Keresés ebben a blogban

2012. március 31., szombat

Pálfordulás

Mindig örülök azoknak a kijelentéseknek, amik a Jézusban való hitnek az alátámasztásáról szólnak. 
Érdekes szituáció, mikor Saulból Pál lesz, teljes ,,pálfordulatot" véve ezzel az élete.
Ez az ember, aki eddig üldözte a keresztyéneket, az egyik legnagyobb apostol lett. Ahogyan később leveleinek az elején bemutatkozik: Jézus Krisztus apostola. ( (Róm 1:1)   (1Kor 1:1)   (2Kor 1:1)   (Gal 1:1)   (Ef 1:1)   (Kol 1:1)   (1Tim 1:1)   (2Tim 1:1)   (Tit 1:1)  )
Apostol jelentése:  ἀπόστολος  (aposztolosz)
1) kiküldött, követ
2) hajóhad parancsnoka
3) apostol
Apcs 26:18  Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által.
Aztán pedig - még mindig Pál szavait, önbizalmát, vagyis az Istenben való bizalmát irigyelve - kijelentem: Ha valamit most másképp láttok, Isten azt is ki fogja nektek jelenteni! (Filippi 3,15)

2012. március 30., péntek

Igazi tükörkép

 Bírom ezt a képet, de most egészen más megfontolásból tettem fel. Adja Isten, hogy a tükörkép az legyen, amit Ő akar mutatni nekünk!
De időnként nem Ő mutat rólunk más képet, hanem az amit látni szeretnénk. Ránézünk, hogy mi milyen szépek vagyunk, közben pedig egy toprongyos alak áll a tükör előtt koszosan, büdösen, és aki teheti, nagy ívben elkerüli.
Minden mi igazságunk úgy lóg rajtunk mint a retkes ruha (Ézs64,5).
Na de ezt a tévedést ki leplezheti le?
Mindig eszembe jut a Viskó, és a benne levő finomság, ahogyan a főhős szívében levő ,,dzsumbujt" tisztogatták. Felásták, illetve saját magával ásatták fel a szíve kertjét, hogy új növényt ültethessenek bele.
Engedd meg Istenem, hogy belenézzünk a szabadság tökéletes törvényébe! (Jakab 1, 25)

2012. március 29., csütörtök

Új szemüveg

 Hogy mennyi mindentől félek, annak Isten a megmondhatója. Annak is, hogy van-e alapja, és annak is, hogy nincs-e okom rá.
Mindenesetre minden rossz és jó dologgal együtt felajánlom Istennek ezt az érzésemet is.

2Tim 1:7  Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Ha nem tőle származik a félelem, akkor honnan jöhet?

Jak 3:15  Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
Igen? Akkor nem kérek belőle!

2012. március 26., hétfő

Facebook botrány

Nézem a Facét, és kiakadok. 12-14 éves kislányok az akarják elhitetni - elsősorban magukkal, - hogy fejettek és alkalmasak mindarra az életre, amit legalább 5 év múlva kellene elkezdeniük. Ki a cicit, be a hasat jeligére kifestve pózolnak, majd teszik fel ezeket a képeiket a közösségi oldalra.
Hová igyekeznek?
Mit keresnek, mit várnak az élettől?
Miért hiszik el azt a hazugságot amit az Ördög súg nekik, hogy minimum 5 évvel idősebbnek kéne lenniük a koruknál, és hogy nem jó gyereknek lenni?
Beteg elmék, akik drága újságokban propagálják mindezt a fotósorozataikkal, és minden egyéb módon.
Istenem leplezd le az Ördög hazugságait az életükben!
Köszönöm Jézus, hogy Te azért jöttél, hogy az Ördög munkáit lerontsd!
Nagy szükségünk van Rád!
1Ján 3,8 ...Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

2012. március 22., csütörtök

A szivárvány


Van, hogy az ember mellett ennyi szól, és nem több:
1Mózes 8,21Amikor az ÚR megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az ÚR: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem.
És ezt Jézus tette lehetővé.

2012. március 20., kedd

Jézus az Élet Kenyere - Lájkolod?

