Keresés ebben a blogban

2012. december 27., csütörtök

Isten országa - helymeghatározás

Méltó folytatása a tegnapi gondolatsornak a mai üzenet:
Jézus mondja:
Isten országa bennetek van (Luk 17:21)
görögben így néz ki:  βασιλεία  (baszileia)
1) királyság, birodalom, ország
2) uralom, királyi hatalom

A kép alapján menny jobbra, pokol balra, (vagy inkább fel és le) mi pedig az iránymutatók vagyunk.

Mennyország: οὐρανός  (úranosz)
1) ég, égbolt
2) menny (legfelső ég)


Pokol:  ᾅδης (hadész)
Hádész = talán "láthatatlanul ítélő"
- görög mitológiában az alvilág istene, illetve az alvilág. Bibliában az eltávozott, illetve a megváltás után az elkárhozott lelkek helye (Seól ill. pokol)


Az ,,Isten országa ennyi helyen van jelen az Újszövetségben:


Máté 12:28  Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.
Máté 21:43  Annakokáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét.
Márk 1:15  És mondván: Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangéliumban.
Márk 4:26  És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe.
Márk 9:1  Azután monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal.
Márk 10:14  Jézus pedig ezt látván, haragra gerjede és monda nékik: Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.
Luk 6:20  Ő pedig felemelvén szemeit az ő tanítványaira, monda: Boldogok [vagytok] ti szegények: mert tiétek az Isten országa.
Luk 10:9  És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik: Elközelített hozzátok az Isten országa.
Luk 10:11  Még a port is, amely reánk ragadt a ti várostokból, itt köztetek letöröljük; mindazáltal ez legyen tudtotokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok.
Luk 11:20  Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.
Luk 13:18  Monda pedig [Jézus]: Mihez hasonló az Isten országa? és mihez hasonlítsam azt?
Luk 16:16  A törvény és a próféták [Keresztelő] Jánosig [valának]: az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba.
Luk 17:20  Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el.
Luk 17:21  Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott [van]; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.
Luk 18:16  De Jézus magához híván őket, monda: Engedjétek, hogy a kis gyermekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.
Luk 19:11  És mikor azok ezeket hallották, folytatá és monda egy példázatot, mivelhogy közel vala Jeruzsálemhez, és azok azt gondolák, hogy azonnal megjelenik az Isten országa.
Luk 21:31  Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.
Luk 22:18  Mert mondom néktek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míglen eljő az Isten országa.
Apcs 28:23  Kitűzvén tehát néki egy napot, eljövének hozzá a szállására többen; kiknek nagy bizonyságtétellel szól vala az Istennek országa felől, igyekezvén elhitetni ő velök a Jézus felől való dolgokat, úgy a Mózes törvényéből, mint a prófétákból, reggeltől fogva mind estvéig.
Róm 14:17  Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
1Kor 4:20  Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.
Jel 12:10  És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.

2012. december 26., szerda

Kerszt tény


( A kép tulajdonosa: http://myjesus.blog.hu)

Ó, itt a karácsony, de nem jelent ez nekem különösebb nagy dolgot a jelen fényében. Persze nagyon örülök Jézus megszületésének / szülinapjának, az ajándékoknak, meg, hogy Isten különös csendet adott azokban, hogy

  • most suvickoljak, mert...
  • most főzzek ezerrel, mert...
  • most legyek jó, mert...
Mindezeket egész évben intenzíven kéne gyakorolni.  Ahelyett, hogy leordítom a családtagjaim fejét, hogy nincs kész ez, nincs meg az - inkább finoman szóljak, mert nem azon múlik a karácsony. És ha nem lesz meg valami, azért az ünnep idén sem marad el.
Hogy jött ide a cím: kereszt tény?

