Keresés ebben a blogban

2019. december 31., kedd

Pár gondolat az emberi szívről

... na, nem feltétlen máséról. Az emberéről. Az enyémről. Ezek után (vagyis inkább ezek előtt) felteszem a kérdést: hallgass a szívedre???
Visszanéztem, ezt találtam a témában, katt ide. 
Leszögezem, az ember szíve romlott, és én nem várom meg, míg megjavulunk, szeretek. Legalábbis megpróbálom magamat és mást is szeretni. Agapéval, mert máshogy nem megy. Nem is tehetek egyebet, Jézus már mindent elsikált, - értem is és másért is.
Amíg Jézus Jeruzsálemben volt a páska ünnepén, sokan hittek és bíztak benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. Ő azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte őket. Nem volt szüksége rá, hogy valaki megmondja neki, mi van az emberekben, mert eleve jól ismerte mindegyiküket. 
(János 2, 23-25)
Ezt is hasonló hangulatban írtam, katt ide. Szívszaggató!!!


2019. december 29., vasárnap

Keresés

Keresés, de minek a keresése? Az én esetemben Isten akaratának, és vezetésének a keresése.
Úgy szoktam ezt tenni, hogy megkérem Szentlelket szóljon hozzám, aztán elkezdem a szokásos olvasási procedúrát. Általában a YouVersionban olvasok valami tervet, vagy a napi elmélkedést Spurgeon, Eichorn, vagy más valaki tollából, aztán hagyom, hogy az olvasott rész alapján csatlakozzon a szellemem Isten Szelleméhez, aztán az a pár szó, ami elémugrik a sorok közül elragad magával.
Tegnapi szavam a kísértés volt. Görögül πειράζω (peiradzó)
1) kipróbál, próbára tesz, megpróbál
2) próbálkozik vkivel, kísért
... a Jakab levele alapján
Jak 1:13-14 Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.2019. december 27., péntek

Annak ellenére


Bárki lenne a szülőm, házastársam, gyerekem, barátom, pásztorom, elöljáróm, munkatársam, prédikátorom, imatársam, apósom, sógorom, ángyikám, stb., időnként csalódom benne. Hol kicsit, hol nagyot.
Nem az a kérdés, hogy megtaláltam-e a fentiek közül a tökéletest, hanem, hogy ANNAK ELLENÉRE kitartok-e mellette.

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, a melynek hangja nem hallható: Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, a ki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig; és nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm. (Zsoltárok 19:1‭-‬15) 

2019. december 25., szerda

Szükség

... vagy inkább szűkség?
Vettem egy csudaszép karkötőt magamnak, amire fel van írva:
Az Úr az én pásztorom...
Gondolatban már folytattam is az mondatot: nem szűkölködöm.
Aztán feltettem magamban a kérdést, valóban nem szűkölködöm? Hiszen úgy fájt a szívem, megbántott valaki, aki fontos nekem. Egészen mélyre szúrta tőrét a szívembe, markolatig döfte. Fájt. Szomorú voltam. Szűkölködtem. Megbocsátottam. Nem szúrtam vissza. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, [és] csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.
Zsolt 23:1-6
Még egy gondolat. Néha hálásak lehetünk a szükségeinkért is, mert Istenhez fordítanak minket!
Jel 3:17-18 Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: Azt tanácslom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.

2019. december 24., kedd

Megbocsátás

Ján 20:22 És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nekik: Vegyetek Szent Lelket

Kettőspont, majd így folytatja: 
Ján 20:23 Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; akikéit megtartjátok, megtartatnak. 
megbocsát: ἀφίημι  (aphiémi)

Máté 18:34-35 És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.
Tehát szívemből meg kell bocsátanom mindent. Kicsi és nagy, valós és vélt sérelmeket!
Megvallasok
Napremény megbocsátás

Miatyánk 

2019. december 23., hétfő

Message

Ízlelgetem ezt az idézetet, és azon gondolkodom, vajon nem vet ez rossz fényt az Atyára? Mármint, hogy az volt az akarata, hogy Jézus feláldozza magát. Úgy értem: ki akar ilyet a gyermekének? Végül lefordítottam a Messageből, és így barátságosabb:
Jézus Krisztus megmentett minket a jelenlegi gonosz világtól azáltal, hogy áldozatul felajánlotta magát bűneinkért. Isten terve, hogy mindannyian megtapasztaljuk ezt a megmentést.

Köszönjük Jézus!
Köszönjük Atyánk!

2019. december 21., szombat

Önmagát adta

(a kép a myjesus blog tulajdona
Nna, mi legyen a fa alatt Neki? Jézus Krisztus szülinapja közeledtével gondoltam adhatnék Neki valami karácsonyi ajándékot.
Meglepő dolog annyira átélni, annyira közelhozni és élővé tenni a Vele való kapcsolatomat, hogy tényleg veszek neki valamit. Aztán az is érdekes, hogy pont Neki nem adunk semmit, Akiről szól az egész...
Az, hogy Önmagát adta értem nem kis dolog volt. Igaz, hogy karácsonykor a szülinapját ünnepeljük, mikor az Atya adta nekünk Őt, és később, húsvétkor fogunk a haláláról, illetve feltámadásáról megemlékezni, most mégis az jutott eszembe, hogy Önmagát adta értem.
Ezeken a helyeken írja az Újszövetség:
Gal 1:4 Aki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint.
Gal 2:20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem.
Ef 5:25 Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;
1Tim 2:6 Aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,
Tit 2:14 Aki önmagát adta mi értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.