 A Mai Igét olvastam, ami a János 6-ra utalt. Gondoltam végigolvasom az egész fejezetet, mert meg akartam érteni azt a helyzetet, amiben Jézus és az a sok ember volt aktuálisan. Jó hosszú - 71 vers, és sok nehezen érthető dolog van benne.
Kezdem ott, hogy az 5. versben Jézus kérdezi Fülöpöt, hogy honnan vásároljanak kenyeret a sok-sok embernek, akik mentek hozzá. Ez már magában elég furcsa, hogy próbára akarta tenni. Miért???
Ami még megragadta a figyelmemet, az az, hogy Jézus egyértelműen közli, hogy az fog hozzá menni, akit az Atya neki ad/ elpecsétel. (37, 45 vers)
Aztán pedig az is érdekes, ahogy saját magát ételnek és italnak mondja, és ki is jelenti, ha nem esszük a húsát, nem isszuk a vérét, nem mehetünk az Atyához. Annyira nem is csodálkozom, hogy a népek kiakadtak. Még a követői közül is néhányan is azt mondták, hogy ez tényleg kemény beszéd, ki fogadhatja ezt el, ki értheti ezt meg?
Jézus pedig rákérdezett, hogy ha ezen fennakadtak/megbotránkoztak/csapdába-tőrbe estek, mi lesz velük később, amikor Ő a mennybe megy?
És a vége felé:
Ján 6:66  Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül és nem járnak többé vele.
És a 12-ből egyet kifejezetten Sátánnak nevezi.

2012. március 19., hétfő

ISTEN BENNÜNK LÉVŐ KÉPESSÉGEI

Egy régebbi (októberi) tanulmányom vettem most elő, most átnézem, hogy miből indulhatott, és újrarágom.
Alapige: Filippi 1,9-11:
És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban - jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben; Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára; Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására.
Különbséget téve az Istentől jövő jó ajándékok, és a nem tőle jövő rossz között:
Úgy látom az is a megismerés része (Fil 1,9 ἐπίγνωσις (epignószisz)
 • megismerés, felismerés, megértés, ismeret), ha tisztázzuk magunkban mit kaptunk Istentől – használatra, és mi az, ami nem tőle jött, és akadályoztatásunkra van. 
 • νου̑ς (núsz) szív, szellem értelme / felfogóképessége / gondolkodási képessége. Előfordulásai az újszövetségben:
 1. Luk 24:45 Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat.
 2. Róm 1:28 És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretökben (epignószisz) megtartsák, azonképpen oda adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek;
 3. Róm 7:23 De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.
 4. Róm 7:25 Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.
 5. Róm 11:34 Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa?
 6. Róm 12:2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
 7. Róm 14:5 Emez az egyik napot különbnek tartja a másiknál: amaz pedig minden napot [egyformának] tart. Ki-ki a maga értelme felől legyen meggyőződve.
 8. 1Kor 1:10 Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.
 9. 1Kor 2:16 Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.
 10. 1Kor 14:14 Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de értelmem gyümölcstelen.
 11. 1Kor 14:15 Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.
 12. 1Kor 14:19 De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken.
 13. Ef 4:17 Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában,
 14. Ef 4:23 Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke (szellem) szerint,
 15. Fil 4:7 És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
 16. Kol 2:18 Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, amelyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével.
 17. 2Thess 2:2 Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk [tulajdonított] levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
 18. 1Tim 6:5 Megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek hiábavaló torzsalkodásai akik az istenfélelmet nyerekedésnek tekintik. Azoktól, akik ilyenek, eltávozzál.
 19. 2Tim 3:8 Miképpen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, aképpen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek.
 20. Tit 1:15 Minden tiszta a tisztáknak: de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta; hanem megfertőztetett azoknak mind elméjök, mind lelkiismeretök.
 21. Jel 13:18 Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.
 22. Jel 17:9 Itt az elme, amelyben van bölcsesség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül;

