Keresés ebben a blogban

2019. július 14., vasárnap

Tudjuk Ki

Jó múltkor azt a bizonyos részt olvastuk a Bibliában, amikor Skéva fiait megtámadták a démonok. Valakik viccesnek találták, de én nem. Egyáltalán nem mulattat, ha vereséget szenvedünk egy szellemi harcban.
Ha veled megtörtént, akkor te se nevetsz.
A Harry Potterből oly jól ismert szereplő, Akivel végig csatáztak, Ő a címben szereplő, de én persze nem Voldemorthra gondolok, csak mindig ez a kifejezés jut eszembe A 2 Korinthus 2, 11-ről:

Hallottam is hajnalban egy értekezést a traumákról, és ezt is ide sorolták. A következő könyv, amit el fogok olvasni, arról szól, hogy hogyan lehet tettenérni legyőzni Őt, illetve munkatársait. (Itt letölthető
Érdekes, hogy tk már le van győzve Jézus által, mégis szerephez juthat egyének, családok, városok és országok életében, mert gyakran megtörténik ez is.
Még szerintem jelentkezem ezügyben. 

2019. július 2., kedd

Apodidómi

... Még ezt így egyben nem is gondoltam át...

Akkortájt így szólt Jézus tanítványaihoz: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert aki lelkét meg akarná menteni, el fogja veszíteni, ha pedig valaki érettem elveszítené lelkét, meg fogja találni azt. Ugyan mi haszna lenne az embernek abból, ha az egész világot megnyerné, lelke pedig kárba veszne? Vagy mit adhat majd az ember cserébe a lelkéért? Mert kell, hogy az ember Fia eljöjjön angyalaival Atyjának dicsőségében, s akkor kinek-kinek megfizet majd cselekvéséhez mérten.
Mt16:24‭-‬27 CSIA
https://bible.com/bible/526/mat.16.24-27.CSIA
 ἀποδίδωμι (apodidómi)
1) odaad, átad, kiad, visszaad
2) visszafizet; (fogadalmat) teljesít
3) viszonoz, megfizet
4) elad

(Ógörög 1.)

Ez a szó, hogy megfizet, kissé pejoratívnak tűnik. Ami meglepő, hogy a 18-ban milyen sokszor fordul elő. 6X

A 25, 26, 28, 29, 30, 34es versekben.
--------------------

2019. június 29., szombat

Mára 2X-es védelem

Ám kelj fel! Állj a lábadra! Hisz éppen avégett jelentem meg neked, hogy téged előre kezembe vegyelek, és szolgaként és tanúként használjalak annak hirdetésében, amit láttál, s amiért még megjelenek neked. Ugyanakkor meg foglak menteni téged a néptől és ama nemzetektől, melyek közé téged küldelek, hogy szemüket megnyisd, hogy sötétségből világosságra térítsd őket, sátán fennhatósága alól Istenhez, hogy a belém vetett hit által elvehessék vétkeik bocsánatát és örök részt a megszenteltek között.
Apcs 26:16‭-‬18 

Parafrázis...

Nnna, kiről van szó??? 
Igaz, hogy hétköznapi gyenge emberi lény vagyok, de nem emberi elgondolások és módszerek segítségével nyerem meg a csatáimat.
Isten hatalmas fegyvereit használom, nem az emberek által készítetteket, és ezekkel döntöm le az ördög erősségeit. Ezek a fegyverek képesek lerombolni minden Isten ellen felhozott büszke okoskodást, és minden olyan falat, amely megakadályozza az embereket abban, hogy megtalálják Istent. Ezekkel a fegyverekkel lázadókat tudok elfogni és vissza tudom hozni őket Istenhez, és olyan emberekké tudom őket változtatni akiknek szíve vágya hogy Krisztusnak engedelmeskedjék.

A 2 Korintus 10, 3-6 alapján.

2019. június 27., csütörtök

Fotiszmosz

... akikben e kor istene vakká tette a hitetlen gondolkodást, hogy a Krisztus dicsőséges örömüzenetének fénye, aki Istennek képe, rájuk ne ragyoghasson. (...) Mert az Isten volt az, aki azt mondta, hogy a sötétségből fény ragyogjon elő, aki szívünkben is világosságot gyújtott annak a dicsőséges felismerésnek sugároztatására, mely Istennek a Krisztus orcáján megjelenő fénye.
2 Kor 4:4‭, ‬6 (Csia)


 ὁ φωτισμός, -οῦ (ho phótiszmosz, -u)
- fényesség, világosság; megvilágítás

2019. június 25., kedd

Megragadni


... na, nem úgy, mint ragasztó, hanem mint megfogni, és kapaszkodni valamibe.
Ki ebbe, ki abba.
Én speciel

 • Jézus ruhájába,
 • Isten jelenlétébe
 • Az üdvösségembe...
ἐπιλαμβάνομαι (epilambanomai)
1) megragad; hatalmába kerít
2) gondját viseli, pártját fogja, felkarol
3) megtámad (beszédben); kifogásol, ellenvetést tesz

2019. június 24., hétfő

Okoskodás

2Kor 10:5 Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;
Mi az okoskodás?
Idézem:
Ez a logiszmosz magába foglalja a filozófiákat (a hivatalosan meghatározóakat és a névtelen személyes életfelfogásokat is), a vallásokat, a humanizmust, az ateizmust, a hinduizmust, a buddhizmust, az iszlámot, a fajgyűlöletet, az intellektualizmust, a júdaizmust, a materializmust, az elutasítottság gyökereit, a perverziót bármit, ami az
embert arra készteti, hogy egy bizonyos módon gondolkozzék.


2019. június 21., péntek

Különleges védelem

Olvashatunk a Szentírásban arról, hogy az Örökkévaló népe iránt való szeretetétől vezérelve gyakran megvédte övéit és bosszút állt értük.
Jer 2:3 Szent volt Izrael az Úrnak, az ő termésének zsengéje; akik emésztik vala őt, mind vétkeznek vala, veszedelem támada rájuk, azt mondja az Úr.
Ilyen alkalmakat kerestem az életemben.
Téged is biztatlak erre!
Egyenlőre időszűke miatt ennyi.

2019. június 20., csütörtök

Részlet

Az imádkozás mindkét oldalát akkor látjuk, ha látjuk Jézus
mindkét oldalát.
Akkor megértjük, hogy szükség van könyörületre, törődésre, gondoskodásra, együttérzésre, és az emberi életekben zajló dolgok átérzéséből fakadó mély fájdalomra és gyötrődésre. Akkor megtanuljuk a
harag helyét és idejét, látva, hogy a Sátán fortélyai sikeresen
pusztítanak; a felháborodás idejét és helyét, mivel
olyan területekre hatol be, amelyek jog szerint Krisztushoz
tartoznak; a bátorság helyét és idejét, amikor a démonok
hordái felfedik jelenlétüket; a támadás helyét és idejét, ami-
kor a Szentlélek előretörésre indít.
Részlet Jack Hayford, Prayer is invading the impossible című könyvéből.

2019. június 16., vasárnap

Véletlen?