2019. december 17., kedd

Megtartás, elvesztés

Máté 18:11 Mert az embernek Fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett vala.
Érdekes, mikor egymás után több napig mindig ugyanoda lyukadok ki. Most egy Karácsonyi Remény című tanulmányt csinálok, ott jött szembe velem ez a megtartás / üdvösség témakör. Úgy tűnik nem futott le, pedig csak annyit csináltam a fenti igevers alapján, hogy a Bible Discovery programban a két görög szóra kerestem, hol található így együtt.
Elveszett: ἀπόλλυμι (apollümi)
1) elpusztít, tönkretesz, megsemmisít, romlásba visz
2) elveszít
3) passzív alak: tönkremegy, megsemmisül
4) passzív alak: elpusztul, meghal, elvész, elkárhozik
Megtartás: Szódzó (lásd az előző bejegyzésben)!
Ezeket találtam együtt:
Máté 8:25 És az ő tanítványai hozzámenvén, felkölték őt, mondván: Uram, ments meg minket; mert elveszünk.
Máté 16:25 Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én értem, megtalálja azt.
Márk 8:35 Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én értem és az evangéliumért, az megtalálja azt.
Luk 6:9 Monda azért nekik Jézus: Valamit kérdek tőletek: Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? az életet megtartani, vagy elveszteni?
Luk 9:24 Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én értem, az megtartja azt.
Luk 17:33 Valaki igyekezik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt.
Luk 19:10 Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.
1Kor 1:18 Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.
2Thess 2:10 És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre.
Jak 4:12 Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni: kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat?
Júd 1:5 Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik egyszer [már] tudjátok, hogy az Úr, amikor a népet Egyiptom földéből kiszabadította, viszontag azokat, akik nem hittek, elvesztette.

Idézem a tanulmányt:
Az elveszettségünknek óriási következménye van az életünkben. Ahhoz, hogy megtudjuk, miért jött Jézus a Földre, meg kell értenünk, mit jelent az elveszettnek lenni. Isten nélkül elvesztettük:

• Életünk célját. Nem értjük, hogy merre kell mennünk, és mit kell tennünk ebben az életben.
• Isten védelmét. Magunk vagyunk, amikor nem vagyunk az Úr védelme alatt. Ez az egyik oka annak, hogy olyan sok ember stresszel. Megpróbálnak saját magukról gondoskodni ahelyett, hogy Isten védelmére bíznák magukat.
• Lehetőségeinket. Soha nem fogjuk megtudni, hogy mekkora ajándékunk és tehetségünk van, ha nem vagyunk kapcsolatban vele.
• Boldogságunkat. Megkaphatjuk a világ minden pénzét és hatalmát, de Isten nélkül soha nem lesz igazi örömünk.
• A mennyországot. Isten megengedi, hogy itt a földön fellázadjunk ellene, de a mennyben erre már nincs lehetőség.

2019. december 12., csütörtök

Szódzó

Soha nem figyeltem fel rá eddig, hogy ennél az igeversnél:
Máté 16:25 Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én értem, megtalálja azt.
... a megtartani szó a görög szódzó. Ezt használja az üdvösségre is a Biblia.
Ez nekem most egy kissé olyan, mintha valaki saját magát akarná üdvözíteni.

(tartani, σῴζω (szódzó)
1) megtart, (biztonságban) megőriz
2) megment, kiszabadít, biztonságba helyez, meggyógyít; üdvözít
3) betart (ígéretet)
4) megtart (emlékezetében)
5) elrejt, titokban tart
passzív alak:
6) életben marad, tovább él
7) megmenekül, épségben marad, biztonságba kerül
8) elmenekül, szerencsésen eljut vhová

Etimológia: a szósz-ból (ép, egészséges; biztos)

(Ógörög 1.)

Itt is írtam erről.
És ez sem volt rossz

2019. december 11., szerda

Adventhez...

... és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”
Máté 2:2 HUNB

προσκυνέω (proszküneó)
- leborul, imád
Etimológia: prosz + küneó (csókol)
Károli úgy fordítja, hogy tisztességet tegyünk neki, de a többi imádatról beszél és leborulásról.
Adja az Úr Isten, hogy a szívemben imádat legyen, és leboruljak az én Megváltóm előtt!

2019. december 9., hétfő

Ha...

Ha nem akarok tudni arról, hogy Isten nélkül semmi vagyok, arról sem fogok tudni, hogy Vele minden vagyok.
Csak annyit tud hozzám tenni, amennyit hagyok.
Joyce Meyer után szabadon...

Belülről kifelé

A kép forrása: Lithosphera
Annyira banális, és annyira egyértelmű a következő gondolatom, ami még mindig a gyümölcstelenség és gyümölcsözön témában jutott eszembe a János 15, - Krisztus szőlőtős példázatából.
Ahogy a címben is írtam belülről hat. Az Atya, mint szőlősgazda kívülről hat, megmetsz, de Jézus a belsőnkre hat. Belőle fakadunk. Ahogy pár hete Mark Zeeman prédikációját hoztam, abban olvastam, hogy a levágott ág nem terem, maximum melegedni lehet majd mellette, mikor tűzre vetik.
Aztán, ahogy meg is osztottam itt a Lídia konferencián az Ef 5 tanulmányozása közben a gyümölcstelenség szó ütött meg...

Érdekes ezt így egyben látni.
A gyümölcstelenség témában már itt is írtam. 
Még az jutott eszembe, hogy mikor Jézus a fügefát megátkozta, az el is száradt egyből / másnapra. (A két evangélium különbözően írja, lásd Mt21, 19; Mk 11,14) Ezzel kapcsolatban az a gondolatom támadt, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Vágyik arra a gyümölcsre, ami rajtunk megterem. Az nem csak egy esztétikai dolog, hanem éhséget és szomjat csillapító. Reményt adunk, hogy van más út.

