Keresés ebben a blogban

2012. november 29., csütörtök

Óva intés

Mostanság sokszor szembejött velem a kifejezés: ,,INTÉS", ezért gondolkodtam el a jelentésén.
Azt látom, hogy boldog-boldogtalan akarja alkalmazni, fene nagy szeretetétől indíttatva, de mégis hogy van ez biblikusan?
Mindamellett magamon tartom a szemem, ahogy Pál is tanácsolta:
Gal 6,1 Testvéreim! Ha valakit rajta érnek valamely elesésen, az olyant ti, szellemiek, szelídség szellemével igazítsátok helyre. De tartsd magadon a szemedet, hogy te ne juss szintén kísértésbe! (by Csia Lajos bácsi)
 Itt pl. a helyre igazítás így néz ki a görögben: καταρτίζω  (katartidzó)
1) befejez, rendbehoz, megjavít, helyreállít, kipótol
2) ellát vmivel, szerez; alkot, készít
3) keletkezik, létrejön; teljességre jut, tökéletessé lesz
 (ezeken a helyeken szerepel: Máté 4:21   Máté 21:16   Márk 1:19   Luk 6:40   Róm 9:22   1Kor 1:10   2Kor 13:11   Gal 6:1   1Thess 3:10   Zsid 10:5   Zsid 11:3   Zsid 13:21   1Pét 5:10)
Mondjuk ez nem egy típusos intés. Lássunk egy másikat
Apcs 15:32  Júdás és Silás pedig maguk is próféták lévén, sok beszéddel intik az atyafiakat, és megerősítik.
Tit 2:6  Az ifjakat hasonlóképpen intsed, hogy legyenek mértékletesek
Ezeket inkább kérésnek lehetne fordítani: παρακαλέω  (parakaleó)
1) odahív, magához hív, meghív
2) felszólít, bátorít, buzdít
3) kér, könyörög; segítségül hív
4) megvigasztal


Tessék, egy elég gyakran idézett ,,intős" rész::
 .. ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. (2Tim 4:2)
 • Int: itt: ἐλέγχω  (elenkhó)
  1) megvizsgál, kikérdez, napvilágra hoz
  2) rábizonyít, hibáztat, vádol, megcáfol, megdorgál, rendreutasít, fegyelmez, szégyenbe hoz
  3) passzív alak: napvilágra jön, kiderül, bebizonyosodik
 • fedd itt: ἐπιτιμάω  (epitimaó)
  1) rászól, figyelmeztet
  2) megró, megfedd, megszid, megdorgál, rendreutasít
  3) megbüntet
 • buzdít itt: παρακαλέω  (parakaleó)
  1) odahív, magához hív, meghív
  2) felszólít, bátorít, buzdít
  3) kér, könyörög; segítségül hív
  4) megvigasztal
Itt pedig így: Ef 6:4  Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. (νουθεσία  (nútheszia)- intés, figyelmeztetés, rendreutasítás)

Később folytatom... 

2012. november 28., szerda

Dr. House

Anyukám reakcióin töprengve rájöttem arra, mennyire minta szerint oldanak meg az emberek dolgokat.
Csak nem mindegy ki a mintaadó.
Fil 2,15 ...hogy feddhetetlenek, épek lehessetek, Istennek ócsárlástól mentes gyermekei e fonák és kificamodott nemzedék között, kik mint fénypontok ragyogtok közöttük, azzal, hogy kitartotok az élet Igéje mellett...
fonák, elfordult:  σκολιός  (szkoliosz)
1) görbe, ferde, kanyargó
2) hamis, ravasz, álnok
 

kificamodott, elfajult:
 διαστρέφω  (diasztrephó)
1) megfordít, elfordít
2) eltérít, eltévelyít, eltántorít, megzavar, elferdít, eltorzít
3) passzív participium: elhajlott, fonák, romlott, torz

2012. november 27., kedd

Botrány

Néhány napja úgy érzem Isten tanítani akar egy témában, és ehhez különböző emberek életébe enged bepillantanom. Néha még a saját lelkem legmélyebb rétegeibe is - ezt elég sötétnek látom...
Jó réginek tűnik ez a bejegyzésem, de frissen él bennem, mikor is ez  beíródott a szívembe.
Még akkor volt egy olyan érzésem, hogy kellene egy ezzel kapcsolatos istentiszteleti alkalmat tartani, hogy végre tudatosan letegyük mindazokat a köveket Isten lábához, 
 • amiket dobni szándékoztunk,
 • amiket el is dobtunk,
 • amiket ránk dobtak,
 • amikről azt gondoltuk, hogy dobták.
Szép kis oltár kerekedhetne belőle... De vajon mindig tudatában vagyunk annak, hogy csapdákat helyezünk el velük mások életében? Tudjuk-e, hogy a kimondott szavainkkal bántalmazhatunk másokat? Tisztában vagyunk-e azzal, hogy meg lehet verni valakit szóval?

