Keresés ebben a blogban

2011. szeptember 28., szerda

Kell-e gyógyulás?

Nem kis dolog meggyógyulni.
Mostanság, mikor az orvostudomány és a technológiák ilyen mértékben fejlődnek, újabb és újabb betegségeket fedeznek fel. Hogy ezek régen léteztek-e, csak nem tudták a nevét? Nem tudom. Csak azt, hogy nincs olyan ember, aki beteg akarna lenni.  Testi lelki nyűgjeink nyomnak és nyomnak lefelé. Pedig milyen jó is lenne odamenni - beteg munkatársunkhoz, családtagunkhoz, barátainkhoz - és szükség esetén meggyógyítani őket Jézus nevében.
És ez gondolkodtatott el. 
 - Hogy volt, hogy régen annyi beteg meggyógyult, aki Jézussal, vagy követőivel találkozott? 
 - Hogy van, hogy egy-egy alkalommal, mikor a betegség éppen el akar a szervezetemben uralkodni, egyszer csak meggyógyulok?
Hogy éppen péntek reggeli Lídián, istentiszteleten, vagy a reggeli csendességben történt? Bármelyik lehetséges, de az biztos, hogy Isten Lelke érint meg. És ez az érintés gyógyít meg bárkit, aki megkapja.
Mert Ő tökéletes, egészséges és minket is azzá tesz, ha ez megegyezik az ő akaratával.

Eszembe jutott az a kis epizód, ami egy megtapasztalás volt pár hónapja: 
Munkatársam odajött hozzám, és mondta, hogy ő most fáradt, rosszkedvű, meg ilyenek, és én egy rövid imát mondtam el, miközben rátettem a kezem. A helyzet egyszerű volt, semmi cifrázás, no különleges szólamok, vagy teátrális izék. Az irodám egy átjáróház, két oldalról nyitott, az nem jön be, aki nem akar.
Kérem szépen azt a gyógyulást, azt a hálát, azt az feltöltődést, amit ott kaptunk, nem felejtem el. Mondom kaptunk, mert nekem is bizonyság volt: Itt van! 
 A gyógyult beteg meg egyszerűen szárnyakat kapott, és röpködött egész nap. A szemei csillogtak, nem győzte köszönni. 
Na én ilyesmire gondolok, és - mi tagadás, - elgondolkodtat : Vajon használjuk mi, amink van? 
Péter így szólt annak idején az ,,anyja méhétől fogva sánta" koldushoz:
Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem amim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! És őt jobbkezénél fogva felemelte, és azonnal megerősödtek az ő lábai és bokái.  És felszökkenve, megállt és járt és bement ő velük a templomba, járkálva és szökdelve és dícsérve az Istent.
Ja, ja. De ehhez ki kéne bújni a csigaházból, meg különben is mi lesz ha....?
Az lesz, hogy most újra megfogadom: Egy alkalmat sem fogok kihagyni. Én Istent megtapasztalhatóvá akarom tenni! Gyógyulásokat akarok látni! 
Midőn erről megkérdeztem ma, ezeket a válaszokat kaptam:
1Móz 32:30  Nevezte azért Jákób annak a helynek nevét Peniélnek: mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem.
2Móz 33:11  Az Úr pedig beszélt Mózessel színről színre, amint szokott ember szólani barátjával
2Móz 33:16  Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról-é, ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped minden néptől, amely e földnek színén van.

2011. szeptember 24., szombat

Ha az ellenséged egy báb

 Nem először tapasztalom az Gonosz ,,ordítását". Nyilvánvaló dolog, neki keresni kell valakit, akit kedvére használhat - ellenem. Mondván: Mit képzel ez? Majd én elveszem a kedvét attól, hogy bízzon Istenben! És már be is veti mindazt a fegyverzetet, amit annyira tud és akar is használni. Te meg csak állsz, pislogsz, a hangerejétől szinte lobog a hajad, és kérdezed: MI VAN?????  
Mikor megtapasztalom ezeket a nehézségeket, látom az én Istenem védelmét, amivel körülvesz engem.
Akkor most felteszek egy két kérdést, és olvasd utána ,,A" választ:

Miért nem bírnak egyesek:

Jel 11:7-10  És mikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket.  És az ő holttesteik fekszenek ama nagy városnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hivatik, ahol a mi Urunk is megfeszíttetett.  És a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét három és fél nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni.  És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtok, és ajándékokat küldenek egymásnak; mivelhogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait.

Mit mond Jézus?

Máté 5:45  Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

Mi ez az eső?