2019. december 7., szombat

Minden a javamra van

... Jutott eszembe a reggeli órákban, mikor gyengeségeimmel, és hálámmal Isten elé mentem. Ezt az Igét akkor szoktuk idézni, ha bajban vagyunk, de én nem vagyok. Egyszerűen tenyerén hord az én kedves Istenem. Elkényeztetett, pedig nem érdemlem.
Valahogy semmi sem stimmel velem mostanában, ahogy egy klasszikus is megénekelte: Hol van a tűz, hova lett a mindig sóvár régi láz...?
Megkértem Szentlelket járjon közbe értem. Én nem tudom úgy, ahogy van kérni, de Ő igen. Ő Isten akarata szerint jár közben a szentekért. Értem is, mert el vagyok hívva Isten végzése alapján, de nem megy magamtól.
Egyenlőre ennyi, még bemásolom a Róma 8-ból az idevágó szakaszt, aztán álljon itt még egy Scofield jegyzet a végére, ha valakit érdekel.
Mert a teremtés feszültségben és epedve várja Isten fiainak lelepleződését. A teremtés tudniillik hiábavalóságnak van alávetve, nem önként, hanem azért, aki alávetette, azzal a nekünk adott reménységgel, hogy maga a teremtés is meg fog szabadulni a romlandóság rabszolgaságából, és átjut az Isten fiainak dicsőséges szabadságába. Tudjuk ugyanis, hogy az egész teremtés mostanáig együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik. Sőt nemcsak ők , hanem mi, a Szellem zsengéjének birtokosai, mi magunk is sóhajtozunk, mert a fiúvá fogadtatást várjuk, azaz testünknek megváltását. Mert a mi megmentésünk reménységre szól , a reménység pedig, ha látjuk, nem reménység. Mert, amit látunk, minek azt remélni is? Ám ha azt, amit nem látunk, reméljük, akkor állhatatossággal várjuk is. Ugyanígy jön még a Szellem is segítségére erőtlenségünknek, mert azt, hogy mit imádkozzunk, és hogy azt hogyan kell tennünk, nem tudjuk, de maga a Szellem jár közben értünk hangtalan sóhajtásokkal. Az pedig, aki a szíveket fürkészi, tudja, mi a Szellem törekvése, mert ő Istenhez igazodva jár közben a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden összedolgozik a javukra, miután az Isten előzetes terve szerint (való kifejlődésre) elhívottak, mert akiket eleve felismert, azokat a többiektől eleve különválasztotta, hogy ugyanazt az alakot viseljék, amelyet az ő Fia, hogy így Isten Fia sok testvér között az elsőszülött legyen. Akiket pedig eleve különválasztott, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat igazságosakká tette, akiket igazságosakká tett, azokat meg is dicsőítette. (Róma 8:19‭-‬30 Csia) 


(3,15) Az ádámi szövetség szabályozza a bukott ember életét - olyan szabályokkal, amelyeknek meg kell maradniok egészen addig, amikor majd a királyság korszakában „Maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságából, Isten fiai dicsőségének szabadságára" (Róm 8,21). Ez a szövetség a következő részletekből áll:(1) A kígyót, a Sátán eszközét Isten megátkozza (14. v.; Róm 16,20; 2Kor 11,3.14; Jel 12,9) és Isten szemléletes figyelmeztetése a természetben a bűn hatásáról - a legszebb és legokosabb teremtmény utálatos csúszómászóvá lett. A rézkígyóban pedig Krisztus keresztjének legmélyebb titkát szemlélhetjük és Krisztus előképét, aki „bűnné lett értünk", amikor magára vette az ítéletet, amelyet mi érdemeltünk meg (4Móz 21,5-9; Jn 3,14-15; 2Kor 5,21).(2) Az első ígéret a Megváltóról (15. v.). Így indult el az „asszony magvának" útja: Ábel, Sét, Nóé (1Móz 6,8-10), Sém (1Móz 9,26-27), Ábrahám (1Móz 12,1-4), Izsák (1Móz 17,19-21), Jákób (1Móz 29,10-14), Júda (1Móz 49,10), Dávid (2Sám 7,5-17), Immánuel-Krisztus (Ézs 7,10-14; Mt 1,1.20-23; Jn 12,31-33; 1Jn 3,8).(3) Az asszony helyzete megváltozott (16. v.) három fő szempontból: (a) megsokasodtak viselősségének fájdalmai; (b) fájdalommal szül magzatokat; (c) férje uralma alá kerül (1Móz 1,26-27). A bűn okozta zűrzavar miatt felsőbbségre van szükség. Isten a férfit tette azzá (Ef 5,22-25; 1Kor 11,7-9; 1Tim 2,11-14).(4) Az édenbeli elfoglaltság (1Móz 2,15) fáradságos munkává változott (1Móz 3,18-19), mivel a föld átok alá került (1Móz 3,17).(5) Az élet elkerülhetetlen szomorúsága (17. v.).(6) Az élet rövidsége és a testi halál tragikus bizonyossága terheli Ádámot és minden leszármazottját (19. v.; Róm 5,12-21). Lásd még a (szellemi) halálról: 1Móz 2,17; Ef 2,5 és jegyzeteik. Mindazáltal a föld megátkozása az ember javára fordult. Nem jó az embernek munka nélkül élni.

A többi szövetségre vonatkozó jegyzetet lásd: az Édenben (1Móz 2,16); a Nóéval (1Móz 9,16); az Ábrahámmal (1Móz 12,2); a Mózessel (2Móz 19,5); a Palesztinában (5Móz 30,3); a Dáviddal kötött szövetség (2Sám 7,16) és az új szövetség (Zsid 8,8).