Nem én mondom, hanem Isten maga:
...Bocsásd meg a vétkeinket, úgy, ahogy mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek!...
1János 1:9  Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Megvallani görögül azt jelenti: egyetértek Vele.
ὁμολογέω  (homologeó)
1) egyetért, ugyanazt mond; azonos, köze van vkihez / vmihez
2) bevall, elismer; megvall
3) ígér, megígér
4) szerződést köt, megegyezik valakivel

Amikor elrontjuk a dolgokat az a rész, amelyik békességben tud együtt sétálgatni Istennel, közösségre szeretne lépni vele, de nem tud. Ő nem tud a bűnnel egyetérteni, mert szent és tiszta. De ha megtisztultunk, helyreállhat a közösség, indulhat a séta hűvös alkonyatban, mint egykor.2012. november 24., szombat

Örök...

 Ez a szó ma reggel új értelmet kapott a gondolkodásomban. Pedig csak meg akartam tudni, hogy hány szóösszetételben van jelen az Újszövetségben.
Nagyon megrázott az eredménye.
Először is a szó görögül: αἰώνιος  (aióniosz) - nagyon hosszú ideig tartó; örökkévaló (múltra és jövőre vonatkozóan egyaránt), másodszor pedig ilyen szavak állnak utána:
 • ... váltság(díj) (középső halmaz)
 • ... élet
 • ... gyötrelem, ... ítélet
 • ... kárhzat
 • ... hajlék, ház
 • ... idő
 • ... Isten
 • ... dicsőség
 • ... veszedelem
 • ... tűz
 • ... dicsőség
Ez a ,,szó" életre kelt a szívemben, és eljutott a szívemig, a szellememig, az ízületeimig, és a csontvelőmig. Ezzel egy időben megítélte a gondolataimat és a szívem indulatait. (κριτικός  (kritikosz) - megkülönböztető, ítélkezésre / döntésre alkalmas; bírói)
Mert halmazokban láttam az embereket, kit ebben, kit abban, és fájt. Ugyanaz fájt, ami Istennek fáj, ahogyan a férjem pénteken énekelte.
Teljes szívemből hiszem, hogy új alapokra kell helyezni a gondolkodásunkat!
Minden embernek új alapokra kell helyeznie a gondolkodását!

Ezekben a versekben fordul elő:  Máté 18:8,   Máté 19:16,   Máté 19:29,   Máté 25:41,   Máté 25:46,   Márk 3:29,   Márk 10:17,   Márk 10:30,   Luk 10:25,   Luk 16:9,   Luk 18:18,   Luk 18:30,   Ján 3:15,   Ján 3:16,   Ján 3:36,   Ján 4:14,   Ján 4:36,   Ján 5:24,   Ján 5:39,   Ján 6:27, 