Ez 9:4  És monda az Úr néki: Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében.
Ez 9:5  És amazoknak mondá az én hallásomra: Menjetek át a városon ő utána, és vágjátok; ne kedvezzen a ti szemetek, és ne szánakozzatok:
Ez 9:6  Vénet, ifjat, szűzet, gyermeket és asszonyokat öljetek meg mind egy lábig, de azokhoz a férfiakhoz, akiken a jegy van, ne közelítsetek, és az én templomomon kezdjétek el. Elkezdék azért a vén férfiakon, akik a ház előtt valának.

Mi van velünk?

Ez 9:8  És lőn, hogy levágák őket, és én megmaradtam és esém az én orcámra...

Mit mondjunk ezekre?

...és kiálték és mondék: Ah, ah, Uram Isten, avagy ki akarod-é írtani Izráel egész maradékát, mikor kiöntöd búsulásodat Jeruzsálemre?

Mi motiválja őket?

Ezékiel 9,9 mert azt mondták: Elhagyta az Úr ezt a földet, és az Úr nem lát.

Konklúzió: 
Ő egy báb, egy megmentésre váró ember. Szegény maga sem tudja, ha Jézushoz megy, Ő megszabadítja a ,,bábságából". És bizony Jézus pont úgy szereti, mint engem, pont úgy az életét adta érte, mint értem.
Szeretné, ha pecsétet tehetne a homlokára, azért ha eljön az ideje ne kelljen meghalnia a sok levágnivaló emberrel együtt.

2011. szeptember 22., csütörtök

Kalandozások Masszánál és Meribánál

Hétköznapi eset - elkedvetlenedni. Mondjuk annyira frusztrált leszel a munkahelyi nehézségek miatt, hogy azt mondod: Holnap be se megyek! Dühös vagy, csalódott, szomorú és kedvetlen, nem túl szívderítő állapot.
Üdvözöllek Masszában! Csak hogy tudd egy utazáson veszel részt, ellátogattál arra a helyre, ahol a Mózes vezette Izraeliták oly sokat jártak.
Na de hol is van Massza? Tulajdonképpen bárhol lehet, ahová te viszed. Massza lehet a Kánaán is, csak nézőpont kérdése.
A szó jelentése: kísértés.
Jézus így tanította: 
Máté 6:13 És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól! 
Szeretett családom végighallgatta az órákig tartó puffogásom, frusztrált állapotom bizonygatásáról, aztán lefeküdtem aludni. Eddig a gondok. Reggel időben felkeltem, hogy akkor kávézok, olvasok, imádkozok. Mondtam előre az Úrnak - mintha magától nem tudná - nem lesz könnyű ma hozzám szólnia, nehezen hiszem, hogy meghallom, de szükségem van rá.
Hát tudott. Ha most megkérdeznéd hol volt az áttörés nem tudnám.
Végigvettem egy-két hangsúlyosabb igét, ami mostanában foglalkoztatott:
Zsolt 144:1 Dávidé.; Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.
2Móz 17:7 És nevezé annak a helynek nevét Masszának (jelentése: kísértés) és Méribának (jelentése: zúgolódás), Izráel fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat, mondván: Vajon köztünk van-é az Úr vagy nincsen?
Jel 3:18 Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.
És egy újat is hozzácsapok: 2Kor 1:3-4 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene; Aki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba esettet azzal a vígasztalással, amellyel Isten vígasztal minket.
Akkor már jött is a vigasztalás, megigazítás. Láttam nem a saját, hanem az Ő szemével azokat, akikre rá sem tudtam nézni. Tudtam szeretettel és vidáman közéjük menni. Tudtam a másfél hónapja félig leszakadt függönyt felrakni. Eddig vártam, hátha valaki észreveszi. Persze mindenki látta, de találgattuk, hogy a takarítónak, avagy a karbantartóknak a dolga-e ez? Meglocsoltam a virágainkat, kávét főztem. Nem volt benne képmutatás, mert Isten tette mindezt, csak használt engem.
Azért lássuk be, magamtól ez se ment volna!

2011. szeptember 18., vasárnap

Az utolsóktól kezdve...

