Keresés ebben a blogban

2019. december 31., kedd

Pár gondolat az emberi szívről

... na, nem feltétlen máséról. Az emberéről. Az enyémről. Ezek után (vagyis inkább ezek előtt) felteszem a kérdést: hallgass a szívedre???
Visszanéztem, ezt találtam a témában, katt ide. 
Leszögezem, az ember szíve romlott, és én nem várom meg, míg megjavulunk, szeretek. Legalábbis megpróbálom magamat és mást is szeretni. Agapéval, mert máshogy nem megy. Nem is tehetek egyebet, Jézus már mindent elsikált, - értem is és másért is.
Amíg Jézus Jeruzsálemben volt a páska ünnepén, sokan hittek és bíztak benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. Ő azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte őket. Nem volt szüksége rá, hogy valaki megmondja neki, mi van az emberekben, mert eleve jól ismerte mindegyiküket. 
(János 2, 23-25)
Ezt is hasonló hangulatban írtam, katt ide. Szívszaggató!!!


2019. december 29., vasárnap

Keresés

Keresés, de minek a keresése? Az én esetemben Isten akaratának, és vezetésének a keresése.
Úgy szoktam ezt tenni, hogy megkérem Szentlelket szóljon hozzám, aztán elkezdem a szokásos olvasási procedúrát. Általában a YouVersionban olvasok valami tervet, vagy a napi elmélkedést Spurgeon, Eichorn, vagy más valaki tollából, aztán hagyom, hogy az olvasott rész alapján csatlakozzon a szellemem Isten Szelleméhez, aztán az a pár szó, ami elémugrik a sorok közül elragad magával.
Tegnapi szavam a kísértés volt. Görögül πειράζω (peiradzó)
1) kipróbál, próbára tesz, megpróbál
2) próbálkozik vkivel, kísért
... a Jakab levele alapján
Jak 1:13-14 Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.2019. december 27., péntek

Annak ellenére


Bárki lenne a szülőm, házastársam, gyerekem, barátom, pásztorom, elöljáróm, munkatársam, prédikátorom, imatársam, apósom, sógorom, ángyikám, stb., időnként csalódom benne. Hol kicsit, hol nagyot.
Nem az a kérdés, hogy megtaláltam-e a fentiek közül a tökéletest, hanem, hogy ANNAK ELLENÉRE kitartok-e mellette.

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, a melynek hangja nem hallható: Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, a ki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig; és nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm. (Zsoltárok 19:1‭-‬15) 

2019. december 25., szerda

Szükség

... vagy inkább szűkség?
Vettem egy csudaszép karkötőt magamnak, amire fel van írva:
Az Úr az én pásztorom...
Gondolatban már folytattam is az mondatot: nem szűkölködöm.
Aztán feltettem magamban a kérdést, valóban nem szűkölködöm? Hiszen úgy fájt a szívem, megbántott valaki, aki fontos nekem. Egészen mélyre szúrta tőrét a szívembe, markolatig döfte. Fájt. Szomorú voltam. Szűkölködtem. Megbocsátottam. Nem szúrtam vissza. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, [és] csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.
Zsolt 23:1-6
Még egy gondolat. Néha hálásak lehetünk a szükségeinkért is, mert Istenhez fordítanak minket!
Jel 3:17-18 Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: Azt tanácslom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.

2019. december 24., kedd

Megbocsátás

Ján 20:22 És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nekik: Vegyetek Szent Lelket

Kettőspont, majd így folytatja: 
Ján 20:23 Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; akikéit megtartjátok, megtartatnak. 
megbocsát: ἀφίημι  (aphiémi)

Máté 18:34-35 És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.
Tehát szívemből meg kell bocsátanom mindent. Kicsi és nagy, valós és vélt sérelmeket!
Megvallasok
Napremény megbocsátás

Miatyánk 

2019. december 23., hétfő

Message

Ízlelgetem ezt az idézetet, és azon gondolkodom, vajon nem vet ez rossz fényt az Atyára? Mármint, hogy az volt az akarata, hogy Jézus feláldozza magát. Úgy értem: ki akar ilyet a gyermekének? Végül lefordítottam a Messageből, és így barátságosabb:
Jézus Krisztus megmentett minket a jelenlegi gonosz világtól azáltal, hogy áldozatul felajánlotta magát bűneinkért. Isten terve, hogy mindannyian megtapasztaljuk ezt a megmentést.

Köszönjük Jézus!
Köszönjük Atyánk!