 Jó, tudom, baromi lassan olvasok, de közben ezer más dolog is van, úgyhogy bocsi.
Folytatva tegnapiakat, inspirálódva Dutch Sheets által... Állítása szerint semmi sincs véletlen. Idézem:
Néha, mintha találomra próbálkoznánk, mintha véletlenül kellene belebotlanunk egy-egy helyzet megoldásába. (...) Valójában nem is véletlen történik ez, mert ami számunkra véletlen, a Segítőnk, Szentlélek számára nem az. (...) Ő éri el, hogy imáink a megfelelő személybe, vagy a megfelelő helybe botoljanak bele, a megfelelő módon, a megfelelő  időben, és előre mozdítsák Isten akaratát az élet minden területén. És ennek éppen így kell lennie!
Halleluja! Tehát akkor vsz sima ügy, hogy miért vesznek körül csupa egyforma esetek, széttört házasságok, zátonyra futott kapcsolatok, életközépúti válságok, megváltatlan életek, stb.
Példának hozza Jákob bételi randevúját. Az se volt véletlen. Bár lehet, hogy Bétel ott lett, ahol Jákob lehajtotta a fejét.
(1Mózes 28) 10 Jákób tehát útnak indult Beérsebából Hárán felé. 11 Mikor beesteledett, keresett egy helyet, ahol eltöltheti az éjszakát. Lefeküdt, a feje alá tett egy követ, és elaludt. 12 Ekkor álmot látott: egy hosszú lépcsőt, amely a földről egészen a mennybe vezetett. A lépcsőn Isten angyalai jártak föl és alá. 13 A lépcső mellett maga az Örökkévaló állt, és ezt mondta neki: „Én vagyok az Örökkévaló, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Neked és leszármazottjaidnak adom a földet, amelyen fekszel. 14 Leszármazottjaid olyan sokan lesznek, mint a homokszemek a földön, és elterjednek nyugatra, keletre, északra és délre. Meg fogom áldani a föld minden nemzetségét általad és leszármazottjaid által. 15 Lásd meg, én veled vagyok, megőrizlek, és gondodat viselem akárhová mész, és visszahozlak erre a földre. Soha el nem hagylak, és mindazt beteljesítem, amit neked mondtam!” 16-17 Mikor másnap reggel Jákób fölébredt, megijedt. Azt mondta magában: „Bizony, itt van az Örökkévaló, és én nem is tudtam! Milyen félelmetes ez a hely: Isten háza és a menny kapuja!” 18 Azután fogta azt a követ, amelyen aludt, felállította, majd olajat öntött rá. 19 Azt a helyet pedig elnevezte „Bételnek”, vagyis „Isten Házának”. A közelben volt egy város, amelyet régebben Lúznak neveztek.
20 Akkor Jákób fogadalmat tett: „Ha Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, gondoskodik ételemről és ruhámról, 21 hogy békességben térhessek vissza apám házához, akkor az Örökkévaló lesz az én Istenem! 22 Ez a kő pedig, amelyet emlékoszlopul fölállítottam, Isten Háza lesz. S ezen felül mindenből, amit nekem adsz, a tizedrészt neked adom.”

2019. június 15., szombat

A "kell" misztériuma

Fenti idézet Dutch Sheets, Közbenjáró imádság című könyvéből való
 Dutch Sheets előzőekben említett könyve a Szellem által imádkozás témakörét tárgyalja éppen.
Ez a témakör mindig izgatott. Az igerész:
Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben erőtlenek vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal. Isten ugyanis jól tudja, mi van a szívünkben, és azt is, mi a Szent Szellem szándéka, mert ő Isten akarata szerint könyörög Isten népéért.  ... Újfordításban: Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.(Róma 8, 26-27)
Rávilágít, hogy a kellene" szócska jelentése görög alapján δει̑  (dei)
1) kell, szükséges
2) szükségszerű
3) illik
4) kellene, kellett volna

A teljesség igénye nélkül pár gondolat:
 • Mindig nagyon érdekelt ezzel kapcsolatban a mit akar a költő című dolog. Tk teljesen belevonja a nyelveken imádkozást, ami nagyon érdekes, ugyanis egy titok, egy misztérium.
 • Eszembe jutott ezzel párhuzamban Jakab kijelentése, hogy Kéritek, de nem jól kéritek. Azért kéritek, hogy saját kívánságaitokra költsétek. A görög szó δαπανάω  (dapanaó) 1) pénzt kiad, rákölt, viseli a költségeket; 2) elkölt, elpazarol, elpocsékol. Elég kifejező, főleg az utóbbi....  Nagyon kívántok megszerezni bizonyos dolgokat, de nem kapjátok meg. Ezért gyilkoltok, irigykedtek, és mégsem tudjátok megszerezni, amit annyira akartok. Veszekedtek és harcoltok, mégsem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy, ha kéritek is, akkor sem kapjátok meg, mert nem a helyes indítékkal kéritek, hiszen önző módon a saját kívánságaitokat akarjátok kiszolgálni vele.” Lásd Jakab 4, 2-3 ...itt
 • Nem lehetséges, hogy ez a különbség a Szentlélek és a test által mondott imákban??? Ha ez így van, akkor pontosan ég és földnyi a távolság a kettő között.


2019. június 10., hétfő

Mit kíván a te Istened?

Nem először látom meg, hogy Jézus Mikeást idézte.
Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.
Mikeás 6:6‭-‬8 HUNB
https://bible.com/bible/1239/mic.6.6-8.HUNB

2019. június 8., szombat

Szeretném ezt elmondani!

Olvastam egy filmajánlót a 777 Blogon, (köszi Szilvi!) és ebből megint csak kikerekedik egy bejegyzés.
Ezt a gondolatot emeli ki nagyon:
„Az ördögnek akkora hatalma van, amekkorát adunk neki.”
 Isten nem véletlen mond dolgokat. Lehetne azt gondolni, hogy áááh, majd azt én jobban tudom, de higgyetek nekem: NEM.
 Mond ilyet az Örökkévaló, hogy ne adj helyet az Ördögnek! 
Meg ilyet is, hogy:
Ezen már nagyon régen gondolkozom

Nézem egy pár barátom házasságát szétesésig sodródni
+ összevetem a saját lelkiállapotommal, szerintem értem, hogy "mit akar a költő mondani" .
Minap megsértett a férjem. Nem szépítem, betalált.
A harci helyzet az, hogy ennek a pszichológiája roppant egyszerű.

 • Megsértenek, 
 • Megsértődünk, 
 • Morfondírozunk, 
 • Haragszunk, 
 • Rosszat kívánunk, 
 • Helyet adunk az Ördögnek, 
 • Elharapódzik az egész szarság. 
Ehelyett Isten forgatókönyve egészen más. Ilyeneket lehet tenni, hogy ha megsértenek, (megdobnak kővel), 
 • legyünk kedvesek előzékenyek, (dobd vissza kenyérrel!)
 • Bocsássunk meg!
 • Adjuk neki Istennek az egészet!
 • Bízzuk rá, öntsük ki előtte a bánatunkat!
Kérdésem :
Te hogy állsz ezzel?
Meddig hagytad elmenni az Ördögöt?
Megtámadtad már a saját családod?
Javaslom, hogy gyorsan vedd végig Isten tanácsait, míg módod van rá!
Szard le, hogy igazad van-e, és tégy meg mindent, hogy rendeződjön a dolog!
A szeretet nem rója fel a gonoszt. 
A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátját. 

2019. június 5., szerda

Pár inspiráló gondolat

 1. YouVersion. Isten egyszülött fiát, Jézust, elsősorban azért küldte a földre, hogy új életet adjon nekünk. A Lukács 5,27-32 verseiben Jézus így fogalmazza meg küldetését: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre." Krisztus azért jött el, hogy az olyan bűnösök, mint te és én, új életet kaphassunk bűnbánatunk és az Ő megbocsátása által. Az életünk örökre megváltozik, amikor bűnbánatot tartunk és keressük az Ő megbocsátását. Krisztus küldetése egyben a mi küldetésünk is. Arra vagyunk meghívva, hogy az igazak helyett azokat szolgáljuk, akik elveszettek és szükségük van megbocsátásra. Ha őszintén megbántad bűneidet, és Isten megbocsátotta azokat, akkor ezt a személyes élményedet elmondhatod azoknak, akiknek megtérésre van szükségük. A te életed megváltozása másokban is előidézheti ezt a változást. Kiket ismersz, akiknek bűnbánatra és Isten megbocsátására lenne szüksége? Hogyan segítheti mások megtérését a te tapasztalatod Isten megbocsátásával kapcsolatban?
 2. Első gondolat: Aki nem hisz Jézusban, az már elkárhozott. Mit jelent ez?
Mint ahogy Mózes is felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember Fiának is felemeltetnie: Hogy örök élete legyen mindenkinek, aki hisz. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy senki el ne vesszen, aki őbenne hisz, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte a Fiút a világra, hogy elítélje a világot, hanem, hogy rajta keresztül megmentse a világot. Az, aki benne hisz, nem kap ítéletet, aki nem hisz, már ítélet alatt van, mert nincs hite az Isten egyszülött Fiának nevében. Az ítélet pedig ebben áll: A világosság a világra érkezett, de az emberek inkább szerették meg a sötétséget, mint a világosságot, mert a tetteik rosszak voltak. Mindenki gyűlöli a világosságot, aki hitványságokat cselekszik, és nem jön a világosságra, hogy tettei rá ne bizonyuljanak. Aki ellenben az igazságot cselekszi, világosságra megy, hogy tetteiről nyilvánvalóvá legyen, hogy Istenben tette őket.”
AZ ÖRÖMHÍR JÁNOS SZERINT 3:14‭-‬21 CSIA