2Tim 1:7 Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. 
félelemnek lelke δειλία (deilia)
- félénkség, gyávaság Etimológia: a G1169-ből δειλός (deilosz) 1) félénk, bátortalan, gyáva 2) hitvány, aljas, semmirekellő Etimológia: a deosz-ból (félelem)
erő: δύναμις (dünamisz)1) erő 2) erőmegnyilvánulás, csoda(tevő erő) 3) képesség, lehetőség, hatalom 4) jelentés, értelem Etimológia: a δύναμις (dünamisz)
1) erő 2) erőmegnyilvánulás, csoda(tevő erő) 3) képesség, lehetőség, hatalom 4) jelentés, értelem
Etimológia: δύναμαι (dünamai) képes vmire; hatalma, befolyása van, ér vmit személytelen használat: lehetséges Etimológia: alapszó
szeretet: ἀγάπη (agapé)
1) szeretet
2) szeretetvendégség
Etimológia:ἀγαπάω (agapaó)
- szeret; barátságosan fogad, szívesen lát; kedvel, többre tart; megelégszik vmivel Etimológia: alapszó
józanság: σωφρονισμός (szóphroniszmosz)
- józanság, mértékletesség, önuralom; egészséges gondolkodásmód
Etimológia:σωφρονίζω (szóphronidzó)
1) józanságra int, egészséges gondolkodásúvá tesz
2) fegyelmez, megfékez; helyes mederbe terel
Etimológia:σώφρων (szóphrón)
- józan, mértékletes, épeszű, fegyelmezett, visszafogott
Etimológia: a szósz (ép, egészséges; biztos) származéka

2012. március 17., szombat

A hamu, mint égéstermék

 Ki tudja miért jutott ez most eszembe, de megint azon gondolkodtam, hányféle bálvány jelenhet meg az életünkben, amik mind arra hívatottak, hogy letérítsenek minket a keskeny útról.
Legyen az gyógyulásba, gazdagságba, sikerbe vetett hit, mind mind csak hamu, amiben gyönyörködik a félrevezetett szív.
A hamu csak egy égéstermék, nem maga az égés okozója, hanem az okozata.
Ézs 44:17- 20  Maradékából istent készít, bálványát; leborulva imádja azt és könyörög hozzá, és így szól: Szabadíts meg, mert te vagy istenem!  Nem tudnak és nem értenek, mert bekenvék szemeik és nem látnak, és szívök nem eszmél.  És nem veszi eszébe, nincs ismerete és értelme, hogy mondaná: Felét tűzben megégetém és kenyeret sütöttem annak szenénél, sütöttem húst és megettem; és maradékából útálatosságot csináljak-é, és leboruljak a fa-galy előtt?  Ki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre azt, hogy meg ne szabadítsa lelkét és ezt mondja: Hát nem hazugság van-é jobbkezemben?
Mit gondoltok, ha egy gyógyulás varázslás útján történik, akkor ki az okozó, és vajon kedves-e Isten előtt?

Bálványok

2012. március 16., péntek

Megin' a Face

Érdekes dolog jutott eszembe.

A Facebook-on van egy olyan funkció, vagy nem tudom én mi, hogy a fényképen be lehet jelölni a rajta szereplőket. Szoktunk azzal tökéletlenkedni, hogy egyszerűen bejelölünk olyanokat - kedvességből, viccből, stb. - akik nincsenek rajta, vagy akiket szeretnénk, hogy rajta legyenek.
Miért ne lenne rendben, ha - mintegy prófétai cselekedetként - ráírjuk azoknak a nevét, akiket szeretnénk így látni?

Nos, szerinted kiket öleljen át az Élő Ige?

2012. március 14., szerda

Bomba a lakásban

 Az elmúlt napok tanulással, izgalommal teltek, és döbbenet, milyen nehezen kényszerítettem oda magam a tanulósarokba. Erről írtam is egy-két írással odébb. Na de túl vagyok rajta, sikeresen levizsgáztam, szerintem az átlagnál jóval nagyobb erőfeszítéseket tettem, nem tudom miért gondolom ezt, de így látom.
Mindeközben szabályosan ostromolt a vágy, hogy írjak, de egy-két mondatnyi gondolatnál többet nem vetettem papírra.
Hogy ne szálljanak el az értékes ötleteim (csak szerényen), egy két szóban feljegyeztem, és alkalomadtán begépelem.
Reggel vártam az érzelmekből fakadó örömöt afelett, hogy sikerült, és bizony nem találkoztam vele ébredéskor. Mindjárt levettem, hogy gyorsan le kell ásnom a kőszikláig, ha magaménak akarom tudni a boldogságot...
A gondolatok kavarognak a fejemben: a gyerekeknek kokárda kel, meg ünneplő, rendet kell rakni, mert a lakás olyan, mintha felrobbant volna benne egy bomba, mit ne felejtsek el, és különben is mi lesz, ha kollégáim beleolvasnak a blogomba - Ez így ömlött belőlem az érzelmek szintjén, hiába na! A híresztelésekkel ellentétben ember vagyok, vagy mi.
De van Valaki, Aki mikor átölel pontosan azt váltja ki belőlem, amit kell.
Csak Isten Szava képes erre...
Ez lett a kedvenc képem mostanában: itt találsz még belőle.

