Keresés ebben a blogban

2013. december 27., péntek

Hol dől el a csata?


Ma is tarolt Oswald Chambers.
Hogy hogyan lehet ennyire friss, aki közel 100 éve elköltözött? (lásd Wikipédia) Talán azért, mert a földön töltött éveit tényleg Krisztusban gyökerezve élte meg.
Sokat nem tehetek hozzá, de annyit mondanék, hogy birtokunkba venni mindazt amit Isten készít - kb. erről szól. És ha más lenne a szívünk kérése, az is megváltozhat ebben a kapcsolatban:
Zsolt.37,4 Gyönyörködj az Örökkévalóban, akkor megadja szíved kéréseit!
Fil 2,13  Mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy ti is azt akarjátok tenni, ami neki örömet szerez.
Oswald Chambers "Krisztus mindenek felett" c. könyvéből
HOL DŐL EL A CSATA?

"Ha visszatérsz, Izráel, ezt mondja az Úr..." (Jer 4,1).

Nem a külső világban dől el, hogy megnyerjük-e a csatát vagy elveszítjük, hanem az akarat rejtett világában, Isten előtt. Isten Szelleme megragad és arra kényszerít, hogy egyedül maradjak Istennel és Őelőtte megharcoljam a harcom. Amíg ezt meg nem teszem, a külső körülményeimben mindig vereséget szenvedek. Lehet, hogy ez a harc egy percig tart, de lehet, hogy egy esztendeig is! Ez rajtam múlik, nem Istenen. De ezt csak Isten előtt lehet megvívni, és nekem elszántan át kell mennem a lemondás poklán - Isten előtt. Semminek sincs többé hatalma azon az emberen, aki harcát Isten előtt megharcolta és győzött.

Ha így szólok: "Várok, amíg megfelelő helyzetbe jutok, majd akkor kipróbálom Istent", akkor semmire sem jutok. Lelkem csendjében kell a dolgot elintéznem Istennel, ott, ahova semmiféle idegen nem léphet be és aztán azzal a bizonyossággal mehetek tovább, hogy megnyertem a csatát. Ha ott bent elvesztem a csatát, olyan bizonyos, hogy csapás, katasztrófa és felfordulás következik, mint ahogy bizonyos Isten végzése. Azért nem nyerem meg a csatát, mert megpróbálom előbb a külső világban megnyerni. Állj Isten elé egymagad, harcolj Őelőtte, intézd el ügyedet ott egyszer s mindenkorra!

Más emberekkel szemben is úgy kell eljárnunk, hogy akarati döntésre bírjuk őket. Ez az út vezet az átadáshoz. Isten újra meg újra - nem gyakran, csak néha - válságba vezet minket. Ez lesz életünk nagy vízválasztója: vagy egyre hanyagabb és hasznavehetetlenebb keresztyének leszünk, vagy mindig jobban égünk Isten dicsőségéért: hogy a legvégsőt is odaszánjuk az Ő legfenségesebb céljáért.

2013. december 25., szerda

Birtokos esetben gyümölcsözön

Olvastam a Lukács evangéliumában, hogy mennyire fontos az, hogy milyen szívvel hallgatjuk Jézust.
Mikor a jó földbe vetett magról azt mondja, hogy
Lukács 8:15 Ami a hasznos földben van, olyanokat jelez, akik miután nemes és jó szívvel meghallgatták az Igét, azt birtokukba veszik és állhatatossággal gyümölcsöt teremnek....18 azért vigyázzatok rá, hogy hogyan hallgatjátok, mert akinek van, annak adni fognak, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije lenni látszik.
 • nemes és jó szív
 • meghallgatták az Igét
 • azt birtokukba veszik
 • állhatatosság
Magyarul: nem elég, ha jó a szíved, nem elég ha hallod az Igét, birtokba is kell venni azt.
birtokukba veszik: κατέχω  (katekhó)
1) erősen tart, megtart, birtokol; magánál tart; fogva tart
2) feltart, tartóztat, visszatart; akadályoz
3) birtokba vesz, elfoglal
4) tart vmerre

Ez is érdekelhet
Meg ez is

2013. december 23., hétfő

Azért élek, Uram...

