Keresés ebben a blogban

2014. március 31., hétfő

»Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben, és védj meg tőle!«

 A Hanni által elkezdett ,,Bölcsesség anyukáknak" csoport folytatásaként néhány hete elkezdtük átvenni az ,,Az imádkozó szülő hatalma" című könyvet.
Azt vettem észre az elmúlt időszakban, hogy Isten adott nekem valami különös érzékenységet a gyerekekkel szemben, éspedig ha valami bántás éri őket az Ellenségtől, anyatigrisként helyezkedek szembe Vele. És hála Neki, nem csak a sajátjaimért állok harcba!
Érdekes tapasztalat...

(Ennek a könyvnek még két része van, az első volt részemről az ,,Az imádkozó feleség hatalma", utolsó pedig az ,,Az imádkozó férj hatalma" című könyv, amit nálunk a Bárkában meg is rendelhetsz.)
Lukács 18,3 »Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben, és védj meg tőle!«
Ez is érdekelhet:

2014. március 26., szerda

Konfliktus izé

Sok olyasmi történt mostanában, ami az elzárkózás mellett szólhatna.
De Isten nem azt mondja...
Ezt a bezárkózást sok más dolog között említi, amik mind gátolják azt, hogy az imáink meghallgattassanak, meggyógyuljunk, vagy jól érezzük magunkat, mint egy megöntözött kert.
Itt olvashatunk róla

Kol 3:12-15 Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; Elszenvedve egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is; Mindezeknek fölébe pedig vegyétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
Elszenvedni: ἀνέχομαι (ἀνέχω)  (anekhomai anekhó)
1) fölemel, szilárdan tart
2) eltűr, elvisel, bátran vállal, kibír
3) meghallgat, türelmesen végighallgat


Jó, hallgatható cucc még ebben a témában itt...
(Ámbár hiányoltam annak megemlítését, hogy nem test és vér ellen van harcunk.)

2014. március 22., szombat

Ima

Ugyanez Károliban:
Fil 1:9  És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban - jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben;
Fil 1:10  Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára;
Fil 1:11  Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus [teremt] az Isten dicsőségére és magasztalására.

És egy régi írás a Napiremény Blogból..., hogy ne kopjon el a tűz.

2014. március 18., kedd

Meglepi - magamtól - nekem - megint

Visszatekintés egy évvel ezelőttre.

Jó érzés, ha olyat olvasok, ami - bár egy éve fogalmazódott meg, - mégis meg tudja melengetni a belsőm.
Szeretem ezt az írást, mert egészen a szívem legmélyéről jött. Onnan, ahová Isten lelke helyezte el, és most ugyanúgy megleptek az érzések, mint akkor és nagyon is pozitív.

2014. március 16., vasárnap

Sajnálattal nem megyek semmire?

Folytatva tegnapi kérdéssort, az irgalomról nem először gondolkozom el, mert valahol ott kezdünk ráhangolódni Isten gondolkodásmódjára, ha azt gyakoroljuk.
Hyper-gáz, ha nem ébred fel a szánalom bennem.
Pedig azt szokták mondani, hogy "sajnálattal nem megyek semmire".
Dehogynem!
Mer' hogy az irgalmas szamaritánus története is így így kezdődött el:
Luk 10:33  Egy szamaritánus pedig az úton ment, odaért, ahol ő volt: és mikor azt látta, könyörületességre indult.
A többieknek esze ágában se volt megállni. Se a pap, se a lévita a füle botját se mozdította.

A jóindulat gyakorlatáról itt írtam már.

Annyira nem szeretem a teologizélést, de azért, hogy belelássak kissé Isten szívébe, belenéztem a szótárba. A szánalom és irgalom, no meg a sajnálat szó számtalan formában jelentkezett Jézusnál, meg a tanítványoknál:
 σπλαγχνίζομαι  (szplankhnidzomai)
- megkönyörül, részvétet érez, megszán, megindul rajta

σπλάγχνον  (szplankhnon) származik
1) belső részek, zsigerek
2) anyaméh
3) szív; bensőből fakadó érzések

