίζω  (aphoridzó)
1) elhatárol, elkülönít, megkülönböztet; kirekeszt
2) elkülönít, kijelöl, kiválaszt

És ezeken a helyeken szerepel: Máté 13:49   Máté 25:32   Luk 6:22   Apcs 13:2   Apcs 19:9   Róm 1:1   2Kor 6:17   Gal 1:15   Gal 2:12 

2013. október 31., csütörtök

Takarítás

Megtérni számomra azt is jelenti, hogy mindennap rugalmas maradjak Isten elképzeléseihez.
Legyen az bármi - csak egy szó akár, - de legyek hajlandó arra, hogy nap-nap után felülvizsgáljam azt, hogy Neki mit jelent ez a szó és nekem mit hordoz. Aztán mikor felülvizsgáltam, próbáljam lecsupaszítani róla azt a sok szemetet, amit ez a világ és az én kicsinyes gondolkodásom ráragasztott.

Vegyük például a "szeretet" szót:

 • Neki azt jelenti feltétlenül, én arra asszociálok "de hát megbántott, képtelen vagyok rá". Van, hogy sikerül magától, máskor feltételekhez kötöm...

Minap dúltam-fúltam, fortyogtam szinte egész nap, de ennyi hívőként leélt nap után, azér' tudtam én, hogy nincs ez rendben. Jah' persze, mert igazságtalanságot éltem át én, vagy akiket szeretek.
Valóban így kell ennek lennie, vagy hajlandó vagyok arra, hogy felülvizsgáljam?
Ezekben az esetekben felülvizsgáltam:
:)
Tökös sztori
Az Atya szíve
Egy rész belőlem
Kegyelem dugulás
Varázslás
Őszintén
Igazam van!


2013. október 26., szombat

119. Zsoltár

Az elmúlt napokban kiderült számomra, hogy cseppet sem magától értetődő az erőnk és az egészségünk.
Minden aprónak tűnő dologért hálásak lehetünk, teszem azt, hogy

 • képesek vagyunk gond nélkül ülni, állni, feküdni, öltözni, vetkőzni,
 • ki tudunk csoszogni a wc-re, 
 • rá tudunk csücsülni és ügyesen el tudjuk végezni a dolgunkat,
 • be tudunk lépni a fürdőkádba és meg tudunk fürdeni,
 • el tudunk mosogatni,
 • össze tudunk porszívózni,
 • stb.
Úgyhogy hálás vagyok a nehézségekért a 119. Zsoltár csodája alapján amit itt egyszerű és Károli fordításban párhuzamosan el is olvashatsz.
2013. október 22., kedd

,,Big blue jeans" és Lídia konferencia

Tegnap letöltöttem egy klassz igehirdetést a Debreceni Szabker gyüli oldaláról és nagyon megragadott.

Meglepő dolog, mikor valahogy Isten facsar egyet a szívemen és az elmúlt néhány nap illetve hét után összegződik benne egy érdekes meglátás. Akkor rácsodálkozom, hogy hű, több dolog is erre mutatott és csak most veszem észre...?
 • Évekkel ezelőtt biztos voltam abban, hogy lesz még gyermekem,
 • Álmodtam is és álmomban láttam magam nagy pocakkal, és álmomban sírva megköszöntem Istennek az Ő jóságát, hogy betölti a szükségeimet.
 • Egyik lányom is folyton azt mondja, hogy öcsikét akar,
 • Az idei Lídia konfinak ez a vezérigéje, amint a képen olvasható is.
Akarunk-e mi gyerekeket? Ha igen mi hajt? Ha nem miért?
Benjámin itt szellemi gyerekekről beszél és a tanítót anyai ösztönökkel hasonlítja össze.
Hiszen egy gyermek mindent felborít. két ember helyett eszel, nem alszol, rengeteg energiát fektetsz be egy kisember felnevelésébe...
Mindez ennek a tanításnak a meghallgatása révén állt össze bennem és mi tagadás elpityeredtem, hiszen én mostanában kevésbé vagyok aktív ezen a területen.
Anna és Elkána példája alapján a Benjámin felteszi a kérdést (mintha Isten kérdezné tőlünk) Anna, miért bánkódsz? Hát nem éred be Velem? Nem érek én többet neked 10 fiúnál?
...És Anna nem érte be.
Hallgassátok meg, Benjamin Goodman igehirdetését, ha van rá módotok.

