Keresés ebben a blogban

2018. március 31., szombat

Nagypénteki

Talán a 13. húsvétomat élem újjászületett emberként, de még soha nem figyeltem fel arra Krisztus elfogásának történetében, hogy a katonák földet fogtak, mikor annyit mondott: Én vagyok.
Csak Jánosnál olvashatjuk ezt. Íme:

Jézust letartóztatják

Jézus már előre tudta, hogy mi következik, ezért előlépett, és megkérdezte: „Kit kerestek?”
 „A názáreti Jézust” — felelték. „Én vagyok”[a] — mondta Jézus. Ott volt közöttük Júdás is, aki elárulta. Amikor Jézus azt mondta: „Én vagyok”, azok mind hátratántorodtak, és a földre estek.
...
A nagypénteki igehirdetésben még egy nagyon hangsúlyos gondolat szólt a szívemhez:
Jézussal nem csak úgy megtörténtek a dolgok. Ha akarta volna angyalokat kért volna, akik megvédik. Mondta is ezt a Máté 26:53-ban:  Avagy azt gondolod, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál?
Tehát nem csak úgy megtörtént, Ő vállalta a halált.
Nekünk is mindig van választásunk a döntéseinkben.

2018. március 28., szerda

Folyt. köv. hamarosan

Az úgy történt, hogy készültem a holnapi keresztény identitásra, midőn be akarom bizonyítani, hogy miért is jó Isten fenyítése.
Ez most roppantul lehangolt engem, ezért is választottam a képet, ami számomra jólesőbb igével bombázza a szívem. Pláne, hogy rákerestem arra a két szóra, hogy "parancs" "megtart".
Phűűűű, utálom magam! Ti is utálni fogtok! Azért megosztom. Mert ilyet is mondott Jézus, hogy:
Máté 28:20 Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
Szóval, megtart:  τηρέω  (téreó) 1) vigyáz, figyel, szemmel tart, ügyel, őriz, megóv; 2) gondoz, gondoskodik
parancsol: ἐντέλλομαι  (entellomai) - megparancsol, elrendel, meghagy; 3) megtart, betart
...persze, csak az újszövi részekben, mert az ószövetség héberül van...
1Móz 26:5 2Móz 15:26 2Móz 16:28 2Móz 16:34 2Móz 20:6 3Móz 8:35 3Móz 26:3 5Móz 4:2 5Móz 5:10 5Móz 5:15 5Móz 5:29 5Móz 6:2 5Móz 6:17 5Móz 6:25 5Móz 7:9 5Móz 8:2 5Móz 10:13 5Móz 11:1 5Móz 11:22 5Móz 12:32 5Móz 13:18 5Móz 15:5 5Móz 19:9 5Móz 26:18 5Móz 28:1 5Móz 28:9 5Móz 28:15 5Móz 28:45 5Móz 30:10 Józs 22:2 Józs 22:3 1Kir 6:12 1Krón 22:13 1Krón 28:7 2Krón 33:8 2Krón 35:16 Neh 1:5 Neh 1:9 Neh 9:29 Zsolt 78:7 Zsolt 103:18 Zsolt 119:60 Zsolt 119:69 Péld 4:4 Péld 19:16 Préd 8:5 Préd 12:15 Jer 35:18 Ez 18:19 Ez 18:21 Dán 9:4

Máté 23:3 Máté 28:20 Ján 14:15 Ján 14:21 Ján 15:10 Apcs 15:24 Róm 2:26 1Kor 7:19 Tit 1:3 2Pét 3:2 1Ján 2:3 1Ján 3:22 1Ján 3:24 1Ján 5:2 1Ján 5:3 Jel 14:12 Jel 22:14


Akkor most csak az Újszövetségből:

Máté 23:3 Annakokáért amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.

Máté 28:20 Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Ján 14:15 Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.

Ján 14:21 Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

Ján 15:10 Ha [a]z én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

Apcs 15:24 Mivelhogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén, megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok; kiknek mi parancsot nem adtunk:

Róm 2:26 Ha tehát a körülmetéletlen pogány megtartja a törvénynek parancsolatait, az ő körülmetéletlensége nem körülmetélkedésül tulajdoníttatik-é néki?

1Kor 7:19 A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi; hanem Isten parancsolatainak megtartása.

Tit 1:3 Megjelentette pedig a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, amely reám bízatott a mi megtartó Istenünknek parancsolata szerint; {KJV 1:4} Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak:

2Pét 3:2 Hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról:

1Ján 2:3 És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.

1Ján 3:22 És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte.

1Ján 3:24 És aki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nékünk adott.