Az Isten országa... igazság, békesség, és az Ő Szellemétől kapott öröm.

2012. március 11., vasárnap

Leoldoztad gyászruhámat

 Pénteken reggel a Lídiás lányokkal röviden beszéltünk a zsidóság nehéz sorsáról. Azokról a veszteségekről, amiket elszenvedtek az idők során.
Aztán arról, hogy Isten Jézusban adta meg a gyász helyett az örömöt, a vigasztalást. Mert Őt erre kente fel Isten.
Adja az Úr, hogy megtalálják a vigasztalás helyét!


 Ézs 61:1  Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;
Ézs 61:2  Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót;
Ézs 61:3  Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!
Ézs 61:4  És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait.
Ézs 61:5  És ott állnak az idegenek, és legeltetik juhaitokat, és a jövevények szántóitok és vincelléreitek lesznek.
Ézs 61:6  Ti pedig az Úr papjainak hívattattok, Istenünk szolgáinak neveztettek; a népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek.
Ézs 61:7  Gyalázatotokért kettős [jutalmat vesztek], és a szidalom helyett örvendenek örökségükben; ekként két részt öröklenek földükben, örökös örömük lesz.
Ézs 61:8  Mert én, az Úr, a jogosságot szeretem, gyűlölöm a gazsággal szerzett ragadományt; és megadom híven jutalmukat, és örök szövetséget szerzek velök.
Ézs 61:9  És ismeretes lesz magvok a népek közt, és ivadékaik a népségek között, valakik látják őket, megismerik őket, hogy ők az Úrtól megáldott magok.
Ézs 61:10  Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit.
Ézs 61:11  Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt.

2012. március 10., szombat

K. O.

K.O. - Knock out jelentése: - kiütés (ökölvívásban)
Vladimir Klicsko neve nem ismeretlen  még a kevésbé fanatikus sport rajongók között sem. Én is kedvelem a hűvös kimért, magabiztos megjelenését, és nyugodt taktikáját, ahogyan kiismeri az ellenfelét, majd az x-dik percben padlóra küldi.
Tanulásra kényszerültem, és nem akar a testem tanulni, viszont nagyon találékony lett abban, hogy miképpen kerülhető el a tudásnak ez a strapás megszerzése. Mi tagadás, egész intelligensnek tűnik ebben az elkerülő stratégiában.
Miket lehet csinálni tanulás helyett?
 •  főzni, 
 • mosni, teregetni
 • takarítani, 
 • ENNI, 
 • Facebookozni, 
 • sürgős e-maileket feladni, 
 • vásárolni
Milyen érdekes, hogy Pál tanítja nekünk a szellemi harcról, hogy az nem test és vér ellen folyik, hanem szellemek ellen, amik rajtunk kívül eső tényezők, és megvan a harcmodor, amit velük szemben gyakorolnunk kell. Ámde a nagy Pál a test ellen is vívott csatát, és arra is világosan tanít bennünket, hogy azzal szemben mi a teendő.
1Kor 9:26-27  Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos;  Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.
Na szóval nagyon gyakran meggyűlik a bajunk bizonyos tényezőkkel, lásd
Efézus 6, 12: a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
(Ne sajnáld az ujjad rákattintani a kiemelt szövegrészre, majd lejjebb görgetni a megjelölt számú versig, mert nagyon tanulságos!)
Tehát jó lenne, ha mindig csak a rajtunk kívül eső tényezőkkel kéne vívni, de nem így van ez. Néha nehezebb rávenni magunkat (a hústestet),  arra, hogy engedelmeskedjen, mint egy hegyet elhordani...
Róm 8:5-8  Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.  Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.  Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.  Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
 Bizony ezek nem külső tényezők. Hiába szellemi harcol az ember vadul, ha mindezekben nem jut egyről a kettőre. Fontos tehát felismerni (diakriszisz) és elbánni vele!
Gal 5:19-23  A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek [ezek]: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.  Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések,  Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.  De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.  Az ilyenek ellen nincs törvény.  Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.  Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.  Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.