2013. október 18., péntek

Nátánáel

Új példaképem lett Nátánáel személyében.
Nem sok szó esik összességében Róla az újszövetségben, mégis annyira szimpatikus figura. Azt a néhány dolgot, amit megtudhatunk róla, bemásolom:
Jn 1,45-51 Fülöp találkozott Nátánáéllel, és ezt mondta neki: „Megtaláltuk azt, akiről Mózes a törvényben és a próféták szólottak, József fiát, Jézust, a názáretit.”  
Nátánáél megkérdezte tőle: „Názáretból támadhat-e valami jó?” „Jöjj, és lásd meg!” - felelte neki Fülöp. 
Jézus látta Nátánáélt, amint hozzá ment, és ezt mondta róla: „Lám, egy igazi izraelita: kiben nincsen csalárdság.” 
„Honnan ismersz engem?” - kérdezte tőle Nátánáél. Jézus azt felelte neki: „Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak, ahogy a fügefa alatt voltál.”  
„Rabbi! - felelte neki Nátánáél - Te az Isten Fia vagy, az Izrael királya.” 
Jézus ezt válaszolta neki: „Mert azt mondtam: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.” 
Aztán így szólt hozzá: „Bizony, bizony, azt mondom nektek: Megnyitva fogjátok látni az eget, s látni fogjátok Isten angyalait, amint föl s alá szállanak az embernek Fiára.”  
És hát azon gondolkodtam mi a bánatot csinálhatott ez a szimpatikus fickó a fügefa alatt, ami alapján Jézus felismerte őt?
Én is akarok ilyen lenni!
Mármint akit Jézus felismer, és én is hamar be tudom azonosítani, hogy Ő a Király.2013. október 10., csütörtök

Isten tenyerén

 Egyszerűen örülök, mégpedig azért, mert nem kell a nehézségek között tengetni az életem, ,,sovány és lakhatatlan földön". Békésen és megmagyarázhatatlan örömmel tovább tudok lépni:
 • amikor rossz hírt kapok,
 • amikor valaki olyat mond, vagy tesz, amivel megbánt,
 • amikor látom magam körül és magamban a rossz megközelítést, 
 • amikor nincs elég pénzem, időm, energiám,
 • amikor butaságot csináltam, 
 • amikor a családtagjaim kiakasztanak,
 • amikor nem történik meg valami, amit már régen várok.
Mindez úgy lehetséges, hogy pár éve eldöntöttem, az addig megtapasztalt ügyetlenkedéseim miatt, hogy átadom a vezetést Istennek.
Azóta ezt tanulom: Bízz Benne!
Eleinte furcsának tűnt és sokszor most is az, de sok-sok csodát tett már az életemben és ezzel bizonyította a gondoskodását, érdeklődését, létét és a szeretetét. Tehát nem kell agyonidegesítenem magam dolgokon, hanem elmondom neki a gondomat őszintén (magammal szemben is őszintén!) és ő meghallgatja.
Nem feltétlenül veszi el a problémát, néha engem változtat meg. éspedig úgy, hogy nyugalmat ad, vagy olvasok egy bibliarészt, ami helyrebillent, és én újra szárnyalhatok.
Megnyugszom, újra erős vagyok és örülhetek.
Erről énekel Dávid a 30. zsoltárban, és erről beszél Ézsaiás próféta.
Kicsivel később Jézus is szól erről a Lukács által rögzített evangéliumban a 16. verstől, nekem pedig nem kell egyebet tennem, mint keresnem az akaratát megengedni, hogy levegye rólam a szomorúság gyászruháját és megköszönni, mikor megteszi.

