Keresés ebben a blogban

2011. március 29., kedd

Szeretethimnusz

A szeretet....
Bár ilyen egyszerű volna, ahogyan azt a képen is csinálják két ember között létrehozni a nagy szeretetet.
Milyen sok akadálya van! Én, Ő, meg egyébként is ahogyan gondolkodunk.
De nem is olyan nagy baj, hogy megéreztük: magunktól nem vagyunk képesek. Vajon Isten hogy csinálja?
Nem saját ötletem, de próbáld ki a szeretethidat, de csak akkor, ha úgy érzed nem tudod betölteni a következőt:

 1 Korintus 13:4-7 Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem önző, nem gurul méregbe, nem tartja számon, ha valaki rosszat tesz, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül a többiekkel az igazságnak. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart.
Most pedig a szeretet, illetve Isteni szeretet kifejezés helyére illeszd be a neved!  Segítek:
............... türelmes és jóságos. ............. nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem önző, nem gurul méregbe, nem tartja számon, ha valaki rosszat tesz, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül a többiekkel az igazságnak.  ....................... mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart.

Ha úgy érzed nem ütötted meg a mércét, akkor most lássuk a Szeretethíd használati útmutatóját:

Drága Jézus!
Annyi sok hiányosság van bennem, mikor nem tudom szeretni .............-t.
Bocsáss meg nekem, és pótold ki mindazt, ami ezen a területen hiányzik belőlem!
Segíts kérlek, hogy úgy szeressek, ahogyan itt le van írva!
Amen

2011. március 28., hétfő

A szeméthegyen túl...

 El tudjátok képzelni, hogy mit csinálnátok akkor, ha több millió Ft-otok lenne otthon? Nekem vannak ötleteim...
Mit gondoljunk arról az emberről, aki a felhalmozott milliók ellenére olyan szegénységben él, hogy semmire sem költ az égadta világon? Fürdeni nem fürdik, mert a víz drága. Ruhát sem igen vált, mert a mosás is felesleges. A mások által kidobott szemetet - pl. lyukas műanyag kád, kihajított üres festékes vödrök, lebontott rozsdás kerítés, fadarabkák, stb. - felhalmozza maga körül mindaddig, míg a házáig vezető ösvény annyira szűk lesz, hogy időnként hazatérve beszorul abba. És mindeközben a milliók ott vigyorognak a szekrényben...
 Nekünk volt ilyen ismerősünk, nevezetesen tőle vettük meg a házunkat annak idején. Ha nem látom a szeméthegyet, ahol él, nem hiszem el, hogy ilyen létezik. Ott is, ahol most lakunk (mer' hogy több háza is volt) sok felhalmozott szemét volt, emlékszem sokáig tartott a lomtalanítás.
Ilyen gazdag, és mégis csóró-ként éli le az életét. Nem irigylem.
Az járt a fejemben, hogy időnként nem vesszük észre mennyi gazdagság vesz körül, hanem mi is úgy tengetjük az életünket, szomorúan, erőtlenül, nem használva mindazokat a forrásokat, amik ott lapulnak valahol a szekrényünk mélyén.
2Pét 1:3  Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre (istenfélelem) való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;
1Kor 1:5-7  Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, Amint megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését,
Jer 15:16  Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vigasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene!

2011. március 25., péntek

Hozsánna

Szeretem ezt a képet. Sokat mond el nekem Jézusról, és arról a szintről, ahol a életünkben helye van.
Mikor így bement -  mit bement, bevonult -  Jeruzsálembe, az emberek ezt kiáltották hozsánna, és leterítették a felsőruhájukat az útra. Ez a gesztus azt jelenti, hogy királynak és úrnak kiáltják ki Jézust.
  ὡσαννά  (hószanna)
- hósí’á-ná (hozsánna); “szabadíts meg hát!” a 113-118. zsoltárokból Etimológia:  héber eredetű 
 
Máté 21:2  És monda nékik: Menjetek ebbe a faluba, amely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat és vele együtt az ő vemhét (csikóját); oldjátok el és hozzátok ide nékem. Máté 21:3  És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk: és legott el fogja bocsátani őket. Máté 21:4  Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólott: Máté 21:5  Mondjátok meg Sion leányának: Ímhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén. Máté 21:6  A tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, amint Jézus parancsolta vala nékik, Máté 21:7  Elhozák a szamarat és annak vemhét, és felső ruháikat rájuk teríték, és ráüle azokra. Máté 21:8  A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra teríté; mások pedig a fákról gallyakat vagdalnak és hintenek vala az útra. Máté 21:9  Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!
 