2019. május 30., csütörtök

Scofield jegyzet a „Semá jiszráel"-ről

... De csak azért, mert Mikeás tanulmányozásakor a 3, 9 ben valami ilyesmi megszólítás találtam. Aztán elgondolkodtatott, hogy ennek és annak lehet e közé egymáshoz.
Mik 3:9 Halljátok ezt, kérlek, Jákób házának fejei és Izrael házának vezérei! akik utáljátok az ítéletet, és minden igazságot elcsavartok;
5Móz 6:4 (6,4) Ez a vers a „Semá" (halld) héber szóval kezdődik; az egész verset mint Izráel hitvallását ismerik. A semá a héber vallásgyakorlatban magába foglalja az 5Móz 6,4-9; 11,13-21 és 4Móz 15,37-41-et. A „semá" a zsidók egyistenhitét hangsúlyozza ki. Állítólag Mózes megparancsolta, hogy a „semát" naponta kétszer kell elolvasni („mikor lefekszel és mikor fölkelsz"), és a zsidók ezt minden időben isteni rendelésnek tekintették. A héber szövegben ennek a mondatnak első és utolsó szavát vastag betűvel írták. Zsidó hagyomány szerint ez azt jelentette, hogy ezeket a fontos szavakat ki kell emelni, érthetően kell kiejteni és nem hadarva.

2019. május 29., szerda

Idézet

A következő idézet Dutch Sheetstől a közbenjáró imádság című könyvből van:
Krisztus egy önkéntes sereget keres, amely erővel kinyújtja Isten uralmának hatalmas jogarát, uralkodik ellenségei között és érvényt szerez Krisztus diadalmas győzelmének.
 Mielőtt valaki megijedne nem egy újabb keresztes háború következik emberek ellen, hanem az ellenség maga a Sátán és az összes hordája.

2019. május 26., vasárnap

Egyszerűen nagyszerű válasz

Kissé lelombozva az elmúlt időszak nehézségei miatt egy egyszerű gondolat melengette a szívem. Nem én vagyok az első a történelemben, aki így kéri Jézust: Növeld a hitem!
„Növeld hitünket” – szóltak az apostolok az Úrnak. Az Úr azonban ezt felelte: „Ha olyan volna a hitetek, mint a mustármag és azt mondanátok ennek az eperfának: Szakadj ki gyökerestül és ültetődjél át a tengerbe, engedelmeskednék nektek. Mondja-e valaki közületek rabszolgájának, amikor az a szántásból vagy legeltetésből hazatér: Jöjj ide hozzám tüstént és dőlj asztalhoz. Ellenkezőleg ezt fogja mondani neki: Készíts valamit, míg eszem és iszom, és azután egyél és igyál te. Vajon megköszöni a rabszolgának, hogy megtette rendelkezéseit? Éppen így ti is, ha mindent megtesztek, amit rendeltek nektek, így szóljatok: Haszontalan rabszolgák vagyunk, annyit tettünk csak, amennyit úgyis tartoztunk megtenni.” Történt, hogy amikor Jeruzsálembe utaztában Szamária és Galilea között ment el, egy faluba tért be, és ott tíz bőrpoklos férfival találkozott. Azok messziről megálltak és emelt hangon kiáltották: „Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!” Ahogy meglátta őket, így szólt hozzájuk: „Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak.” S az történt, hogy mialatt odamentek, megtisztultak. Közülük azonban az egyik, amikor látta, hogy meggyógyult, Istennek hangos dicséretével az ajkán visszatért, s arcával a lábához esett és hálát adott neki. Ez az ember szamáriai volt. „Hát nem tízen tisztultak meg? – szólalt meg Jézus. – Hol van a kilence? Nem akadt több, aki visszatért volna, hogy Istennek dicsőséget adjon, csak ez az idegen származású?” Azután azt mondta neki: „Kelj fel, eredj el! A hited megmentett.”
AZ ÖRÖMHÍR LUKÁCS SZERINT 17:5‭-‬19 CSIA
https://bible.com/bible/526/luk.17.5-19.CSIA

2019. május 20., hétfő

Lelki méregtelenítek

A YouVersionban lévő tanulmányból ejtettem már pár szót. A következő idézet abból van:
A félelem a hithez hasonló állapot, csak éppen olyankor a rossz dolgokban hiszel. Amikor félsz, a hited a "mi lesz, ha" dolgokban kezd gyökerezni. Sokan közülünk olyan dolgok miatt rettegnek, melyek lehet, hogy megtörténnek, de az is lehet, hogy nem. Nincs értelme olyan dolgok miatt aggódnunk, amik lehet, hogy meg sem történnek. Még a Bibliában szereplő emberek is harcoltak a saját "mi lesz, ha" típusú félelmeikkel. Ma Mózes félelméről olvashatsz, és arról, hogy adott neki Isten erőt, hogy legyőzze azt.

Mik azok a "mi lesz, ha" lehetőségek, melyek rettegéssel töltenek el?
...
Majd hozza a 2 Mózes 4, 1-17-ig lévő igeszakaszt.
Íme:
Mózes ekkor így felelt: Hátha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják, hogy nem jelent meg neked az Úr ?! De az Úr erre azt mondta neki: Mi van a kezedben? Egy bot – felelte ő. Dobd a földre! – mondta az Úr . Amikor a földre dobta, kígyóvá vált, és Mózes elfutott előle. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki a kezedet, és ragadd meg a farkánál! Mózes kinyújtotta a kezét, és megmarkolta, az pedig bottá vált a markában. Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az Úr , atyáik Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Majd pedig ezt mondta neki az Úr : Dugd be a kezedet a kebledbe! Bedugta a kezét a keblébe, és amikor kihúzta, hófehér volt a keze a poklosságtól. Ezután pedig azt mondta: Dugd vissza a kezedet a kebledbe! Visszadugta a kezét a keblébe, és amikor kihúzta a kebléből, ismét olyan volt, mint testének többi része. Ha tehát nem hisznek neked, és nem hallgatnak a szóra az első jelnél, majd hisznek a szónak a következő jelnél. De ha még erre a két jelre sem hisznek, és nem hallgatnak a szavadra, akkor végy a Nílus vizéből, öntsd a szárazra, és a Nílusból vett víz vérré válik a szárazon. Akkor ezt mondta Mózes az Úr nak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. De az Úr ezt mondta neki: Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az Úr ?! Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj! De ő azt felelte: Kérlek, Uram! Küldj mást, akit küldeni tudsz! Ekkor az Úr haragra gerjedt Mózes ellen, és azt mondta: Van neked egy testvéred, a lévita Áron. Tudom, hogy ő jól tud beszélni. Sőt jön is már eléd, és ha meglát, szívből fog örülni. Beszélj azért vele, és add szájába a szavakat! Én pedig a te száddal és az ő szájával leszek, és megtanítalak benneteket arra, hogy mit cselekedjetek. Vedd a kezedbe ezt a botot is, és tégy vele jeleket!
2Mózes 4:1‭-‬15‭, ‬17 HUNB
https://bible.com/bible/1239/exo.4.1-17.HUNB

2019. május 16., csütörtök

Vak voltam, de már látok...