Hát csak úgy, ahogy a képen is olvasható: Ha mindezeket Jézusnak adjuk, az az igazi kereténység.
És mit jelent ez a szó pontosan? Hát ezt: Χριστιανός  (Khrisztianosz)
- Krisztus követője, Krisztushoz tartozó, keresztény
Etimológia: Χριστός  (Khrisztosz)
Krisztus = "felkent"
- felkent, a Messiás, Jézus címe

...Ma éjjel álmomban a szülői házban jártam és hatalmas földrengés volt. Minden mozgott és kráterek keletkeztek, meg újabb halmok.
Én és az enyéim nyugodtan tettünk-vettünk, mintha természetes lenne, hogy körülöttünk minden mozog. Nem kellett félnünk, mert Jézusban vagyunk és Ő bennünk. Csak azokért aggódtam, akik még nem az Övéi.
Mindenkit elrejt a nagy veszedelem idején, aki hozzá tartozik.
Jézus nem öl embereket. Ő megtart és megmenti az övéit. Igaz a döntést ma kell meghozni, míg béke van. Ezért vágyom annyira hozzá tartozni, és ahogy a dalban énekeljük: bölcsőjének, szállásának lenni. Ez egy igazi karácsonyi csoda lenne.


2012. december 24., hétfő

Rafting Jézussal

A jelen nehézségei közt, amelyekről itt és itt már írtam, biztató egyszerűséggel jött a sugallat: Jézus és én egy hajóban evezünk.
Ő is ugyanazért a célért dolgozik, sőt. Ő már sokkal többet tett meg érte, mint amit én valaha is képes lennék tenni. Sokkal jobban szereti azt, aki a szomorúságom tárgya és sokkal inkább fájna Neki, ha elvesztené. Elszomorít, hogy milyen erős az az ellenállás, ami távolabbra sodorja az embereket Tőle.
Ő pedig senki ajtaján nem ront be. Csak áll és kopog.
Hiszem, hogy a jelenem szomorkodása egy fajta közbenjárás. Erről is szóltam pár bejegyzéssel előbb. És hogy mindezt a bennem élő Szent Szellem végzi, ezt különleges ajándéknak tekintem.
Nem tudok elég hálás lenni Istennek azokért a testvéreimért, akik az Ő beszédeit szólják. Egyszerűen csak rendelkezésére bocsátják saját magukat és átadják nekem az Ő üzenetét. Ebben a Lídiás lányok péntek reggeli csoportja és a Bárka gyüli és a Debreceni Szabker pásztorai nagyon nagy segítségemre vannak.


Régen is elgondolkodtam, most sem 100%-ig tiszta előttem a fogalom: "Szellem szerint / Szellemben imádkozni". Az biztos, hogy többször leptem meg magamat azzal, hogy teljesen szokatlan imákat mondtam el, teljesen szokatlan érzelmek törtek fel belülről, és teljesen érthetetlen intenzitással jártam közben - akár teljesen ismeretlen emberekért teljesen ismeretlen szavakkal.
Félek magamat átadni, mert mi tagadás fájdalmas. Viszont hatékony. Mint ahogy Pál írja a Galatáknak: Gal 4:19 Gyermekeim! kiket ismét fájdalommal szülök, míg kiábrázolódik bennetek Krisztus.
Valami ilyesmit ír Chambers is itt.

2012. december 22., szombat

A mi lépésünk

Tegnap este Győző bácsi arról prédikált, mikor Jézus azt mondja:
Jelenések könyve 3:20  Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.
Két feltételhez köti Jézus az együtt lakomázást: HALLÁS és AJTÓNYITÁS.
Semmi egyéb.
Ne legyél se süket, se tétlen!

Pont erről írt Chambers is a ma reggeli részben.

2012. december 19., szerda

Mi a különbség...?

 Pár napja egy kedves ismerősöm elkezdett nekem ,,próféciát mondani", hogy ma beszélni fogok anyukámmal. - Amiben ugye az a slusszpoén, hogy közel két hónapja megneheztelt rám és nem akar velem társalogni.
Azért tettem idézőjelbe a prófétálást, mert nem valósult meg a dolog.
Már akkor is gondolkoztam, hogy erre mi szükség van? Olyat mondani, ami nem fog megtörténni. Ez rossz! Nem Istentől jön.
Semmi haszna, szigorúan érzelmi alapokon nyugszik az egész. Nem ad megelégedést, nem ad örömöt.
Szellemünk tudja, hogy nem igaz.
Ma reggel a 91. zsoltárt olvastam egy egészen új fordításból, amilyenből eddig még soha, és a 15. vers így szólt ebben:
Mikor kiáltasz hozzám felelek...
Minden más fordítás ( Károli, Újfordítás) nélkülözi ezt a kifejezést: felelek.
Vajon igaz ez, vagy csak álom?
Egy helyes válasz van, és azt a Szentlélek adja meg, nem emberek.

