Keresés ebben a blogban

2015. május 28., csütörtök

Át kell öltözni!

Ma ezt olvastam a Napi Reményben:
A büszkeség lerombol, az alázatosság felépít 
Ef 4,20-24 Ti nem így ismertétek meg a Felkentet, (...)  hogy levessétek az óembert, mely magát korábbi forgolódástokhoz szabja, mely a csalárd kívánságok útján megromlik, de értelmetek szelleme segítségével megújuljatok, és öltsétek fel azt az új embert, mely Isten útján igazságosságban és igaz jámborságban teremtetett.
Röpke szakasz - sok mondanivalóval...
:)2015. május 26., kedd

Engedelmesség - nehéz lecke

 Amanda Buys tanításait hallgattam, illetve inkább csak próbáltam hallgatni.
Régóta ismerem az engedelmesség szót, de nagyívben kikerültem a vele való találkozást. Látom azt is, hogy a gyermeknevelésben mennyire fontos az, hogy akinek mondok valamit meg is tegye.
Most mikor Amanda ezekről beszélt, próbálom megemészteni a hallottakat. Nem egyszerű.
 Beszélt arról - és most a közbenjárásról szóló hanganyagot rágom, - hogy a hívő emberek mennyire vágynak arra, hogy több kenet legyen rajtuk, de véleménye szerint ez engedelmesség kérdése. Minél inkább átadom magam, annál több jogom van. Ugyanis az átadottság miatt egyre több sebhelyem lesz szellemi értelemben és ezekre hivatkozva visszakövetelhetem a jussom a magam- és a mások életében.
Én konkrétan tudom azokat a területeket, ahol ez nálam még vastagon várat magára, ezért gondoltam kicsit ránézek a témára, hátha lesz egy kis előrehaladás....
Ez volt a kiindulás:
Zsid 5:8-9  Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet; És tökéletességre jutva, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek,
Itt kicsit elakadtam, mert nemigen értem, hogy Jézus, aki tökéletes volt, miben kellett még nagyobb engedelmességre jusson, és ha már sikerült neki, akkor nekünk minek kell? Mégis szerepel itt egy kitétele, ami azokról szól, akik neki engedelmeskednek.
A szó:  ὑπακοή  (hüpakoé) - ráhallgatás, engedelmesség, - ennyi helyen és formában szerepel az ÚSz lapjain:
Aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, minden pogányok között, az ő nevéért;   Róm 1:5
Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.   Róm 5:19
Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?   Róm 6:16
Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére, szóval és tettel.   Róm 15:18
Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok; de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban.   Róm 16:19
Most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván,   Róm 16:26
És ő még jobb szívvel van irántatok, visszaemlékezvén mindnyájatoknak engedelmességére, hogy félelemmel és rettegéssel fogadtátok őt.   2Kor 7:15
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak; És készen állván megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyst teljessé lesz a ti engedelmességetek.   2Kor 10:5-6
Bízván a te engedelmességedben, [így] írtam néked, tudván, hogy annál, amit mondok, többet is fogsz cselekedni.   Filem 1:21
Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet;   Zsid 5:8
Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.   1Pét 1:2
Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;   1Pét 1:14
Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;   1Pét 1:22

2015. május 23., szombat

Történet ajándékba

 Egy hete nem írtam, most látom.
A cím pedig azért lett, mert kaptam néhány könyvet, amiből az egyik - minden várakozásom ellenére - meglepően fordulatos kis történet. A címe: Soha ne add fel!
Ciki, hogy gyerekeknek íródott, mégis leköt engem.
Mindenesetre ajánlom mindenkinek, aki kicsit feladta az álmait, a vágyait, a hitét.
Azon gondolkodtam, míg olvastam, hogy nekem reményt adtak ajándékba a könyvvel együtt. És ez nem kis dolog.


 •  Előítéletek: Nem sorolnám - már szégyenlem.
 • Tapasztalat: Bőgés, remény, ima. Pár embernek kölcsönadom
 • Kifejlet: Majd írom...

2015. május 16., szombat

Kreatív

 Szeretek kreatívkodni.
Ráadásul a technika sok jó lehetőséget kínál arra, hogy azokat a reggel olvasott ,,mondatokat" kép formájába öntsem.
Azért tettem idézőjelbe, mert azok nem csak mondatok, hanem életet adó - élő szavak, egyenesen a Teremtő Istentől.
Mondatokat bárki mondhat, írhat, de életet nem tud akárki adni a szavaival.
Gyógyítani sem tud akárki a szavaival.
Kiszabadítani sem tud..., csak Ő.
Átölelni sem tud más a szavaival, csak Ő. És én örülök ennek.
Meg annak is, hogy ismerhetem.
2015. május 12., kedd

Ismersz?