2012. március 8., csütörtök

Bárka

 Közeledik a Bárka-majális, megvolt az első megbeszélés vasárnap délután és elgondolkodtató volt, hogy mennyire viseljük szívünkön ezt a programot. 
Az imaháttér megszervezését vállaltam.
Ma reggel a Mai Ige olvasásával kezdtem, ezeket írja: 
„…Nóé kegyelmet talált az Úr előtt.” (1Mózes 6:8)
Ha szeretnéd élvezni Isten áldásait, figyelj meg két dolgot Nóé életében.
Először: Nóé tisztelte Istent. „Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére” (Zsidók 11:7). Nóé soha életében nem látott esőt, sőt senki más sem. Több mint 160 km-re élt a legközelebbi tengertől. Még ha meg is tanult volna hajót építeni, hogyan juttatta volna vízre? És mi a helyzet az állatok összegyűjtésével? 120 éven át nevetség tárgya volt. De mert tisztelte Istent, győztesként került ki ebből a helyzetből.
Másodszor: Nóé engedelmeskedett Istennek. „Nóé mindent pontosan úgy tett, ahogyan Isten megparancsolta neki” (1Mózes 6:22 NLT). A megértés várhat, az engedelmesség nem! Az azonnali engedelmesség többet tanít meg Istenről, mint egy életen át tartó bibliatanulmányozás. Valójában Istennek sok olyan parancsa van, amit nem érthetsz meg, amíg nem engedelmeskedsz neki. Amikor Nóé az özönvíz után kiszállt a bárkából, Isten ezt mondta neki: „Szaporodjatok, sokasodjatok… Nektek adok mindent” (1Mózes 9:1-3 NIV). Istennel a jutalmad mindig nagyobb, mint az engedelmességed. Néha megpróbálkozunk csak részben engedelmeskedni: „Járni fogok gyülekezetbe, de nem adok tizedet. Fogok Bibliát olvasni, de nem bocsátok meg annak, aki megbántott”. A részleges engedelmesség engedetlenség! A Biblia azt mondja: „…cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által” (Jakab 2:24). Miért ilyen fontos az engedelmesség? Mert Jézus ezt mondta: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat” (János 14:15). 
És már énekeljük is a Golgotával: Szeretünk Jézus, Te légy minden mindenben...
Zsid 11,7
Hit által kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett.

2012. március 6., kedd

Summa summarum

A szombati kép folytatása vasárnap reggelre teljes képet adott - asszem.
Tehát ott voltak cölöpök gyanánt az ígéretek, amik segítenek száraz lábbal átkelni a tengeren, valamint az emberi hozzáállások, amik nehezítik az átkelést.
De mindezek mellett ott van az Isten beszéde, a Biblia, ami egyszerűen egy élő barátként áll mellettem mindenkor. Ha valamit rosszul csinálok tud figyelmeztetni, tanítani.
Ott van nekem Isten Szelleme, Aki szintén élő barátként mellettem van, tanácsol, eszembe juttat.
Eszembe juttatta a Róma 8-ból a 26-27 verset:
Hasonlóképpen, a Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben gyengék vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. A Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal. Isten ugyanis jól tudja, mi van a szívünkben, és azt is, mi a Szent Szellem szándéka. Mert ő Isten akarata szerint könyörög Isten népéért. (egyszerű fordítás)
Ehhez jött még egy ige: a 139. zsoltárból:
Zsolt 139:17-16 És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája! Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok. (Károli)
És még egy földi kép: Ahogyan Joel Osteen pásztor az igehirdetése elején fogja a Bibliát, és megvallja:

,,Ez itt az én Bibliám! Mindaz, amit mond rólam igaz! Nem fogok hazamenni innen változás nélkül! Mindaz, amit mond rólam, meglesz nekem!"

Amikor mindezeket elmondtam a gyüliben vasárnap reggel kihagytam a legszenti-mentibb képet, amit megtettem reggel: Szorosan magamhoz öleltem Isten leírt beszédét, és sírtam. Mert átjárt az öröme, hogy itt van. Velem van. Hála ezerrel.

És gondolatban pörgő szoknyában, napsütésben forogtam, ahogy akkor szoktam, ha valami nagy öröm ér. Meg, mint mikor gyerekkoromban felkapott az apukám. 

2012. március 3., szombat

Cölöpök

 Hogy az ember lánya miken tud megindulni...