 Egy barátom múltkor megkérdezte tőlem, hogy vajon miért él? Mi lehet a küldetése, életcélja, elhívása?
Nem tudtam rá válaszolni, csak pedzegettem az Isten királyágának építését, de hogy hogyan...?
Ebben a dalban szépen össze van foglalva.
Aztán ma egy szó ragadta meg a figyelmemet: ,,tanítás", mégpedig a Kolossé 1-et olvasva:
28 Mi Krisztust hirdetjük mindenkinek. Mindenféle bölcsességgel tanítunk, biztatunk és figyelmeztetünk mindenkit, hogy úgy állítsuk őket Isten elé, mint akik már elérték Krisztusban a teljességet. 29 Ez a célja minden erőfeszítésemnek, ezért küzdök Krisztus erejével, amely hatalmasan működik bennem.
hirdetjük: καταγγέλλω  (katangelló) - hirdet, kihirdet, bejelent
tanítunk: διδάσκω  (didaszkó) - tanít, oktat, felvilágosít
biztatunk és figyelmeztetünk: νουθετέω  (nútheteó)
1) eszébe juttat, emlékeztet, figyelmeztet
2) int, megdorgál, fedd, rendreutasít
3) megnyugtat


Hát Pálnak aztán voltak céljai, meg eszközei bőségesen.
Mi ugyan várjuk a sült galambot, hogy ,,...jöjjön el a Te országod", de Pál küzdött érte.
Mindehhez nem a saját erejét, hanem Jézusét használva: ἐνέργεια  (energeia)
- működés, cselekvés, munka, megvalósulás, beavatkozás

2013. december 22., vasárnap

Felszólítom magamat???

 Nem mindig magától értetődő, hogy lángoló várakozás, vagy éppen istenfélelem jellemezze a kapcsolatomat az Örökkévalóval. Oké, tudom, hogy van és ott van, de mi történik, ha éppen nincs semmi (különösebb) bajom, ami miatt sürgető szükségben lennék, hogy hozzá forduljak? ...gondolkoztam el ma reggel.
Észleltem magamon ugyanis, hogy nincs bennem az a jó értelemben vett alázat. Mondjuk ha az lenne a munkám, hogy minden reggel (csak) a polgármesterrel kellene találkoznom, hogyan tisztelném meg? Jómúltkor ugyanis volt szerencsém látni, ahogyan egy rendezvényen fogadták a háttérmunkások, szervezők - a team a ,,Polgit". Volt ott sürgés-forgás, tízen ugrálták körül - köztünk szólva enyhe túlzásnak tűnt a dolog.
Ehelyett én

 • a világmindenség teremtőjével, az Atyával, 
 • a megmentőnkkel Jézussal és 
 • segítőnkkel a Szentszellemmel 
kávézom nap-nap után és hol marad részemről a tisztelet, meg a várakozás, készülődés? Úgyhogy fel is tettem magamban a kérdést, hogy akkor hogyan tovább?
Eszembe jutott, hogy nem újkeletű dolog ez, mert a zsoltárokban is olvasunk olyat, hogy ,,dicsérd én lelkem az Urat!", máshol pedig, hogy ,,megalázza magát".
Érdekes megközelítés.
2Krón 7:14   És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.  
Máté 18:4   Aki azért megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában.  
Máté 23:12   Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.  
Luk 14:11   Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.  
Luk 18:14   Mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.
Tehát akkor mi a megoldás?
Próbálok magamról úgy gondolkodni, mint akivel még nincs kész az Örökkévaló. Mint bűnös vámszedő, aki bármikor visszacsúszhat a lejtőn.


2013. december 20., péntek

Oswald Chambers

Oswald Chambers "Krisztus mindenek felett" c. könyvéből
 A SZOLGÁLAT HELYES IRÁNYVONALA

"És én, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket" (Jn 12,32).

Nagyon kevesen értik meg közülünk is, miért halt meg Jézus Krisztus. Ha az embereknek csak részvétre van szükségük, akkor Krisztus keresztje üres komédia, semmi szükség nem volt rá. A világnak nem "egy kis morzsányi szeretetre", hanem orvosi műtétre van szüksége.

Amikor egy szellemi nyomorúságban lévő lélekkel állsz szemtől szemben, emlékezz a kereszten függő Jézus Krisztusra. Ha az ilyen lélek Istenhez juthat más vonalon is, akkor Jézus Krisztus keresztje szükségtelen. Ha másként is lehet segítened, talán együttérzéssel vagy megértéssel, akkor Jézus Krisztus árulója vagy. Saját lelkednek helyes kapcsolatban kell maradnia Istennel, és az áradjon rá másokra, ami tőle jön. Nem emberi módon kell "adnod", így Istent semmibe veszed. A mai kor szembeötlő ismertetőjele a barátságos vallásosság.