2012. november 22., csütörtök

Nevelési módszerek Istentől

 Hiába fogadtam meg néhány napja, hogy én márpedig soha többet nem leszek dühös, (lásd Kőfal) tegnap tízszer is elszámoltam tízig, végül mégis lelökte a' zagyam a szíjat.
Mondhatnánk hétköznapi történet, hogy fáradtan jössz meg a munkából, a tested semmi egyebet nem kíván, csak pihenést, és a meleg családi fészekben a kupi fogad, meg az érdektelenség. Gyermekednek  nem a tanulás van a központban, hanem csak az az alól való kibúvó-keresés. Pedig a héten beszéltél három tanárral is, megígérted, hogy jobban figyelsz, ő meg este hét után áll neki a másfél órát igénybe vevő házinak... a hajam égnek áll!
Segítesz neki, ő meg előadja, hogy tulajdonképpen mindent tud, neki te ne magyarázz! Testbeszéde és hangsúlya elárulja, hogy idegesíted - nem kicsit.     WWWWÁÁÁÁ!
Igyekeztem nem ordítani, ezért halkan ordítottam - ha érted mire gondolok. Mer' én úgy is tudok. Ilyenkor állítólag tűz szokott jönni a számból, de én ezt nem hiszem.
Este 9 óra, gyorsan ágyba! Reggel (nem túl) kipihenten, de mégis tisztább fejjel gondolkoztam el azon, hogy mik is Isten nevelési módszerei. Persze, hogy bűnbántam.
Akkor még ott van anyukám is a lehetetlen duzzogásával, hogy nem veszi fel a telefont, meg hogy kinyomja.
Szóval mondtam is az én Mennyei Apukámnak, hogy én ezt nem bírom, segítsen!
Ima közben jött egy gondolat - jó lenne ha nemes egyszerűséggel sugallatnak nevezhetném - majd kiderül abból, amit hoz... Dávid Betsabéval való vétke. Egyszerűen nem volt képes felfogni, hogy mit tett, mindaddig, amíg Nátán próféta kívül nem helyezte a történeten. 
Mi okozta a szellemi vakságot ennél a bölcs királynál? És mik lettek a következmények?
...Aztán ott voltak Jézus példabeszédei, és a tanítványok értetlensége (Máté 13,10). Jézus azt állítja, hogy a tanítványok (μαθητής  (mathétész) - tanítvány (életmódként: aki mesterét / rabbiját követi, vele él, tanul tőle) érthetik a titkokat, de a kívülállók nem.
Ez már a jó múltkor is kiakasztott és azt sugallta nekem, hogy Isten kegyetlen, mert hozza itt Ézsaiás próféciáját, hogy hallván hallanak, de nem értenek. De most továbbjutottam ezen, mert azt mutatta nekem ez, hogy végül is a saját szívünk keménysége az, ami távol tart az igazságtól.
Pontosan úgy, mint a botránkozásról szóló írásomban, lelepleződött valami. 
A büntetés nem Istentől jövő kegyetlenség, hanem a bűneink következménye.
A Zsidókhoz írt levél 3. része ezzel fejeződik be:
Zsid 3:17-19  Kikre haragudott pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-é, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek?  Látjuk is, hogy nem mehettek be - hitetlenség miatt.
Itt még gondolkodtam az intésről, de azt inkább máskor írom le.


2012. november 21., szerda

Sensuality 2.

Éppen másodszor ragadott meg ez a kifejezés, ami annyit jelent: érzékiség, érzékszervekkel történő érzékelés.
Pontosan TUDOM, hogy ezekkel a szerveinkkel nem vagyunk képesek a szokott módon érzékelni a hatalmas Istent. Persze volt aki látta, én pedig egyszer-kétszer már hallottam Isten hangját. De ez ritka és mikor megtörténik velem, nem a fülem hallja.
A napokban elkezdtem Joyce Meyer könyvét olvasni, és tagadhatatlan, hogy mennyire jól összefoglalja az ebben a témakörben általam is feszegetett kérdéseket. Ebben olvastam ezt a számomra eddig ismeretlen Igét, ami megszúrta a szívem:
Hós 4:6  Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról.
Szívfájdítóan megrendítő ebben a fordításban:
Jaj elvész a népem, mert nem ismeri az Örökkévalót! Mivel nem törődtök az Örökkévaló ismeretével, én sem törődöm veletek, s nem lesztek papjaim többé! Elhagytátok Istenetek tanítását? Én is elhagyom fiaitokat!

Hasonlóképpen feszegettem ezt a kérdést itt.

2012. november 19., hétfő

Kőfal

Kissé össze akarnám foglalni azt ami letisztult bennem az elmúlt napok után.
Nagyon hangsúlyosan az, hogy:
 1. A veszekedés a leghitetlenebb dolog, amit egy hívő tehet!
 2. 1Pét 5:8  Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen...
Ez most kétélű lett, ugyanis eddig mindig azt hittem, hogy csak egy irányba hat, amikor nem vagyok elővigyázatos. Most meg vagyok arról győződve, hogy  - sajnos - mások életére is hatással van az óvatlanságom. Őket is elnyelheti az Ördög miattam.

2012. november 14., szerda

Isten hangja

Milyen ritka alkalom, mégis milyen fajsúlyos az a néhány szó, amit Isten személyesen nekünk mond.
Ha belegondolok a National Geographic, meg a többi ilyen csatorna órákig szokta mutogatni az ehhez hasonló csodákat. Maga a hatalmas Isten arra méltat egy embert, hogy hallható hangon szóljon...
Nem nagy dolog ez?
De igen. Ez hatalmas dolog. Nem is kell csodálkozni azon, hogy állandóan keressük Őt, hiszen a mennyországba pillant be az az ember, aki ilyen közelről hallja Őt. 
Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy honnan tudom, hogy Isten szólt hozzám és valóban a hang Tőle jött, mit tudnék válaszolni neki? - Merült fel bennem a kérdés.