1Ján 5:2 Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk.

1Ján 5:3 Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.

Jel 14:12 Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

Jel 22:14 Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.


2018. március 27., kedd

Adós, fizess!

 ...avagy van-e egy kereszténynek munkaköri leírása? Honnan jutott eszembe ez most? Nem tudom, de a tartozás szón kezdtem el elmélkedni, meg, hogy vajon mi tartozunk-e valamivel Istennek, esetleg egymásnak?
 Természetesen hiszem, hogy a kegyelem nagy, és nem a tetteink miatt fogad el Isten, ugyanakkor azt is látom, hogy a szabadságunkkal jól kell tudni élni. Akkor leszünk örömteli emberek, ha figyelünk és szabályosan küzdünk. Egyébként Jónás volt még nagy szabadságharcos. Láthatjuk, hogy hova vezetett az önfejűsége.
 Maga a szó görögben:ὀφείλω  (opheiló) 1) tartozik, adós; 2) tartozik, köteles vmit tenni; 3) kell, szükséges vmit tenni
...és ezeket a markáns előfordulásokat jegyezném meg:
Luk 17:10 Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy: Haszontalan szolgák vagyunk; mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük.
Ján 13:14 Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait.
Róm 15:1 Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk.
Róma 15:27 Szívesen tették, de ugyanakkor tartoznak is ezzel. Hiszen ezek a nem zsidó népek sok szellemi áldást kaptak a zsidó testvéreken keresztül. Illő tehát, hogy adományaikkal viszonozzák a szellemi áldásokat.
2Thess 1:3 Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti értetek, amiképpen méltó [is], mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;
1Ján 2:6 Aki azt mondja, hogy ő Istenben él, annak úgy kell élnie, ahogyan Jézus élt.
1Ján 3:16 Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta értünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.
1Ján 4:11 Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.

2018. március 25., vasárnap

Egy szép ima nyomán...

Egy szép ima nyomán született ez a kép, mert nagyon megérintett. Nem én imádkoztam, csak hallottam és rámondtam, hogy úgy legyen. Fájdalmas és igaz. Jézus szavai alapján fogalmazódott meg, íme:
János 12,20-26 A páska ünnepére igen sokan jöttek Jeruzsálembe imádkozni, és voltak közöttük görögök is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából származott, és megkérték: „Uram, szeretnénk látni Jézust!” Fülöp szólt Andrásnak, azután mindketten odamentek Jézushoz, és szóltak neki.
Jézus így válaszolt: „Eljött az idő, hogy az Emberfia megdicsőüljön. Igazán mondom nektek: a búzamagot el kell vetni a földbe, hogy ott elhaljon, azután majd felnő, és gazdag termést hoz. Ha viszont nem hal el, akkor csak egymaga marad.
 Aki ragaszkodik a lelkéhez, vagyis az életéhez, az el fogja veszíteni. Aki pedig kész feladni a lelkét, vagyis az életét ezen a világon, az megtartja azt az örök életre. Aki nekem szolgál, engem kövessen! Akkor, ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is velem. Aki pedig engem szolgál, azt megbecsüli az Atya.”

2018. március 18., vasárnap

Miért égsz?

Mindez pedig az emmausi tanítványok kérdésfeltevése nyomán.
Meg egy kicsit a pénteki etika órán elhangzottak alapján.
Meg egy kicsit a saját lelkesedésem hiánya miatt.
Szóval, a kiinduló igevers a
Luk 24:32 És mondták egymásnak: Avagy nem gerjedezett-e a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nékünk az írásokat?
De. Akkor igen. És most mi van? Mit jelent egyáltalán ez a kifejezés - gerjedezik?
καίω  (kaió) 1) éget, meggyújt 2) passzív alak: meggyullad, fellángol, ég, elég, megég, hevül
Ilyen részekben szerepel:
(Máté 5:15) Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.
(Luk 12:35) Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva;
(Luk 24:32) És mondának egymásnak: Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat?
(Ján 5:35) Ő az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában.
(Ján 15:6) Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.
(1Kor 13:3) És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
(Zsid 12:18) Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz, és sötétséghez, és szélvészhez,
(Jel 4:5) A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jőnek [vala] ki. És hét tűzlámpás ég [vala] a királyiszék előtt, amely az Istennek hét lelke;
(Jel 8:8) A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe; és a tengernek harmadrésze vérré lőn;
(Jel 8:10) A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizek forrásaira;
(Jel 19:20) És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:
(Jel 21:8) A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban [lesz], ami a második halál.
Következő szó a megnyilatkozás: διανοίγω (dianoigó)1) kinyit, megnyit, felnyit
2) kibont, megértet, megmagyaráz
(Márk 7:34)  És föltekintvén az égre, fohászkodék, és monda néki: Effata, azaz: nyilatkozzál meg.
(Márk 7:35)  És azonnal megnyilatkozának annak fülei: és nyelvének kötele megoldódék, és helyesen beszél vala.
(Luk 2:23)  (Amint megíratott az Úr törvényében, hogy: Minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék),
(Luk 24:31)  És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt; de ő eltünt előlük.
(Luk 24:32)  És mondának egymásnak: Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat?
(Luk 24:45)  Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat.
(Apcs 16:14)  És egy Lidia nevű, Thiatira városbeli bíborárús asszony, ki féli vala az Istent, hallgata [reánk]. Ennek az Úr megnyitá szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond vala.
(Apcs 17:3)  Megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból; és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek néktek.
A harmadik pedig a Kolossé 3-ból az "uralkodik".
Kol 3:15 És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
βραβεύω  (brabeuó)- döntőbíráskodik; ítél, dönt
Etimológia:  a brabeusz-ból (döntőbíró; parancsnok)  (Ezt csak itt találtam meg a Bibliában)