Töprengek, hogy hogyan történhetett, de talán rá is jöttem.
Több esetre emlékszem, mikor az ösztöneim vittek, sodortak valami felé, ami cseppet sem volt jó, helyes, vagy épp kívánatos.
Ha ilyenkor megállított Isten, az csak az Ő szeretetének köszönhető, és annyira csodálatos! Mintha valami szemét bűbáj fogott volna körül, nem láttam mit csinálok, nem láttam hogy eltiprok valakit, keresztülgázolok másokon. Ha nem állít meg, nem tudom meddig megyek el. Talán mostanra nem lenne meg a lányom, vagy, ha lenne, nem lenne jó a kapcsolatunk.
Olyan is volt, hogy tovább mentem a hülyeségben, és nagy károkat okoztam. Sajnos...
Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában, Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök; Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust; Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban: Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Efézus 4:17‭-‬24 HUNK
Minderre a YouVersion Lelki méregtelenítés című tanulmánya közben jutottam.
És, hogy mire vezethet ez? Pl. ide. 
Istenem, bocsáss meg, hogy sokszor léptem félre, és nem tudtam rád figyelni eléggé. Olyan volt, mint egy sodrás, amiből nem tudtam, hogy ki kell jönnöm. Csak az ösztöneim vittek, nem hallgattam senkire.
Kérlek gyógyítsd meg azokat, akiket ezen a módon bántottam, megsebeztem. Add, hogy azt mondhassam vak voltam, de immár látok! Adj világosságot, egyre feljebb, a teljes délig! Jézus miatt...
Ámen

2019. május 14., kedd

Valamely ellenség

 Ma reggel kávéfőzés közben valami érdekes dolog jutott eszembe.
Így mondom, hogy eszembe jutott, pedig nem az történt, hanem szerintem Isten mondta, az Ő Szentlelke vezetett erre a gondolatra. (Hiszen nála van a segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam Ő)
...szóval: Egy emberrel való kapcsolatomon merengtem, meg azon, hogy régen sokszor bunkó voltam vele, és meg is voltam győződve arról, hogy igazam van, de valahogy mostanában jóban lettünk. Azonban még mindig ott van köztünk egy fal, ami fáj. Istennek kedves emberekkel való kapcsolataink tönkremennek, és én ezen szomorkodok.
Nemrég Zsozsó beszélt a magvetésről, Verát meg hallottam, ahogyan azt mondja, hogy a többszörösét is visszakövetelhetjük annak, amit az ellenség elvett tőlünk. Tommi Arayomi azt mondta nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Görbitz Tamás igehirdetése pedig az Ige hatalmában erősített meg. (Kibocsátja szavát és meggyógyulnak...) Innen is jutott eszembe, hogy valamely ellenség vetette, vagyis Jézus példázat a konkolyról a Máté 13-ban:
24 Másik történetet is mondott nekik. „Isten Királysága hasonló ehhez: egy ember tiszta búzát vetett a szántóföldjébe. 25 Amikor mindenki aludt, eljött az ellensége, és gyommagokat szórt a vetés közé, majd elment. 26 A búza felnőtt, és kalászt hozott, de közben a gyomok is megnőttek. 27 A szolgák ekkor megkérdezték a gazdájukat: »Uram, te jó magot vetettél a földedbe. Akkor hogyan kerültek oda a gyomok?«
28 »A gyomokat az ellenség vetette« — felelte a gazda.
A szolgák tovább kérdezték: »Akarod, hogy kigyomláljuk?«
29 »Ne tegyétek — válaszolta —, mert akkor esetleg a búzát is kitépnétek a gyomokkal! 30 Hagyjátok csak együtt nőni mindkettőt az aratásig! Akkor szólok majd az aratóknak: Szedjétek össze először a gyomokat, kössétek csomókba, és égessétek el, a tiszta búzát pedig gyűjtsétek a raktáramba!«”
Most pedig reggel, bár tegnap megint úgy feküdtem le, hogy a hideg rázott és mindenem fájt, mérgemben elfutotta a szememet a könny és kértem erőt Istentől, hogy mindezt a falat, amit a Sátán épített, tudjuk lerombolni Isten erejével!
A falaknak kívül kell esnie a kapcsolatokon!
Ámen

2019. május 13., hétfő

62. Zsoltár

Nem először konstatáltam, (pl itt is) hogy héberben a szabadulás szó így fest:
יְשׁוּעָה‬ (jəšúʿáh)
1) szabadulás, megmenekülés
2) megszabadítás, segítség
3) jólét, biztonság
4) győzelem
... Érdekesség képpen elmondanám, hogy az Ószövetségben 77X fordul elő a Jesua szó, megegyezik a görögben  ‫יְשׁוּעָה‬  (jəšúʿáh)
yeshuah               G4990 soter
yeshuah               G4991 soteria

...
A Jézus név (a h. Jésuá-ból ered, amely a Jehósúa vagy Jósúa nevekből képzett későbbi forma) jelentése: »Az Úr az üdvösség (szabadítás)«. A B több személyt ismer, aki ezt a nevet viselte, mégis később Isten akarata szerint az egyszülött Fiú kizárólagos nevévé lett (Mt 1,21; Lk 1,31; 2,21). Ezentúl ez az a név, amely »minden név felett való« (Fil 2,9), és az egyetlen név, »amely által üdvözülünk« (ApCsel 4,12).
Forrás: Arcanum.hu
...
A karmesternek, Jedútúnnak: Dávid zsoltára. 
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.  Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. 
Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés!  Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. (Szela.) 
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.  Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom.  Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. 
Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! (Szela.)
Zsoltárok 62:1‭-‬9 HUNB

2019. május 9., csütörtök

Anyáknapja újratöltve

Először is köszi Szabkerék a sok jó tanítást, Zsozsó vasárnap nagyon jó voltál, a lányok fantasztikusak, csak úgy kapkodom a fejem, elképesztő sok jó tanítás és tanító van nálatok. Nem is értem. Majd osszátok meg a receptet! Mindegyikteket szeretem. Aki pedig nem hiszi, járjon utána! :)
Más...
Volt egy rossz álmom, és nagyon sokáig tartott. Ami még ennél is rosszabb, emlékszem rá.
Egy gyermeket fogtam a kezemben, aki nem volt ismerős, egy 1 éves forma kislány, és annyira egykedvűen reagált mindenre, hogy éreztem valami nem oké vele. Valaki azt mondta, hogy fejlődési rendellenesség. Erre az a gondolatom támadt, hogy ördögöt űzzek belőle, de a szavam elakadt, alig tudtam kimondani Jézus nevét...
Rendben, akkor lássuk mi a bibliai alapja ennek az egésznek:
Márk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
Görögben  τό δαιμόνιον, -ου (to daimonion, -u)1) démon, gonosz szellemi lény2) istenség (pogány szemszögből)
ἐκβάλλω (ekballó) 
1) kidob, kivet
2) kiűz, eltávolít, kitaszít
3) kihoz, kivesz, elővesz, kivezet; világra hoz
4) megtagad, elutasít, mellőz

A teljesség igénye nélkül itt is szerepel ebben a szóösszetételben:
Márk 3:14-15 És választa tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni, És hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani és az ördögöket kiűzni. 

Úgyhogy akkor még egyszer az anyáknapi bejegyzést...

2019. május 8., szerda

Jézus hív

Napi rendszerességgel olvasom Sarah Young: Jézus hív, Jézus szólít című könyvét, és tetszik a személyessége, a közvetlen stílusa. Íme egy nap:


És ha nincs hangulatod kikeresni az igéket, amikre hivatkozik:2019. május 7., kedd

Anyák napjára, avagy mit tehetünk a gyerekeinkért?