2012. december 17., hétfő

Kedves Jézus! Szabad-e ... gyógyítani?

Nem biztos, de lehetséges amit én most gondoltam végig.
Ugyanis a lelkem tegnap végképp értetlenül állt és háborgott, mert mindaz, amit eddig megismertem Jézusról egyszerűen nem egyezik azzal, amit most egy barátom / hugim életében látok.
Adrival pár hónapja találkoztam, és örömmel láttam az életében az Istenhez közel húzódást.
Valóban igaz, hogy bennem sem körvonalazódott még teljesen az, hogy mit akar Isten vele és hogyan engedhet meg ilyen állapot-romlást és fájdalmakat, szenvedést. Persze dehogy akarok én lázadni, de nem értem...
Az a Jézus, akit én ismerek ezt tette: Márk 3,1 Megint zsinagógába ment be s ott egy elszáradt kezű ember volt. 2 Szemmel tartották, hogy szombaton gyógyítani fogja-e, hogy azután vádolhassák. 3 Megszólította a száradt kezű embert: "Kelj fel! Állj a középre!" 4 Aztán megkérdezte azokat: "Szabad-e szombaton jót, vagy rosszat tenni, lelket menteni, vagy megölni?" De azok hallgattak. 5 Ekkor haraggal körültekintett rajtuk és elszomorodott szívük kőkemény voltán és rászólt a beteg emberre: "Nyújtsd ki a kezedet!" Az kinyújtotta s azzal helyreállt a keze.

Na mármost a 4. versben azt kérdezi: Szabad-e szombaton gyógyítani, lelket menteni?
A szó: mentés - görögből fordítva így néz ki: σῴζω  (szódzó)
1) megtart, (biztonságban) megőriz
2) megment, kiszabadít, biztonságba helyez, meggyógyít; üdvözít
3) betart (ígéretet)
4) megtart (emlékezetében)
5) elrejt, titokban tart
passzív alak:
6) életben marad, tovább él
7) megmenekül, épségben marad, biztonságba kerül
8) elmenekül, szerencsésen eljut vhová


Teljesen ugyanaz, mint amit az üdvösségre általánosan használ. És én TUDOM, ÉRTITEK? TUDOM, hogy ez gyógyulást is jelent. Eddig nem volt bennem semmi ilyesféle érzés, de ma sírtam és szomorkodtam.
Nem is beszélve a Lukács 13-ról - 15 De megszólalt az Úr: "Képmutatók - mondotta nekik -, közületek bárki eloldja úgy-e ökrét vagy szamarát a jászoltól szombaton is, és elvezeti, hogy megitassa? 16 Ábrahámnak ezt a leányát azonban, akit a sátán immár tizennyolc esztendő óta megkötözött, nem szabad szombaton feloldani bilincsétől?"

Ezeknek a megkövesedett szívű embereknek a gátja a szombat volt - papíron. Közben pedig leginkább a hozzáállásukkal volt igazi gáz.
Kérdem én: Azér' mer' nincs szombat...? Azért még lehetne!
Végigvettem egy pár részt ahol Jézus gyógyított és láttam, hogy tömegeket mentett meg. Ahol látta a szükséget, Ő segített, gyógyított.
Aztán meg olyan is volt, hogy Jézus kettesével elküldte a tanítványait, hogy az Ő NEVÉBEN gyógyítsanak, ördögöket / démonokat űzzenek. Még Júdás is köztük volt.
Mi mért nem megyünk?

2012. december 12., szerda

Jövevénység

Nem kis feladat most számomra folytatólag gondolkodni a tegnap olvasottakon.
A Máté evangéliuma 21. és 22. része hatalmas falat a jelen problémái között.
A mondanivalója kb ez:
TELJESÍTSD A KÜLDETÉSED AZON AZ ÉLETTERÜLETEN, AHOL VAGY!
Miért is gondolom én ezt, hiszen hajlamunk van agyonhangsúlyozni a kegyelmet?
Tisztában vagyok vele, hogy mi a kegyelem – amennyiben tisztába lehet lenni ezzel a fogalommal, DE...