Erről jutott eszembe, amit Jézus mondott a János 10-ben:

Ján 10:3-14 Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondá nékik Jézus; de ők nem értették, mi az, amit szól vala nékik. Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok. Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.
Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,

MEGLÁTNI JÉZUST

Szerző: R. Cull & D. Peacock, Magyar szöveg: Bágyi Péter  E       F#m7   B            E
Meglátni Jézust, és hallani hangját
C#m             A

Most ez minden vágyam
B                E

Hogy halljam és lássam
G#m7       F#m7  B              E

Csodálni fényét, szent isteni lényét
C#m         F#m7

Mert imádni méltó
B          A/E E

Ő Úr és Megváltó

2012. november 13., kedd

Nem először...


 Nem először akad bele a lábam ebbe a cuccba, és talán most jött el az idő, hogy összegezzem.
Az interneten sok olyan igehirdetést hallgatok meg, illetve olvasok tanításokat, amik különböző más és más felekezetektől erednek.
Az egyikben azt hallom, hogy a Baptisták hűűha, a másikban azt, hogy a Szabadkeresztyének bezzeg...., a harmadikban azt, hogy mi Pünkösdiek vagyunk ez és ez különböztet meg bennünket a többitől, a negyedikben azt, hogy a Hit gyülisek ,,A" kiemelkedő kaszt.
Mindent egybevetve dühít ez.
Nem tagadom, hogy előnyben részesítem a felvállaltan Szent Szellem pártiakat.
De az a része igenis dühít, hogy keresztény vezetők, prédikátorok kimondottan élezik az ellentétet ezen a területen.
Nem kell messzire mennem ahhoz, csak elég körülnéznem a saját gyülekezetemben, hogy lássam hányféle barikája kószál Istennek egy adott területen.
Derek Prince, az Egyház című tanítását hallgattam többször, és azt kérdezte nagyon hangsúlyosan:
,,Ha ma Jézus levelet küldene az mondjuk a magyarországi gyülekezetnek, KI KAPNÁ MEG?"
Nagyon kiborított ez engem régen is, és akkor belekapaszkodtam Isten Igéjébe, a sok közül is egy nagyon hangsúlyosba:
1Kor 12:3  Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által.

2012. november 11., vasárnap

Hitvédő modul - beépítve, avagy irány a kályha!

 Több, mint 8 éve kezdtem el olvasni a Bibliát és járni a gyülekezetbe, egyúttal feladni a leckét Istennek, mondván - Boldogulj velem, ha tudsz, én ugyanis semmit nem fogok elhinni, ha nem Te mutatod. Legyen az bármilyen szokás, vagy liturgia, egyéb, ha nekem nem támasztod alá bizonyítékkal,  hogy Tőled van, nem csinálom meg!
A jó hír az, hogy nem ütköztem falakba a Bárkában, ahová járok. Ott nem történtek különösebb dolgok, amik úgymond nem találkoztak Isten helyeslésével (Fil 2, 13 Csia). Sőt, ha valami nem volt egyértelmű, kértem Isten vezetését, és Ő megadta, válaszolt. Nem volt más ember közte és köztem, úgyhogy nem beszélhetek félrevezetésről. Pl reggel imádkoztam egy dologért, ami megütközést, belső feszültséget okozott nekem, erre két órával később Győző bá erről beszélt a gyüliben. Biztos hallgatózott. :D
Ehhez persze elengedhetetlen az, hogy kössem valamihez azt, hogy mit tartok én IGAZNAK és Isten mint tart IGAZNAK a kettő ugyanis nem feltétlenül egyezik.
Ezért abszolút  IGAZNAK nyilvánítottam a Bibliát, mint Isten élő beszédét. Ezen kívül semmit sem fogok figyelmen kívül hagyni, amit a Szent Szellem személyesen mond nekem. Ettől a hitem élve maradt, mert Isten szólni tudott hozzám napi szinten és meg is tette, aztán, ha valamit nem tudok, megyek vissza a kályhához...
Hogy értsétek: ha valami olyan van, ami nem összeegyeztethető a Bibliával, nem írom alá! Természetesen vitaképesnek kell maradnom, de nem alkuszom meg. A látottakat, hallottakat, érzékeléseket berakom a mérleg serpenyőjébe, és az alapján döntök. Közben nem felejtem el, hogy nem test és vér ellen harcolok!
Ez néha erős felháborodással jár a belsőmben, amit magam sem értek. Néha csak sírok és sírok miatta napokig. Az jutott eszembe múltkor Pál mennyire felháborodott, mikor az Athénban levő mindenféle Istennel találkozott (Apcs 17:16). Mondjuk ő vitaképes maradt... :)

felháborodott: παροξύνω  (paroxünó)
1) sürget, buzdít, unszol
2) ingerel, megharagít, felbőszít, indulatba hoz
3) mediális alak: felháborodik, megharagszik, felbőszül, indulatba jön