2011. március 23., szerda

Jó csere

Azon gondolkodtam mit adhatok én Istennek reggelenként? Mi az, amivel odajárulhatok elé, amikor szomorú vagyok és a különböző nehézségek súlya alatt éppen hogy csak vonszolom magam? Persze semmi extra, csak egy kicsi itt, aztán egy kicsi ott. Ahogy mondani szoktuk a stressz.
Kis leltárt készítettem ma ezekből:
1. Aggódom Bettiért, mert panaszkodott a szívére, hogy olyan, mintha fájna, és alig kap levegőt. Féltem Őt.
2. A kezem és a lábam, és az arcom vörösödik, viszket és bedagadt a nemrég lezajlott betegség utórezgése - képpen, ahogy Sári magyarázta allergiás reakció a szervezetemtől a bacira. (Orvosok, ha hülyeséget írtam bocsi.)
3. Akiket szeretek sok bajuk betegségük, szomorúságuk és nehézségük van.
4. Kérdésem van Valakivel kapcsolatban  - Úgy érzem adni kéne neki valamit- adjam, ne adjam?.
5. Láttam valamit az eklézsiában, ami némi szomorúsággal töltött el engem. Hát odaviszem és megkérdezem az Urat jól láttam? Szóba hozzam, vagy elég ha bocsánatot kérek érte, mint ugyanannak a testnek a másik része?
6. Azok a sárga papírok (valakik csak csekknek hívják), amik csak jönnek, jönnek.
Kicsi leltáram nem biztos, hogy teljes, de kb. ezeket tudtam ma az Úr elé vinni.
És még valamit: A BIZALMAMAT FELÉ.
Az, hogy odavittem, a hitemről tesz bizonyságot. Ő pedig cserében rendbe tesz dolgokat, amik túlnőttek rajtam.
Biztató...
Máté 6,31-34 Ne vegyetek hát gondot magatokra ilyen beszéddel: mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk?  
Mert mindezekre a pogányok törekszenek. Hiszen mennyei Atyátok tudja, hogy mindezekre szükségetek van.  
A királyságot és az Isten igazságosságát keressétek előbb, és azokhoz ezeket is hozzáadják majd nektek!  
Ne viseljetek hát gondot a holnapért, a holnapnak ugyanis meglesz a maga gondja. Elég minden napra annyi a bajból, amennyi reá jut.


Máté 16:8  Jézus pedig megértvén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok magatok között óh kicsinyhitűek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal?!

Veszekedés és imádság

Veszekedés és imádság

„…hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.” (1Péter 3:7)
Az imameghallgatáshoz a megfelelő környezet az, ahol nincs „…harag és viszály” (1Timóteus 2:8 NIV). Isten akkor adja áldását, ha egységben vagyunk. Ezért van az, hogy a sátán mindent megtesz azért, hogy a házastársakat felpiszkálja egymás ellen, és haragban tartsa őket. Így aztán nem tudnak együtt imádkozni, és még kevésbé számíthatnak arra, hogy Isten örömét leli imádságaikban. Péter így szembesít ezzel: „És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba” (1Péter 3:7). Ha egy házaspár imái akadályba ütköznek, az ördög megszerezte a kulcsot az otthonukhoz, és akkor jön-megy, amikor akar. Jakab egy másik szemszögből mutatja meg, micsoda ostobaság veszekedni és imádkozni próbálni egy időben. Nem csupán veszekszünk a dolgok miatt, hanem hiába is veszekszünk, mert a veszekedés után sem kapjuk meg, amit szeretnénk. Miért? Sok esetben azért, mert inkább imádkoznunk kellett volna érte a veszekedés helyett. Máskor azért nem kapjuk meg, mert Isten nem akarja megadni nekünk, mert csak visszaélnénk vele, önző érdekeink szerint használnánk. Jakab azt írja: „Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni.” (Jakab 4:1-3) Nem lehet egyszerre veszekedni és imádkozni – tehát döntsd el, melyiket választod!