Netán elmondani másoknak is...
:)


Ezt mondja az Örökkévaló:
„Átkozott, aki halandóban bízik,
emberi erőre támaszkodik,
kinek szíve az Örökkévalótól elfordul!
6 Olyan lesz, mint magányos bokor a sivatagban,
lakatlan száraz földön, kietlen sós pusztában:
semmi jót nem remél.


7 Áldott, aki az Örökkévalóban bízik,
akinek reménye az Örökkévaló!
8 Olyan lesz, mint a vízpartra ültetett fa,
amely gyökereit a folyóvízhez nyújtja,
s nem fél a száraz évszaktól,
mert levelei akkor is zöldellnek.
Még aszály idején sem aggódik,
s termését idejében meghozza.”

2013. október 5., szombat

Minek örüljek?

... teszi fel a kérdést a ma embere. Ma ezt a választ kaptam:
1Péter 5,10: A mindenféle kegyelem (kharisz-öröm,  kedvesség, jóindulat, hála, elismerés, szívesség kivételezés) Istene pedig, Aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket, Krisztus  Jézus segítségével - egy jelentéktelen kis idő múltán teljesen  tökéletessé (katartidzó - befejez, kipótol, helyreállít), erősekké, szilárdakká és állhatatosakká tesz.
Szerintem minden okom megvan okom az örömre.
:)
 1. Egyrészt maga a hatalmas Isten, az Ő csodás kedvességével...,
 2. Másrészt az Ő örökké tartó (!!!)
 3. Dicsőségére (tessék???) 
 4. Hívott  (mi van???)..,
 5. Hamarosan (jaj de jó...)
 6. Rendbehoz (Úgy legyen)
 7. Jézus segít. (Miatta. Mert rá néz Atya, nem az én tökéletlenségemre.)
 8. Van kiút.
Kell ennél több?2013. szeptember 29., vasárnap

A bélyegzőkről

Milliomegy bélyegzőt használnak ma a világon bizonyos irományok hitelesítésére, ezek között vannak fontosak-, és kevésbé fontosak. Láttam a munkám során, hogy a bélyegzőknek szigorú használati rendjük van.
A dombornyomásosak kissé drágábbak és akárkinek nem is lehet olyanja, általában ügyvédek használják.
Sok szó esik a Bibliában is a pecsétről és a pecséttel hitelesített személyekről:
Ján 6:27   Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ad majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.
pecsételt:  σφραγίζω  (szphragidzó) - lepecsétel; pecséttel lezár ill hitelesít


2013. szeptember 25., szerda

Öröm

Milyen egyszerű szó ez.
Azt olvastam a Római levélben, hogy
Róm 14:17 az Isten királysága ... igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
Aztán megnéztem az öröm szó fordítását görögből: χαρά  (khara) - öröm, ujjongás
A szó eredete: χαίρω  (khairó) 1) örül, örvendezik, vidám, jókedvű 2) örömét leli, kedve telik vmiben 3) felszólító módú alakja üdvözlésként (találkozáskor, búcsúzáskor; levélben): Üdvözletem! Üdvözöllek! Szervusz! Jó egészséget!

 Na ettől aztán elszomorodtam, mert - bár tényleg sokat nevettem mostanában, mer' jó munkahelyi csapat van és a családunk is kellőképpen komolytalan, - de az az igazi öröm, ami mögött egy nagyon közvetlen Istennel való kapcsolat áll, az megritkult.
Csak Isten adhat maradandó és tiszta örömöt.
Nagy séták az édenkertben - Vele.

Péld 14:13  Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm fordul szomorúságra.
Sose értettem még ilyen tisztán ezt az igét.

Főleg, mikor azt is megnéztem, hogy:
 ,,A szív az ember személyiségének a központja, a bölcsesség és értelem székhelye. Kapcsolatban áll az emberi szellemmel. Az Isten keresésének és az Ige befogadásának ,,szerve"."