Azt remélem, hogy az a bizonyos ,,hitvédő-modul" lendül munkába olyankor, ami Pálban volt és bizony a saját gondolkodásomat is megítéli olykor...
És hogy miért is olyan fontos ez?
Jel 14:13  És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja vala nékem: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban (Jézus fennhatósága alatt) halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugszanak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. 
Szóval fontos a hitvédelem, figyelmetekbe ajánlom még Szalai András blogját.
2Tessz1:3-10 Testvéreim, értetek mindig hálát kell adnunk Istennek! Igen, erre minden okunk meg is van, mert a hitetek olyan csodálatosan erősödik, és az egymás iránti isteni szeretet is folyton növekszik bennetek.  Ezért dicsekszünk is veletek az Isten gyülekezeteiben. Elmondjuk, hogy ti milyen türelmes kitartással és hittel viselitek el az üldözést, a sokféle bajt és nehézséget, amely körülvesz benneteket. Ez is azt bizonyítja, hogy Isten igazságos, és ítéletei helyesek. Hiszen azt akarja, hogy bemehessetek Királyságába, ezért kell most elviselnetek ezeket a szenvedéseket.  Isten igazságossága viszont megköveteli, hogy szenvedéssel fizessen majd azoknak, akik nektek most szenvedést okoznak. Nektek pedig, akik most szenvedtek, velünk együtt megpihenést és nyugalmat fog adni. Mikor? Amikor az Úr Jézus tüzes lángok között megjelenik a Mennyből, hatalmas angyalaival együtt.  Akkor fogja megbünteti azokat, akik nem ismerik Istent, és nem akarnak engedelmeskedni az örömhírnek, amely Urunkról, Jézus Krisztusról szól. Ezeknek az engedetleneknek örökké tartó pusztulás lesz a büntetésük. Örökre távol maradnak az Úrtól és dicsőséges hatalmától. Mindez akkor történik meg, amikor az Úr eljön. Akkor mindenki dicsőíteni fogja őt, mert meg fogják látni dicsőségét azokban, akik teljesen az övéi. Igen, mindenki csodálni fogja őt azok miatt, akik benne hisznek. Ezek közé tartoztok ti is, hiszen hittel elfogadtátok, amit Jézusról mondtunk. 

2012. november 9., péntek

Megfordulásom

Egy kedves hugi kérdésére - megtérésem története:

Úgy tértem meg, hogy lakott egy néni az udvarunkban, és ő hívő volt, és néhányszor beszélt nekem Istenről. Én soha nem hallottam még ilyen közvetlenül beszélni Róla, és mikor gondom volt, bementem hozzá, és imádkozott értem - velem. Most nézve Szent Szellemmel betöltött volt. Senkit nem láttam még ilyen idős embert, akiben ennyi tűz, meg öröm volt. Ő későn 50 éves kora körül tért meg. Hála Istennek, hogy még él, és szoktunk együtt imádkozni.
Tanácsára elkezdtem olvasni az Újszövetséget és kétségem sem volt afelől, hogy minden szava igaz.
Hozzátenném, hogy semmi más fordítást nem voltam hajlandó elfogadni, csak a férjem gyerekkori Károli-ját. :)
Úgyhogy óvatos voltam.
Sírtam a bűneim miatt, meg hogy Jézusnak miattam kellett meghalnia.
Aztán egyszer csak gondoltam egyet, mondom megnézem én ezt a gyülit, majd - miután Isten kb percenként talált ott szíven - kiakadtam, hogy honnan tudhat ennyit rólam. Komolyan, mintha rólam prédikáltak volna.
Általában végigbőgtem az igehirdetést, meg a dicsőítést is.
Isten rengeteg jelet adott nekem, alig tudtam elhinni, hogy ennyire élő és hogy foglalkozik velem, a kis porszemmel.
Ez maga megérne még néhány bejegyzést. Csodák vettek körül - nem kis kaliberűek, időnként ijesztőek.
Velem járt két lányom, az akkor 6 éves Szandi és a 2 éves Betti.
Férjemet nem zavarta, hová járunk, én ugyanis attól kezdve nem maradtam el a gyülekezetből.
És teljes szívemből megtértem.
Eleinte dehogy mertem kimondani, azt sem tudtam mit jelent pontosan.
Kb egy év múlva bemerítkeztem.
Erre férjemet is meghívtam. Néha eljárt velünk, az nekem ünnep volt. Sokat imádkoztam érte is meg magamért is, nehogy akadálya legyek az ő megtérésének. Annyira alkalmatlannak éreztem magam rá...
És egyszer csak Ő is megtért, alig hittem el. :)
Azóta lányom is átadta az életét és bemerítkezett - 13,5 évesen. Dicsőség az Úrnak.