1Péter 3. rész
Ti asszonyok, hasonlóképpen vessétek magatokat saját férjeitek alá, hogyha [azok közül] némelyek engedetlenek volnának is az Igével szemben, feleségük magaviseletén keresztül Ige nélkül nyeressenek meg azzal,
hogy szemtanúi lesznek a ti félelemben [leélt], szent tisztaságú forgolódásotoknak.  


Ne a külső, ne [felrakott] hajfonatok legyenek a ti ékességetek, ne aranyat rakjatok magatokra, ne ruhákat öltsetek fel,  

hanem a szív elrejtett embere [ékesítsen benneteket], a szelíd és csendes szellem a maga romolhatatlan valóságában, mely Isten előtt igen nagy értékű.  

Istenben reménykedő szent asszonyok úgy ékesítgették ugyanis egykor magukat, hogy saját férjüknek alárendelték magukat,  

ahogy Sára is engedelmeskedett Ábrahámnak, mikor őt urának nevezte. Ha jót cselekesztek, és szenvedélyek fel nem kavarnak titeket, akkor [Sára] gyermekei lesztek.  

Ti férfiak, mikor az ismeretnek megfelelően együtt éltek a nővel, mintegy erőtelen edénnyel, részesítsétek őket megbecsülésben, mint olyanokat, akik az élet sokféle kegyelmének sorsrészesei, hogy imádságaitokban ne legyetek akadályozva.  

Végül mindannyian legyetek egy törekvésűek, [egymással] együtt szenvedők, a testvéreket kedvelők, irgalmasok, alázatosságra törekvők,  

gonoszért gonosszal, gyalázásért gyalázással nem fizetők. Ellenkezőleg: áldjatok, mert arra hívtak el titeket, hogy áldást örököljetek.  

Mert aki szeretni akarja az életet, és jó napokat látni, annak nyelve szűnjék meg gonoszt [szólni], s ajka ne beszéljen csalárdságot,  

hajoljon el a gonosztól és cselekedjék jót, keressen békességet, sőt fusson utána,  

mert az Úr az igazságosakon [tartja] szemét, fülét könyörgésükön, de orcáját a gonosztevők ellen [fordítja].  

Ki is illetne titeket gonosszal, ha ti a jóért buzogtok?  

De még ha szenvednetek kellene is az igazságosságért, boldogok lesztek. A tőlük való félelem meg ne ijesszen benneteket, nyugtalanná ne tegyen.  

Az Urat, a Felkentet szenteljétek meg szívetekben. Mindig készen legyetek arra, hogy bárki is kéri számon a bennetek levő reménységet, bizonyságot tegyetek róla.  

De szelíden és félelemmel tegyétek, megőrizve jó lelkiismereteteket, hogy azok, akik a Felkentben [élt] jó magaviseleteteket gyalázzák, abban, amiben megszólnak titeket, megszégyenüljenek.  

Mert ha Isten akarata úgy hozná magával, hogy [szenvednetek kell], akkor jobb, ha jót cselekedve, mint az, ha gonoszát téve szenvedtek.  

Mert a Felkent is meghalt egyszer a vétkekért, az igazságos a hamisakért, hogy benneteket Istenhez vezessen: megölte Őt a [hús-ember], de megelevenítette a Szellem!  

Ebben [a Szellemben] ment el a tömlöcben lévő szellemekhez is, és hirdette [nekik az Igét].  

Ezek a [szellemek] egykor engedetlenkedtek, amikor Nóé napjaiban a bárka készülésekor az isteni hosszútűrés várakozott [rájuk. E hosszútűrés ellenére a bárkában mégis] kevés, vagyis [csak] nyolc lélek menekült meg a vízen keresztül.  

Ennek a menekülésnek az ellenképe, a [vízbe]merítés most titeket is megszabadít, [ami] nem a hús szennyének letevése, hanem jó lelkiismeret keresése Istennel szemben, a Felkent Jézus feltámadása által,  

aki, miután a mennybe ment, Istennek jobbján van, és alája vannak vetve angyalok, fennhatóságok, és hatalmak.  

2011. március 19., szombat

Nem alkuszom

Róm 8,13 Ha ugyanis a hús kívánata szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a Szellemmel azt, amit a hús művel, megölitek, élni fogtok. 

