Keresés ebben a blogban

2016. október 30., vasárnap

Érdekes

Minap egy elgondolkodtató történetet hallottam, ami azóta is foglalkoztat:
Egy afrikai törzs nagyon szép dolgot művel.
Amikor valaki a törzsből valami rosszat tesz, megfogják és a falu közepére viszik, ahol a törzs összes tagja körülállja.
Két napig mesélik neki az összes szép és jó dolgot, amit tett.
A törzs úgy tartja, hogy mindenki jóként jön a világra. Mindenki megérdemli a biztonságot, szeretetet, békét és boldogságot. Azonban mindezek ellenére néha-néha az emberek rosszat tesznek. Ezt a közösség segélykiáltásként értelmezi.
Ezért a falu összegyűl társukért, hogy emlékeztessék valódi természetére, hogy ki is ő valójában, mígnem teljesen emlékszik az igazságra, ahonnan elszakadt:
„Jó vagyok.”
Milyen jó lenne, ha mi is ilyen módon emlékeztetnénk egymást arra, hogy jó is lehet.
Bár ez ellentmond a Biblia mondanivalójának atekintetben, hogy mindnyájan bűnös emberek vagyunk.
Róma 3:22-26 Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség, Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való.

2016. október 26., szerda

Istentől tanítottak, akiknek nagy a békessége

Jézus az ajtó...
A technika ördöge meg akart akadályozni, hogy leírjam, de nem fog!
Ma reggel 3 Igeverset olvastam, ugyanabban a témakörben:
Ján 6:45 A próféták is megírták: »Mindegyiküket maga Isten fogja tanítani
Ézs 54:13 Fiaid mindannyian az Örökkévaló tanítványai lesznek, és békességük örökre bőséges marad.
Jer 31:33-34 „...Abban az időben ilyen szövetséget kötök Izráel egész népével: törvényemet a belsejükbe helyezem, a szívükbe írom be. Akkor Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Ezért nem kell többé senkinek sem a másikat tanítania, hogy igazán és személyesen megismerje az Örökkévalót, mert kicsinytől a nagyig mindannyian közvetlenül megismernek engem, mivel megbocsátom vétkeiket, és bűneikre többé nem is emlékezem — én, az Örökkévaló mondom ezt!”
És ez az ima fogalmazódott meg bennem:
Uram, akarom, hogy a gyermekeink - a felnövekvõ nemzedék - rájöjjön arra, hogy mennyi nehézség és csapda van ezen a földön! De azt is akarom, hogy rájöjjenek, hogy ez Veled legyõzhetõ!
Azt akarom, hogy túllássanak magukon, ismerjék fel a test gyümölcsét és kívánják meg a Te Szellemedet! Hogy a féltékenység, harag, önzés, civakodás, stb ... helyett a szeretet, öröm, békesség, stb... teremjen az életükben!
A Te nagy nevedért kérlek!
Ámen 


2016. október 24., hétfő

Asztheneia

Minap egy beszélgetésem volt a lelkiismeretről és ahhoz kapcsolódó érzelmekről.
Az illető feltételezte, hogy a keresztények vélhetően fetrengenek az állandó bűntudattól, talán még korbácsolják is magukat.
Pedig ez nem így működik.
Ha valamit felismerünk, egyszerűen elmondjuk Istennek és Ő megszabadít, örömöt ad, felemel, üdvözít.
(Lásd: Homologeó)
 Mégis gyakran tévedünk, mert ha a fizikai betegségre még csak-csak, de erkölcsi gyengeségre már kevésbé érezzük elfogadhatónak / igényelhetőnek Krisztus váltságát. Pedig ez a terület pont olyan nehéz, mint a testi. Itt olvasom:
Máté 8:16-17 Az est beálltával pedig vittek hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzte a tisztátalan lelkeket, és meggyógyított minden beteget; Hogy betejesedjen, amit Ésaiás próféta mondott, így szólva: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. (Ézs 53:4)
ἀσθένεια  (asztheneia) - gyengeség, erőtlenség (fizikai vagy erkölcsi)

Pál sem véletlenül "gyönyörködött" az erőtlenségekben. Nem volt aberrált, csak rájött, hogy amikor a saját erőnk végéhez érünk, átadhatjuk Krisztusnak a területet.
2 Kor 12:9-10 De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.
A Jel 3:17-18-ban Jézus pontosan arról az állapotról beszél, ami a használható és a használhatatlan között levő szakadék. A gyógymód egy bizonyos szemgyógyító ír, amitől rájövünk, hogy nyomorultak, szegények, meztelenek, csúnyák vagyunk.

Ez is érdekelhet: Vajúdás
Ez se rossz

Akarom

,,Ha akarsz, megtisztíthatsz" - Mondta Jézusnak egy ember.
,,Akarom, tisztulj meg!" - válaszolta Jézus.