És ezeken a helyeken írt róla a Biblia:
Máté 9:36   Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indult rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.
Máté 14:14   És kimenvén Jézus, látva nagy sokaságot, és megszánta őket, és azoknak betegeit meggyógyította.
Máté 15:32   Jézus pedig előszólítván az ő tanítványait, monda: Szánakozom e sokaságon, mert három napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniök. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy valamiképpen ki ne dőljenek az úton.  Máté 18:27   Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságot is elengedte néki.
Máté 20:34   Jézus pedig megszánván őket, illette az ő szemeiket; és szemeik azonnal megnyíltak; és követék őt.
Márk 1:41   Jézus pedig könyörületességre indulva, kezét kinyújtva megérinti őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg.
Márk 6:34   És kimenvén Jézus nagy sokaságot látott, és megszánta őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdte őket sokra tanítani.  Márk 8:2   Szánakozom e sokaságon, mert immár harmad napja hogy velem vannak, és nincs mit enniök;
Márk 9:22   És gyakorta veti őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt; de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk.
Luk 7:13   És látván őt az Úr, megkönyörült rajta, és monda néki: Ne sírj.
Luk 10:33   Egy szamaritánus pedig az úton menvén, odaért, ahol az vala: és mikor azt látta, könyörületességre indult.
Luk 15:20   És felkelvén, elment az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesett rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esett, és megcsókolgatta őt.

2014. március 15., szombat

Egy leprás


  Mindig meg tud lepni, amit a Bibliában olvasok, sőt még az is, hogy újra meglepődtem...
A Márk evangéliumából olvastam az első részt.
Ez a szokatlan környezet, ezek a motivációk, számunkra teljesen idegen kultúra egy jó pár kérdést vetett fel bennem.

  • Először is a leprás - Jézus azt mondta neki, hogy ne szóljon senkinek, de ő nem tudott lakatot tenni a szájára.
  • Másodszor Jézus, ahogy élt. - Mivel ütötte el az idejét? Ide ment, oda ment, prédikált, gyógyított és démonokat űzött.
  • Mondjuk milyen visszhangja lenne ennek ma és ha mi Krisztus-követők vagyunk miért nem tesszük ezeket?
  • A héten találkoztam egy 60 év körüli asszonnyal, aki a '77-es születésű fiával nem tud mit kezdeni, mert skizofrén, paranoiás, meg még ki tudja mi. Egyik intézetből viszi a másikba, de nem tudnak mit csinálni vele. Napi 45 szem gyógyszert adnak egy életrevaló fiatalembernek. Felháborító...!

Szükség van ma is a gyógyításra és démonűzésre!

Nagyon szeretném ezeket meglátni itt és most!
Kérem Istent, hogy igenis képezzen ki erre embereket!!!


Mekkora evangelizálás lenne már? Ez hirdetné Istenünk hatalmát és dicsőségét. Ja, és egy percig sem gondolom, hogy ez a felhatalmazás bármelyik egyházfőtől jön és ti se higgyétek! lásd:
Tit 2:14  Aki (mármint Jézus) önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.
Mk 1,37-45
Mikor rátaláltak, így szóltak hozzá: „Mindenki téged keres!"
De ő ezt felelte nekik: „Menjünk máshová, a szomszédos kisebb városokba, hogy ott is hirdethessem a királyságot! Hiszen evégre jöttem."
El is ment egész Galileába a zsinagógáikba, s hirdette az Igét, és ördögöket űzött ki. Hozzáment egy bőrpoklos is, és térdre borulva esengett hozzá. „Te, ha akarnád, képes volnál engem megtisztítani!" - mondta. Mire ő szánalomra gerjedt, kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt hozzá: Akarom. Tisztulj meg!" Nyomban eltávozott tőle a poklosság (alias lepra), és megtisztult. Jézus pedig felindult hangon szólva azonnal elűzte őt, s azt mondta neki: „Vigyázz, senkinek semmit ne szólj, hanem eredj, mutasd meg magad a papnak! Tisztulásod fejében pedig vidd fel, amit Mózes elrendelt, bizonyságtételül nekik." Az elment, a dolgot sokfelé elhíresztelte, s annyira ismertté tette, hogy azontúl az Úr mások láttára nem mehetett a városba, hanem kinn puszta helyeken tartózkodott. Mindamellett mindenhonnan mentek hozzá. 
 Ez is érdekelhet: Ördögidézés - ártatlan tréfa???