·        Máté 21,12: Kontraszt az imádság háza és rablók barlangja között - Jézus borogat...
·        19. verstől: Fügefa küldetése a gyümölcstermés lett volna, de nem termett. Hozzáteszem van olyan, mikor több esélyt kapott a gyümölcsfa a termésre, tehát még egyszer megtrágyázta a kertész, nem vágta ki, pedig évek óta nem termett. De itt nem volt kegyelem, Jézus szavára egyből kipusztult.
·        28. verstől: a két fiú, akit szőlőkapálásra küldtek. Az egyik mondta, hogy nem megy, de ment, a másik pedig fordítva. Na ki dolgozott valójában???
·        33-tól: A gazda kiadta a munkát, de nem akarták a haszonból részesíteni. Mit tesz a gazda? Mint gonoszokat gonoszul elveszti őket; a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idejében.
·        Végül a menyegző története, amiben a király meghívja a ,,hivatalosakat”, de nem érnek rá, kifogás, nyafogás, stb. okán (De azok nem törődvén vele...), ezért kénytelen másokat elhívni. De akik bekerültek a menyegzőre, nem mindegy mit kezdtek magukkal bent a tutiban. Aki nem teszi meg, ami rajta áll, kikerül a sötétségbe...

1Pét 1:17  És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül (pártatlanul)  ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek (idegenben való lakás / tartózkodás) idejét (időszakát).

2012. december 11., kedd

Lakodalmas, avagy mi fáj a királynak

Máté evangéliuma 22. rész
Máté 22:2  Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt szerze.
Máté 22:3  És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a menyegzőre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljőni.
Máté 22:4  Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzőre.
Máté 22:5  De azok nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe;
Máté 22:6  A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket.
Máté 22:7  Meghallván pedig ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté.
Máté 22:8  Akkor monda az ő szolgáinak: A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók.
Máté 22:9  Menjetek azért a keresztútakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe.
Máté 22:10  És kimenvén azok a szolgák az útakra, begyűjték mind akiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegző vendégekkel.
Máté 22:11  Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, akinek nem vala menyegzői ruhája.
Máté 22:12  És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata.
Máté 22:13  Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
Máté 22:14  Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.

2012. december 10., hétfő

Backsliders, azaz visszaeső...

...jutott eszembe a Galata levél 4, 9 olvasásakor:
... Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább: Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni?
Ja...
...aztán meg Chambers megint talált.
Arról beszélt, hogy döntést kell hoznunk a változásra.
Egyre többször szembesülök azzal, hogy sokkal többet vár tőlem az az ismerősöm, aki tudja, hogy Jézushoz tartozom. (Persze Jézus is, ha már ad hozzá mindent ...) Én is többet várok magamtól.  Mindeközben én birkózom a két természet (a régi, meg az új) közötti hatalmas szakadékkal....
Aztán meg itt van a Galata levél 4. részének mingyár' az első sora:
1 Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek,
Mint aki gyámhivatalban dolgozik, véletlen tudom, hogy mennyire igaz, hogy nagykorúságukig a gyerekek pénzére, vagyonára gondnokok vigyáznak, amint felnőnek azonban ők fogják a döntéseiket meghozni. (jót-rosszat egyaránt...)
30. ..."Űzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabad asszony fiával."

Így kell a régi természetünkből adódó jellemvonásainkat száműzni, hiszen nem kicsi a tét: BIRTOKOLNI AZ ÖRÖKSÉGÜNKET! 


2012. december 9., vasárnap

Érzékelés

 Nem hagy nyugodni, ezért leírom, hogy :
 - Jézus Nikodémussal folytatott beszélgetésében az újjászületésre való ösztönzés FONTOS tanítás!!!
Hát hogyan tudná felfogni az a szegény ember mindazt a sok új dolgot, amit Isten akar nekünk megmutatni?
1Kor.2:14 Lelki ember nem fogadja el Isten Szellemének dolgait, hiszen ostobaság neki. Nem is ismerheti meg, mert szellemileg vizsgálhatók meg./

14 A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni.

Sensuality 1.
Sensuality 2.