(Jó) Földet reá!

Régi Hofi Géza kabaréban hallottam ezt a mondatot, mikor focimeccsekről idézett humoristánk. A közönség által kántált szösszenetekből azt a mondatocskát, amit akkor ordítottak, midőn egyik játékos a elesett.
,, Földet reá!"
Én azonban nem ilyen értelemben gondoltam ezt, hanem Jézusnak a magvetőről szóló példáján gondolkoztam, mikor is
 • az egyik mag az út szélére esett és a madarak felcsipegették - nem tudott termést hozni.
 • A másik olyan helyre, ahol kevés föld volt, de sok kő - föld híján itt sem tudott jól meggyökeresedni és termést hozni.
 • A harmadik olyan helyre esett, ahol ugyan volt föld, de tele volt rossz növényekkel, amik elnyomták a fejlődésben - itt sem tudott termést hozni.
 • A negyediknél jó volt a föld, meg a mikroklíma, itt aztán tudott teremni, mint a csuda 30X, 60X, 100X annyit.
Akkor most újra mondom:
,, Földet reá!"
Aztán megint csak eszembe jutott az a növénykém, ami évekig semmi másból nem állt, csak egy szem kis levélkéből. Se szára, se semmi, csak egy szál kis levél.... Ellenben mikor megelégeltem csekély díszítő értékét kihúztam a földből és sok erős gyökere volt.
Na erre varrjunk gombot!

2012. november 6., kedd

Már tegnap megakasztott...

...ma pedig újra Jézus válasza a tanítványainak, mikor Lázárhoz akar menni Betániába.
Jn 11,7-10  Azután így szólt tanítványaihoz: „Menjünk ismét Júdeába.” „Rabbi - mondták neki tanítványai --, éppen most akartak a zsidók megkövezni, s te újra odamégy?”  „Nem tizenkét órája van-e a nappalnak? - felelte Jézus. - Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja e világ világosságát. Ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen benne világosság.” 
Most komolyan. Milyen válasz ez?
Valaki ezt magyarázza meg nekem!!!
Aztán nem túl erősen, de mintha azt véltem volna felfedezni belőle, hogy most, míg itt van a földön, addig kell valamit tennie, mert ugye később elment az Atya mellé.
2 résszel korábban, mikor a vakon született embert akarta meggyógyítani, akkor is valami ilyesmire hivatkozott:
Ján 9:1-5  ..., látott egy embert, aki születésétől fogva vak vala.  És kérdezték őt a tanítványai: Mester, ki vétkezett, ő, vagy a szülei, hogy vakon született?  Felelt Jézus: Sem ő nem vétkezett, sem a szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.  Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhat.  Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.
De hát ezektől a válaszoktól nekem a hajam az égnek áll.


Egy másik érdekes gondolatom a megtéréssel kapcsolatban az volt, hogy az ember, amíg nem jut el oda, hogy teljesen Isten felé fordul, addig a pokol felé tart teljes valóságában. Mint a képen, aztán visszafordul.
Egyébként pedig ez a szó annyira használaton kívül van, hogy talán nem is lehet érteni, mit is akar jelenteni.
Néha úgy is fordítják, hogy „Változtassátok meg gondolkozásotokat és az életeteket".
Görögből:  μετανοέω  (metanoeó)
1) megváltoztatja a szándékát, meggondolja magát
2) megbán

Róm 12,2 Ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához! Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és így gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek képesek megérteni és elfogadni, amit Isten akar: ami jó, ami neki tetszik, és ami tökéletes. Ezekre igyekezzetek!
Pálfordulás


2012. november 5., hétfő

Ebéd Daniékkal

Talán új dolog, hogy leírom egy-egy napom, de nem bánom, végül is ez egy napló az életemről...
Tegnap Daniék voltak nálunk, és tök jó volt.
Leszámítva azt, hogy előtte megint nem használtam jól ki az egy hét szabit, hogy rendesen összelapátoljam a lakást, annak ellenére, ahogy terveztem. Aztán persze hisztiztem Petyának, hogy segítsen, ezért jól össze is vesztünk. - Miért is csodálkozom???
Noel - a kisfiuk (3éves) a kedvencem lett.
Azt mondta, hogy velem akar elmenni pisilni, nem apukájával...
Micsoda bizalom???   Megtiszteltetés.
Aktuális hegyem, ami ott tornyosul előttem, az az, hogy többet kellene Bettivel tanulnom. Estére viszont annyira fáradt szoktam lenni, hogy az nem egyszerű. Kilenc körül fellövik a pizsim, és elájulok.
És amit most megfogadok  - innentől számon kérhető :) - hogy naponta fél órát rászánok a fenti célra, meg a még fentebbire, plusz Sári tanácsát követve kérek egy vérvételt a dokimtól, nem vagyok-e vashiányos.
Ezekhez viszont segítségre lesz szükségem...