Azt mondja Isten Habakuknak, hogy a látomását írja fel:
Hab 2:1-3  Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában.  És felele nékem az Úr, és mondá: Írd fel [e] látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen.  Mert e látomás bizonyos időre [szól], de vége felé siet és meg nem csal; ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jőni, nem marad el!

Fogtam egy papírt - mivel kőtáblám éppen nem volt itthon - és felírtam az ígéreteket az egyik oldalra, a másik oldalra a kérdéseimet.
Ugyanis az előbbi bejegyzésben említettem is, hogy a ,,Biblia-bulin" túl sok nehézségem osztottam meg, és innentől Isten válaszára vagyok kíváncsi. Az emberi hozzáállás - minden harag nélkül - elszomorított.
Ő nem mondta, hogy csak képzelem a gondokat, nem mondta, hogy az ellenség csak pacsit akar adni, azér' üldöz oly veszettül.
Ellenben azt mondta, hogy nem változott meg a kivonulás óta, amikor is a népe száraz lábbal át tudott menni a tengeren. 
Egy érdekes kép jött elém: Az ígéretekre lépek, és egyikre a másik után ügyesen elhagyom Egyiptomot, ahová ki tudja hogyan kerültem ismét.
És ha elolvassuk ki tudja hányadszor is a kivonulás történetét, abszolút meg tudjuk különböztetni az emberi -kétkedő - hozzáállást a hit emberének a hozzáállásától.
Tehát használd a cölöpöket, amikor ingoványos talajon jársz!

 1. Cölöp: Ézs 44:3  Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.
  Ézs 44:4  És nevekednek mint fű között, és mint a fűzfák vizek folyásinál.
  Ézs 44:5  Ez azt mondja: én az Úré vagyok, amaz Jákób nevét emlegeti, és a másik önkezével írja: az Úré vagyok, és hízelegve Izráel nevét említi.
 2. Cölöp: Apcs 26:18  Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által.
 3. Cölöp: Ján 10:10  A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.

2012. március 2., péntek

διάκρισις (diakriszisz)

 Tegnap este ,,Biblia-buli" volt Balázséknál. Szilvi nevezi így. :)
Egy csomó olyan dologról szó esett, amiről nem kellett volna beszélni - persze ahelyett, hogy egyből Igét kezdtünk volna tanulmányozni. 
Tanulság: legközelebb tudnom kell befogni a számat. :)
Maradjunk annyiban, hogy Jézus vérének van mit takargatnia. (elfedez = καλύπτω  (kalüptó) - befed, betakar, elrejt, eltitkol).
Sokszor látom , hogy mennyire fontos lenne jobban különbséget tenni a bennünk és másokban lezajló lelki, és szellemi folyamatokban. 
  Hogy is lehetséges, hogy minden alkalmatlanságunk ellenére, ilyen érzékeny műszert telepített belénk - bűnös emberekbe Isten, mint a saját Szellemét?
Az Ige, amit olvastunk az 1Korintus 6-ból:
3  Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni ( κρίνω  krinó)...?

megítélni: διάκρισις  (diakriszisz)
1) elválasztás, megkülönböztetés
2) döntés, ítélet
3) összekülönbözés, vita, viszály

Etimológia:  a διακρίνω  (diakrinó)

 διακρίνω  (diakrinó)
1) elválaszt, megkülönböztet, különbséget tesz, különbnek tart
2) eldönt, megítél
3) mediális alak: habozik, bizonytalankodik, kételkedik, tétovázik
4) passzív alak: vitázik, vitatkozik, meghasonlik, harcba száll

Etimológia: διά  (dia) + κρίνω  (krinó)

ítélni:  κρίνω  (krinó)
1) szétválaszt, megkülönböztet; előnyben részesít, többre becsül
2) ítél, vélekedik, eldönt, tart vminek, elismer
3) dönt, elhatároz
4) törvény előtt felelősségre von, bíróság elé idéz, vádol
5) ítéletet mond, elítél
6) mediális v. passzív alak: pereskedik, ítélkezik

Etimológia:  alapszó

1Kor 2,14
De az az ember, aki nem szellemi, nem tudja felfogni az Isten Szellemétől származó dolgokat. Számára mindez csak bolondság. Egyszerűen képtelen megérteni a szellemi dolgokat. De ez nem is csoda, hiszen a szellemi dolgokat csak a Szent Szellem által lehet megérteni.  
Ez is érdekelhet.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...