...ugyanis ezekben a szavakban erő van, nekem pedig fel kell gerjesztenem magamban ezt az erőt!2018. március 17., szombat

Etika

A tegnapi etika óra margójára szerkesztődött ez a kép:
 Bevallom nem gondoltam, hogy ilyen mély dolgokat tanulhatok Etika tantárgyból. Nem csak a képen lévő igékre gondolok, hanem a gondosan felvezetett mondatokra, a csodás üzenetre Oswald Chambers: Bibliai Etika című könyvéből. Felért egy szívmosással. Nagyon örülök, hogy ennyire tisztán hirdetik ilyen címszó alatt is az evangéliumot. Tudjátok, mint az emmausi úton, ahogyan a szívünk gerjedezett...
Luk 24:32 És mondják egymásnak: Avagy nem gerjedezett-e a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat?
Köszönjük Jézus! Köszönjük Urbán Tanár Úr!

2018. március 15., csütörtök

Kedves Isten

Egy érdekes gondolatsor Jézustól:
 „Hallottátok, hogy megmondták: »Szeresd a honfitársaidat, de gyűlöld az ellenségeidet!« [g]  Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket!
 Mindez pedig a tegnapi Keresztény identitás összejövetel kapcsán, ahol arról beszélgetünk többek közt, hogy mit jelent az Isten gyermekeinek dicsőséges szabadsága? Mire vagyunk pl. szabadok? Arra, hogy áldjuk az ellenséget és még titokban sem szeretnénk rosszat neki.
Károli így fogalmaz:
Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. 
Jóval bőségesebb, mint a többi magyar fordítás. Szinte magyarázza, mit jelent a fogalom: szeretni. Az jutott eszembe, hogy milyen könnyű áldani valakit a szánkkal, de jót tenni valakivel, aki ellenségem? Hát az nem könnyű. Imádkozni? Annyit tesz a legjobbat akarod számára kérni Istentől.
Nem büntetést! Nem rosszat! Nem azt, hogy meglakoljon. Nem azt, hogy a összetörjön. Nem szabotáljuk őt.
Jézus! Segíts nekünk ebben!

2018. március 14., szerda

Róma 8,19-21

Egy igerész többféle fordításban. Ízlelgessétek! Róma 8,19-21
Mert az egész teremtett világ feszült figyelemmel várja, hogy Isten nyilvánosságra hozza és láthatóvá tegye, hogy kik az ő fiai. Azért várja ennyire, mert a teremtett világ az elmúlás hatalma alá van kényszerítve. Nem önként, hanem Isten akarata szerint, aki így rendelkezett. Ugyanakkor a teremtett világ is abban a reményben él, hogy a romlás rabszolgaságából fel fog szabadulni, és ugyanazt a dicsőséges szabadságot fogja élvezni, amelyben Isten gyermekei élnek. (EFO)
Mert a teremtés feszültségben és epedve várja Isten fiainak lelepleződését. A teremtés tudniillik hiábavalóságnak van alávetve, nem önként, hanem azért, aki alávetette, azzal a nekünk adott reménységgel, hogy maga a teremtés is meg fog szabadulni a romlandóság rabszolgaságából, és átjut az Isten fiainak dicsőséges szabadságába.(Csia) ...(Ezt először rosszul másoltam be. Bocsika. Javítottam.)
Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. (UFO)
Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, a ki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára. (Károli)