2013. szeptember 19., csütörtök

Azt adom

Révész Kriszta tanácsára elolvastam az első és második legnagyobb parancsolatot:
Márk 12, 29-31 ,, .....Szeresd hát az Urat, Istenedet egész szívedből, egész lelkedből, egész gondolkodásodból és minden erődből! A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat! Más ezeknél nagyobb parancsolat nincsen!" 
Majd később a vallásos választ:
Mk 12,32-33 „Ez a helyes, Tanító - válaszolt neki az írástudó —, a valóságnak megfelelően mondtad, hogy egy az Isten, és nincs több rajta kívül. Továbbá, hogy egész szívből, teljes belátásból és egész erődből szeretni őt és szeretni felebarátunkat, mint magunkat: több minden egészen égő és véres áldozatnál."
Aztán az jutott eszembe, hogy az áldozatok meghozatala sokkal könnyebb egy állat levágásával, - mint az ószövetség idején - mint a saját időnk, kedvünk, energiánk, pénzünk, gondolkodásmódunk feláldozása.
De megéri.
Megnézem mire van annak az embernek SZÜKSÉGE, és azt adom.
Aztán arra gondoltam, hogy az Ezékiel 34-ben mennyire kihangsúlyozza isten a jó és a rossz pásztor közötti különbséget.

 • Ha valaki éhes, hiába ölelgetem,
 • Ha fázik, hiába etetgetem,
 • Ha szomorú, hiába ostorozom,
 • stb...
Ő maga fog pásztorkodni felettünk:
Ez 34:11  Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána.
Tudakozódni ezt jelenti: keres, kutat, vizsgálódik, megfontol, tekintetbe vesz, töpreng.
diagnózist állít fel.

 • ha eltört a lába - bekötöm,
 • ha elveszett - megkeresem, 
 • ha elzavarták - visszahozom,
 • ha beteg - erősítem,
 • ha elhízott, vagy túlzottan elbizakodott lett, - megsemmisítem.
De jó, hogy Ő különbséget tud tenni, hogy mikor vagyok beteg, elveszett, törött lábú, vagy elbizakodott!
Nekem nem mindig sikerül.2013. szeptember 15., vasárnap

Háborús övezet


 Enyhén szólva is tudathasadásos feelingje van a Galata 5-nek.
Régóta szeretem ezt a részt, sokszor lehetett mottója az életemnek a 22. vers:
Gal 5:22  De a Szent Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség (önuralom).
Az egész rész arról szól, hogy mennyire szemben állnak egymással a test és a szellem. Szépen felsorolja, hogy mi minden származik a testünk akaratából és mi az amit Isten Szelleme munkál ki bennünk. Így aztán alkalmunk is nyílik arra, hogy összevessük a kettőt, és leszűrjük a tanulságot, hogy adott pillanatban ki motivált minket.
Pl. ha féltékenységet, haragot, önzés, gyűlöletet, irigységet, hűtlenségre való hajlamot, stb. észlelek magamon, akkor már sejthetem, ki volt a háttérben. Nem az Atya, nem a Fiú, nem a Szent Szellem. Ha viszont a fenti dolgokat tapasztalom a 22. vers szerint, már tudom, hogy jó irányt vett az életem.
Gal 5,16-17 Azt mondom, Szellemtől ösztökélve járjatok, és a hús kívánságát véghez ne vigyétek! Mert a hús kívánsága a Szellem kívánsága ellen fordít titeket, s a Szellem kívánsága a húsé ellen, ezek ugyanis egymással ellenkeznek, hogy ne azt tegyétek, amit akartok.
Annál is inkább, mert azt olvasom, hogy

 • nem fogják Isten országát örökölni azok, akik a test cselekedeteit teszik,
 • és a 24. versben pedig azt írja, hogy akik Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették a testüket a kívánságaival együtt.
 • Jézus az mondja, hogy IGYEKEZZETEK bejutni azon a kapun Lukács 13, 24) !!!! Igyekezet görögben:  ἀγωνίζομαι  (agónidzomai)1) versenyez, küzd, harcol 2) küzd, igyekszik, törekedik
Hát én ennek a módszereiről szívesen hallanék gyakorlati tanítást! Mert abszolút valós veszélyt sejtek a test tetteiben - a fenti Igék tükrében.
Sőt a Hani féle ,,Bölcsesség Anyukáknak" című tanulmányt olvasva is erre tudtam jutni, amikor Susanna Wesley 16 szabályát olvastam, abból is a 4. pont -