(3,15) Ahogyan a magyar nyelvben az „ellenségeskedés" szó ugyanabból a gyökérből származik, mint az „ellenség", úgy a Septuaginta görög szövege ebben a versben, valamint az ÚSZ görög nyelve általában az „ellenségeskedés" szót az „ellenség"-ből származtatja. Urunk a Sátánt határozottan „ellenségnek" nevezi (vö. Mt 13,25.28 versét a 39. verssel; valószínűleg Lk 10,19 is erről beszél). Akik nem fogadják be Krisztust, mind Isten ellenségei (Róm 5,10; Kol 1,21; Jak 4,4); a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen (Róm 8,7). Ez az ellenségeskedés, amely különösen Krisztus keresztjének ellenségeiben jelentkezik (Fil 3,18), az utolsó időkben fog hatalmasan megmutatkozni (Jel 12,13-17).

2019. december 3., kedd

Efézus 5, 1-20

 Nemrég viszonylag sok időt töltöttem a címben szereplő igerésszel, ígértem is, hogy megosztom azt, amit szerintem Isten Szelleme mutatott nekem belőle. Ez nem más, mint az istenfélelem.
Az igerész:
Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek: És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, a mint szentekhez illik; Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek; Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van), Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat; Mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is. Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, a mi napvilágra jő, világosság. Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus. Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek: Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel, Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.
Efézus 5:1‭-‬21

 • 1. vers - Annak okáért, vagyis azért. Miért is? Visszautal az előző fejezetre. 
 • ... Legyetek követői Istennek! 
 • 5. vers: ...nincs öröksége... -vagyis meg lesz fosztva. 
 • 6. vers. Isten haragja. Van neki haragja? Van. Ezeken a helyeken is ír erről a görög szóösszetétel szerint: 13X szerepel az Újszövetségben, ebből néhány a képen. 

 • 7. vers: Annak okáért, vagyis azért. Miért is? Visszautal az előzőekre. 
 • 11. vers: Akarposz- gyümölcstelen. 7X szerepel az Újszövetségben. 

 • 15. vers: okkal járjatok. (okkal,  ἀκριβῶς (akribósz) - pontosan, alaposan, tökéletesen. 

 • 18. vers: kicsapongás. ἀσωτία, -ας (hé aszótia, -asz) 
 • - kicsapongás, züllöttség, elvetemültség
Etimológia: (fosztóképző) +  σῴζω (szódzó - üdvösség) származéka

Egyenlőre ennyi. 

2019. december 1., vasárnap

Teljes öröm

 Minap elzarándokoltam vért adni, és a doktornő, aki vizsgált, vitathatatlanul majd kicsattant az élettől, pedig bevallottan idősebb volt nálam 5 évvel. Míg vérnyomást mért, kérdezgetett:
 • Sportolok? 
 • Hányszor egy héten? 
 • Miért nem többször? 
 • Lustaság? Nahát, azt gyorsan felejtsem el! Legalább 3X kell hetente! 
... és beszélt nekem arról, hogy a rendszeres mozgás milyen örömöt okoz, és a változó korban pláne meg kell találnunk ezeket a rejtett örömforrásokat.
 Aki ismer, aki gyakran van velem, az tudja, hogy alapvetően vidám vagyok. Kezdem látni, hogy ez mekkora ajándék. Pont tegnap mondta a szobatársam a munkahelyen, hogy bár július óta együtt dolgozunk, 1X látott szomorúnak egész idő alatt.
Szeretek nagyokat nevetni azon is, ha egy jó viccet hallok, szeretek humorizálni, tréfálkozni. Szeretek magamon is nevetni, ha valami butaságot csináltam, persze csak akkor, ha már kihúztam a méregfogát az egész dolognak, magyarul elmondtam Istennek, és felszabadított, vagy, ha kellett bocsánatot kértem az érintettektől.
Hölgyek, akik a kamaszkorba lépnek, változó korba érnek, vagy éppen várandósak lesznek, jól tudják, hogy a lelkiállapotunkat a hormonok is befolyásolják.
Tudományos kutatásokat - és kísérleteket végeznek, cikkeznek az endorfinról, az örömhormonról.
Az itt felsorolt, és amúgy a világ által elfogadott dolgokat szeretném összevetni a Bibliában találhatóakkal!

Görögben az öröm ἡ χαρά, -ᾶς (hé khara, -asz)

- öröm, ujjongás
A teljesπληρόω (pléroó)
1) megtölt, teletölt, feltölt; teljessé tesz
2) jóllakat, kielégít
3) végrehajt, teljesít
4) befejez
passzív alak:
5) megtelik, eltelik, megelégszik
6) teljesül, megvalósul, beteljesedik
7) eltelik (idő); betelik (létszám)

Jézus és az Újszövetség szereplői ezeken a helyeken beszéltek a teljes örömről.
Ján 3:29  Akinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt.
Ján 15:11  Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.
Ján 16:24  Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
Ján 17:13  Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magokban.
Apcs 13:52  A tanítványok pedig betelnek vala örömmel és Szent Lélekkel.
Róm 15:13  A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.
2Kor 7:4  Nagy az én bizodalmam hozzátok, nagy az én dicsekvésem felőletek; telve vagyok vígasztalódással, felettébb való az én örömem minden mi nyomorúságunk mellett.
Fil 2:2  Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;
2Tim 1:4  Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjem be;
1Ján 1:4  És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen.
2Ján 1:12  Sok írni valóm volna néktek, de nem akartam papirossal és tintával, hanem reménylem, hogy elmegyek hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen.