2018. március 12., hétfő

A fiak és a lányok

 Először is: Zsozsó, nagyon szeretlek!
Mielőtt valaki rosszra gondolna, Zsozsó egy nagyon szuper lp, aliasz lelkipásztor a debreceni Szabker gyüliből. Szeretem az üzeneteit. Legutóbb ma hajnalban, álmatlanság okán hallgattam a tegnap elhangzott igehirdetését.
Innen is üzenem, hogy szép a lábad. Vagyis, mivel nem láttam, gondolom, Isten ugyanis így szólt felőled:
Ézs 52:7 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!
Nna, ☺☺☻☻.
Másodszor pedig: még mindig a Római levél 8. fejezetén pörgök. Most a 19. vers tetszett meg:
Mert az egész teremtett világ feszült figyelemmel várja, hogy Isten nyilvánosságra hozza és láthatóvá tegye, hogy kik az ő fiai.
Ha Ő mondja...? El kell hinnem!
Mára ennyit. Szép napot!

2018. március 7., szerda

Ugyanakkor...

Ez az ige ma nagyon megdobogtatta a szívemet. ❤️ Egy csomó kérdést vetett fel bennem, kezdve onnan, hogy:
  • Tényleg így szól a többi fordítás is? 🙃
  • Mi van az "ugyanakkor" előtt?
  • Isten gyermekei valóban dicsőséges szabadságban élnek?
...kérlek írd meg hozzászólásban, hogy benned milyen kérdéseket vetett fel! 
És ez csak egy ige a sok-sok Bibliában található közül. 

2018. március 6., kedd

A vonal

Anyaaa! Kimentél a vonalból! 
- mondta kisebbik lányom 4-5 évesen, mikor fésültem a haját.
Soha nem értettem teljesen, mit is akar, csak azt tudtam, hogy valami nem jó neki, és legjobb tudása szerint jelezte nekem.
Most, mikor megkérdeztem, mit akart ez jelenteni, el tudta magyarázni, hogy a homlokát fésültem, magyarán kimentem a haj vonalából, és fájt neki.
:) Annyira édes, és most is olyan puha a homloka, miközben megpuszilom...
 Egy kedves barátnőm és testvérem (Krisztusban) kedvenc mondása:
Álljá' mán a vonalra!
Ezt akkor szokta mondani, mikor valamit rosszul közelítek meg.
De, miről is jutottak eszembe ezek?
 Nagyon nem mindegy, hogy hogyan közelítünk Istenhez és emberekhez. A fenti ige reggelre jutott eszembe.
Az elmúlt időszakom vegyes volt. Sok munkahelyi gond, egészségbeli változások, anyagi problémák egyebek környékeztek, és nem mindig tudtam bízni Istenben. Sokszor inkább nem imádkoztam, nem volt kedvem Bibliát olvasni, nem láttam, hogy jó következik. De ezt sem túl egyenletesen, mert időnként szárnyaltam is.
Volt közben segítőtársam (a Szentlelken kívül is), mert van egy lány, akivel nagyon hasonlóak a gondjaink és hetente többször esténként telefonon imádkoztunk. Mindenkinek ajánlom ezt a megoldást, eszméletlenül hasznos, ráadásul a Viber és a Messenger szolgáltatás keretein belül ingyen beszélsz, ha van internet és/vagy wifi! Azért is kell imatárs,mert nem mindig tudunk Isten szerint objektíven állni a dolgokhoz, kell egy külső szemlélő, aki helyettem megvallásokat tesz, bátorít. (Ezt itt még feltétlen olvasd el a témában!) (Meg ezt is)
Ezen időszak alatt sokmindent nem értettem, sokat imádkoztam nyelveken, dicsértem Istent, szárnyaltam, majd a porba hullottam, belekezdtem dolgokba, lelkesedtem és elvesztettem a lelkesedésem.
Megkezdtünk egy Keresztény Identitás tanulmányt csoportosan, ám a minap olyan szellemi támadást éltem át, ami előtt értetlenül álltam.
Pont a második alkalmat tartottuk fenti témában, és végig éreztem, hogy az egész nincs a helyén, nem elég oldott, szünetek+kínos csendek vannak, stb. Hazaérve kb olyan volt, mintha megrágtak és kiköptek volna, nincs kedvem az egészhez, alkalmatlan vagyok, elásom magam, béna vagyok, stb.
Ezt még mindig nem annyira értem, csak szeretném tudni, mi volt az oka, és szeretnék a "vonalban maradni, illetve a vonalra állni.
Kértem Istent adjon belátást. Mutatott még egy Igét, ami úgy érzem továbblendített. Adjon Isten mindannyiunknak a nehézségeinkből szabadulást!
Róma 8,18 Úgy gondolom, hogy a jelenlegi szenvedésünk össze sem hasonlítható azzal a dicsőséggel, amelyben részünk lesz. 19 Mert az egész teremtett világ feszült figyelemmel várja, hogy Isten nyilvánosságra hozza és láthatóvá tegye, hogy kik az ő fiai. 20 Azért várja ennyire, mert a teremtett világ az elmúlás hatalma alá van kényszerítve. Nem önként, hanem Isten akarata szerint, aki így rendelkezett. Ugyanakkor a teremtett világ is abban a reményben él, 21 hogy a romlás rabszolgaságából fel fog szabadulni, és ugyanazt a dicsőséges szabadságot fogja élvezni, amelyben Isten gyermekei élnek.
22 Jól tudjuk, hogy mind a mai napig az egész teremtett világ úgy nyög és vajúdik, mint a szülő asszony. 23 De nem csak a teremtett világ, hanem mi magunk is ugyanígy sóhajtozunk. Pedig mi előleget kaptunk a Szent Szellemből! Mégis sóhajtozva várjuk a testünk megváltását, hogy ezzel teljesen Isten fiaivá váljunk. 24 A teljes üdvösségünk ugyanis magában foglalja ezt a reménységet, a testünk megváltását is. Ezt azonban még nem láthatjuk. Ha már látható lenne, akkor nem kellene remélni. 25 Mivel azonban olyan valamit remélünk, amit még nem látunk, várjunk rá türelmesen!
26 Hasonlóképpen a Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben erőtlenek vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. A Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal. 27 Isten ugyanis jól tudja, mi van a szívünkben, és azt is, mi a Szent Szellem szándéka, mert ő Isten akarata szerint könyörög Isten népéért.
28 Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik — akiket ő a saját terve szerint elhívott.29 Hiszen őket Isten már a világ teremtése előtt ismerte. Sőt, külön is választotta őket, hogy a Fiához hasonlóvá váljanak. Igen, azt akarta, hogy Fia legyen az elsőszülött a sok testvér között Isten nagy családjában. 30 Azt tervezte, hogy ezek a testvérek a Fiához hasonlítsanak. Ezeket a maga számára előre különválasztotta, azután elhívta, majd elfogadhatóvá tette őket, és dicsőséget is adott nekik.