Ez az amúgy is furcsa történet újabb kérdéseket fogalmazott meg bennem:
Máté 20:1  Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, aki kora reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe.
Máté 20:2  Megszerződvén pedig a munkásokkal napi tíz pénzben, elküldte őket az ő szőlejébe.
Máté 20:3  És kimenvén három óra tájban, látott másokat, akik hivalkodván a piacon álltak vala.
Máté 20:4  És monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek.
Máté 20:5  Azok pedig elmentek. Hat és kilenc óra tájban ismét kimenvén, ugyanazon képpen cselekedik.
Máté 20:6  Tizenegy óra tájban is kimenvén, talált másokat, akik hivalkodva állottak vala, és monda nékik: Miért álltok itt egész napon át, hivalkodván?
Máté 20:7  Mondának néki: Mert senki sem fogadott meg minket. Monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok.
Máté 20:8  Mikor pedig beesteledett, monda a szőlőnek ura az ő vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig.
Máté 20:9  És jöttek a tizenegy órásak, fejenként tíz-tíz pénzt vőnek.
Máté 20:10  Jöttek azután az elsők, azt gondolták, hogy ők többet kapnak: de ők is tíz-tíz pénzt kaptak fejenként.
Máté 20:11  Amint pedig fölvették, zúgolódtak a házigazda ellen,
Máté 20:12  Mondva: Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak és egyenlőkké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük.
Máté 20:13  Ő pedig felelvén, monda azok közül egynek: Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled; avagy nem tíz pénzben szerződtél-é meg velem?
Máté 20:14  Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked.
Máté 20:15  Avagy nem szabad-é nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?
Máté 20:16  Eképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.
Nagyon elgondolkoztatott, hogy miért nem fordítva volt a munkások kifizetése. Hiszen emberi logikánk azt diktálja, hogy nem kell a súrlódás, nem kell senkivel konfrontálódni. Kiakadnak az elsők, ha megtudják, hogy a legutolsók ugyanannyit  kapnak, inkább fizessük ki őket először, aztán ha már nem látják, adjuk oda az utolsóknak a fizetést. 
De nem a mennyek országában.
Ott a gazda külön úgy bízza meg a vincellért, hogy : az utolsóktól kezdve mind az elsőkig...
Miért? A Jelenések könyve 3, 19-ben van a megrázó magyarázat:
Én mindazokra, akiket kedvelek, vétküket rájuk bizonyítom, és őket megfenyítem: légy buzgó hát, és térj új felismerésre!  


2011. szeptember 13., kedd

Feledékenység

Tegnap hallottam egy aranyos kis viccet a lányomtól:
 Öreg néni elmegy az orvoshoz:
Doktor úr, hogy is hívják azt a német  urat aki otthon mindig eldugja a dolgaimat?
– Alzheimer, Mari néni, Alzheimer…

És van olyan, hogy az emberek hasonló kórban szenvednek. A nép, aki csodákat látott vezetőstől elbutult. 
Mint akik Alzheimer-kórosak lettek hirtelen. 
2Móz 32:1  Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert nem tudjuk mint lőn dolga ama férfiúnak Mózesnek, aki minket Égyiptom földéből kihozott.  És monda nékik Áron: Szedjétek le az aranyfüggőket, amelyek feleségeitek, fiaitok és leányaitok fülein vannak, és hozzátok én hozzám.  Leszedé azért mind az egész nép az aranyfüggőket füleiről, és elvivék Áronhoz.  És elvevé kezökből, és alakítá azt vésővel; így csinála abból öntött borjút. És szóltak: Ezek a te isteneid Izráel, akik kihoztak téged Égyiptom földéről.  Mikor látta ezt Áron, oltárt építe az előtt, és kiálta Áron, mondván: Holnap az Úrnak innepe lesz!
Alzheimer-kór: A betegség a gondolkodás és a megismerési (kognitív) funkciók beszűkülésével, magatartásválto­zással, elbutulással (demencia), majd gyors biológiai leépüléssel jár. (forrás: Wikipédia)

Hogy felejthetett el hirtelen Áron minden csodát? Elég volt neki egy kis nyomás, és máris öntötte-véste az aranyborjút. Aztán kicsivel később még le is tagadta a dolgot. Azt állította, hogy az arany az ő beavatkozása nélkül lett aranyborjúvá....
Durva, nem?
Ennyire nem mindegy a közeg. 
A hétköznapok, hétközórák, hétközpercek forgatagában elfeledkezni ki is valójában Isten...
Jak 1:25  De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében

2011. szeptember 10., szombat

Csodák után...

Isten tett egy csomó csodát a népe között, vehetjük a kivonulás történetét éppen úgy, ahogyan Jézust a maga korában.
Hogy mi volt érte a köszönet?
Az emberek java-részétől a megvetés, értetlenkedés, feledékenység, árulás és a gyilkolási szándék.
2Móz 16:8 És monda Mózes: Este húst ad az Úr ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jól lakjatok; mert hallotta az Úr a ti zúgolódásotokat, mellyel ellene zúgolódtatok. De mik vagyunk mi? Nem mi ellenünk van a ti zúgolódástok, hanem az Úr ellen.
2Móz 17:7 És nevezé annak a helynek nevét Masszának és Méribának, Izráel fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat, mondván: Vajjon köztünk van-é az Úr vagy nincsen?
Köztünk van, leszögezhetjük. Kis idő elteltével: - Má' megin' manna???????
Igen, ezek vagyunk mi, én sem vonom ki magam. Egy dolog miatt tekint el a bűneimtől Isten. Jézus az életét áldozta, hogy üdvösségem lehessen.
De már Mózes idejében is nagyon sokat tett azért, hogy - egyáltalán - ne pusztítsa el őket hirtelen haragjában.