Egyetlen egyet kell tennünk: Jézus Krisztust, a Megfeszítettet kell bemutatnunk mindenkor. Félrevezet minden olyan tanítás, ami nem Jézus keresztjére épül. Ha maga a szolgáló lélek hisz Jézus Krisztusban és a megváltás valóságában teljesen megbízik, meg kell ragadnia az embereket, akikhez beszél. A keresztyén munkásnak Jézus Krisztushoz való viszonya a maradandó és az mélyül el. Ettől, egyedül csak ettől függ, hogy Isten felhasználhatja-e az evangélium hirdetésére.

Az Újszövetség szolgájának az az elhívatása, hogy leleplezze a bűnt és felemelje Jézus Krisztust, a Megmentőt; ezért nem is lehet költői szép beszédű, hanem szigorúan, sebészként kell eljárnia. Isten azért küldött minket, hogy Jézus Krisztust megmutassuk, nem azért, hogy csodaszép előadásokat tartsunk. Egészen olyan mélyre kell lehatolnunk, amilyen mélyrehatóan Isten vizsgált meg bennünket. Az Írást metszőkésként kell használnunk, kertelés nélkül mondjuk meg az igazságot, és az Ige tanításait rettenthetetlenül alkalmaznunk kell.

2013. december 19., csütörtök

Vámszedők ma

 Irigylem Jézus mentalitását, ahogyan azokhoz az emberekhez viszonyult, akik abban a korban - bizonyos dolgok miatt bűnösnek számítottak.
Ott volt pl. Lévi, vagyis Máté, aki egy vámszedő volt, amely foglalkozást (és annak űzőit) az izraeliták megvetették, mivel rengeteget dolgoztak a saját zsebükre is. Itt olvashatsz róla: Wikipédia
Másodszor pedig ott volt Zákeus, a kis termetű fővámszedő, aki szintén vendégül láthatta Jézust és ez a csekély bizalom, amit Jézus neki szavazott arra késztette a mások által ,,hivatásos bűnöző"-nek titulált embert, hogy a vagyonát megossza a szegényekkel.
Luk 19:8  Zákeus pedig előállva, mondta az Úrnak: Uram, minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással (pereskedéssel, zsarolással, feljelentéssel) elvettem, négyszer annyit adok helyébe.
Azon gondolkodtam, ha Jézus nem szavazott volna bizalmat ezeknek az embereknek, mennyi mindentől lettek volna megfosztva  - lásd üdvösség.
Mi is hasonlóképpen, mert Máté / Lévi írta az egyik evangéliumot az Újszövetségben.

Uram segíts, hogy ilyen szeretettel viseltessek a korunk Mátéihoz, Zákeusaihoz!
Luk 19:10  Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

2013. december 18., szerda

(I)gazságérzetem

Sokat bajlódok mostanság az igazságérzetem miatt, azért volt jó elolvasnom a 37. Zsoltárt.
Kilencszer említi a  צַדִּיק  (caddíq) - szót, ami ennyit jelent:


 • igazságosan ítélő, törvényes,
 • igazságos, erényes istenfélő 
 • igaz, akinek igaza, igaz ügye van
 • igaz, helyes, törvényes (dolog)
Viszont már azt is észrevettem, hogy Isten igazsága nem mindig egyezik meg a miénkkel.
Ő az igaz(i) bíró és rá kell hagynom a bíráskodást, nekem egy dolgom van, hogy csendben várjam Őt és Rá figyeljek!
Itt már írtam erről...


Zsoltárok 37 - Dávidé.

37 Ne bosszankodj a gonoszok miatt,
ne irigykedj azokra,
akik lopnak, csalnak és hazudnak!
2 Mert hirtelen meghalnak,
ahogy a füvet lekaszálják,
hamar elhervadnak, mint a virágok.
3 Te csak bízz az Örökkévalóban,
és tedd meg, ami helyes,
akkor megmaradsz a földön,
és az Örökkévaló jósága mindennel ellát.
4 Gyönyörködj az Örökkévalóban,
akkor megadja szíved kéréseit!
5 Bízd rá minden dolgodat,
benne bízz, majd ő véghezviszi:
6 nyilvánvalóvá teszi igazságodat,
és jogodra fényt derít.
7 Nyugodj meg, és várd az Örökkévalót!
Ne bosszankodj, mikor a gonoszoknak valami sikerül,
ne mérgelődj, ha tervük megvalósul!
8 Csillapodj le, nyugodj meg!
Ne haragod vezessen,
abból csak baj származna!
9 Mert a gonoszok mind elpusztulnak,
de akik az Örökkévalót várják, öröklik a földet.
10 Még egy kis idő, és a gonoszok eltűnnek,
akárhogy keresed, többé nem találod őket!
11 De a szelídek és alázatosak öröklik a földet,
élvezik a békességet és bőséget.