 Megint érdekes dolgot tanultam és nagyon örülök neki...
Még erre így soha nem gondoltam, de mióta hallottam, többet akarok tudni róla. Tehát:
... nem ismerlek benneteket! (Máté 25:12, Luk 13:27, Máté 22:12)
 • Kiknek beszél Jézus? 
 • Kiről szól?
 • Mennyire hagyom magam megismerni Neki?
 • Hogy ismerhetne engem még jobban?
 • ...
Kicsit olyan, mintha az átadásról szólna. Mikor nem a saját fejem után megyek, hanem az Övé után.
Ezen kívül arról is talán, mint ahogyan János apostol is írja, hogy ha bevallom azokat a dolgokat, amik rosszak, (magyarul egyetértek Vele abban, hogy ez rossz), akkor ő meg tud nekem bocsátani...

Ahogy egyre jobban ismerem Istent, egyre inkább hagyom Neki is magamat megismerni. Mert bízom Benne.

ismer: εἰδω̑ οἴδα  (eidó oida)
1) lát, meglát, észrevesz, észlel
2) néz, ránéz, szemlél
3) találkozik
4) perfectumi alak: tud, ismer, tisztában van vele; megtud, megismer
5) perfectumi alak: képes vmire, ért hozzá


Eichhorn szösszenet

Carl Eichhorn: "Isten műhelyében" c. könyvéből
Az új élet - engedelmesség

...hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
(Róma 8, 4)

Most nem arról az engedelmességről van szó, ami a feladatunk, hanem arról az engedelmességről, melyet Isten Lelke munkál bennünk; tehát ami ajándék. Ha egyszer már Jézusban vagyunk, akkor többé nem állunk a törvény alatt, hanem a törvényben. Annak követelése, mint az apostol mondja, bennünk teljesül be, tehát nem általunk, mert Jézus Lelke által megtelik szívünk Isten és emberek iránti szeretettel, és a szeretet a törvény beteljesülése.
Az ószövetségi jövendölés egy új szövetséget helyezett kilátásba, melynek keretében Isten a szövetség tagjainak szívébe írja majd bele a törvényt. Ez teljesedik be mindazokon, akik hisznek Jézusban és megkapták az õ Lelkét. Isten akarata lesz az õ akaratuk is. "Szívesen cselekszem a te akaratodat, Uram." - Elérzeleg az ember ellentétben áll Istennel és titkos ellentmondásban akaratával szemben.
Akiben a Lélek él, az a Lélek szerint is jár majd. Sokan szeretnének Istennek tetszõ módon élni, anélkül hogy elõzõleg újjászülettek volna. Ez olyan, mint amikor valaki puszta sziklákon akar szántani és késõbb aratni. Aki még testi, az testileg gondolkodik és aki lelki, az lelki módon is gondolkodik. Ez a kettõ úgy különbözik egymástól, mint az ég és a föld. A test szerinti ember mindent magának akar megszerezni és maga akar élvezni. A Lélek szerint gondolkodó ember mások számára szeretne valamit jelenteni és nekik akar szolgálni. Az egyik a maga akaratát akarja keresztülvinni, a másik egy felülrõl jövõ vezetésnek akar engedelmeskedni. Engedd, hogy a te cselekvéseidet is valóban Jézus Lelke irányítsa.
A mi természeti énünk maga akar elintézni mindent, lehetõleg harc és erõfeszítés nélkül. Másként van ez a lelki életben. Ott határozottan és õszintén át kell magunkat engedni a Lélek vezetésének. A Jézus Krisztussal kapcsolatos hitbeli döntéseink mindig küzdelmet, harcot jelentenek, de valahányszor hitben Jézusra nézünk, õ is ránk tekint és új erõket ad a Lélek által. Mint ahogy a víz sodra mûködésbe hozza a malomkereket, úgy nekünk is engedelmességben a Szentlélek alá kell rendelnünk magunkat, hogy hajtóerõ lehessen lelki életünkben.

2015. május 9., szombat

Kalandok Szofival

Gyümölcsök: a gondolkodásunk nyomán megszülető tettek
Minap kis csoportban beszélgettünk erről.
Nem is értem, hogy eddig miért nem esett le a tantusz, hogy a gyökérzettől függ az egész termés dolog. Minden nap fogok találni valami visszás dolgot az életemben, mert míg a gyökérzet nincs rendben, újra fogom teremni a rossz gyümölcsöket. Ekkor elmondom Istennek, és egyetértek vele, hogy a rossz az rossz / bűn. Lásd: homologeó / 1Ján 1,9)
...