2Móz 28:36-38 Csinálj egy lapot is tiszta aranyból, és mesd ki arra, mint a pecsétet metszik: Szentség az Úrnak. És kösd azt kék zsinórra, hogy legyen az a süvegen; a süvegnek előrészén legyen az. És legyen az az Áronnak homlokán, hogy Áron viselje a szent áldozatok körül elkövetett vétket, amelyeket az Izráel fiai mindenféle szent adományaikban szentelnek. Legyen azért szüntelen a homlokán, hogy kedvesekké tegye őket az Úr előtt.

2011. szeptember 7., szerda

Fura Bari

 Nehéz úgy szeretetet és odaadást tanúsítani a környezetem felé, hogy ha közben erősen értelmetlennek tűnik minden igyekezetem. Az ember szíve szerint hagyná az egészet, és belesüppedne abba a létformába, amilyen az átlag hétköznapi népeké. 

  • Nem adja oda a másik ruháját annak, aki az elsőt elvette.
  • Nem tartja oda az arca másik oldalát annak, aki az egyiket megütötte.
  • Nem megy még 1-2 km-t azzal, aki már egyet kikényszerített tőle...

Felkapná a báránybőr köntöst, és álcázott farkasként tovább tengetné az életét.
1Péter 2,16 Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok: nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. 
szabadok:   ἐλεύθερος  (eleutherosz)
1) szabad, független
2) mentes vmitől, korlátozás nélküli
Etimológia:  alapszó

gonoszság:  κακία  (kakia)
1) rosszaság, romlottság, gonoszság, becstelenség; hitványság, gyávaság
2) alkalmatlanság
3) baj, gyalázat, csapás, szerencsétlenség
Etimológia:   κακός  (kakosz)
1) rossz, gonosz, romlott, züllött, gyalázatos
2) rossz, káros, ártalmas
3) értéktelen, hitvány
4) alkalmatlan, ügyetlen, gyáva
5) főnévként (többesszám semlegesnem): bajok, szerencsétlenségek, viszontagságok, sérelmek
Etimológia:  alapszó

palástja:   ἐπικάλυμμα  (epikalümma)
- takaró, lepel
Etimológia:ἐπικαλύπτω  (epikalüptó)
- betakar, elfed
Etimológia: καλύπτω  (kalüptó)
- befed, betakar, elrejt, eltitkol

Jelenések 3,18 tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; 
Vagy inkább szégyenletes farkasságod?

2011. szeptember 3., szombat

Reakció

 - Kapsz este egy szemrehányó sms-t valakitől, mert napközben többször is hívott, és nem vetted fel a telefont neki. Pedig csak boldog szülinapot akart neked kívánni.
 - Amúgy is nehéz napod volt.
 - Rezeg a léc a munkahelyeden, mert valamit tényleg elhibáztál.
 - Az jár a fejedben mi lesz hétfőn, amikor újra be kell menned.
 - A munkatársaid közül legalább egy életcéljának tekinti, hogy megkeserítse az életed.
 - A sms csak hab volt a tortán, mikor izgulsz, hogy az egyik gyereked külföldön van, a másik hisztérikus alaphangulatban kezdi a sulit. De az első is vasárnap este fog hazaérni repülővel, és hétfőn reggel ,,frissen és kipihenten" egy vadi új suliban kezdi a hetedik osztályt.
 - Egy csomó feladat vár rád, azt sem tudod hol kezdd el...
Tovább is van mondjam még?

A XXI. század modern meséje visszavezet 2000 évvel ezelőttre:
Márk 4:37-41  Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelt.  Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aludt. És fölkeltették őt és mondták néki: Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk?  És felkelve megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lett nagy csendesség.  És mondta nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek?  És megijedtek nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?


Ő Jézus...
Ha a klipben lévő ígéreteket nézed, máris könnyebb szívvel nézel a napok elé. Ő veled van, nem engedi el a kezed. Tudhatod, hogy minden szál hajad számon van tartva.
Már csak egy kérdésem maradt: Hogy lehet, hogy sok ember nem kéri a segítségét?

2011. szeptember 2., péntek

41 éves lettem én....

73. zsoltár 28. vers: Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.


Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...