 • Megtanította a gyerekeit, hogy győzni tudjanak a saját akaratukon és vágyaikon, hogy ezáltal Isten szabadítására nyitottá váljanak.
Kérdem én hogy fogom megtanítani a gyerekeimet, ha még én sem vagyok képes rá?
Tudok győzni magam fölött?2013. szeptember 13., péntek

Hierarchia

Tegnap az igazságosság, ma pedig az alá-, és fölérendeltség felelőssége került terítékre.
A hierarchia jelentése a kislexikon szerint: Olyan fölé- és alárendeltségének rendszere, amiben az emberek vagy dolgok valamilyen szempont (pl. fontosság, képesség, pozíció) alapján vannak elrendezve, kategorizálva.
A hierarchia görög eredetű összetett szó, a "szent", és az "uralom" szavakból áll, eredetileg az egyházi uralom egymás alá rendelt papi fokozatainak rendszere. Ezt a szót használták később a feudalizmus hűbéri rendszerében is, ma pedig nagy szervezetek alá- és fölérendeltségi viszonyaira, és átvitt értelemben más rendszerekre is használjuk.

...Furcsa dolog - a gyermekekkel való összefüggésben nézni ezt, mert az Isten beszéde több alkalommal szólít fel arra, hogy tiszteljük (meg) a gyerekeket, sőt felhívja a figyelmünket arra, hogy bizonyos dolgokban sokkal többek és jobbak nálunk.

Ez az Ige jutott eszembe:
Ef 6:4  Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint.
De mit jelent ingerelni őket?
Görögben:  παροργίζω  (parorgidzó) - felbőszít, dühít, haragra ingerel

Hű ez érdekes. Istennek ez nem tetszik?
Más helyen (többször is írja):
Máté 18:6  Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék.
megbotránkoztat: σκανδαλίζω  (szkandalidzó)
1) tőrbe csal, elgáncsol, elbotlaszt
2) bűnre, elpártolásra, elégedetlenségre csábít
3) megbotránkoztat, felháborít

Van még mit tanulnunk!

2013. szeptember 12., csütörtök

Kerülőutak

 Az igazságtalanság foglalkoztatott.
Bármennyire is olyan világban élünk, hogy egymáson átgázoló emberek tömege vesz körül, sőt mi sem vagyunk kivételek, mégis úgy látom, Isten nem áldja meg a kerülő utakat.
Ő ugyanis mindegyik embernek az édesapja. (Tudod, ˝Mi Atyánk...˝).
Azért írok itt kerülő utakat a címben, mert ahányszor valami igazságtalanság zajlik, az kerülő út, mégpedig Isten eredeti tervének megkerülése és általában az önmegvalósítás a célja. 
Lehet, hogy egy kis időbe telik, de előbb, vagy utóbb kiderül a turpisság.
Jeremiás 17, 11 Aki igazságtalanul szerzi vagyonát,
olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül.
Élete derekán elveszíti a gazdagságot,
s élete végén bolondnak bizonyul.
Meg még az is, hogy Jézus nem tartotta zsákmánynak / rablott holminak, hogy Istennel egyenlő...
Mi is az a zsákmány?
Azért nem fizetünk egy vasat sem, könnyen jön, így el is lehet kótyavetyélni.
Mint a tékozló fiú az örökséget.