Még valami. A péntek reggeli Lídia imaközösségről:
Lona felvetette legutóbb, hogy olvassuk az 1 Korintus 2-t. Mára ez csapódott le belőle:
1Kor 2,12-16
Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből [jövő] Szellemet, hogy ismerjük azt, amivel Isten kegyelme megajándékozott.  
Sőt, beszéljük is róla ezt, de nem az emberi tudomány bölcs szavaival, hanem Szellem tanította szavakkal, szellemi dolgokat szellemi dolgokkal vetve össze.
Lelki ember azonban nem fogadja el Isten Szellemének dolgait, mert azok ostobaságok neki; sőt, fel sem ismerheti őket, mert azok csak szellemileg vizsgálhatók ki!
A szellemi ember mindent kivizsgál, ő maga azonban senki vizsgálata alá nem esik. 
Mert ugyan ki ismerte ki az Úr értelmét, hogy tanítója lehetne? Bennünk ellenben a Felkent értelme van!  
És egy ideje én már itt és ebben vagyok otthon. 
 
Mai Mai ige

2012. november 3., szombat

Naplóztam

Ez az én blogom.
Miért is ne írhatnék itt le mindent, ami aktuális nehézség az életemben? Igaz ugyan, hogy néhányan, akik elolvassák nem hívő rokonok, másképp értékelik és bizonyítékokat gyűjtenek ellenem, de nem baj. Van pajzsom.
Majd ha egy idő múlva visszanézek, tudom mondani: Ez és ez történt velem akkortájt, így és így szabadított meg az én Istenem belőle...
Tehát a halottak napi jövés-menésben ellátogattam anyukámhoz, aki mostanában nincs túl fényesen. Évekkel ezelőtt, mikor apa meghalt, nagyon szomorú lett, azóta is ezen szomorkodik.
Pedig apa szerintem a Mennyben van. Majd meglátom egyszer... Ezt abból is gondolom, amilyen békességet kaptam felőle, mikor meghalt.
Szóval felkaptam a két lányt és beültünk a kocsiba, és indultunk anyuhoz.
Kis nyugtalanság volt bennem, mert visszaemlékeztem a nyár-végi kalandra, mikor úgy volt pár napra nála hagyom a lányokat, hogy tudjunk nyugton dolgozni és ne kelljen otthon hagynunk őket egyedül, egész álló nap villanypásztor (tv, internet) gondjaira bízva.
Akkor magából kikelve fogadott, hogy már megint előbbre való volt minden (Isten, gyülekezet), mint ő, és hogy egy órát késtünk a vasárnapi ebédről, ami kihűlt, különben pedig Szandi a képébe röhögött...
Egyszerűen nem voltam képes ezek után a gondjaira bízni a lányokat, és azonmód sarkon fordulva hazajöttünk.
Ezeket rövidesen tisztáztuk, elismertük, hogy nem volt valami nagy bölcsesség így felkapni a vizet, azóta eltelt pár hónap.
Szerdán - bár eleinte jónak tűnt, finom kaja, meleg légkör - megint kezdődött a kóstolgatás, aztán jött a múltkorinál is erősebb kirohanás a lányom ellen. És mindez mögött ott feszült a végtelen szeretetlenség, ami csak áradt- áradt a lányom ellen, a férjem ellen, a gyüli ellen, aminek még a nevét sem mondta ki, Isten ellen, és hogy soha nem akar minket látni többet, különösen az általa nem kedvelt családtagokat. Bár igyekeztem tisztázni a dolgokat, míg a lányok kint ültek a kocsiban, nem sikerült. Több évvel ezelőtti, akkor ki nem mondott sértéseket hozott elő, amiknek semmi valóságalapja nem volt. Ettől már ordítottam és bután viselkedtem. Aztán eljöttünk. Én igyekeztem nyitott ajtókat hagyni felénk magam mögött.
Tegnap különösen szíven ütött Magdi néni története arról, hogy az egyik kisfiú a gyüliben azt gondolta, hogy a sok néni aki odajár, mind az ő nagymamája.
Persze hogy szétbőgtem az agyam. Isten megint rátette a kezét egy különösen érzékeny pontra.
Megköszöntem a hívő ,,nagymamákat" a gyerekeim életében, és újjászületett igaziakért imádkoztam szellemben. Azért, hogy anyukám térjen meg és ismerje el, milyen kicsi dolgokat is képtelenek vagyunk Jézus nélkül megtenni.
Hogy szeressünk. (Mit akarsz hogy cselekedjek veled? - kérdezte Jézus. Uram, hogy lássak! - mondta a vak. Márk 10:51)