Egy jó ideje ez a vezérfonal foglalkoztat, ugyanis ebben tipródom. Isten azt mondja nem lehetek olyan, mint amilyen egykor voltam, ugyanakkor a napokban meghallgattam egy igehirdetést - nem hazai pályán - ami pontosan az ellenkezőjét sugallta. Ezt viszont a gyomrom nem bírja bevenni. Egyszerűen olyan érzésem van, hogy ha minden csak úgy maradna az életemben, ahogy volt - gondolok itt a megalkuvásaimra, negatív tetteimre, érzelmeimre, és bármi ami saját magamban, vagy másokban meghasonlást eredményez. - az olyan lenne, mintha megtorpannék Kánaán előtt. Vagy ahogy annak idején a kémek kikémlelték az ígéret földjét, nem sokan látták azt, ami a jó rész, vagy ha látták is, megijedtek az óriásoktól, amik azon a földön laktak. Így nem birtokolhatták.
De én nem vagyok hajlandó az óriásokra koncentrálni, hiszen ha ezt tenném, már meg is alkudtam volna.
Hát ezért adta volna az életét Jézus? Hogy én a saját félelmeimre, és erőtlenségemre nézzek?
Úgyhogy a döntés megszületett a szívemben: 
NEM ADOM FEL! 
RESZKESSEN A HÚS, MERT NEM TUDJA MÉG KIVEL KEZDETT KI! 
FELTETT SZÁNDÉKOM, HOGY ELFOGLALJAM ,,KÁNAÁNT", UGYANIS MINDEN FELTÉTEL ADOTT A GYŐZELEMHEZ!
http://janos738.blogspot.com/2011/03/monokli-avagy-ki-az-ur-haznal.html
 

2011. március 17., csütörtök

Monokli, avagy ki az úr a háznál?


Az elmúlt hetekben ismét csak azokról a dolgokról tudtam tanúságot tenni, mennyire szükségem van Istenre, az Ő szeretetére, erejére, vezetésére. Nap-nap után bizonyosodott be, hogy rá vagyok utalva. képtelenség a Szent Szellem nélkül Szellem szerint járni.
Míg ezeken a dolgokon tűnődtem, egy érdekes rész ugrott elém a Bibliából (tudjátok, a Szellem eszetekbe juttat ezt-azt).
1Kor 9:27 Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.
Nem túl elegáns harcmodorra biztat bennünket magunkkal szemben Pál a ebben az igeversben.
A megsanyargat szó így néz ki a görögben: (hüpópiadzó)
1) behúz a szeme alá 2) gyötör, kínoz

szolgává teszem: (dúlagógeó)  - rabszolgává tesz, rabszolgaként bánik

Hát ki az az aberrált, aki a tulajdon testével így képes bánni, és miért van erre egyáltalán szükség? Részemről legalábbis bárkit állon vágnék tehetetlen dühömben, ám az Isten beszéde nem erre biztat, hanem egy burleszkbe illő cselekedetre: húzz be egyet magadnak! Na jól kinézünk, midőn bazi monoklikkal a szemünk alatt fogunk jönni-menni. Szükség pedig azért van erre, mert az emberek sóvárogva (epekedve, feszülten várakozva) várják az Isten fiainak/lányainak lelepleződését. Azért, hogy meglássák van Isten. Hogy létezik más - nem a testi kívánságoknak kiszolgáltatott - életforma is.
Szeretném feloldani a feszültséget mindenkiben, ne értsétek szó szerint a dolgot. Ne verekedjetek magatokkal. Bár nem könnyű a testet meggyőzni Isten igazáról, mégis arra van szükség, hogy legyőzzétek a húsotokban rejlő kívánságokat. A nyomatékosítás kedvéért tettem ki a méltatlan külsejű Barbie képet. A harcmodorra nézve pedig a következő recepttel tud szolgálni az élő Isten:
Róm 8,11-13Ha pedig Annak Szelleme, aki Jézust a halottak közül feltámasztotta, bennetek lakik, Az, aki a Felkent Jézust a halottak közül feltámasztotta, a bennetek lakó Szellem által a ti halandó testeteket is meg fogja eleveníteni. Következőleg, testvéreim, nem vagyunk a hús adósai, hogy a hús [kívánata] szerint éljünk.  Ha ugyanis a hús kívánata szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a Szellemmel azt, amit a hús művel, megölitek, élni fogtok. 
Mit mondhatnék erre: szükségem van a Szent Szellemre, hogy segítsen elpusztítani a testemben lakozó kívánságokat, amik egyszerűen az Isten ellen akarnak engem felbujtani. Így károkat okoznak annak, akinek olyan sokat köszönhetek.
Akkor tehát mint egy élő bokszkesztyűt öltsük fel a Szellemet!