2019. december 21., szombat

Önmagát adta

(a kép a myjesus blog tulajdona
Nna, mi legyen a fa alatt Neki? Jézus Krisztus szülinapja közeledtével gondoltam adhatnék Neki valami karácsonyi ajándékot.
Meglepő dolog annyira átélni, annyira közelhozni és élővé tenni a Vele való kapcsolatomat, hogy tényleg veszek neki valamit. Aztán az is érdekes, hogy pont Neki nem adunk semmit, Akiről szól az egész...
Az, hogy Önmagát adta értem nem kis dolog volt. Igaz, hogy karácsonykor a szülinapját ünnepeljük, mikor az Atya adta nekünk Őt, és később, húsvétkor fogunk a haláláról, illetve feltámadásáról megemlékezni, most mégis az jutott eszembe, hogy Önmagát adta értem.
Ezeken a helyeken írja az Újszövetség:
Gal 1:4 Aki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint.
Gal 2:20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem.
Ef 5:25 Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;
1Tim 2:6 Aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,
Tit 2:14 Aki önmagát adta mi értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.

2019. december 17., kedd

Megtartás, elvesztés

Máté 18:11 Mert az embernek Fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett vala.
Érdekes, mikor egymás után több napig mindig ugyanoda lyukadok ki. Most egy Karácsonyi Remény című tanulmányt csinálok, ott jött szembe velem ez a megtartás / üdvösség témakör. Úgy tűnik nem futott le, pedig csak annyit csináltam a fenti igevers alapján, hogy a Bible Discovery programban a két görög szóra kerestem, hol található így együtt.
Elveszett: ἀπόλλυμι (apollümi)
1) elpusztít, tönkretesz, megsemmisít, romlásba visz
2) elveszít
3) passzív alak: tönkremegy, megsemmisül
4) passzív alak: elpusztul, meghal, elvész, elkárhozik
Megtartás: Szódzó (lásd az előző bejegyzésben)!
Ezeket találtam együtt:
Máté 8:25 És az ő tanítványai hozzámenvén, felkölték őt, mondván: Uram, ments meg minket; mert elveszünk.
Máté 16:25 Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én értem, megtalálja azt.
Márk 8:35 Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én értem és az evangéliumért, az megtalálja azt.
Luk 6:9 Monda azért nekik Jézus: Valamit kérdek tőletek: Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? az életet megtartani, vagy elveszteni?
Luk 9:24 Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én értem, az megtartja azt.
Luk 17:33 Valaki igyekezik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt.
Luk 19:10 Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.
1Kor 1:18 Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.
2Thess 2:10 És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre.
Jak 4:12 Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni: kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat?
Júd 1:5 Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik egyszer [már] tudjátok, hogy az Úr, amikor a népet Egyiptom földéből kiszabadította, viszontag azokat, akik nem hittek, elvesztette.

Idézem a tanulmányt:
Az elveszettségünknek óriási következménye van az életünkben. Ahhoz, hogy megtudjuk, miért jött Jézus a Földre, meg kell értenünk, mit jelent az elveszettnek lenni. Isten nélkül elvesztettük:

• Életünk célját. Nem értjük, hogy merre kell mennünk, és mit kell tennünk ebben az életben.
• Isten védelmét. Magunk vagyunk, amikor nem vagyunk az Úr védelme alatt. Ez az egyik oka annak, hogy olyan sok ember stresszel. Megpróbálnak saját magukról gondoskodni ahelyett, hogy Isten védelmére bíznák magukat.
• Lehetőségeinket. Soha nem fogjuk megtudni, hogy mekkora ajándékunk és tehetségünk van, ha nem vagyunk kapcsolatban vele.
• Boldogságunkat. Megkaphatjuk a világ minden pénzét és hatalmát, de Isten nélkül soha nem lesz igazi örömünk.
• A mennyországot. Isten megengedi, hogy itt a földön fellázadjunk ellene, de a mennyben erre már nincs lehetőség.

2019. december 12., csütörtök

Szódzó

Soha nem figyeltem fel rá eddig, hogy ennél az igeversnél:
Máté 16:25 Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én értem, megtalálja azt.
... a megtartani szó a görög szódzó. Ezt használja az üdvösségre is a Biblia.
Ez nekem most egy kissé olyan, mintha valaki saját magát akarná üdvözíteni.

(tartani, σῴζω (szódzó)
1) megtart, (biztonságban) megőriz
2) megment, kiszabadít, biztonságba helyez, meggyógyít; üdvözít
3) betart (ígéretet)
4) megtart (emlékezetében)
5) elrejt, titokban tart
passzív alak:
6) életben marad, tovább él
7) megmenekül, épségben marad, biztonságba kerül
8) elmenekül, szerencsésen eljut vhová

Etimológia: a szósz-ból (ép, egészséges; biztos)

(Ógörög 1.)