2013. szeptember 8., vasárnap

Egy kis összegzés

Az elmúlt időszakot összegzendő egy kis számvetést csináltam.
Euphorbia Milii
Az euphorbia milii-vel való rokonságomat taglaltam az előző bejegyzésben, de nem írtam az évekkel ezelőtti-, szintén őszi időszakban történt meglátásomról. Akkoriban elég csüggedt voltam.
Volt egy ilyen gyönyörű kis virágom és mindig odavoltam érte ahányszor csak ránéztem.
Aztán egyszer látom ám, hogy hullik a levele, száradnak a virágjai és napról-napra múlik a szépsége, mígnem szinte csak a tüskéi maradtak. Egészen addig nem lehetett látni, hogy rágja valami a növénykét, de akkor feltűnt a három szőrös, nagyra nőtt hernyó rajta.
Megvolt a károkozó, de addigra késő lett a virágomnak.
Akkor mutatta meg nekem Isten, hogy valahogy így rágta le az én hitemet és a hozzá való bizalmamat az ördög.
Egy kis kétkedés, egy kis zúgolódás, egy kis hitetlenség...
Ott álltam levelek és virágok nélkül csupaszon, kiszáradva, majdnem holtan.
Örömöt nemigen éreztem, míg ezekre rá nem jöttem.
Akkor kértem, hogy távolítsa el a kórokozókat Isten és adjon új leveleket, virágokat, és kaptam is.
A hernyók mostanság vissza akartak szivárogni és újra rágni a szép kis növénykét, de én most küzdök ellenük.


Euphorbia Milii

2013. szeptember 4., szerda

Euphorbia Milii

A kedvenc virágom.
Nagyon hasonlítunk egymásra. Sok közös sztorink van.
Kértem szülinapomra, de nem lehetett kapni a virágosoknál, mert az évnek ebben a szakaszában nem virágzik. Az amúgy pedig szúrós izét egy-két levéllel nem lehet eladni. Csoda, hogy nem árulják?
Ez van.
Mondom, hogy hasonlítunk...
A Lukács 13-at olvastam és rájöttem, hogy két csoda gyönyörű-, plusz egy fájdalmas szó jellemzi ezt a részt:
 • irgalom
 • esély
 • küzdelem
Nem nehéz kitalálni, hogy melyik a fájdalmas a háromból.

Kezdi a részt azzal, hogy valakik meghaltak egy balesetben, vagy mészárlásban. De nem azért történt ez, mert rosszabbak bárkinél.
Sőt, ha így gondolkodunk elveszünk.
Folytatja a fügefával, ami évek óta nem termett, de a vincellér rábeszélésére még egyszer megkapálják és megtrágyázzák. Ha akkor sem terem, kivághatják.
Aztán a 18 éve görbe asszony meggyógyul.
Mi ez, ha nem esély?
Aztán ugye akikből hiányzott az irgalom  kötözködtek, hogy ez nem oké. Mer' mégis csak szombat van, mér' nem máskor gyógyította meg Jézus?           ....
Végül - de nem utolsósorban - faggatják Jézust, hogy kevesen vannak-e akik üdvözülnek?
Ő pedig  azt feleli - nem számokban - , hogy IGYEKEZZ!!!
Na ez a küzdelmes rész.

2013. augusztus 24., szombat

Keserűség

 A mai elmélkedés Eichorn tollából megmozdította a fogaskerekeket az agyamban, ugyanis egy ideje már éreztem, hogy egyáltalán nem vagyok olyan közeli viszonyban Istennel, mint amikor felhőtlenül boldog voltam.
Szomorkás voltam úgy általában és nem éreztem, hogy változhat valami.

 • A rossz szokásaim és berögződéseim még mindig megvoltak, sőt gyarapodtak.
 • Idegesítettek egyes emberek. (Sokan)
 • Sok fenntartásom volt velük is, magammal is és még Istennel is.
 • Nem igazán tudtam megbocsátani se nekik, se nekem.
Azt gondoltam, hogy mindezek ,,KESERŰSÉG" összefoglaló néven vannak benne a Bibliában - ezeken a helyeken:
Apcs 8:23   Mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében vagy.   
Róm 3:14   Szájuk tele átkozódással és keserűséggel.   
Ef 4:31   Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;   
Zsid 12:15   Vigyázva arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnőve megzavarjon, és ez által sokan megfertőződjenek.
A keserűség görögben: πικρία  (pikria) - keserűség
Származás:  πικρός  (pikrosz)
1) hegyes, éles
2) keserű, csípős
3) gyötrelmes, keserves

Nem túl szívderítő....