Szofi - akit a címben is említettem, - az Istentől való bölcsesség és annak idején Jakab írt róla.  Azt mondja:
Jakab 3, 17 A Mennyből, vagyis az Istentől származó bölcsesség (alias Szofi') elsősorban tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
 1. tiszta: ἁγνός  (hagnosz) - tiszta (erkölcsileg-szellemileg), szent,  érintetlen, tisztességes 
 2. békeszerető: εἰρηνικός  (eirénikosz) - békés, békességes
 3. méltányos: ἐπιεικής  (epieikész)  illő, megfelelő; szelíd, jóindulatú, elnéző, méltányos, engedékeny
 4. engedelmes: εὐπειθής  (eupeithész) könnyen meggyőzhető, engedékeny, engedelmes; lágy, hajlékony; meggyőző, szavahihető
 5. irgalmas: ἔλεος  (eleosz) könyörület, irgalom, szánalom; irgalmasság
 6. (jó) gyümölcs: καρπός  (karposz) gyümölcs, termés; utód; haszon, előny, nyereség, jövedelem
 7. nem kételkedő: ἀδιάκριτος  (adiakritosz) pártatlan, elfogulatlan; nem habozó
 8. nem képmutató: ἀνυπόκριτος  (anüpokritosz) - nem tettetett, nem színlelt, képmutatás nélküli, őszinte

Hát így megvizsgálva, van bajom a gyökerekkel.
Hogy miért kell most mégis foglalkoznom vele? Hát ezért:
Máté 3:10  A fejsze pedig már a fák gyökerén van. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik.
Lásd még a témában: Balog Döme

2015. május 8., péntek

Sóherség

Minap elügettünk a bevásárlóközpontba a lányaimmal, és lenyűgözve álltunk a fogkrémes polc előtt, hogy vajh' melyiket válasszuk?
Szasza persze ragaszkodott a saját márkájához, mer' attól bizony csillogni fog a fogsora, én gondolkodtam az ,,olcsó és gazdaságosban", mire Ő azt mondja nekem:
 - Anya ne legyél már sóher...!
Én meg csak álltam és gondolkodtam, hogy mit is jelent a szó - sóher.
Később, mikor több időm volt, végiggondoltam egyet s mást:
Pl.: egész biztosan sóher volt az idősebb fiú, a tékozlós bátyja, hiszen azt mondja, hogy az apja még egy kecskét sem ad neki - és nem is kért. De el is vehette volna, hiszen azt mondta apu, hogy mindene az övé...  Tehát tök gazdag volt...

Lukács 15, 11 Azután így folytatta: „Egy embernek volt két fia. 12 A fiatalabbik azt mondta az apjának: »Apám, add ki az örökségemet!« Ekkor az apa szétosztotta a vagyonát a két fiú között.

13 Nem sokkal ezután a fiatalabbik minden vagyonát pénzzé tette, és elköltözött egy távoli országba. Ott olyan költekező életmódot folytatott, hogy hamarosan mindenét elpazarolta. 14 Miután már minden pénze elfogyott, éhínség támadt azon a vidéken, és a fiú is nélkülözött. 15 Ezért munkát vállalt egy ottani gazdánál, aki felfogadta, hogy a disznónyáját őrizze.

16 A fiú már annyira éhes volt, hogy még abból is szívesen evett volna, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki. 17 Végül belátta, hogy mennyire ostoba volt, és ezt mondta magában: »Apám minden szolgájának bőségesen van mit ennie, én meg itt halok éhen! 18 Azonnal elindulok, visszamegyek apámhoz, és azt mondom neki: Apám, vétkeztem Isten ellen, és ellened is. 19 Nem vagyok többé méltó, hogy a fiadnak hívjanak, de legalább hadd álljak be a béreseid közé!« 20 Ezzel a fiú elindult, hogy visszatérjen az apjához.”
„Még messze volt a háztól, amikor az apja meglátta és megsajnálta. Eléje szaladt, a nyakába borult, megölelte és megcsókolta. 21 A fiú pedig ezt mondta: »Apám, vétkeztem Isten ellen, és ellened is. Nem vagyok többé méltó, hogy a fiad legyek.« 22 De az apja ezt parancsolta a szolgáknak: »Siessetek, hozzátok ide a legszebb ruhát, és adjátok rá! Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára! 23 Azután vágjatok le egy hízott borjút, hogy együtt ünnepeljünk, 24 mert a fiam meghalt, de feltámadt, elveszett, de megtaláltam!« Ezután ünnepelni kezdtek.”