Itt is írtam erről.
És ez sem volt rossz

2019. december 11., szerda

Adventhez...

... és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”
Máté 2:2 HUNB

προσκυνέω (proszküneó)
- leborul, imád
Etimológia: prosz + küneó (csókol)
Károli úgy fordítja, hogy tisztességet tegyünk neki, de a többi imádatról beszél és leborulásról.
Adja az Úr Isten, hogy a szívemben imádat legyen, és leboruljak az én Megváltóm előtt!

2019. december 9., hétfő

Ha...

Ha nem akarok tudni arról, hogy Isten nélkül semmi vagyok, arról sem fogok tudni, hogy Vele minden vagyok.
Csak annyit tud hozzám tenni, amennyit hagyok.
Joyce Meyer után szabadon...

Belülről kifelé

A kép forrása: Lithosphera
Annyira banális, és annyira egyértelmű a következő gondolatom, ami még mindig a gyümölcstelenség és gyümölcsözön témában jutott eszembe a János 15, - Krisztus szőlőtős példázatából.
Ahogy a címben is írtam belülről hat. Az Atya, mint szőlősgazda kívülről hat, megmetsz, de Jézus a belsőnkre hat. Belőle fakadunk. Ahogy pár hete Mark Zeeman prédikációját hoztam, abban olvastam, hogy a levágott ág nem terem, maximum melegedni lehet majd mellette, mikor tűzre vetik.
Aztán, ahogy meg is osztottam itt a Lídia konferencián az Ef 5 tanulmányozása közben a gyümölcstelenség szó ütött meg...

Érdekes ezt így egyben látni.
A gyümölcstelenség témában már itt is írtam. 
Még az jutott eszembe, hogy mikor Jézus a fügefát megátkozta, az el is száradt egyből / másnapra. (A két evangélium különbözően írja, lásd Mt21, 19; Mk 11,14) Ezzel kapcsolatban az a gondolatom támadt, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Vágyik arra a gyümölcsre, ami rajtunk megterem. Az nem csak egy esztétikai dolog, hanem éhséget és szomjat csillapító. Reményt adunk, hogy van más út.

2019. december 7., szombat

Minden a javamra van

... Jutott eszembe a reggeli órákban, mikor gyengeségeimmel, és hálámmal Isten elé mentem. Ezt az Igét akkor szoktuk idézni, ha bajban vagyunk, de én nem vagyok. Egyszerűen tenyerén hord az én kedves Istenem. Elkényeztetett, pedig nem érdemlem.
Valahogy semmi sem stimmel velem mostanában, ahogy egy klasszikus is megénekelte: Hol van a tűz, hova lett a mindig sóvár régi láz...?
Megkértem Szentlelket járjon közbe értem. Én nem tudom úgy, ahogy van kérni, de Ő igen. Ő Isten akarata szerint jár közben a szentekért. Értem is, mert el vagyok hívva Isten végzése alapján, de nem megy magamtól.
Egyenlőre ennyi, még bemásolom a Róma 8-ból az idevágó szakaszt, aztán álljon itt még egy Scofield jegyzet a végére, ha valakit érdekel.
Mert a teremtés feszültségben és epedve várja Isten fiainak lelepleződését. A teremtés tudniillik hiábavalóságnak van alávetve, nem önként, hanem azért, aki alávetette, azzal a nekünk adott reménységgel, hogy maga a teremtés is meg fog szabadulni a romlandóság rabszolgaságából, és átjut az Isten fiainak dicsőséges szabadságába. Tudjuk ugyanis, hogy az egész teremtés mostanáig együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik. Sőt nemcsak ők , hanem mi, a Szellem zsengéjének birtokosai, mi magunk is sóhajtozunk, mert a fiúvá fogadtatást várjuk, azaz testünknek megváltását. Mert a mi megmentésünk reménységre szól , a reménység pedig, ha látjuk, nem reménység. Mert, amit látunk, minek azt remélni is? Ám ha azt, amit nem látunk, reméljük, akkor állhatatossággal várjuk is. Ugyanígy jön még a Szellem is segítségére erőtlenségünknek, mert azt, hogy mit imádkozzunk, és hogy azt hogyan kell tennünk, nem tudjuk, de maga a Szellem jár közben értünk hangtalan sóhajtásokkal. Az pedig, aki a szíveket fürkészi, tudja, mi a Szellem törekvése, mert ő Istenhez igazodva jár közben a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden összedolgozik a javukra, miután az Isten előzetes terve szerint (való kifejlődésre) elhívottak, mert akiket eleve felismert, azokat a többiektől eleve különválasztotta, hogy ugyanazt az alakot viseljék, amelyet az ő Fia, hogy így Isten Fia sok testvér között az elsőszülött legyen. Akiket pedig eleve különválasztott, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat igazságosakká tette, akiket igazságosakká tett, azokat meg is dicsőítette. (Róma 8:19‭-‬30 Csia) 