2011. március 16., szerda

A Lázadó


Na nem egy új adónem bevezetéséról írok ebben az influenzás időszakban, csak az emberi természetemet figyelgetem és csodálkozom.
Azon, hogy mennyi lázadás szorult belém, és hogy mennyire fontos még mindig a saját igazam. Pedig jól tudom: Jak 1:20 Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Meg azt is észrevettem, hogy hatékonyabb az ima, mint a veszekedés. És mégis állandóan kapálódzom, kavarok, erőszakoskodok. Hát honnan van bennem ez a sok szemét még mindig?

"Óh én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem ennek a halálnak testéből?"
Tudom mit kéne tennem, mégsem azt csinálom, hát nem szörnyű?


1Sám 15,23 Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás.

Hillsong - Hosanna (High-Quality)

Azért élek

2011. március 13., vasárnap

Ki ölte meg Jézust?

A héten elgondolkodtatott a hír, miszerint XVI. Benedek  egy könyvet írt arról, ki  nem tehető felelőssé Jézus haláláért. Felmenti a zsidóságot abban az értelemben, hogy nem ők a vétkesek Jézus keresztre feszítésében.
Bár a könyvet nem olvastam, a hír megindította a fantáziámat. Sherlock Holmes nyomoz: Ha nem a zsidók, akkor ki ölte meg Jézust Krisztust?
 Megkérdeztem a 9, és a 12 éves gyerekemet, mi a válasza erre a kérdésre? Döbbenet, de mindkettő azonnal tudta. 
Dicsőség Istennek érte! Kíváncsi vagyok te tudod?
A magam részéről szívesen mondanám, hogy a férjem volt (hiszen a múltkor is beszólt), vagy azok akikre éppen haragszom. Igazából a szomszéd Erzsi is gyanús, meg a kollégáim, akik nem ismerik el, hogy mily sokra vagyok hívatott - De ez hülyeség.
Nem tudom a pápa mire jutott a nyomozásban, gondolom hamarosan kiderül. Részemről a válaszom a következő: Jézust bizony miattam, és miattatok feszítették meg. 
2Kor 5,14
Mert bennünket Krisztus szeretete irányít és sürget. Meg vagyunk győződve róla, hogy ha egy ember (Jézus) meghalt mindenkiért, akkor valójában minden ember meghalt.  
2Kor 5:21  Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. 

Ézs 9:1-2  De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját [és] a pogányok   A nép, amely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!

Máté 4:14-16  Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája,  A nép, amely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és akik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada.
Mostan akkor már csak egy-két kérdésem van. KI NEM BŰNRÉSZES? VAJON HA EMBERILEG FELMENTÜNK VALAKIT, AZZAL HASZNÁLUNK?

http://www.bombahir.hu/europa/xvi-benedek-felmenti-a-zsidokat
http://mindennapi.hu/cikk/egyhaz/felmenti-a-zsidosagot-falni-fogjak-/2011-03-07/1883

2011. március 12., szombat

Alkalmas az életre!