Napok óta kerestem ezt a régi bejegyzést anyáknapja címszó alatt. Most találtam meg.
Katt ide
Ezt meg csak azért, mert a YouVersionban ez volt a mai:

2019. április 29., hétfő

Szolgálat az Újszövetségben

Magam is meglepődtem, hogy mennyiszer szerepel ez a szó, hogy szolgálat az Újszövetségben, és hogy milyen kontextusban.
Jelentése görögben : λατρεύω (latreuó) - szolgál (általában bérért, zsoldért)
Etimológia: a latron-nal áll rokonságban (bér, zsold)
(...)
Igazából a Zsid 12:28 miatt néztem meg.
Annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel.
Ugyanez egyszerű fordításban:
Mi pedig olyan királyságot kapunk, amelyet semmi sem rendíthet meg. Ezért hát legyünk hálásak Istennek, és szolgáljuk olyan módon, ahogy neki tetszik: tisztelettel és félelemmel!
Tovább is van, az író megindokolja:
Mert a mi Istenünk olyan, mint a mindent megemésztő tűz!
(...)
Tegnap, mikor a gyerekemtől kértem valamit, megkérdezte, hogy - De miért???
Mert azt mondtam. - Hangzott a talán arrogáns válasz részemről.
Itt pedig az író indoklása az, hogy: Mert a mi Istenünk olyan, mint a mindent megemésztő tűz!
Előtte azért mást is írt, arról, hogy teljesen stabil, fix országot kaptunk, ezért hálánk jeléül szolgálunk!
...
Szóval akkor az igék/szövegkörnyezetek, ahol Előfordul ez az ige.
Máté 4:10 Ekkor monda neki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.
Luk 1:74 Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki.
Luk 2:37 És ez mintegy nyolcvannégy esztendős özvegy vala), aki nem távozék el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal.
Zsid 9:14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
Jel 22:3 És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyi széke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak neki;

2019. április 23., kedd

Halleluja

Ettől az igeverstől úgy kedvem támadt caddiknak lenni. :) Így van tovább:
Zsolt 92:15 Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek;
Zsolt 92:16 Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne!
 Titeket is inspirál?
De ez ,,igaz"-ság csak Jézus miatt lehetséges bennünk.
...igaz ( צַדִּיק - cáddik) jelentése:

igazságosan ítélő, törvényes (király, bíró, Isten)
igazságos, erényes istenfélő
igaz, akinek igaza, igaz ügye van
igaz, helyes, törvényes (dolog)

2019. április 22., hétfő

Bethesda és a kegyelem

Mai lecke: megtanulni ezt az igeverset.
„Vessetek magatoknak igazságban, hogy arathassátok a hűséges szeretet termését!
Törjétek föl az ugart, mert itt az ideje, hogy keressétek az Örökkévalót, amíg eljön, és áldását árasztja rátok, mint bőséges záporesőt!"
Hóseás 10, 12
...
Bemásolok egy régebbi írást, mert itt is erről írtam:
JSir 3:22 Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!

kegyelmessége: Héberben חֶסֶד (heseḏ) 
1) szeretet, jóakarat, jóindulat, jóság vki iránt
2) kegy, kegyelem, felindulás vki iránt
3) kegyesség, istenfélelem
4) szeretet, kegyelem, kedvezés (Istené ember felé)
...
Görögben Βηθεσδά (Bétheszda)
Bethesda = "a könyörület / irgalom háza "
- Bétheszda egy tó Jeruzsálemben
Etimológia: héber-arámi eredetű (Héberben bajit + cheszed = irgalom, könyörület, kedvesség, kedvezés)
... Ha Isten ennyire kegyelmes velem, nekem is tovább kell adnom ezt mások felé. Minden nap, sőt naponta 70 X 7-szer új kezdet mindenkinek!
Mi gátol meg ebben? Önzés, egó, szeretetlenség.
Istenem, adj a kőszívem helyett szerető szívet. Olyat, mint a tiéd, olyan "hesed-eset" olyan bethesdásat!
Ez is érdekelhet

2019. április 20., szombat

Tőrdöfések

... a szívembe. Empátiát tanulok. Nem oktatják az iskolában. Illetve vannak érzékenyítő tréningek, de ez más. Jobban fáj, mint gondoltam, és kevésbé  mint Jézusnak. A bűnök tőrdöfések a szívembe. Egyik olyan, mint a másik.

 • Elárulni pár ezüstért valakit,
 • elhagyni egy családot,
 • Kisemmizni valakit, mert szerintem megérdemli, 
 • Vagy, csak fenyegetőzni, 
 • Családon belüli erőszak 
 • Rasszizmus, 
 • Eladni az országot, 
 • Szemét döntéseket hozni a saját pozíciómban
 • Lekurvázni, lehülyézni, 
 • Nem gyűjteni Jézussal, mert ez tékozlás
 • ...

Nem mindig tudtam mit jelent a húsvét  úgyhogy nem szólhatok egy szót sem. Illetve mégis. Taníthatom a többi embert arra, hogy ez valóság. Jézus értem  érte, mindannyiunkért meghalt.

Ezt régen írtam

2019. április 19., péntek

Álmomban

Furcsát álmodtam, érdekes volt.
Akiket sorba mellém rakott Isten támadások érték. Tanítottam őket, hogy vegyék észre gyakorlati módon az Ördög támadását és a kísértést, és hogyan reagáljanak rá.
Volt, hogy teljesen eléjük álltam a konfliktusban, és én küldtem el Sátánt.
Legvégül egy nagyobb csoport előtt mondtam el a Fil 2:10-11-et
Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valók. 
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Hát, ez csúcs

Kíváncsi voltam mit mond Isten a házasságról, (nem magam miatt :) ) ezért rágugliztam.
Ezt adta ki: A Biblia a házasságról, Forrás:  Dr. Pálhegyi Ferenc "Keresztyén Házasság" c. könyve (Bp., 1999.)
Részlet:
Felszínes motívumok vezettek a házassághoz. Ilyen motívuma lehetett Konnak is a vicc szerint:
– Te rabbi! Olyan szép lány a Grünék Zálija, és azt mondják: nyert is a lottón. Mit tegyek?
– Vedd el, fiam.

Egy hét múlva:
– Te rabbi! Nem is olyan szép lány a Grünék Zálija, és azt mondják: nem is igaz, hogy nyert a lottón.
– Hát akkor ne vedd el, fiam.

Ez néhányszor hol így, hol úgy ismétlődik. A rabbi utolsó válasza:
– Térj át, fiam!
– ???
– Gyötörd a plébánosodat a hülye kérdéseiddel.

Zsoltárok 112


Ezt. Ma. Neked....
Zsoltárok 112. 
1 Dicsérjétek az Örökkévalót! Hallelújah!
Milyen boldog és áldott, aki tiszteli és féli az Örökkévalót,
    aki szereti parancsait!
2 Utódai hatalmas hősök lesznek a földön,
    mert az istenfélők gyermekeit
    az Örökkévaló megáldja!
3 Családja gazdag és virágzó,
    jósága pedig megmarad örökké.
4 Még a sötétben is világosság ragyog
    az istenfélőkre
Istentől, aki irgalmas,
    kegyelmes és igazságos.
5 Jó annak, aki szívesen kölcsön ad,
    és minden dolgában igazságos!
6 Nem éri soha veszedelem,
    emléke pedig örökre megmarad.
7 Rossz hírtől nem fél, meg nem ijed,
    mert szíve erős, bízik az Örökkévalóban.
8 Erős a szíve, nem remeg,
    semmitől sem fél,
    nyugton nézi ellenségeinek vesztét.
9 Bőkezűen adakozik a szegényeknek,
    igazságossága örökre megmarad,
    hatalma pedig dicsőségesen emelkedik.
10 Dühösen nézik ezt az istentelenek,
    fogukat csikorgatják tehetetlen dühükben,
    azután eltűnnek.
Bizony, a gonoszok kívánságai
    és tervei szertefoszlanak

2019. április 16., kedd

Aggódás helyett

Ne aggódjatok, hogy......., HANEM: Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát és ráadásul mindezek megadatnak Máté 6, 32-33
Mi van, ha nem az étel, ital, ruha miatt aggódik az ember?
Én ma behelyettesítettem.