Ma reggel ki tudja hogy kerültem oda, arról olvastam, hogy 
Mt 10,34-37 „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békét hozzak a földre! Nem azért jöttem, hogy békét, hanem hogy kardot hozzak.
Azért jöttem, hogy: »szembeállítsam a férfit az apjával, a leányt az anyjával, és a menyet az anyósával.
Így az embernek a saját családtagjai lesznek az ellenségei.«
Aki tehát jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem érdemli meg, hogy hozzám tartozzon. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem érdemli meg, hogy hozzám tartozzon.
Úgy érzem ezekben a feszültségekben képes Isten arra, hogy a saját magunkról táplált illúzióinkat nemes egyszerűséggel leleplezze.

Eichorn mára

2012. november 2., péntek

Mit is mondhatnék?

 Oswald Chambers "Krisztus mindenek felett" c. könyvéből olvastam reggel:

TEKINTÉLY ÉS FÜGGETLENSÉG

"Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok" (Jn 14,15).
Urunk nem kényszerít az engedelmességre. Nagyon világosan megmondja, mit kellene tennünk, de soha nem használ kényszerítő eszközt arra, hogy megértesse velünk. A vele való szellemi egységünk alapján kell engedelmeskednünk. Ezért bármikor beszélt is Urunk a tanítványságról, mindig elébe tette: "HA" - nem kell megtenned, csak ha szeretnéd. "Ha valaki jönni akar énutánam, tagadja meg magát..." (Mt 16,24), "adja át nekem a magához való jogát." Urunk itt nem örökkévaló helyzetünkről beszél, hanem arról, hogy a földi életben hasznosak legyünk neki; ezért beszél olyan keményen (Lk 14,26). Soha ne magyarázd ezeket a szavakat attól függetlenül, aki mondta.
Az Úr nem szabályokat ad, hanem egészen világosan elém állítja az Ő álláspontját, és ha az én hozzá való viszonyom a szereteten alapszik, minden habozás nélkül megteszem, amit Ő mond. Ha bizonytalankodom, ez azért van, mert más valakit szeretek - magamat. Jézus Krisztus nem segít, hogy engedelmeskedjem. Nekem kell engedelmeskednem neki, s mihelyt engedelmeskedem, betöltöm szellemi rendeltetésemet. Személyes életem teli lehet kicsi kellemetlenségekkel, de ha adott helyzetemben engedelmeskedem Jézus Krisztusnak, ezek olyanok lesznek, mint a tűszúrás okozta lyuk, átlátok rajtuk Isten arcára, és vele szemtől szemben állva felismerem majd, hogy engedelmességem által ezren meg ezren nyertek áldást. Amikor Isten megváltása az ember lelkében egyszer már eljuthatott az engedelmességig, az mindig teremtő erő. Ha engedelmeskedem Jézus Krisztusnak, Isten megváltása átterjed rajtam keresztül más életekbe is, mert az engedelmesség mögött ott van a Mindenható Isten valósága.

2012. november 1., csütörtök

Ha az ellenség konkolyt vetett: századszor is Hosanna!!!

Látom a dicsőség királyát
(amint) Eljön a tüzes felhőkön
Az egész föld remeg
Az egész föld remeg

Látom ahogy szeretete és könyörülete/irgalma
Lemossa összes bűnünket
A nép énekel
A nép énekel

Hosanna
Hosanna
Hosanna a magasságban

Látok egy nemzedéket felnőni
azért, hogy elfoglalják helyüket
Önzetlen hittel
Önzetlen hittel

Látom egy közelgő ébredés kavargását , 

amint imádkozunk és keressük Istent
Térden állunk
Térden állunk

Gyógyítsd a szívemet és tisztítsd meg
Nyisd fel szemeimet a láthatatlan dolgokra
Mutasd meg hogyan szeressek úgy, ahogyan te szerettél engem
 
Törd össze szívem mindazzal, amitől a Tiéd is összetörik.
Minden ami vagyok odaadom a Te királyságod céljaiért
Ahogy a semmiből az
Örökkévalóságba érek

Hosanna a magasságban

Hozsanna


Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...