Héberben az öröm:
          שִׂמְחָה‬  (śiməḥáh)- 1) öröm, jókedv
2) élvezet
3) örömünnep, vígasság2019. november 28., csütörtök

Dáraš és báqaš


Évente megrendezzük konferenciákat Lídia Női Konferencia néven.
Néhány asszony egyszer régen összejött és elkezdett Isten igéje alapján imádkozni, innen indult el a kezdeményezés, ami aztán eljutott Magyarországra, és a Bárkában Loni néni elkezdte ezek nyomán a Lídia imaközösség megszervezését. Mai napság Viola a szervezője, és Isten személyesen.
Több imasejt van kicsiny hazánkban is közbenjáró nőkkel.
Itt olvashatsz róla bővebben, és itt is.
Én most a személyes friss tapasztalataimat osztom meg, amit a mostani konferencián kaptam, ami közvetlen érintés volt, és amitől bevallom elfacsarodott a szívem, és térdre kényszerültem.
 1. Az Ige amit szinte egész nap tanulmányoztunk az Efézus 5 volt, 1-20-ig. Itt két fordításban elolvasható. ... Ami az érdekes az én számomra most szinte csupa olyan mondanivaló ugrott ki a sorok közül, ami istenfélelemre sarkall. Majd kifejtem később.
 2. Egy katolikus néni, akivel együtt merítkeztem be 14 éve, most elmesélt egy történetet a kutyájáról, és ebből is azt hozta ki, hogy Isten milyen jó. Ő a legjobbat adja. Elmondta hogyan fogadta be a világ legcsúnyább kutyáját, hogyan kupálták ki a férjével, majd a kutyus a kezében aludt el úgy, hogy nem kellett elaltatnia, pedig már sok-sok vívódás után kihívta az állatorvost, aki addigra ott állt a másik szobában. És, hogy ebben mi volt az, ami szívenütött? Senkinek nem mondtam, de mi a héten kellett, hogy elaltassuk a pár éve befogadott kutyusunkat, akit nagyon megszerettünk. Elsírtam magam. Elfelejtettem, hogy ezt is elkérhettem volna Istentől.
 3. Volt egy másik idős néni, akivel egy kiscsoportba kerültem, itt írtam róla pár gondolatot. Olyan erővel szólta Isten Igéjét, hogy szívemig hatott, ki tudja mi mindenen kellett áthatolnia. ... Zsolt 105:4 Kívánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orcáját szüntelen.

Kívánjátok héberben:
דָּרַשׁ‬ (dáraš)
- A) Kal
1) megy, jár, látogat egy helyet
2) keres, kutat, kérdezősködik, tudakozódik
3) vizsgál, kérdez, kérdezősködik, tanácskozik
4) kér, követel; könyörög; koldul
5) átadja magát vminek, tanulmányoz, foglalkozik vmivel
B) Nifal
1) magához bocsát, közeledni enged
2) kerestetik, megkerestetik; követeltetik

Keressétek héberben:
בָּקַשׁ‬ (báqaš)
- A) Piél
1) keres, kutat
2) keres magának; talál
3) keres (Isten / király arcát = kéréssel fordul hozzá, jelenlétét keresi)
4) kíván, akar vmit (tenni), szeret
5) kér, követel; könyörög vmiért; kéréssel fordul hozzá
B) Pual
kerestetik

2019. november 27., szerda

Zöldellő és kövér

 Jelképesen ugyan, de zöldellő és kövér volt az a néni, aki megosztotta velem ezt az igeverset. (nem a színére és formájára gondoltam, hanem a 92. Zsoltár 15 versére.) Csak úgy lógott rajta a sok gyümölcs. Azon gondolkodtam vajon hány éves lehetett? 80-nál biztos több. Marika néninek hívták, és a szombati Lídia konferencián kerültünk egy csoportba.
Magával ragadott a története és az az erő, amivel kimondta a 105. Zsoltár 4. versét. Elmondása szerint naponta van, hogy többször is elmondja ezt az Úrnak.
Zsolt 105:4 Kívánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orcáját szüntelen.

Érdekes módon, mikor a héberben rákerestem erre a szó-összetételre, hogy "kívánjátok az Urat", leginkább olyanokat találtam, hogy megkérdezni / faggatni az Urat.

2019. november 20., szerda

Veszi a lapot, aki veszi a... (z) igét

Észrevettem, hogy többször úgy írja a Biblia Isten beszédével kapcsolatban, hogy befogadták, bevették az igét.
Mikor rákerestem görögben, kiderült, hogy szám szerint 8X szerepel ez a szóösszetétel az Újszövetségben.
Íme a görög szavak, utána pedig az előfordulásuk:


Befogad: δέχομαι (dekhomai)
1) elfogad, átvesz, kap
2) befogad, szívesen lát; magára vállal
3) elfogad, tudomásul vesz, helyesel
4) felfog, megért

Beszéd: ὁ λόγος, -ου (ho logosz, -u)
1) szó, beszéd (annak minden fajtája: kérdés, állítás, kijelentés, tanítás, prédikáció, prófécia, közmondás; üzenet; utasítás, parancs)
2) írás, írásmű; beszámoló, elbeszélés
3) Írás, Ige
4) dolog, téma, tárgy, mondanivaló
5) számítás; számadás, felelősség; bankszámla
6) ok, cél; figyelembevétel


Máté 10:14 És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a házból, vagy városból, lábaitok porát is verjétek le.
Luk 8:13 És a kősziklán valók azok, akik, mikor hallják, örömmel veszik az igét; de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak.
Apcs 8:14 Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten igéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost;
Apcs 11:1 Meghallák azonban az apostolok és a Júdeában levő atyafiak, hogy a pogányok is bevették az Istennek beszédét.
Apcs 17:11 Ezek pedig nemesebb lelkűek valának a thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek.
1Thess 1:6 És ti a mi követőinkké lettetek és az Úréi, befogadván az igét sokféle szorongattatás között, Szent Lélek örömével;
1Thess 2:13 Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az [is]), amely munkálkodik is tibennetek, akik hisztek.
Jak 1:21 Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket.