2019. április 15., hétfő

Mikor Jézus Hóseást idézi

Ismerős volt a mondat, mikor olvastam:
Hós 10:8 És Aven magaslatai, az Izrael vétke, lerontatnak. Tövis és bogáncskóró növi be oltáraikat, és mondják majd a hegyeknek: Borítsatok be minket! a halmoknak pedig: Omoljatok reánk!

Kikerestem, ezt mondja Jézus kicsivel a keresztre feszítése előtt:

Luk 23:30 Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mi reánk; és a halmoknak: Borítsatok el minket!
Most nem következtetek, csak gondolkodom. 

Ugyanúgy, mint azon, hogy Jézus Lázár sírjához készült,, a tanítványok óvaintették, majd Tamás, (az a Tamás!!!) azt mondja a többieknek, menjünk el vele együtt meghalni. 
Ján 11:16 Ekkor Tamás, akit Ikernek hívtak, ezt mondta a többi tanítványnak: „Menjünk, és haljunk meg Jézussal együtt mi is!”
... Lakatos Vera említette ezt a prédikációjában, és azóta is gondolkodom ezen. 

2019. április 12., péntek

Követni Jézust

Képtalálat a következőre: „Sky lantern”

... követni a "meghalásban".
Nem annyira népszerű mostanában a saját egónk feladása.
Tetten érem magamban, hogy mennyi bosszúszomj, harag, neheztelés van bennem.
Ne mondja nekem senki, hogy olyankor sima ügy jót tenni az ellenségeimmel.
Ha Jézusnak voltak ellenségei, nekem is lesznek. Ő jól kezelte, én kevésbé kezelem jól. Neki nem azért voltak, mert bunkóskodott. Bár a farizeusok talán ezt gondolták róla, de nem. Ő az apja akaratát vitte véghez.
Nekem néha azért vannak ellenségeim, mert a stílusom bicska nyitogató.
De ott van nekem az ige:

 • Ne győzettess meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg! 
 • Ha 1 mérföld útra kényszerülsz, menj 2re!
 • Ha pofon ütnek balról, tartsd a másik oldalad!
 • Ha éhezik az ellenséged adj ennie, ha szomjas, adj innia! 
 • Legyetek a mennyei atyátok fiai, aki felhozza az ő napját mind a jókra, mind a gonoszokra!
 • Esőt ad az igazaknak, és a hamisaknak


Gibea napjaiban

Hós 9:9 Mélyen elfajultak, mint Gibea napjaiban; de megemlékezik álnokságaikról, és megbünteti az ő gonoszságukat...
Azon gondolkodtam, hogy az ember (én is) meddig megy el bűnbánat nélkül? Ha van kedvetek utánaolvasni milyen volt Gibea napjaiban, tegyétek meg! Aztán idézi Ésaiást, (a rettentő szavak tudósát Radnóti szerint) Ézs 10:1 Jaj a hamis határozatok határozóinak, és a jegyzőknek, akik gonoszt jegyeznek, Hogy elriasszák a gyöngéket a törvénykezéstől, s elrabolják népem szegényeinek igazságát, hogy legyenek az özvegyek az ő prédájuk, és az árvákban zsákmányt vessenek. S vajon mit műveltek a meglátogatásnak és a messzünnen rátok jövő pusztulásnak napján? Kihez futtok segítségért, és hol hagyjátok dicsőségeteket?
... Szóval meddig tudunk működni bűnbánat nélkül? A fenti igék Isten népéhez szóltak. A bűnbánat ajándék...
Zsolt 139:24 És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!

2019. április 10., szerda

Oly korban éltem én e földön...

Pirit,
a bolondok aranya.
Érdekes a párhuzam. 
Hóseás könyve továbbra is szívszaggató. A 8. résznél tartok, ahol is pusztában kóborló vadszamárhoz hasonlítja Efraimot.
Mert az a kívánságai után siet. Azt mondja buzgón viszik az áldozatot bűneinkért, hogy aztán egy jót lakmározzanak.
Ez a vers jutott eszembe, hogy
Oly korban éltem én e földön,
Mikor az ember úgy elaljasult,
Önként, kéjjel ölt, nem csak parancsra.
Mondhatnánk hol vagyunk mi a gyiloktól? Jézus mondja, ha csak gondoltunk tá, megtettük...
Máté 7:24 Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát:
Máté 7:25 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
Máté 7:26 És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát:
Máté 7:27 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.

2019. április 9., kedd

Helybe' topi

A pusztai vándorlás 40 éve Kutyafüle ahhoz képest, amit mi keresztyén emberek tudunk produkálni.
Mikor folyamatos a konfliktusunk (néha csak belső, néha mindenhova kivetülő), olyan, mintha ugyanazokat köröket rónánk. Ilyenkor egy dolog segít: a kősziklára épített ház.

2019. április 8., hétfő

Bizalom

A bizalom nagyon fontos. Pontosan szoktam érezni, hogy mi a különbség a lelkiállapotomban akkor, mikor teljes szívemből bízok Istenben és mikor nem. A bizalom hálát generál bennem iránta, az ellenkezője pedig haragot, morgolódást, stb-t. Masszát és Meribbát. Egyszer egy nagyon "necces" helyzetben annyi volt az imádságot, hogy Apa, köszönöm, hogy minden rendben lesz, köszönöm, hogy szeretsz és bízhatok Benned. A hatalmas kövek, amik addig nyomták a szívemet, csak úgy leestek nagy dübörgéssel. :) <3 Uram, add, hogy a bizalmunk töretlen legyen irántad! Bocsáss meg, hogy gyakran elfelejtkezem/elfeledkezünk Rólad, az élő vizek kútfejéről!
Ez is hasonló ...

2019. április 6., szombat

Bad News

Iszonyúan fáj a tegnapi bad news. Nem is a szívem, hanem valahol ott középen a szegycsontom körül, és érzem, ahogyan kúszik fel és fojtogat. Egy barátom elesett a bűnnel való harcban. Nem harag, nem méreg, csak valami mély szomorúság... Valahogy így lehetett Isten, mikor sorban Izrael, Efraim, és Júda is elesett. De vajon Isten hogy érezhet, ha mi elesünk? Játszunk a bűnnel, nyilvánvaló tanácsai és "kánonja" ellenére vonz és édesget a tulajdon kívánságom.
Gal 6:16 És akik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izraelén.
A Galata 6,16ban így írja Károli an, hogy szabály. Valójában: ὁ κανών, -όνος (ho kanón, -onosz)
1) nádszál
2) mérővessző
3) mérték, norma,                    Valami olyasmi, amit, ha nem veszel figyelembe borulnak a dolgok.
Ez is valami hasonló 

2019. április 3., szerda

Még mindig Hóseás...