(3,15) Az ádámi szövetség szabályozza a bukott ember életét - olyan szabályokkal, amelyeknek meg kell maradniok egészen addig, amikor majd a királyság korszakában „Maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságából, Isten fiai dicsőségének szabadságára" (Róm 8,21). Ez a szövetség a következő részletekből áll:(1) A kígyót, a Sátán eszközét Isten megátkozza (14. v.; Róm 16,20; 2Kor 11,3.14; Jel 12,9) és Isten szemléletes figyelmeztetése a természetben a bűn hatásáról - a legszebb és legokosabb teremtmény utálatos csúszómászóvá lett. A rézkígyóban pedig Krisztus keresztjének legmélyebb titkát szemlélhetjük és Krisztus előképét, aki „bűnné lett értünk", amikor magára vette az ítéletet, amelyet mi érdemeltünk meg (4Móz 21,5-9; Jn 3,14-15; 2Kor 5,21).(2) Az első ígéret a Megváltóról (15. v.). Így indult el az „asszony magvának" útja: Ábel, Sét, Nóé (1Móz 6,8-10), Sém (1Móz 9,26-27), Ábrahám (1Móz 12,1-4), Izsák (1Móz 17,19-21), Jákób (1Móz 29,10-14), Júda (1Móz 49,10), Dávid (2Sám 7,5-17), Immánuel-Krisztus (Ézs 7,10-14; Mt 1,1.20-23; Jn 12,31-33; 1Jn 3,8).(3) Az asszony helyzete megváltozott (16. v.) három fő szempontból: (a) megsokasodtak viselősségének fájdalmai; (b) fájdalommal szül magzatokat; (c) férje uralma alá kerül (1Móz 1,26-27). A bűn okozta zűrzavar miatt felsőbbségre van szükség. Isten a férfit tette azzá (Ef 5,22-25; 1Kor 11,7-9; 1Tim 2,11-14).(4) Az édenbeli elfoglaltság (1Móz 2,15) fáradságos munkává változott (1Móz 3,18-19), mivel a föld átok alá került (1Móz 3,17).(5) Az élet elkerülhetetlen szomorúsága (17. v.).(6) Az élet rövidsége és a testi halál tragikus bizonyossága terheli Ádámot és minden leszármazottját (19. v.; Róm 5,12-21). Lásd még a (szellemi) halálról: 1Móz 2,17; Ef 2,5 és jegyzeteik. Mindazáltal a föld megátkozása az ember javára fordult. Nem jó az embernek munka nélkül élni.

A többi szövetségre vonatkozó jegyzetet lásd: az Édenben (1Móz 2,16); a Nóéval (1Móz 9,16); az Ábrahámmal (1Móz 12,2); a Mózessel (2Móz 19,5); a Palesztinában (5Móz 30,3); a Dáviddal kötött szövetség (2Sám 7,16) és az új szövetség (Zsid 8,8).

(3,15) Ahogyan a magyar nyelvben az „ellenségeskedés" szó ugyanabból a gyökérből származik, mint az „ellenség", úgy a Septuaginta görög szövege ebben a versben, valamint az ÚSZ görög nyelve általában az „ellenségeskedés" szót az „ellenség"-ből származtatja. Urunk a Sátánt határozottan „ellenségnek" nevezi (vö. Mt 13,25.28 versét a 39. verssel; valószínűleg Lk 10,19 is erről beszél). Akik nem fogadják be Krisztust, mind Isten ellenségei (Róm 5,10; Kol 1,21; Jak 4,4); a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen (Róm 8,7). Ez az ellenségeskedés, amely különösen Krisztus keresztjének ellenségeiben jelentkezik (Fil 3,18), az utolsó időkben fog hatalmasan megmutatkozni (Jel 12,13-17).

