Keresés ebben a blogban

2011. november 17., csütörtök

Különbséget tenni a Szellemek között

Milyen lelkek / szellemi lények vannak? 
Kérdezem ezt az 1Kor. 12,10 alapján, mert nekünk különbséget kell tenni, időnként még a magunkban dolgozó szellemiségek között is.
1Kor 12:10  Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;
lelkeknek: πνευ̑μα  (pneuma)
1) szél, fuvallat
2) lélekzet, lehelet
3) szellem
4) szellemi lény; kísértet

megítélése: διάκρισις  (diakriszisz)
1) elválasztás, megkülönböztetés
2) döntés, ítélet
3) összekülönbözés, vita, viszály
1Ján 4:1- 3  Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.  Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;  És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus [lelke], amelyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.
Milyen szellemek vannak a Bibliában?

 • 1Móz 2:7 (HUN)   És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.
 • 4Móz 14:24  De az én szolgámat, Kálebet, mivelhogy más lélek volt vele, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement vala, és örökségül bírja azt az ő magva.
 • 4Móz 27:18  Az Úr pedig monda Mózesnek: Vedd melléd Józsuét a Nún fiát, a férfiút, akiben lélek van, és tedd ő reá a te kezedet. 
 • Bír 6:34  Az Úrnak lelke megszállotta Gedeont...
 • 1Sám 16:14  És az Úrnak lelke eltávozott Saultól, és gonosz lélek kezdte gyötörni őt, [mely] az Úrtól [küldetett].
 • 1Kir 22:22  És felelt: Kimegyek és hazug lélek leszek.
 • Dán 6:3  Akkor ez a Dániel felülhaladta az igazgatókat és a tiszttartókat, mivelhogy rendkívüli lélek volt benne, úgy hogy a király őt szándékozik tenni az egész birodalom fölé.
 • Szent Lélek
 • Tisztátalan lelkek - Máté 12:43-45  Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál: Akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És oda menvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt.  Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.
 • Ézs 11:2  Akin az Úrnak lelke megnyugszik: bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.
 • Ézs 28:6  És ítéletnek lelke... 
 • Máté 9,17: néma lélek
 • Máté 9,25: néma és siket lélek
 • Luk 4:33   És a zsinagógában vala egy tisztátalan ördögi lélektől megszállt ember, aki fennhangon kiáltott...
 • Luk 10:17  Visszatért pedig a hetven [tanítvány] örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által! 
ördögök:  δαιμόνιον  (daimonion) 1) démon, gonosz szellemi lény 2) istenség (pogány szemszögből) 
Sátán:   Σατανα̑ς  (Szatanasz) - Sátán, más néven ördög (diabolosz), Isten ellenfele, bukott angyali fejedelem 
 • Luk 13:11   És íme vala [ott] egy asszony, kiben betegségnek lelke vala tizennyolc esztendőtől fogva; és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni.
 • Ján 14:17   Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. ((Ján 14:16)   (Ján 14:26)   (Ján 15:26)   (Ján 16:7)   (1Ján 2:1))
 • Apcs 8:7   Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyult.
 • Róm 8:9   De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
 • Róm 8:15   Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
szolgaság: δου̑λος  (dúlosz) - rabszolga (urának tulajdona, nem szabad ember. Jogi státusától eltekintve magas tisztséget tölthetett be)
fiúság (lelke): υἱοθεσία  (hüiotheszia) - örökbefogadás, fiúgyermekké fogadás
bizonyságot tesz:   συμμαρτυρέω  (szümmartüreó) - együtt tanúskodik

 • Róm 11:8   Amint meg van írva: Az Isten kábultság lelkét adta nékik; szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig.
 • 1Kor 2:11   Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.
 • 1Kor 4:21   Mit akartok? Vesszővel menjek-é hozzátok, avagy szeretettel és szelídségnek lelkével?
 • 1Kor 14:32   És a prófétalelkek engednek a prófétáknak;
Ez a cikk is érdekelhet: Ördögidézés

  Nincsenek megjegyzések:

  Megjegyzés küldése

  Megtalálni magunkat

  Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...