2014. március 12., szerda

Bartimeus ordít

De mit kiabált?
Nem mást, mint hogy: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!”
És Ő könyörült. 
Bartimeus visszanyeri a látását
Ezután Jerikóba mentek. Jézus, a tanítványai, meg az őket körülvevő nagy tömeg már kifelé haladt a városból, amikor egy vak koldus mellé értek, aki az út szélén ült. Bartimeusnak hívták — ez azt jelenti: Timeus fia. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus megy arra, kiabálni kezdett: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!”
Sokan rászóltak, hogy maradjon csöndben, de ő annál jobban kiabált: „Dávid Fia! Könyörülj rajtam!”
Jézus megállt, és azt mondta: „Hívjátok ide!”
Szóltak a vaknak, és így biztatták: „Bátorság! Kelj fel, mert Jézus hív!” Ő még a köpenyét is ledobta magáról, felugrott, és Jézushoz sietett.
Jézus ezt kérdezte tőle: „Mit tegyek veled? Mit kívánsz tőlem?”
„Mester, hogy újra lássak!” — válaszolt a vak.
Jézus erre így válaszolt: „Menj el, a hited meggyógyított.” A férfi azonnal visszanyerte a látását, és csatlakozott a Jézust kísérő csoporthoz. Márk 10:46-52 
Ez is érdekelhet:
Szánakozás 
Gyógyulásunk feltétele

2014. március 4., kedd

Nem dühös, csak szomorú

 Sok helyről hallom vissza mostanában, hogy a Biblia nem igaz és emberek írták. Ezért szomorú vagyok, bár nem kéne csodálkoznom.
Én nagyon szeretem Isten Beszédét. Nem akarok vitatkozni senkivel, csak meg akarom élni azt az örömöt, amit nekem okoz az olvasása.
Így volt ez ma is és igenis, hogy újra szárnyalok, mert életet adott a János evangéliuma 5. része. És még ennél is jobban örülnék, ha meg tudnék osztozni ezen az örömön a barátaimmal, akik nem hiszik el az Igének az igazságát.

A kiinduló gondolatom az volt, amit nagyon is sokat hallok mostanában keresztények szájából az ítélet. Merthogy ugye meg kell tudnunk különböztetni a jót a rossztól, stb. Kikerestem, Jézus szavait, miszerint
Ján 5:22 Az Atya senkit sem ítél, hanem az ítéletet egészen rábízta a Fiúra...
Arra jutottam, hogy majd ha annyi irgalom és szeretet lesz bennem, mint Jézusban van, akkor ítélhetek.
De nem csak ennyit tartogatott nekem ez a rész, hanem telis-, de tele van még további kincsekkel. Pl.:
  • 6 Jézus látta, hogy ott fekszik, és tudta, hogy milyen régóta beteg.
Az a szegény ember, aki ott feküdt a Bethesdánál, csak egyféleképpen tudta elképzelni a gyógyulását. Jézus kicsit átírta az elképzeléseit. :)

Ez is erről szól:
Az öt sola


És ez is összecseng:

Carl Eichhorn: "Isten műhelyében" c. könyvéből
Jézus minden idõben!

Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.
(Zsidók 13, 8)

Sokan úgy gondolják, hogy a Krisztusról szóló örömüzenet nem idõszerû többé, a Biblia szempontjai pedig régen túlhaladottak és maradiak. Ha a bûn valóban túlhaladott álláspont lenne, akkor az emberiségnek nem lenne többé szüksége a bûnösök Megváltójára. És ha igaz lenne, hogy az emberi fejlõdés által egyre inkább levetjük a bûnt, egyre inkább tiszták és igazak leszünk, akkor a keresztrõl szóló evangélium tényleg feleslegesnek bizonyulna. De elég csak egy pillantást vetnünk az emberek életére, megnyilvánulásaira és máris látjuk, hogy az ember nagyszerû és nemes voltáról való derûlátó megnyilatkozások nem állják meg helyüket. Elég csak a történelem utolsó néhány évtizedére visszaemlékeznünk: a gyûlöletnek, igazságtalanságnak és erõszaknak micsoda mélységeibe tekinthetünk bele, az erkölcstelenségnek milyen szörnyû áradata önti el a világot! Igazán elmondhatjuk, hogy ma még nagyobb szüksége van az emberiségnek a Szabadítóra, mint valaha.

A modern emberen is csak az Isten megújuló kegyelmérõl szóló üzenet segíthet. Az emberiség nem jobb, hanem rosszabb lesz az idõ elõrehaladásával. Lehet, hogy külsõ, kulturális tekintetben emelkedik, technikailag tökéletesül, de ezzel egyenes arányban növekszik belsõ romlottsága is. Mennyire igaza van az Igének, amikor azt monda, hogy a világban egyre inkább fokozódik majd az erkölcsi szétesés és egyre nagyobb tért nyer az igazságtalanság. Az Ige szerint csak egy valaki hozhat szabadulást, s ez Krisztus. Ma is neki kell közbelépnie, különben az ember menthetetlenül elvész.