Tart még az SZNI-s tanulmány, és Isten áldja őket is, meg a YouVersion megalkotóit is!
Mindkettőt ajánlom szeretettel.
Most pláne, mert a YouVersionban benne van ez a tanulmány is, frankón összekészítve 1-1napi anyag. Nekem már csak olvasni és írni kell. Írni a napi igeverset kézzel, papírra. Így, picit lelassulva eszméletlen sokat tud az ember profitálni pár perc alatt Isten csodálatos beszédéből...
Mai igevers(ek):
Jöjjetek, térjünk vissza az Örökkévalóhoz, mert ő sebesített meg minket, de be is köti sebeinket! Ő vert meg, de meg is gyógyít minket! Két nap múlva megelevenít, a harmadik napon feltámaszt, hogy színe előtt éljünk azontúl. Ismerjük hát még, törekedjünk igazán megismerni az Örökkévaló! Mert eljövetele biztos, mint ahogy hajnal virrad az éj után, mint ahogy megjönnek a felhők, s megöntözi földünket a korai és késői eső!
Csodás szakasz. És így lelassulva, leírva, már van esélye közeljönni, fülembe súgni ezt-azt. Ahogy abban a dalban van: Lassíts végre, állj meg, nézz fel, hadd fedje fel tervét. Útja magasabb, mint a te utad...
Akkor sorban nézzük mit üzent:

 • de be is kötöz.... Mások nem tesznek flastromot a sebeimre, csak sebet a testemre, lelkemre. Ő gyógyít. 
 • 3. nap... Mint Jézus feltámadása. 
 • Törekedjünk... Tökéletesen ha nem is tudjuk megismerni, de törekedhetünk. Hiszen Ő volt, van és lesz. Ennyi idős Valaki nagyon nagy megismerési felülettel bír. 
 • Eljövetele biztos, mint a hajnal... Jó ezt valóban hajnalban olvasni, hiszen a bizonyítéka kint csicsereg, és világosodik. :) 
 • Ahogy megjönnek a felhők... A hajnal eljövetele mindennapos, a felhők eljövetele időszakos. 
Hát, ennyike. 
Tegnap megkérdezte tőlem valaki, hogy szerem-e az életem. Igen. Szeretem, mert minden nap újrapozicionálhatom magam, és a helyemre kerülök. Ha letértem a keskeny útról, és nem vagyok biztos valamiben, a biztos válasz velem van, és a szívemben él. Kell ennél több a boldogsághoz? 

2019. március 28., csütörtök

Szeretni valakit valamiért

Hóseás könyvét tanulmányozva ez ugrott be:
"1Kor 13:4-7 A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr."
Jó kis veretes, talán így egyszerűbb:
Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, 6 nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart
Vegyük sorban, tehát az agapé szeretet (az agapé helyére nyugodtan helyettesítsd be a neved!):
 • türelmes 
 • jóságos,
 • nem féltékeny, 
 • nem irigy, 
 • nem dicsekszik, 
 • nem büszke, 
 • nem viselkedik gorombán, 
 • nem a maga hasznát keresi, 
 • nem lesz indulatos, 
 • nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele,
 • nem örül az igazságtalanságnak,
 • együtt örül az igazsággal. 
 • mindent eltűr, 
 • mindig hisz, 
 • mindig remél, 
 • mindenben kitart
Van még mit tanulni. Nem úgy szeretni, ahogy Cipő annak idején megénekelte. 
A következő szakasz a Szeresd Nagyon Istent blogról van:
Szegény Hóseás újabb parancsot kapott Istentől: „Hóseás, ismét indulj el, és szeresd azt a házasságtörő asszonyt.” Isten azt parancsolta Hóseásnak, hogy megint menjen vissza a feleségéhez – az „ismét” szó lenyűgöz engem! – és megszabadítja a nőt. Kérlek, vedd észre, hogy Gómernek éppen akkor szeretője volt. Nem egy múltbeli dologról volt szó. Hanem a jelenről. Mégis, azt a parancsot kapta, hogy térjen vissza és szeresse őt. Hogy váltsa ki a bűnei fogságából. Ismerősen hangzik?

Miért parancsolta Isten Hóseásnak, hogy térjen vissza a még mindig hűtlenkedő nejéhez? Nem csupán Hóseás és neje, Gómer kedvéért, hanem hogy élő példájává legyenek Isten és az emberek kapcsolatának. Azoknak az embereknek, akik lelki paráznaságba estek és akiket Isten mégis nagyon szeret. 

Isten szeretetének és irántunk érzett szenvedélyének nagyságáról való gondolkozás szeretetre, szenvedélyre és a másiknak való megbocsátásra indít bennünket. Ő újra és újra megbocsát nekünk. Nekünk is így kell tennünk azokkal, akiket Ő körénk helyezett. 


Drága Atyám, segíts nekem megbocsátani másoknak, úgy, ahogy Te is számos bűnömet megbocsátod nap mint nap. Segíts, hogy a szívem tele legyen mások iránt érzett szeretettel és könyörülettel. Ámen.

2019. március 27., szerda

Gómer

Egy online tanulmányban veszek részt ismét többedmagammal, és bizony nehezen tudtam elképzelni, hogy Isten a Hóseás könyvén keresztül is meg tud szólítani.
Meg tudott.
Most azon gondolkodtam, hogyan jutott Gómer (Hóseás felesége) arra a következtetésre, hogy mindezeket a dolgokat (kenyeret, vizet, olajat, lent, gyapjút és italt) nem a férjétől kapja meg?
Nem értem Gómert, hogyhogy nem tudta, hogy férjének köszönhet mindent?... Döntései a gyermekei életére is kihatottak. Ez tisztán le van írva a Hóseás 2-ben is és az 5 Mózes 30-ban is.

2019. március 26., kedd

Szakíts, ha bírsz!

 Gyermekkori emlék a címben lévő, de én most más értelemben gondolkodtam el rajt. Mégpedig idő ügyileg és Istenre vonatkoztatva.
Kértem ma, hogy vezessen, ezt az Igét mondta:
Még gondolkodom rajta...

2019. március 24., vasárnap

Miatyánk...

Minap nagyon felhúztam magam, írtam is egy paprikás hangulatú bejegyzést, aztán legyen bár nagyon eredeti, mégis levettem, mert egy fontos mércét nem ütött meg: a szeretetét.
Úgyhogy inkább felelevenítek 1 régit, íme...
És közben azon is elmerenghetek, hogy az, akire úgy bepipultam, az, aki kiverte a biztit, az a testvérem..., ha közös az Apukánk. Márpedig ő is így szólítja meg a mennyei Apát.
És még valami.
Mikor egy emberi kapcsolatban úgy döntöttem, hogy nem választom a szeretet és a  békességet, valójában Jézust utasítom el.
... ha eggyel megtettétek, Velem tettétek meg. 

2019. március 19., kedd

TF, azaz SN

 Na, nem a a Testnevelési Főiskolára, hanem a TermészetFelettire gondoltam. A SuperNatural-ra.
Barátnőm nemrégen részt vett egy lelki gyakorlaton, és a végén az apáca (!!!KATOLIKUS!!!) megérintette őket, és többen eldőltek, elestek, aztán másképp távoztak a helyszínről.
Erre varrjál gombot! Na, nem azért távoztak másképp, mert megütötték a fejüket.
Ha azt gondolnád, hogy ez nem Isten munkája, egy kis adalék:
Az, hogy másképp távozott, az azt jelenti, hogy annyi lett a régi haragos, neheztelős, ordítós, elkeseredett delikvensnek. Helyette többeknél kegyelmi ajándékok kezdtek működni, mások pedig meggyógyultak, azóta is szabadok (ő is!!!), vidámak, békében vannak a környezetükkel...
Nekem nagyon tetszett az, hogy Isten mennyire munkálkodik. 
És egyszerűen azt csodálom, hogy semmi izzadtságszag, semmi extra, megkereste az elveszettet.
Dicsőség Istennek!
Mennyivel másabb ez, mint ha valamit kipréselnék magamból.
1 Korintus 12, 7 Mindannyiunkban azért működnek a Szent Szellem különféle megnyilvánulásai, hogy ezekkel a többieket szolgáljuk és segítsük. 8 Egyikünknek például a Szent Szellem azt adja, hogy képes legyen az isteni bölcsesség szavait mondani. A másiknak ugyanaz a Szellem természetfeletti ismeretet és megértést ad, amikor beszél. 9 Megint másiknak ugyanaz a Szellem hitet ad, másnak pedig a gyógyítás ajándékait. 10 Van, aki olyan erőt kap, amellyel csodákat tud tenni, és van, aki a prófétálás ajándékát kapja. A másik meg arra kap képességet, hogy felismerje és azonosítani tudja a szellemeket. Egyik a nyelveken szólás különféle fajtáit kapja, a másik meg azt a képességet, hogy a nyelveken szólást megértse, és meg tudja magyarázni. 11 Mindezt ugyanaz a Szent Szellem cselekszi az embereken keresztül, és a saját belátása szerint adja ezt vagy azt az ajándékot.
Tehát ezek az ajándékok, és az ajándékozó munkája nyomán ezek az eredmények születnek a megajándékozott életében:
Galata 5,22-23 A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné.
Már csak azt szeretném tunni', hogy miképpen tudunk ebből minél többen részesülni? Mer' hogy már marhára elegem van pl a betegségből.