2018. március 4., vasárnap

Kolossé 3


Krisztus „Testének” tagjai vagytok! (EFO)
12 Ezért legyetek mindenki iránt együtt érzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek! Hiszen Isten szeret titeket, és kiválasztott benneteket a maga számára, hogy szent népévé tegyen! 13 Viseljétek hát el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok lenne a másikra! Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak!
14 Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé. 15 Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálásak legyetek, hiszen mindnyájan Krisztus „Testének”[c] a tagjai vagytok!16 Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek és közöttetek! Tanítsátok és tanácsoljátok egymást mindenféle bölcsességgel! Isten iránti őszinte hálával énekeljetek zsoltárokat, himnuszokat és a Szent Szellemtől származó énekeket! 17 Akármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és általa adjatok szüntelenül hálát Istennek, az Atyának!

2018. március 3., szombat

Ma ez...

És, hogy mit mondott:
Jézus példázatot mondott a tanítványainak, amellyel arra tanította őket, hogy kitartóan imádkozzanak, és ne fáradjanak bele[a] soha. „Volt egyszer egy bíró egy városban, aki Istent nem tisztelte, és nem becsülte az embereket sem. Élt abban a városban egy özvegyasszony, aki folyton a bíró nyakára járt, és szüntelen arra kérte: »Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben, és védj meg tőle!« A bíró egy ideig nem akart rajta segíteni, de végül ezt gondolta: »Istent nem tisztelem, és nem érdekel, hogy mit gondolnak rólam az emberek. De ez az özvegyasszony már terhemre van, mert folyton a nyakamra jár. Nem bánom, igazságot szolgáltatok neki, és megvédem, hogy ne zaklasson tovább.«”
Az Úr így folytatta: „Figyeljétek, mit mondott ez az igazságtalan bíró! Mit gondoltok, ha még ő is igazságot szolgáltat, akkor Isten mennyivel inkább! Ő bizonyosan megvédi választottait, és igazságot szolgáltat azoknak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá. Nem fogja feleslegesen várakoztatni őket! 8 ondom nektek, bizony hamar igazságot szolgáltat választottainak!
De amikor az Emberfia visszajön, vajon talál-e olyanokat a földön, akik igazán bíznak benne és hűségesen várják?”

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...