2019. november 16., szombat

Agathosz dendron, kalosz karposz poieo

 Bizonyára egy jó görögös éppen azon gondolkodik, hogy kiugrik az ablakon, de nyugi, mindjárt kifejtem.
Dolgozik még bennem az előző bejegyzésben összefoglalt téma.
Szóval : Jézus mondja
Máté 7:17 Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
A címben ezek a görög szavak vannak sorba téve:
"jó fa jó gyümölcsöt terem".
Jó, hát fonetikusan, ez van! Én így tudom.
Ez a szakasz egyszerű fordításban nagyon ütős. Nézd, szinte magát magyarázza:
15 „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhoknak álcázva közelednek hozzátok, de belül olyanok, mint a ragadozó farkasok! 16 Arról ismerhetitek fel őket, hogy mit tesznek, és annak mi az eredménye. Hiszen a tövises bokor nem teremhet szőlőt, vagy a bogáncskóró fügét. 17 Ugyanígy minden jó fa jó gyümölcsöket terem, a rossz fa pedig rosszakat. 18 A jó fa nem terem rossz gyümölcsöt, és a rossz fa sem hoz jót. 19 Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre dobnak. 20 Tehát ezeket a hamis prófétákat is a tetteik eredményei alapján ismeritek fel.

Most ezt megpróbálom átültetni a gyakorlati életbe.
Adott ez a hamis próféta. Nincs neki a homlokára írva, hogy ki ő. Lehet egy keresztény. (Tudom Jézus a farizeusokra gondol, de szerintem abszolút átültethető ez az egész a mi életünkre.)
Azt mondja, hogy tettek alapján lehet eldönteni ki igaz és ki hamis. Mégis ott vannak azok a fránya szavak. Pláne, ha magunkat is becsapjuk. Veled nem volt még olyan, hogy olyasmi jött ki a szádon, ami még téged is meglepett? Vagy méginkább: olyat tettél, ami cseppet sem méltó egy keresztényhez? A belsőnkben zajló történetek kihallatszanak- kiütköznek. (A szív teljességéből szól a száj.) Isten nem áll meg egy kis sminkelés után, mondván, hogy elég, ha kívülről jól néz ki, aki az övé. A belsőnket akarja megváltoztatni. Azt akarja, hogy rá hasonlítsunk.
Egyenlőre ennyi.

Ez is hasonló témában íródott

2019. november 14., csütörtök

Az én mennyei Apukám és Jézus...

Ján 15:1-2 Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.  Minden szőlővesszőt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.

Nagyon inspiráló tanítást hallottam Mark Zeemantól.
Egyszerű és nagyszerű volt.
A szőlőnk idén valóban el volt hanyagolva, ezért több levele volt, mint gyümölcse.
Az is igaz, hogy mostanában a másik két gyümölcsfánk is roppantul rosszul termett. A körte csupa kukacos volt, a diót valami megtámadta, és évek óta nem terem ehető diókat. Egyet se.
MONDOM ÉVEK ÓTA!
Ez nekem most nagyon tanulságos.
Lehet itt lébecolni, időt múlatni, drága pénzen gyümölcsöt vásárolni, de jobb lenne hagyni, hogy a szőlőműves megmettssze az ágaimat, mert ez burjánzás a gyümölcstermés rovására van. Vagy, hogy megtisztítson a kártevőktől. Lehet ez gomba, atka, bogarak.
Jézus mondja: Maradjatok énbennem, és hagyjátok, hogy én bennetek legyek, akkor fogtok igazán gyümölcsöt teremni!
Amúgy szerintem Jézusban maradni kb ezt jelenti, hogy tudom nélküle semmi vagyok, és ragaszkodom hozzá, kapaszkodok belé, szorosan átölelem, egészen közel húzódok hozzá.
Már rég nem kértem, de ma igen, hogy mettsszen meg. Nna, ez fájni fog! Előre tudom, előre sírtam...
Fájdalom ide, vagy oda, nincs jobb annál, mint, hogy ennyire közel engedjem a szívemhez Istent. Mintha egy gyerek azt mondaná a szüleinek: Apu / Anyu, nevelj meg engem, mert neveletlen vagyok! Nem vagyok így jó. Szükségem van erre!
Mekkora bizalom kell ehhez?
Hatalmas, de van bizalmam, hogy jót akar nekem...

Ez is érdekes lehet. 

2019. november 13., szerda

Értettem, vettem

Az Isten Beszédének a megértése fontos.
Miután a Jeruzsálemben tartózkodó apostolok meghallották, hogy Szamária az igét befogadta, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost.
Apcs 8:14
Görögben δέχομαι (dekhomai)
1) elfogad, átvesz, kap
2) befogad, szívesen lát; magára vállal
3) elfogad, tudomásul vesz, helyesel
4) felfog, megért

2019. november 9., szombat

Kárhoztatás

Nem igazán szoktam erről beszélni, de most fogok.
Nem úgy, mint fenyegetés, hanem úgy, mint a tények ismerete.
Tehát :
Márk 16:16 Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Nagyjából tudom fejből, mit jelent az üdvösség, hogy szól a görögben, de mit jelent ez utóbbi?
κρίνω (krinó)
1) szétválaszt, megkülönböztet; előnyben részesít, többre becsül
2) ítél, vélekedik, eldönt, tart vminek, elismer
3) dönt, elhatároz
4) törvény előtt felelősségre von, bíróság elé idéz, vádol
5) ítéletet mond, elítél
6) mediális v. passzív alak: pereskedik, ítélkezik

2019. november 7., csütörtök

Krisztus iránti egyenesség

Tk csak jegyzetelek.
Nem fejtem ki, nem magyarázom.
...
Attól félek azonban, hogy a gondolataitok eltávolodnak a Krisztus iránti őszinte egyenességtől és tiszta hűségtől. Ez történt akkor régen Évával is, amikor a „Kígyó”, vagyis a Sátán becsapta, és ez megtörténhet veletek is!
2 Kor 11:3 EFO