12 A gonoszok terveket szőnek az igazak ellen,
és fogukat csikorgatják dühükben.
13 De az Úr nevet rajtuk, mert tudja,
hogy közeleg büntetésük napja!
14 Kardjukat emelik a gonoszok,
és nyilaikkal céloznak,
hogy az alázatosokat megöljék,
elpusztítsák az igazakat.
15 De kardjuk saját szívükbe hatol,
és íjuk eltörik!
16 Többet ér a kevés az igaz kezében,
mint a nagy vagyon,
amelyet gonoszok gyűjtenek rakásra.
17 Mert a gonoszok hatalma[b] megtörik,
de az igazakat az Örökkévaló támogatja.
18 Az Örökkévaló ismeri az igazakat,
akiknek öröksége mindig megmarad,
19 nem vallanak szégyent, még nehéz időkben sem,
jóllaknak éhínség idején is.
20 De elpusztulnak a gonoszok mind,
és az Örökkévaló ellenségei, mint virágok a mezőn!
Bizony, eltűnnek, mint a szétfoszló füst!
21 A gonoszok kölcsönkérnek, de vissza nem adják,
az igaz pedig jó szívvel és bőkezűen adakozik.
22 Akiket az Örökkévaló megáld, öröklik a földet,
akiket pedig megátkoz, kipusztulnak róla.
23 Akinek útja tetszik az Örökkévalónak,
annak lépéseit ő irányítja.
24 Az ilyen ember, ha elesik is, nem marad a földön,
mert az Örökkévaló kézen fogja és felsegíti.
25 Gyermek voltam, meg is öregedtem,
de nem láttam igazat elhagyatva,
sem, hogy gyermekei koldultak volna.
26 Az igaz ember egész életében bőkezűen adakozik,
gyermekei pedig áldottak.
27 Kerüld el a gonoszt, tedd meg, ami helyes,
akkor biztonságban lakhatsz örökké!
28 Mert az Örökkévaló szereti az igazságos ítéletet,
soha nem hagyja el hűséges követőit.
Megőrzi őket örökké,
de a gonoszok utódait kiirtja.
29 Az igazak öröklik a földet,
és rajta laknak örökké.
30 Bölcsen szól az igaz,
és igazságosan ítél,
31 Istenének törvényét hordozza szívében,
ezért nem ingadoznak léptei.


32 Leselkedik a gonosz az igazra,
meg akarja ölni,
33 de az Örökkévaló nem adja kezébe.
Nem ítéli el az igazat, mikor ítéletre kerül.
34 Várd az Örökkévalót, és maradj meg útján,
akkor ő felemel, és öröklöd a földet.
Bizony, meglátod,
hogy mind kiirtja a gonoszokat róla!


35 Láttam egy erőszakos, gonosz embert:
olyan erős volt, mint egy terebélyes fa.
36 De egyszerre eltűnt: néztem, és nincs többé!
Kerestem, de sehol sincs!
37 De nézd csak az igaz embert,
figyeld meg a becsületesek sorsát!
Mert a jövő a békességet szerető embereké.
38 A bűnösök pedig kipusztulnak a Földről,
a gonoszokat mind kivágják.
39 Az igazakat pedig megmenti az Örökkévaló,
biztos menedékváruk ő minden bajban.
40 Az Örökkévaló megsegíti és megmenti az igazakat,
megszabadítja őket a gonoszoktól,
megvédi őket, mert hozzá menekülnek.

Footnotes:
Zsoltárok 37:1 zsoltár Minden egyes verse az eredetiben a héber ABC soron következő betűjével kezdődik.
Zsoltárok 37:17 hatalma Szó szerint: „karja”.

2013. december 15., vasárnap

Micimackó és Malacka


- Micimackó! Mi van, ha egyszer elkövetkezik egy olyan nap, amikor el kell válnunk?

- Ha együtt válhatunk el, akkor semmi kifogásom ellene.

- Na igen-igen, úgy könnyű. De... ha nem lennénk együtt? Hogyha én máshol lennék?

- Jajj... de nem lehetsz máshol, hiszen nélküled egészen elvesznék. Kinek szólnék egy olyan bizonyos holnapon, amikor épp nem vagyok elég erős, vagy elég bátor?

-Hát tulajdonképpen...
- És kitől kérnék tanácsot, amikor nem tudnám, hogy merre tovább?
- Micimackó, mi van, ha mégis?
-Mégsem, az nem fordulhat elő... Ha mégis eljön az idő, amikor nem leszünk együtt, akkor nagyon fontos, hogy megjegyezz valamit!
- Mi az a fontos megjegyezni való?
- Hogy bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb vagy, mint sejted és okosabb, mint véled. De a legfontosabb az, hogy ha el kell válnunk, én akkor is mindig veled leszek... veled leszek!