Az elmúlt hetekben orvos-egészségügyi vizsgálatokon vettem részt, amit időről-időre meg kell ismételni ahhoz, hogy dolgozhassak. Vérvétel, vizeletvizsgálat, tüdő röntgen, EKG, szemészet.  Mintha nem lehetnék adminisztrátor magas vérnyomással, cukorbetegséggel, stb.
Kerestem, de nem találtam olyan képet, amit ide tehetnék, hogy mint egy pecsét rajta legyen a munkámon: ALKALMAS. Majd lehet, ha több időm lesz, szerkesztek egyet.
Több, mint egy hét telt el anélkül, hogy saját bejegyzésem lett volna a blogon, és ennek az oka az volt, hogy nem éreztem magam alkalmasnak. Az életem fő területei, hogy anya vagyok, feleség, dolgozó nő, és gyermeke a szüleimnek - sajnos apukám már nem él - , de gyermeke vagyok Istennek is. Ezek a funkciók mind betöltésre várnak az életemben, és az ezekhez kapcsolódó teendőket nap-nap után el kell látnom. Derűvel tudok az életre nézni, ha mindezeken a területeken jól teljesítem a feladatomat. De mint akinek a lába alól kihúzzák a talajt, olyan leszek, ha nem vagyok képes jól ellátni ezeket a teendőket.
Az már kiderült számomra, hogy ez a napló fontos nekem, nem tudom miért. Itt le tudom írni a vívódásaimat, örömömet, megtapasztalásaimat, sőt időnként azt is, hogy alkalmatlannak érzem magam. Ha bárkinek úgy tűnik, hogy ,,osztom az észt", nagyon téved. Egyensúlyozok, próbálom élni a hétköznapokat úgy, hogy közben betöltöm a funkcióimat.
Nem tudom vajon dicsőíti-e Istent az én ,,blogger"-kedésem? Amennyiben valaki azt a következtetést vonja le belőle, hogy van olyan ember, aki manapság főműsoridőben próbál keresztény értékrendet képviselni ebben a világban - több-kevesebb sikerrel - akkor azt hiszem igen.
1Pét 5:8  Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
1Pét 5:9  Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
1Pét 5:10  A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká.

http://janos738.blogspot.com/2011/01/az-elso.html

2011. március 4., péntek

Az igazság odaát van?

 Az agyam lelöki a szíjat ettől a mondattól, ami az X-akták szlogenje volt. Pontosabban utánaolvasva rájöttem hogy ez nem is jó fordítás. Ez a slusszpoén. Ennek ellenére minden bénaságával együtt szállóigévé lett. A valódi fordítása, hogy az igazság az utcán hever. Erről ennyit.
 Most egy kis híradás rólam. Harmadik napja lázasan heverek, hol jobban, hol kicsit rosszabbul. Mindent egybevetve iszonyúan levert a lábamról az influenza. Az első nap volt a legrosszabb, szinte eszméletlenül aludtam estig, amikor is felkeltem végre, és ittam egy kicsit. Na jó nem ragozom a dolgot, még nem vagyok jól, de azt mondják ez így normális, és persze közben nagyon sajnálom magam.
 Közben hogy a címre is utaljak kifejtem, hogy arra jutottam, hogy amúgy nagyon szeretett és sok örömöt okozó munkahelyem volt az, ami megbetegített. Nem tudom, hogy létezhet-e ilyesmi, de már többször is megfigyeltem, hogy ha valami lelkileg megterhel, az - némi baci segítségével - fizikailag is képes a lábamról ledönteni.
Nagyon örültem neki, hogy felvettek, szeretnek, elégettek velem. Minden tuti, lejárt a próbaidőm is. Szuper!
Tudni kell, hogy jó néhány hónapja, munkámat kissé felfejlesztve, ám magamat nehezen utolérve dolgozom két ember helyett. Most kitalálták, hogy ha kevésnek érezném a rajtam levő munka terhét, hozzácsaptak egy mintegy heti pár órát igénybe vevő plusz munkát, amit persze, hogy csak én végezhetek el. Midőn felszólaltam, hogy ez nem igazságos, és ezt nem fogom bírni, egyik kollégám hozta fel a címben említett szlogent. Köszi!
Tulajdonképpen bele vagyok gebedve a dologba, és nem tudok napirendre térni. Az ismerősök jobbnál jobb tanácsokkal látnak el, de igazából nekem az kell, hogy tiszta tudjak maradni. Tudjak továbbra is tiszta szívvel, örömmel dolgozni, nem baj, ha sok a feladat.
A kérdésem az, hogy mit tenne Jézus? Erre utal a kép is, ami egy sorozat része.Tudom, tudom, a második mérföldes sztorit, csak valahogy segítene benne! Én magamtól egyébként csak valami egészen másra vagyok képes.
A következő kérdésem az, hogy miért ad állandóan ilyen nehéz leckét? Szombaton is és vasárnap is a hegyi beszéd volt a téma. Sőt az egész hetem, meg az egész életem erről szól.
Máté 5:20  Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába.
Azt tudom, hogy én be akarok menni. Ehhez viszont újabb területeket kell odaadnom Jézusnak az életemből-magamból- az igazságomból,,. Nem könnyű.