Más:
Olvastam Anna történetét, és pontosan a fentebbi okfejtésre jutottam. Anna nagyon, nagyon szomorú volt, mert nem született gyermeke. Ott sírt a templomban, Éli főpap még meg is gyanúsította, hogy részeg. Ott és akkor az imája és Éli (szinte bocsánatkérő) áldása nyomán Isten akaratából megszabadult szomorúságából, reménytelen állapotából. Ott és akkor. NEM CSAK MAJDAN, MIKOR VÁRANDÓS LETT!!!
Más:
Bemásolok egy régi felfedezést, nagyon megérintett ma reggel:
JSir 3:22 Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!
kegyelmessége: héberül   חֶסֶד (heseḏ)
1) szeretet, jóakarat, jóindulat, jóság vki iránt
2) kegy, kegyelem, felindulás vki iránt
3) kegyesség, istenfélelem
4) szeretet, kegyelem, kedvezés (Istené ember felé)
5) irigység, féltékenység; szégyen
Görögben Βηθεσδά (Bétheszda)
Bethesda = "a könyörület / irgalom háza "- Bétheszda egy tó Jeruzsálemben
Etimológia: héber-arámi eredetű (Héberben bajit + cheszed = irgalom, könyörület, kedvesség, kedvezés)

2019. március 16., szombat

A hit és a tettek kapcsolata

Jakab 2 14-18 Testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hisz, de ez a tetteiből nem látszik meg, akkor annak az embernek a „hite” nem ér semmit! Vajon az ilyen „hit” által megmenekülhet-e? Ha például valamelyik testvéreteknek — akár férfinak, akár nőnek — nincs rendes ruhája, és nincs mit ennie, akkor hiába mondjátok neki: „Isten veled, remélem, nem fogsz fázni, és lesz mit enned.” Ha nem adtok neki ruhát és ennivalót, ugyan mit érnek a szavak? Bizony, nem érnek semmit! Ugyanígy van a hit is: ha nem következnek belőle tettek, akkor halott. Nem ér semmit, mert nem hatékony.

Valaki esetleg így érvelhet: „Vannak, akiknek hitük van, másoknak meg jó tetteik.” Erre azt válaszolom, hogy nem tudod megmutatni a hitedet, ha nem teszel semmit — én viszont éppen azzal bizonyítom be a hitem valódi voltát, amit a hitem alapján teszek!

2019. március 14., csütörtök

Szupi

Közbenjáró imádságMinden szupi szuper! Sikerült elhagynom a telefonomat. Na mindegy, talán meglesz! Persze, hogy imádkoztam érte!
Addig is: Elkezdtem egy könyvet, ami inspirálólag hat rám, Dutch Sheets, Közbenjáró imádság.
Igen, régebben olvastam. Akkor is inspirált. Most úgy érzem, hogy komolyan szükségem van rá, mer' (maramért is!!!) ahogy Szilvi barátnőm mondja: Az alsó cég működésbe lépett. Vagy valami ilyesmi.

Nna, akkor lássuk, hogy mire jutottam:
Ahogy itt olvasom a könyvet, rámugrott pár ige.

 1. A világ fejedelme... Sheets ír erről, hogy ugyebár Sátán az, aki ugyan nemigen tudna működni itt, ha nem tudna felhasználni embereket, gyengeségeket, stb-t. Ezen azért gondolkoztam el, mer' akkor most Sátán uralkodik, vagy, ahogy eddig tudtam, már le vagyon győzve? Megnézve az igét, itt szerepel: Ján 12:31  Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme: Ján 14:30  Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije; Ján 16:11  Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett. Ef 2:2  Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;
 2. Aztán meg ez: Régebben szellemileg halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, 2 amelyekben éltetek, akárcsak a többi ember — a jelenlegi korszakhoz igazodva. Azt a gonosz szellemi fejedelmet[a] követtétek, aki most a levegőbeli hatalmasságok felett uralkodik. Ez a szellem működik mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istennek. 3 Valamikor mi is mindnyájan közéjük tartoztunk, és a régi természetünk kívánságai uralkodtak rajtunk. A saját elgondolásainkat törekedtünk megvalósítani, és igyekeztünk elérni, amit a régi természetünk megkívánt. Így tehát ránk is, mint mindenki másra, Isten jogos haragja következett volna. 4 Isten azonban telve van irgalommal, és nagyon szeret bennünket, 5 ezért, amikor még szellemileg halottak voltunk a bűneink miatt, Krisztussal együtt új életre keltett. Bizony, Isten kegyelme mentett meg minket! 6 Sőt, mivel Jézus Krisztus részei vagyunk, vele együtt feltámasztott a halálból, és vele együtt a mennyei helyekre ültetett bennünket. 7 Isten így akarta megmutatni — még a jövendő korszakoknak is — kegyelmének határtalan gazdagságát irántunk, akik a Krisztus Jézushoz tartozunk.  ...Ez nagyon érdekes!
 3. Az övsömör miatt: Ef 5:27  Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.
 4. Egy régebbi írás. 


2019. március 13., szerda

Szakdoli, avagy evezz a mélyre

 Nehéz témák foglalkoztatnak. Tk most jutottam el arra a szintre, hogy választanom kell: tovább élem azt a himi-humi életet, mint amit mostanában, hogy mindig a kényelmet választom és azt, ami aktuálisan a jobbnak tűnik, vagy kilépek és elszánom magam azokra a dolgokra, amik engem ugyan háttérbe-, illetve keretek közé szorítanak, de valami egészen értelmes és csodálatos dolog jöhet ki belőle.
Simán választhatom persze, hogy tovább malmozok, de tudom, hogy egyszer megbánom.
Valahogy ez a lelkület áll a himi-humi élet mögött, hogy:
Ézs 22:13 És íme öröm és vigasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk!
1Kor 15:32 Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk!
Kis dolgok is lehetnek ezek a kilépések és elszánások, pl. :

 • Hozzásegíteni valakit a megbocsátáshoz azzal, hogy megalázom magam, de lehet, hogy ez mégsem kis dolog. Ez a gabonamag halála. Ez krisztusi lelkület.
 • Megitatni, megetetni valakit. Ez is krisztusi lelkület.
 • Befogadni egy gyermeket, mintha Jézust fogadnám be. Ez is alázatot követel. Ez is krisztusi lelkület.

Az az ifjú, aki úgy ment oda Jézushoz, hogy mindent előre tudott, szomorúan ment el Jézustól. Azt hitte "készen van", úgymond "minden le van zsírozva" , aztán rájött, hogy nem.
Máté 19:16 És íme hozzá jövén egy ember, monda neki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?
Máté 19:17 Ő pedig monda neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.
Máté 19:18 Monda neki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy;
Máté 19:19 Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.
Máté 19:20 Monda neki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem?
Máté 19:21 Monda neki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem.
Máté 19:22 Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala.
Máté 19:23 Jézus pedig monda az ő tanítványainak: Bizony mondom nektek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába.
Máté 19:24 Ismét mondom pedig nektek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.
Máté 19:25 A tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb álmélkodnak vala, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát?
Máté 19:26 Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nekik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...