Mit akarok ebből kihozni?  Csak annyit, hogy mi emberek sokszor nem ,,akarjuk", hanem elvárjuk egymástól a pozitív változást, szabadulást, jó reakciókat.

Milyen furcsa lenne ez Jézus szájából:
Elvárom, tisztulj meg!
A kettő közötti különbség a segítő szándék és jóindulat, amivel a másik mellé állok.


2016. október 23., vasárnap

Szeretem!

Valahogy eszembe jutott egy pár szó Isten beszédéből:
...mert minden neveden felül felmagasztaltad a te beszédedet...
Gondoltam rákeresek.
Kiderült, hogy a 138. Zsoltárból van.
Nagyon, de nagyon felemelt engem.

...Mert amit Isten kimond, az a szó,[e]élő, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is: megítéli és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait.13 Senki és semmi sem rejtőzhet el Isten tekintete elől! Ő mindent tisztán és világosan lát, tekintete előtt minden és mindenki meztelen. Ő az, akinek egyszer mindannyian számot fogunk adni!... Zsid 4,12-13

Szeretlek Istenem!

Olvastam egy Zsoltárt, ami annyira felemelt engem:
138. Zsoltár
Hálaadás Isten hűséges szeretetéért
Dávidé. Magasztallak, URam, teljes szívemből, istenekkel szemben is csak rólad énekelek!
Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet.
Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.
Téged magasztal, URam, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait.
Énekelni fogok az ÚR útjairól, mert nagy az ÚR dicsősége.
Bár fenséges az ÚR, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót.
Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem.
Az ÚR javamra dönti el ügyemet. URam, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait!
Bárcsak mások is is megismerhetnék Azt, Aki annyira szeret!


2016. október 21., péntek

Elhajlás

 Mikor a bűn természetét tanulmányozhatom közvetlen közelről, az elszomorító. Hol bennem, hol másban, de felüti a fejét és néhanap igazán nehéz szétválasztani a bűnöst a tetteitől.
Nem adtam fel.
Tudom, hogy simán meg fog látszódni a krisztusi természet azokban, akik kitartanak, akik megismerik. Bennem és másban egyaránt.
(Itt írtam arról, hogy mit jelent jól ismerni.)
...
Próbálom lecsillapítani magam, mondván, hogy Jézus a bűnösökért jött: ,,Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra".
Rájöttem, hogy Pál is beszélt erről a Római levélben a 3:11-12-ben:
„Nincs bűntelen ember, egy sem, nincs senki, aki megértené, nincs, aki keresné Istent. Mindannyian elfordultak Istentől, és megromlottak, nincs aki jót tenne, egy sem!”
Mikor rákerestem az elhajlás szóra, egy csomó helyet dobott ki. A teljesség igénye nélkül lásd a képen!

Egy régebbi
Ez is
Ez meg egy nem régi

2016. október 19., szerda

Ettem a fáról és ettől nem megy...

Vitatkoznék Pál apostollal, aki szerint Ő az első a bűnösök közt.  Magamat ismerve kétségeim támadnak...
Az olvasónaplóban és a vasárnapi iskolás anyagban egyaránt a teremtéstörténet és az ember bukása van soron.
Csoda, hogy erre az igére asszociálok?
Milyen jó már, hogy eljött Jézus!
Persze a megváltás szükségét csak akkor érzem, ha erre rájövök.
Mármint, hogy bűnös vagyok.

Egyedül Ő...


2016. október 7., péntek

Mit jelent "jól ismerni"?

Nincs olyan ember, akinek ez az Ige ne jelentene bátorítást, de mégis kiknek szól?
  • akik ragaszkodnak,
  • akik szeretik,
  • akik jól ismerik,
  • akik kiáltanak Hozzá,
  • akiket bajok vesznek körül.
Ebből most leginkább azt vizsgálnám, mit jelent a héberben jól ismerni a nevét? Mer' hogy így szól az Ige:
Zsolt 91:14  Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! 
 ידע  (jḏʿ) -ismeri שֵׁם  (šém) - nevemet
Ebben a szóösszetételben összesen 35 helyen van benne az Ószövetségben, ám ebből csak néhány az, amiben Isten nevére vonatkozóan említi. Közülük néhány:
2Móz 6:3  Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg mint mindenható Isten (El Saddaj - hatalmas, mindenható), de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. (Vajon mi  különbség?
1Kir 8:43  Te hallgasd meg a mennyekből, a te lakhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög néked, hogy mind az egész földön való népek megismerjék a te nevedet, és féljenek úgy téged, miképpen a te néped az Izráel; és ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik ez a ház, amelyet én építettem. 
1Krón 16:8  Dícsérjétek az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek minden népek között az ő nagy dolgait.
2Krón 6:33  Te hallgasd meg a mennyből, a te lakóhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög hozzád, hogy megismerjék a földnek minden népei a te nevedet, és tiszteljenek téged úgy, mint a te néped, az Izráel, és ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik e ház, amelyet én építettem
Mindezek a teljesség igénye nélkül, nincs talán befejezve sem igazán. Erre a tanulmányra Zsozsó igehirdetése is erősen inspirált.