ἡ ἁπλότης, -ητος (hé haplotész, -étosz)
1) egyszerűség, egyenesség, nyíltság, őszinteség
2) nyíltszívűség, jószívűség, nagyvonalúság


Ahol még szerepel:

Róm 12:8 Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az elöljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vidámsággal [művelje].
2Kor 1:12 Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszinteséggel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképpen pedig ti köztetek.
2Kor 8:2 Hogy a nyomorúság sok próbái közt [is] bőséges az ő örömük és igen nagy szegénységük jószívűségük gazdagságává növekedett.
2Kor 9:11 Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek.
2Kor 9:13 Amennyiben e szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent a ti Krisztus evangéliumát valló engedelmességtekért, és a ti hozzájuk és mindenekhez való adakozó jószívűségetekért.
Ef 6:5 Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak;
Kol 3:22 Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent.

Végül pedig mégis csak egy kis összegzés.
Ne változunk meg Krisztus iránt! Maradjunk egyenesek! Nincs szükségük plusz körökre, mert:

Fil 4:19 Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

2019. november 5., kedd

VAN!!!

Fontosnak tertottam az ige idők megjelenítését, illetve az azokra való figyelem felhívást.
Engem ez ma nagyon bátorított.

Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének: őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. A kétszeres szégyen és szidalom után ujjongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük. Mert én, az Úr, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára.

Ézsaiás 61:1‭-‬11 HUNB

2019. november 1., péntek

Pár gondolat...

Van - e élet a gyüliben? - teszem fel a kérdést egy rendezvény előtt, amit nem kifejezetten keresztény embereknek szervezünk a gyüliben.
Semmi extra, ruha csere-bere.
Ha odajönnek azok az emberek, mit találnak, mit látnak?

Jézus, ha eljön, talál-e hitet? Bizalmat felé.
Életörömöt. Melegséget. Szeretetet.

... Hadd lássák meg az emberek rajtunk, hogy bűnünk terhétől megszabadultunk!

2019. október 28., hétfő

Űzd el a szolgálót!

Ábrahám története legalábbis nagyvonalakban biztosan megvan mindenkinek.
Nemrég felfigyeltem arra, és azóta is csodálom a tényt, hogy Istennek komolyan gondja volt Hágárra és Ismaelre. 2X is szól neki:
1Móz 16:7 És találá őt (Hágárt) az Úrnak angyala egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba menő úton van.
...
1Móz 21:17 Meghallá pedig Isten a gyermeknek szavát, és kiálta az Isten angyala az égből Hágárnak, és monda neki: Mi lelt téged Hágár? ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek szavát, ott ahol van.
Az 1 Mózes 16-ban és 21-ben többet is olvashatunk erről.
Ez utóbbi esetben Sára menesztette Hágárt, így szólt:
1Móz 21:10 Monda Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálót az ő fiával egybe, mert nem lesz örökös e szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal.
Ezután az Örökkévaló megnyugtatta Ábrahámot, és kifejtette, hogy gondja lesz Ismaelre.
Sára itteni szavai az Újszövetségben megismétlődnek, mégpedig Pál apostol részéről abban a kontextusban, ami a test és a Szellem, az ó- és új ember, valamint a törvény -, és kegyelem ellentétéről szól.
Gal 4:30 De mit mond az Írás? Űzd ki a szolgálót és az ő fiát; mert a szolgáló fia nem örököl a szabad nő fiával.

Nna ez kiűzés szó ragadott most meg engem.
Görögben :
ἐκβάλλω (ekballó)
1) kidob, kivet
2) kiűz, eltávolít, kitaszít
3) kihoz, kivesz, elővesz, kivezet; világra hoz
4) megtagad, elutasít, mellőz

Héberben:

גָּרַשׁ‬ (gáraš

- A) Kal

1) kiűz, elűz, elkerget; elhajt; kivet; eltaszít, elküld

2) kifoszt, kizsákmányol

B) Piél

kiűz, elűz, elkerget

C) Pual

kiűzetik, elűzetik

D) Nifal

1) kiűzetik, elűzetik

2) kiárad; háborog (víz)

Ez előbbi az Ördög kiűzés-, utóbbi az Édenkertből való kiűzetés szava is.

Hát, csak úgy gondolkodtam.


2019. október 27., vasárnap

Nagymosás

Joseph Princet hallgatva elgondolkodtam azon, hogy mit jelent pontosan a János 15 szőlőtős példázata. Előre bocsátom, hogy a tisztítás / metszés szavai körül gondolkodom.

Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.
János 15:1‭-‬8

2019. október 23., szerda

Kaptok erőt...

Apcs 1:8 Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.
Reggeli ima után ez jutott eszembe, mert végre levegőhöz jutottam a sok nyomasztó teher alatt.
Ez az, amiről szól az írás fentebb. Addig nem tud Szentszellem eljönni, míg ennyire leterheltek vagyunk. Le kell tenni a nyomasztó dolgokat, bűnöket. Hálát kell adni mindenért, de tényleg mindenért. Tiszta olyan, mint egy küzdelem a szabadságunkért.
Amúgy pedig a kaptok / vesztek szó görögben :
λαμβάνω (lambanó)
1) fog, megfog, elvesz, elfog, elfoglal
2) elfog, meglep (valamilyen állapot)
3) felfog, érzékel, megért
4) magában foglal
5) kap, elvesz, elfogad; beszed
6) felvesz, befogad, elfogad

2019. október 22., kedd

Lennék az én férjem?