Kapcsolódó olvasnivalók:
Dr. Pálhegyi Ferenc: Kapcsolatok tisztasága
Vajúdás
Vádiratok


Carl Eichhorn: "Isten műhelyében" c. könyvéből - Forrás: Kerszténydalok.hu
Áldásból áldás

Megáldalak téged ... és áldás leszel.
(1 Mózes 12, 2)

Isten megáldotta Ábrahámot. Földi javakban meggazdagította, Izrael törzsatyjává tette és neki ígérte Kánaán földjét. De a legdrágább áldás Isten barátsága volt. Ábrahám bizalmas viszonyban lehetett Istennel, beszélt vele, mint barátjával. Így áld meg Isten. Természetes állapotunkban Isten átka van rajtunk, hiszen átkozott mind, aki nem tartja meg a törvény beszédeit és nem cselekszik aszerint. Isten áldása: élet és békesség. Lelke által az élet lelkével áld meg. Aki még Isten átka alatt van, az lelkileg halott és békétlen. Nevethet, tréfálhat, lehet féktelenül jókedvû, de nincs lelki békessége. Élvezheti az életet, de tulajdonképpen nincs élete.

Jézus keresztjén ment végbe a nagy fordulat: átokból áldás. Jézus átokká lett helyettünk, hogy mi áldást nyerhessünk. Aki hittel fordul az Úr Jézushoz, arra az isteni szeretet áldásfolyama árad. Az ilyen ember mások számára is áldás lehet. De kell is, hogy azzá legyen! Ez Isten akarata, tõle kapott feladatunk. Így lett Ábrahám Lót számára áldás, és a házanépe, az ország lakosai számára is; s mint a hitbõl való engedelmesség nagyszerû elõképe, a mi számunkra is áldás. Eliézer urától tanult imádkozni és magáévá tette annak nemes, tiszta gondolkozását. Így volt ez Józsefnél is. Isten áldottjaként áldás áradt belõle Potifár házában, a börtönben és családjában.

Vagy áldás, vagy átok árad belõlünk környezetünkre és mindazokra, akikkel találkozunk. Aki még Isten átka alatt van, az másokra is átok; õ maga elégedetlen és másokra is ez árad belõle; könnyelmû és másokat is könnyelmûvé tesz. Üres, tartalmatlan beszédével másokat is megüresít. Kétszínû, tisztátalan szavaival mérget önt a vele érintkezõk lelkébe. Izgató beszédmodorával aláássa az istenfélelem és rend védõgátjait. Nem is sejti, mennyit ront és rombol. Viszont Isten gyermeke sem tudja, hogy csendes, fegyelmezett, szelíd magatartása nyomán mennyi áldás árad belõle.

Vagy-vagy! Vagy áldás, vagy átok. Az ítéletkor is csak ez a két csoport lesz: áldottak, akik öröklik az országot és átkozottak, akik az örök tûzre mennek. Amennyi helyet engedünk szívünkben Isten áldásának, olyan mértékben leszünk magunk áldássá. Ha áldás árad belõlünk, mi is új áldást nyerünk felülrõl. Ha elmulasztjuk az áldást továbbadni, fentrõl sem árad az tovább és mi magunk is elsorvadunk.

2013. augusztus 22., csütörtök

Konfliktuskezelés a`la Jézus

 Kissé meredek, hogy nem tudok kikerülni bizonyos dolgokat. Meg kell, hogy
tanuljam, bármennyire is igyekszem bedugni a fejem a homokba.
És hogy miért tartom fontosnak?
Azért, mert Jézus szerint sietősen kell kibékülni az ellenfelünkkel még útközben, hiszen ha hagyjuk, elmérgesedik a helyzet.
Kiskorom óta jó antennám van a konfliktusok megérzésére és igyekeztem villámhárítóként szolgálni ezekben az esetekben, mert nem bírtam elviselni.
Konfliktushelyzetek jönnek pl.:

 • otthon - pl.:
 • a gyerekeim agyonidegesítik egymást,
 • ettől aztán engem is,
 • én, meg a férjem hasonlóképpen...
 • a tágabb családom is adja magát,
 • munkahelyen,
 • gyülekezetben, házi-csoportban, egyéb alkalmakkor,
 • bárki, bárhol, bármikor... :)
Na de mi is az a konfliktus?
A Wikipédia így fogalmaz: 
A konfliktus (latin confligo „összevet, (fegyveresen) összecsap, megütközik, perlekedik”) egyének vagy társadalmi csoportok közötti olyan ütközés, amely mögött igények, szándékok, vágyak, törekvések, érdekek, szükségletek, nézetek, vélemények, értékek szembenállása húzódik meg. Harcra, összeütközésre akkor kerül sor, amikor a felek viselkedése akadályozza egyikük vagy másikuk igényeinek érvényesítését, vagy ha értékrendjük különböző.