2019. december 3., kedd

Efézus 5, 1-20

 Nemrég viszonylag sok időt töltöttem a címben szereplő igerésszel, ígértem is, hogy megosztom azt, amit szerintem Isten Szelleme mutatott nekem belőle. Ez nem más, mint az istenfélelem.
Az igerész:
Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek: És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, a mint szentekhez illik; Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek; Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van), Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat; Mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is. Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, a mi napvilágra jő, világosság. Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus. Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek: Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel, Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.
Efézus 5:1‭-‬21

 • 1. vers - Annak okáért, vagyis azért. Miért is? Visszautal az előző fejezetre. 
 • ... Legyetek követői Istennek! 
 • 5. vers: ...nincs öröksége... -vagyis meg lesz fosztva. 
 • 6. vers. Isten haragja. Van neki haragja? Van. Ezeken a helyeken is ír erről a görög szóösszetétel szerint: 13X szerepel az Újszövetségben, ebből néhány a képen. 

 • 7. vers: Annak okáért, vagyis azért. Miért is? Visszautal az előzőekre. 
 • 11. vers: Akarposz- gyümölcstelen. 7X szerepel az Újszövetségben. 

 • 15. vers: okkal járjatok. (okkal,  ἀκριβῶς (akribósz) - pontosan, alaposan, tökéletesen. 

 • 18. vers: kicsapongás. ἀσωτία, -ας (hé aszótia, -asz) 
 • - kicsapongás, züllöttség, elvetemültség
Etimológia: (fosztóképző) +  σῴζω (szódzó - üdvösség) származéka

Egyenlőre ennyi. 

2019. december 1., vasárnap

Teljes öröm

 Minap elzarándokoltam vért adni, és a doktornő, aki vizsgált, vitathatatlanul majd kicsattant az élettől, pedig bevallottan idősebb volt nálam 5 évvel. Míg vérnyomást mért, kérdezgetett:
 • Sportolok? 
 • Hányszor egy héten? 
 • Miért nem többször? 
 • Lustaság? Nahát, azt gyorsan felejtsem el! Legalább 3X kell hetente! 
... és beszélt nekem arról, hogy a rendszeres mozgás milyen örömöt okoz, és a változó korban pláne meg kell találnunk ezeket a rejtett örömforrásokat.
 Aki ismer, aki gyakran van velem, az tudja, hogy alapvetően vidám vagyok. Kezdem látni, hogy ez mekkora ajándék. Pont tegnap mondta a szobatársam a munkahelyen, hogy bár július óta együtt dolgozunk, 1X látott szomorúnak egész idő alatt.
Szeretek nagyokat nevetni azon is, ha egy jó viccet hallok, szeretek humorizálni, tréfálkozni. Szeretek magamon is nevetni, ha valami butaságot csináltam, persze csak akkor, ha már kihúztam a méregfogát az egész dolognak, magyarul elmondtam Istennek, és felszabadított, vagy, ha kellett bocsánatot kértem az érintettektől.
Hölgyek, akik a kamaszkorba lépnek, változó korba érnek, vagy éppen várandósak lesznek, jól tudják, hogy a lelkiállapotunkat a hormonok is befolyásolják.
Tudományos kutatásokat - és kísérleteket végeznek, cikkeznek az endorfinról, az örömhormonról.
Az itt felsorolt, és amúgy a világ által elfogadott dolgokat szeretném összevetni a Bibliában találhatóakkal!

Görögben az öröm ἡ χαρά, -ᾶς (hé khara, -asz)

- öröm, ujjongás
A teljesπληρόω (pléroó)
1) megtölt, teletölt, feltölt; teljessé tesz
2) jóllakat, kielégít
3) végrehajt, teljesít
4) befejez
passzív alak:
5) megtelik, eltelik, megelégszik
6) teljesül, megvalósul, beteljesedik
7) eltelik (idő); betelik (létszám)

Jézus és az Újszövetség szereplői ezeken a helyeken beszéltek a teljes örömről.
Ján 3:29  Akinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt.
Ján 15:11  Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.
Ján 16:24  Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
Ján 17:13  Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magokban.
Apcs 13:52  A tanítványok pedig betelnek vala örömmel és Szent Lélekkel.
Róm 15:13  A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.
2Kor 7:4  Nagy az én bizodalmam hozzátok, nagy az én dicsekvésem felőletek; telve vagyok vígasztalódással, felettébb való az én örömem minden mi nyomorúságunk mellett.
Fil 2:2  Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;
2Tim 1:4  Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjem be;
1Ján 1:4  És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen.
2Ján 1:12  Sok írni valóm volna néktek, de nem akartam papirossal és tintával, hanem reménylem, hogy elmegyek hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen.

Héberben az öröm:
          שִׂמְחָה‬  (śiməḥáh)- 1) öröm, jókedv
2) élvezet
3) örömünnep, vígasságMegtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...