My beautiful garden

 Ahogy Krisztuson keresztül nézünk magunkra, mintegy tükörbe nézve, meglátjuk bűneinket, gyengeségeinket, esendőségünket. Ez arra kell, hogy vezessen, hogy másokkal is elengedőek legyünk!

Más:
Az olvasónaplóból - Teremtés és bűnbeesés:

Isten szava a kígyó szavával szemben. Mennyire igaz Istené, és a kígyóé pedig mekkora hazugság. Ma is így van ez.
Éva még nem volt kiformálva Ádám csontjából, mikor ez a parancs elhangzott, mégis tudott róla.
Káint is elõre figyelmeztette Isten. Tulajdonképpen megegértem azt, hogy rosszul esett neki, hogy az õ ajándékára nem nézett az Úr. A féltékenység, irigység volt tehát a gyilkosság oka. Milyen jó, hogy a Lélek gyümölcsét teremve ez megszûnhet.
My beautiful garden

Tárgyak, vagy életek?

Órákig el tudnék lenni szép régiségek, tárgyak nézegetésével, de nem lehet.
Ezen az oldalon gyönyörű dolgok vannak, biztos másnak is tetszenek.
Ugyanakkor elgondolkodom, vajon normális ez?
A való világhoz tartozik ez?
Hallottam, hogy egy ismerős magyar házaspárt elfogtak nemrég törökországban.
Nekik nem hiszem, hogy ilyen tárgyak örömöt jelentenének.

Ne vigy minket a kísértésbe

Milyen helyzetek lehetnek ezek, és miért ne kerüljünk oda?
(...)
Tegnap reggel ültem a férjemmel szemben munkába indulás előtt, és kérdeztem tőle, hogy mikor leszek már készen? - Arra gondoltam, hogy mennyi olyan dolog van még bennem, ami konkrétan rossz. Nézett rám, mintha a Marsról jöttem volna. (Még nem itta meg a kávéját, én meg ilyesmiket kérdezek.)  Azt mondja ne törődjek vele! Kérdeztem, ő nem görcsöl ilyeneken? De, szokott. - mondja. - Majd megoldódik.
Fárasztó vagyok magamnak. Látom a nap kihívásait, amikben meg kéne állnom és úgy érzem nincs erőm hozzá. És még mi minden jött, amire nem számítottam és amit jól kellett kezelnem. 
(...)
Más. Barátom egy nagyon kemény szituációba került. 
Másfél éve megsértődött valamin, és nem volt hajlandó megbocsátani.
 Hiába beszéltünk a lelkére, mondtuk neki a Bibliából az ide vonatkozó passzusokat, imádkoztunk vele/érte, nem volt képes rá.
 Most a kapcsolata megnyekkent, társa szeretete kihűlt, recsegve ropogva széthullani látszik az élete, a családja. Fogja a fejét, mert tudja, ha akkor követte volna Isten útmutatását, nem lenne itt. Ha ez nem lenne elég, besétálni látszik egy újabb csapdába. Azt kéri Istentől, hogy milyen jó lenne neki meghalni. Dèja vu érzésem van, ahogy rojtozom a számat. 
2 Pét 3:10 Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.
Nem kéne akkorra készen lennünk?
Valami ilyesmiről szólhat a címbeli kérés.


2016. október 2., vasárnap

Ballada a csicseriborsóról


Pár napja, (van az két hete is), megígértem, hogy küldök fázisfotókat a csicseriborsóm növekedéséről.
Íme:
:)
Itt pedig a Biblia rész: Márk 4:3-8 (Jézus mondja)
„Figyeljetek rám! Egyszer egy földműves kiment a szántóföldjére vetni.  Ahogyan szórta a vetőmagot, néhány a keményre taposott ösvényre esett. Ezeket a madarak mind felkapdosták.  Más magok köves talajra hullottak, ahol sekély volt a termőföld. Ezek gyorsan kikeltek, mert nem voltak mélyen a földben.  De amikor a nap felkelt, megperzselte a növényeket, és mivel nem eresztették mélyre a gyökerüket, teljesen el is száradtak. Megint más magok tüskés gyomok közé hullottak, ahol kikeltek, de a felnövő gyomok elnyomták és megfojtották őket. Így ezek a magok sem hoztak termést. A magok egy része azonban jó földbe esett, kikelt, szárba szökkent, és termést hozott. Az egyik harmincszor, a másik hatvanszor, ismét másik százszor annyit termett, mint amennyit a gazda elvetett.”

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...