25 „Az idősebb fiú ezalatt a mezőn volt. Amikor hazafelé jött, és a ház közelébe ért, meghallotta a zenét és a táncot. 26 Odahívta egyik szolgáját, és megkérdezte tőle, mi történt. 27 »Hazajött az öcséd — felelte a szolga —, apád pedig levágatta a hízott borjút, mert épségben kapta vissza a fiát.« 28 Emiatt az idősebbik fiú megsértődött, és nem akart bemenni a házba. Az apja kiment hozzá, és kérlelte, hogy jöjjön be. 29 Ő azonban így válaszolt: »Látod, én évek óta szolgállak, és teljesítem minden parancsodat, de nekem még egy kecskét sem adtál soha, hogy a barátaimat vendégül lássam! 30 Mikor hazajön az a fiad, aki a vagyonodat prostituáltakra pazarolta, te levágatod a kedvéért a hízott borjút!« 31 Az apja erre így válaszolt: »Fiam, te mindig velem vagy, és minden vagyonom a tiéd! 32 Most gyere, ünnepeljünk, és örüljünk együtt, mert öcséd meghalt, de feltámadt! Elveszett, de megtaláltam!«”

2015. május 7., csütörtök

Emlékezem

 Reggeli olvasmányaim az Eichorn és Chambers szösszenetek voltak, talán ennek nyomán kezdtem el végiggondolni, hogy vajon bennem változott-e valami az elmúlt években.
Lássuk:
Talán a mostani barátaim, ismerőseim nem is hinnék el, hogy milyen nehéz volt a környezetem számára velem együtt dolgozni.
Régen:
 • Nagyon indulatos ember voltam. 
 • Ha hibáztam, azt képtelen voltam elismerni. Kerestem, hogy ki és milyen módon volt vétkes abban, ha valami rosszul sikerült az én munkámban.
 • Idegesítettek a munkatársaim.
 • Ennek hangot is adtam, mert képtelen voltam kezelni...
Ma: 
 • Ha el akar fogni az indulat mérlegelek, imádkozom.
 • Emlékeztetem magam az alázat és szelídség nevű izére, amiről Jézus szokott tanítani.
 • Tudom kezelni a hibáimat. Elfogadom, hogy néha tévedek.
 • Tudok bocsánatot kérni.
 • Ha valaki bosszant, idegesít, akkor nem tromfolom le. Ha erős kísértésem van, bevonulok a budiba és ott imádkozom. (Ha kell más nyelven.)
 • A problémákat nem a régi módon kezelem, hanem az új, - Istentől tanult módszerekkel.
Nem az én érdemem, ez tuti. Van okom a hálára. Meg a környezetemnek is. :)
Máté 11:29  Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. (Jézus)

2015. május 5., kedd

Galata 4

Mai biztató:
Galata 4, 4 Amikor pedig eljött a megfelelő idő, Isten elküldte a Fiát, aki asszonytól született, és a Törvény ideje alatt élt, 5 hogy felszabadítsa a Törvény uralma alatt élőket, és hogy bennünket Isten a maga fiaivá fogadhasson. 6 Mivel tehát gyermekei vagytok, Isten elküldte Fiának Szellemét a szívünkbe, aki így kiált: „Abbá!”[a], azaz: „Édesapám!” 7 Így azután többé már nem vagy rabszolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor örökös is, akit maga Isten tett azzá.
Ettől aztán úgy felvidultam, hogy táncolva mentem a folyosón. Aki látta vigyorgott, hogy mit ugrálok én itten. (Igaz a kollégám szerint a Richter-skála szerinti 6-os erősségű földmozgás támadt a nyomán. Hogy mindezt szemléltesse megkapaszkodott az ajtófélbe is... :))
Ja, ja...


2015. május 3., vasárnap

Ha késik is bízzál benne!

Nem szépítem, két napja világvége hangulatom van / volt.
Azér' a macska is megéri a pénzét, hogy képes volt felkelteni fél egykor.
...De igazából nem ezért voltam kiakadva. Valami nyavalya kerülgetett, a torkom, a fejem..., na mindegy.
Elmondtam az én Apukámnak mi nyomja a szívem. Aztán próbáltam valamit olvasni.
2X sikerült is rátalálnom a Habakuk 2, 3-ra kb. 5 percen belül, teljesen ,,véletlen". Ilyenkor szoktam magam elbőgni....
Beteljesedik ez a látomás a maga idejében, de még várnod kell türelemmel. Siet a beteljesedés felé, és nem fog csalódást okozni. Ha úgy tűnne, hogy késik, te akkor is kitartóan várj, mert eljön bizonyosan, eljön és nem késik! Hab 2,3
Valószínű, hogy Chambers és Rick Warren olvassák egymást. :)

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...