2011. március 3., csütörtök

Láz(adás) csillapítás

Jézus profi volt az emberek önmagukkal való szembesítésében. Mindig tudta mit kell mondania, hogy lelepleződjenek azok a kis - vagy néha nem is annyira kis - mentségek, amik mögé el akarjuk bújtatni mindazt a sok bűnt, amit még magunknak sem vallunk be. Persze sokan választották azt a lehetőséget, hogy nem hittek neki, valamint a lelkiismeretüknek. Eddig is elvoltak valahogy, ezután is ellesznek.

A farizeusok egy ókori, szigorú vallási elveket valló zsidó párt volt, akik életüket azáltal kívánták Istennek szentelni, hogy az előírásokat szigorúan megtartották. (Forrás: Wikipédia)

Mit ki nem találtak már, hogy felmentsék magukat minden alól, amihez nem fűlt a foguk, és bármit megtettek azért, hogy mindeközben igazolják magukat. Nagyon ügyeltek a látszatra. Jaj volt annak, aki átlátott rajtuk. Ha tehették, elásták a kert végében.
Máté 23:23 Rossz lesz nektek, képmutató törvénytanítók és farizeusok! Mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből is, de elhanyagoljátok a törvény fontosabb tanításait: a becsületességet, a könyörületet és a hitet. Pedig ezt is kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni. .... Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok. Ezek kívülről ugyan szépnek látszanak, belül azonban tele vannak a halottak csontjaival és mindenféle mocsokkal. Ugyanígy ti is, csak kívülről, az emberek szemében látszotok igaznak. Belül azonban tele vagytok képmutatással és gonoszsággal.


Hogy ezeket valaki el tudja fogadni, össze kell törnie, és el kell jutnia oda, hogy ne magában bízzon. Pontosabban oda, hogy lássa meg ezeket a visszás dolgokat.Ezt megtérésnek hívják. Nem tűnik könnyűnek ez a dolog, hogy mindent, amiben eddig bíztam, beleértve saját jóságomat. kárnak és szemétnek nyilvánítsam. Ezt úgy is nevezhetem: felülről újjá születés.


Máté 16:24 Jézus ezután így folytatta: „Aki követni akar engem, annak előbb meg kell tagadnia önmagát, és fel kell vennie a keresztjét. Csakis így követhet engem.
Máté 16:25 Aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt. De aki elveszíti az életét miattam, az megtalálja azt.
2011. március 1., kedd

Rabszolgasors

A rabszolga olyan ember, akit megfosztottak személyes szabadságától, tárgyként kezelik és mint ilyen, valaki másnak a tulajdona. A rabszolgák adásvételének a neve rabszolga-kereskedelem. Fontos jellemző, hogy a szabadságtól való megfosztás fizikai vagy intézményesített erőszakkal történik, célja a gazdasági kizsákmányolás. Hivatalosan ma a rabszolgaság a világ minden országában megszűnt. Ennek ellenére sok ember él ilyen típusú függőségben.
(forrás: Wikipédia) Ki hinné, hogy gyengeségeink rabságba tudnak ejteni? Súlyos a következő Ige, amit nem én, hanem Isten mond:
2Pét 2:19  .... mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett. (Károli)
mert aki gyengének bizonyul valamivel szemben, rabszolgája az annak.  (Egyszerű ford.)
Ugyanis az ember annak a szolgája, aki õt legyõzte.   (Csia)
mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. 
mert akitől valaki legyőzetett, annak rabszolgájává lett.  
Fordíthatják sokféleképpen, az eredmény ugyanolyan félelmetes. De nekünk nem kell elfogadnunk ezeket a rabláncokat, hiszen kivásároltak már ebből a börtönből.

Gal 5,13
Mert titeket szabadságra hívtak el, testvéreim, de nem olyan szabadságra, mely ugródeszka a húsnak. Ellenkezőleg! Szereteten át szolgá
ljátok egymást!

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...