2013. december 12., csütörtök

Ki hitte volna?

...hogy az élet gondjai és aggódásai egyenrangúak a gyönyörökkel és a gazdagsággal? Ugyanis pont olyan könnyen elnyomják bennünk Isten beszédét, hogy az ne tudjon meggyökerezés után gyümölcsöt teremni... • Gazdagság és szegénység,
 • egészség és betegség,
 • öröm és bánat,
 • gyönyörök és szenvedések...ugyanakkora eséllyel indulnak abban, hogy eltávolítsanak minket Istentől.

Jézus mondja:
Lukács 8, 14 ,, ...A tüskés gyomok közé hullott magok esete azokat jelképezi, akik hallják Isten üzenetét, de ahogy múlik az idő, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elnyomják bennük Isten üzenetét, és nem hoznak termést. 18 Tehát gondoljátok át alaposan, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, az még többet kap. De akinek nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt gondolja, hogy az övé.”

Lukács 21, 34-36  „Vigyázzatok magatokra! Ne engedjétek, hogy a lelketeket túlságosan lefoglalja vagy megterhelje valamilyen kábulat, részegség vagy gond! Különben az a nap olyan váratlanul ér benneteket, mint a csapda. Mert eljön az a nap minden emberre, aki csak a föld színén lakik. Ti azonban mindig éberen őrködjetek! Imádkozzatok, hogy legyen erőtök kimenekülni azokból a dolgokból, amelyek bekövetkeznek, és hogy majd bizalommal állhassatok meg az Emberfia előtt!”

2013. december 11., szerda

Döbbenet, avagy a tolvaj szarka (vagy inkább Sátán)

Na jó, akkor varjú! Nem találtam megfelelő szarkás képet.
:)
Komolyra fordítva a szót:
Kedvenc szavam az "üdvösség,, az Újszövetségben és mivel annyira mély és sok jelentése van, rengeteg húrt pendít meg a szívünkben, ha igazán megértjük.
Ebben a mondatban a megmenekülés szó = üdvösség = σῴζω  (szódzó)


Görögben az üdvösség: σῴζω  (szódzó)
1) megtart, (biztonságban) megőriz
2) megment, kiszabadít, biztonságba helyez, meggyógyít; üdvözít
3) betart (ígéretet)
4) megtart (emlékezetében)
5) elrejt, titokban tart
passzív alak:
6) életben marad, tovább él
7) megmenekül, épségben marad, biztonságba kerül
8) elmenekül, szerencsésen eljut valahová

Magyarról magyarra tehát: Akinek a Sátán kilopja a magot (Igét) a szívéből az

 • nem tud biztonságban megtartatni,
 • nem tud meggyógyulni, megmenekülni,
 • nem tud elrejtőzni,
 • nem tud életben maradni,
 • nem tud szerencsésen megérkezni, eljutni valahová.
Mai ima: Uram segíts, hogy a magot, ami véletlen rossz helyre - út szélére - esett,
ne lopja el a tolvaj, és kérlek pótold! Vesd újra!
Ez is érdekelhet: Megmenekültek


2013. december 10., kedd

Az öt ,,Sola"

Sōla Scriptūra (egyedül a Szentírás);
sōlā fide (egyedül hit által);
sōlā grātiā (egyedül kegyelemből);
sōlus Christus (egyedül Krisztus);
sōlī Deō glōria (egyedül Istené a dicsőség).

2013. december 2., hétfő

A reggel

  Ma is, mint sok másik reggelen bonyolultan keltem, sok minden lehúzott, tele reménytelenséggel és előre frusztráltam magam a sok megugorhatatlan léc miatt.
Na de mit van mit tenni, az ágyam már pediglen kirúgott!
Jól van, tudom, hogy 
 • fáj a derekam,
 • lusta vagyok ( kb. mindenhez)
 • előre tartok a munkahelyi problémáktól, meg hogy hányszor reagálok rosszul,
 • nem tudok kilábalni a házimunkákból,
 • nincs sok kedvem a napi rutinhoz,
 • tele vagyok megoldhatatlannak tűnő helyzetekkel, melyeknek javarészt én vagyok az akadálya,
 • többet költök, mint amennyit keresek,
 • ma se ehetek annyit és azt, amit szeretnék...
 • ez lenne az a "sátorház" probléma?????
...na de innen szép győzni, csakhogy egyedül nem megy.
IDŐT KÉREK!!!!
Elmondom ezeket Istennek is, hátha - mint annyiszor már - könyörül rajtam!


Kol 1:23  ... Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől...
Zsid 12,1 ...félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...