Úgyhogy most tanulok.


Ez is érdekelhet:
Dr. House2013. augusztus 18., vasárnap

Prés alatt

Ma sok nehéznek tűnő dolog vár rám és mindehhez a szívem állapota sem a legmegfelelőbb. Úgy érzem olyan léceket kell átugranom, amik nagyon magasak.
Nem fizikálisan, van gond a ketyegővel, bár arra is hatással van. Nehéz lett...
Míg ezen járatom az eszem beugrott, hogy Jézus szerint keskeny az út és szűk a kapu.
De mennyire?
Hogy képzeljem el?
Megnéztem a görög szótárat.
Szoros: στενός  (sztenosz)
- szűk, keskeny, szoros
Keskeny: θλίβω  (thlibó)
1) összeszorít, nyom
2) szorongat, gyötör, zaklat
3) passzív participium: szűk, keskeny
Máté 7:14  Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.
...Hát ennyire
2013. augusztus 17., szombat

Igazam van!

Ó igen.
Megint a régi nóta.
Mindketten fújjuk a magunkét, mert meg vagyunk győződve az igazunkról.
Vajon mit gondol Jézus erről?
Talán azt, hogy ha igazi szeretet lenne bennem, nem lenne ez annyira fontos nekem.
Meg azt is, hogy nem örül annak, ahogyan érvényre akarom juttatni.
Az is megfordulhat a fejében, hogy sajnálja a barátomat, akit ily módon elszomorítottam...
Pár éve történt meg az az eset, mikor a férjemre puffogtam, hogy ugyan, ne tegye már fel a lábát a frissen vasalt csipketerítőnkre. Mindezek után - dunsztom sincs hogyan és mitől - átrepültem a nappalin majd baracklekváros üveggel és kanállal a kezemben hason landoltam a fent említett csipketerítőn.
A röhögéstől alig tudtam lábra állni és ismét megállapítottam, hogy Istennek isteni a humorérzéke.

Azt hiszem kezdem megtanulni, hogy mit jelent ez:
A Felkent békessége legyen a versenybíró szívetekben. (Kol 3,15)
Igazam van 1 ! 

2013. augusztus 14., szerda

Építeni


Néhány napja - kedves régi barátnőm jóvoltából ez jár az eszemben:
A szeretet épít.
Ilyen egyszerűen. Mekkora jelentősége van ezeknek az egyszerű szavaknak.
Nem én mondom őket, hanem Isten.
Épít, vagyis hogy létrehoz valami maradandót, szépet, örömöt és jó érzést okozót.

...Tegnap egy régi emléken eltöprengve átjárt a szomorúság és kiszolgáltatottság érzése. Visszaemlékeztem arra, hogy valaki ,,csupa jó szándékból" olyan dolgokat mondott nekem, amik mélyen megsebeztek. Kihúzta a lábam alól a talajt néhány pillanat alatt és mindezt az őszinteség köntösébe bújtatta.
Volt alkalmam arra, hogy az addig tanultakat gyakorolhassam...

Mivelhogy kétélű tőrről beszélünk, azt is láthatom, ahogyan én romboltam másokat a fent említett fogalom mellőzésével.

Talán azért szomorodott bennem el a Szentlélek.
1Thess 5:11  Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, ahogy teszitek is.
 Görögben mindkét helyen ezt a szót használja: οἰκοδομέω οἰκοδομός  (oikodomeó oikodomosz)
1) házat épít
2) épít, felépít


Az ellenség levele

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...