2012. december 6., csütörtök

Kupi van

 Nem igaz! Most csináltam rendet és már megint... - nézem a konyhában a kávéfőzős polcot.
Százszor megegyeztünk a családdal, hogy sokkal egyszerűbb a rendet megtartani, mint órákig pakolni később, és ami nem hátrány, hogy közben sem rossz a rendben élni.
De hát nem megy...
Mégis mennyi időt kéne befektetni a háztartásba napi szinten, hogy a környezetünk élhető maradjon? - Kérdezem a többieket.
- Hááát, olyan két- három óra naponta???
- Kb...
Na mindegy, akkor kezdem megint.
Persze jó lenne a munka megosztása, akkor nem csak egy emberre, hanem a többi családtagra is hárul némi munka.
Mindezt most gyorsan összekapcsoltam azzal a fejemben, hogy a lelkünk házatáján mi a pálya? Mer' a Jakab levelét olvastam, hogy aszongya tisztán tartani, meg hogy szeplőtlenül és mocsoktalanul megőrizni...
Hűűű, ez jó!
Van, akinek erre nincs ideje, de a mocsok gyűlik, nem?
Jak 1:21 Elvetve (ἀποτίθημι (apotithémi)- levet, letesz, félretesz, lemond vmiről) azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket.
Jak 1:25 De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett,...
Jak 1:27 Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, [és] szeplő nélkül megtartani ( τηρέω (téreó)
1) vigyáz, figyel, szemmel tart, ügyel, őriz, megóv 2) gondoz, gondoskodik 3) megtart, betart) magát e világtól.
Ez a lány így szép, ahogy van. Az Ige szellemi szeplőtlenségről beszél.
Jak 2:12 Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek...
Tiszta: καθαρός (katharosz)
1) tiszta, mocsoktalan
2) érintetlen
3) zavartalan, akadálytalan, (átvitt ért.) világos
4) vegyítetlen, hamisítatlan, valódi, tiszta eredetű
5) hibátlan, bűntelen, ártatlan
6) őszinte, romlatlan, becsületes

Szeplőtlen: ἀμίαντος (amiantosz)
- mocsoktalan, tiszta, makulátlan

2012. december 3., hétfő

Homologeó

Ez a kifejezés ugrott be, mikor visszatértem gondolkodásomban ahhoz a szomorúsághoz, ami mostanában körülvesz.

Vajon szüleinknek mekkora csapda lehetne - ha tudják, - hogy nem csak szépet és jót hagytak ránk, hanem hiábavaló dolgokat is?
1Pét 1,18-19 ...abban a tudatban, hogy nem romlandó dolgokon, aranyon, ezüstön váltottak meg titeket atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem a Felkentnek, mint egy hibátlan, tiszta báránynak drága vérén,...
hiábavaló: μάταιος  (mataiosz) 1) haszontalan, hiábavaló; csalódó, tévedő 2) semmirekellő, könnyelmű, léha 3) sértő, bántó 4) istentelen, káromló, gonosz
Úgy, ahogyan én is sok rosszat hagyok a gyerekeimre a jó dolgok között.
Mennyivel jobb lenne azt hallani, hogy mindent jól tettem, én voltam a legjobb szülő, minden szuper, igazi ANYA vagyok, csupa nagybetűvel - hadd hízzon a májam.
De Istennél ez másképp működik. Ő bizonyos dolgokat bűnnek tart, és ezt a fogalmat nem merítik ki a Btk. meg a Ptk. paragrafusai. Azok ugyanis az emberek által összerendezett törvények.
Tehát el kell fogadnom, hogy vannak dolgok, amit rosszul tettem, egyet kell értenem Istennel, majd elmondani Neki, hogy nem álltam a helyzet magaslatán bizonyos kérdésekben, sőt....   Ez fontos, hiszen innen indulhat a helyreállítás.
1János 1:9  Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Megvallani görögül azt jelenti: egyetértek vele. ὁμολογέω  (homologeó) 1) egyetért, ugyanazt mond; azonos, köze van vkihez / vmihez 2) bevall, elismer; megvall 3) ígér, megígér 4) szerződést köt, megegyezik valakivel
Persze, ahogy annyiszor hallottuk, ha nincs betegségtudat, nem kezdődhet meg a gyógyulás.... 
Jel 3:19  Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. / Én mindazokra, akiket kedvelek, vétküket rájuk bizonyítom, és őket megfenyítem: légy buzgó hát, és térj új felismerésre!

Bocsika
Kell-e változni?

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...