Vajon megragadtad-e már ezt a Szabadítót és magadénak vallottad-e õt? És vajon ma is az-e a számodra? Sokan vannak ugyanis, akiknek csak tegnapi Krisztusuk van. Valamikor megaapasztalták megváltói erejét, de azután eltávolodtak tõle. Alakja ma nem úgy áll lelki szemeik elõtt, mint az egyetlen Szabadító. Elfeledkeztek a régi bûneikbõl való megtisztulásukról (2 Pét 1, 9). Ismét álomba merültek. Nem gondolnak arra, hogy mindennap szükségünk van Jézus szabadítására mindaddig, amíg hitbõl látásra jutunk. Hiszen mindennap dolgunk akad a bûnnel és csak õbenne van megtartatásunk. Naponta szükségünk van az õ vérében való megtisztulásra és neki naponta kell könyörögnie értünk. Istennek legyen hála, õ tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.

2014. március 2., vasárnap

A haragról

Ma reggel alapvetően az elmúlt egy-két nap eseményeinek a feldolgozásával kezdtem, mert kissé megülték a gyomromat. Akkor is, ha nem vagyok közvetlen részese, csak a barátaim ,,ölik egymást".
A Napi remény blogon talált szösszenet segített ebben.


"Ami a szívedben van, meghatározza azt, amit mondasz." Máté 12,34b (NLT)

A haraggal az a baj, hogy nem tűnik el egyszerűen, ha elmész vele az orvoshoz, vagy megnézel egy "Dr. House" epizódot, esetleg átbogarászol egy csináld-magad könyvet. A titok nyitja, amivel a haragod kezelhetővé válik, Isten erejében van, ami belülről átváltoztat. A Róm 15,5 azt mondja: "Az a türelem és bátorítás, ami Istentől jön, tegye lehetővé, hogy harmóniában éljetek egymással, ahogy azt Jézus Krisztus is akarja." (NCV ford.)

Hogyan tudja Isten a haragos magatartásodat megváltoztatni? A probléma gyökerénél kezdi az átalakítást - a szívednél. A harag nem a viselkedésedben gyökerezik, de még csak nem is a hátteredben vagy az érzelmeidben. A szívedből indul ki.

A Biblia szerint: "Ami a szívedben van, meghatározza azt, amit mondasz." (Mt 12,34b NLT) A szád csak azt árulja el, amit a szíved rejt. Néha az emberek valami bántó megjegyzést mondanak, és aztán így mentegetőznek: "Jaj, nem tudom, mi ütött belém... ez nem is én vagyok."

Dehogyis nem! A szád csak azt tárja fel, ami a szívedben van. Van, akinél a durva beszéd egy haraggal teli szívről árulkodik. Ha egy olyan emberrel találkozol, aki negatívan viszonyul mindenhez, tudhatod, hogy félelmekkel van tele a szíve. Ha valaki állandóan dicsekszik, annak a szíve tele van bizonytalansággal. Ha valki mindig ítélkezik másokkal kapcsolatban, annak bűntudat lakik a szívében. A csúnya és durva beszéd, amely nem tűr nyomdafestéket, tisztátalan szívre utal.

Másrészről viszont, ha olyan valakivel találkozol, aki mindig csak bátorít másokat, annak öröm van a szívében. Aki mindig kedvesen beszél, tudhatod, hogy szeretettel van tele a szíve. Ha valaki képes uralkodni a szavain, akkor arról tudhatod, hogy békesség lakik a szívében.

Elégedett vagy azzal a beszéddel, ami elhagyja a szádat? Ha nem, akkor szívátültetésre van szükséged, mert csak egy vadonatúj szív segíthet rajtad. Dávid a Zsoltárok 51:10-ben ezt kéri Istentől: "Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és újítsd meg az állhatatos szellemet bennem." (NIV ford.)

Ha a szíved kiált benned, az azért van, mert még nem fogadtad el egészen a Jézussal való személyes kapcsolat melegségét és biztonságát. Jézus meg tudja változtatni az Ő szeretetével a megsebzett és fájó szívet. Ő törődik a fájdalmaddal, és segíteni fog neked meggyógyulni, hogy a szavaidból, amik elhagyják a szádat, élet áradjon, és a Jézus Krisztusban való reménységről tegyenek bizonyságot.

Beszéljünk róla:

- Milyen szavak jönnek legkönnyebben a szádra?
- Hogyan szeretnéd, ha hatnának a szavaid az emberekre? Min kell változtass, hogy ez megtörténjen?
- Gondolkodj el ismerőseid közül azokról, akik általában bátorítást adnak másoknak. Mit tanulhatsz tőlük?

(Daily Hope by Rick Warren, 2014. 02. 23.)

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...