Ez a kérdés tegnap este ugrott be, miután végiglustálkodtam a napot, ültem a kupi kellős-kelletős közepén.
Állítom, ha az emberek feltennék maguknak ezt a kérdést, sok kapcsolat megjavulna, hiszen egy cseppnyi alázat jót tud tenni.
Tehát, - javaslom - tedd fel magadnak a kérdést:
Szívesen lennék az én férjem / feleségem / gyerekem / anyósom / munkatársam / szülőm / testvérem?
Persze, azt hozzáteszem, hogy sokmindennel ki lehet borítani másokat. Van, aki zsörtölődik, morog, parancsolgat, pletykás, elvárásokkal van tele, érezteti a testi, vagy szellemi fölényét, békétlen, félre-flörtölős, anyagias, satöbbi.
Jó kis érzékenyítő tréning.
Ja, és, hogy a saját kérdésemre válaszoljak: Nem mindig...

2019. október 21., hétfő

Szent Lélekkel telve 2.


Szent, ἅγιος, α, ον (hagiosz, a, on)
1) szent, megszentelt, Istennek szentelt, Isten tulajdona. Lehet Isten jelzője; Isten népének, hívőknek jelzője, illetve vonatkozhat különleges kiválasztásra (pl. próféták, elsőszülött fiúk)
2) tökéletes, hibátlan, tiszta, Istenhez méltó

Lélekkel πνεῦμα, -ατος (to pneuma, -atosz)
1) szél, fuvallat
2) lélekzet, lehelet
3) szellem
4) szellemi lény; kísértet

teljes λήρης, ες (plérész, esz)
1) teli, teljes, megtelt vmivel
2) teljes, hiánytalan, egész

Luk 4:1 Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a Lélektől a pusztába
Apcs 6:3 Válasszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek [jó] bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk.
Apcs 6:5 És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szent Lélekkel teljes férfiú vala, Filepet, Prokhórust, Nikánórt, Timónt, Párménást és Nikolaust, ki Antiókhiából való prozelitus vala;
Apcs 7:55 Mivel pedig teljes vala Szent Lélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől,
Apcs 11:24 Mert jámbor és Szent Lélekkel és hittel teljes férfiú vala ő. És nagy sokaság csatlakozék az Úrhoz.

2019. október 17., csütörtök

Én az Úr Vagyok, Aki...

46X szerepel a Bibliában, hogy:
Én az Úr Vagyok, Aki...
Nnna, ez meglepett. Pedig egyet kerestem, a képen szereplőt.
De, hogy ennyiszer nyilatkozik magáról az Úr... Még, hogy nem lehet megismerni! Ő MAGA MUTATJA BE MAGÁT.

2019. október 14., hétfő

Szentlélekkel telve

Ezen kívül még Jézusról írja a Biblia, hogy Szentlélekkel teljes, mikor a pusztai megkísértés után visszatért. 
Mikor a gyülekezet döntéseket hozott, azt látjuk, hogy fontos tulajdonsága volt a választottaknak, hogy Szent Lélekkel, Szentszellemmel teljesnek legyenek.
Jó szokásomhoz híven Rákerestem az eredeti, azaz a görög szavakra, úgy mint:
SZENT: ἅγιος, α, ον (hagiosz, a, on) 
1) szent, megszentelt, Istennek szentelt, Isten tulajdona. Lehet Isten jelzője; Isten népének, hívőknek jelzője, illetve vonatkozhat különleges kiválasztásra (pl. próféták, elsőszülött fiúk)
2) tökéletes, hibátlan, tiszta, Istenhez méltó
LÉLEKKEL:  τό πνεῦμα, -ατος (to pneuma, -atosz) 
1) szél, fuvallat
2) lélekzet, lehelet
3) szellem
4) szellemi lény; kísértet
TELJES: πλήρης, ες (plérész, esz) 
1) teli, teljes, megtelt vmivel
2) teljes, hiánytalan, egész

A képen látható helyeken találtam ezt a 3 görög szót együtt. 

2019. október 9., szerda

Nem látott dolgok

Miért olyan piszkosul nehéz mondjuk imádkozni, főleg kitartóan imádkozni? Pláne nekem, aki alapjában véve nem vagyok kitartó.
Nem olyan lélektelen imáról beszélek, mikor eldarálok betanult szövegeket, hanem olyanról, mikor beszélek Istennel, és ő is szól hozzám. Ahogy Mózesről mondja a Biblia, hogy beszélt vele színről színre, ahogy az ember a barátjával szokott.

Mondjuk igaz, hogy azért kb 16 év nem kevés. Az életem kb egy harmada...
Beszélni Valakivel, Aki ritkán mutatja meg a jelenlétét. Ritkán látható, inkább akként, ahogy a szél. Ezt nem én találtam ki, Jézus mondja Nikodémusnak:
A szél fúj, amerre akar. Hallod a hangját, de nem tudod, honnan jön, és merre tart. (János 3, 8 eleje)
Lefordítva: maga a szél nem látható, de a fákat is meghajlásra kényszerítheti.
Fura pók volt ez a Nikodémus, mondja is neki Jézus, hogy tanító létére nem valami nagy szakértő.
Visszatérve az imádsághoz, jól mondta Zsozsó, a múlt vasárnapi prédikációjában, hogy mennyi minden közbejön, mikor sürgősen le kellene borulnom.
Nekem most pl a blogolás.

2019. október 4., péntek

Tanácstalan vagyok?

Érdekes az ellentét a tanácstalanság és a tanácsoltság között.
Szentszellemet gyakran említi így a
Biblia, hogy Tanácsos.
Hogyan lehetek akkor én tanácstalan, mikor a legbölcsebb, legtapasztaltabb, legszuperebb tanácsadó, Aki csak valaha élt a Föld nevű bolygón velem van, nálam időzik, bennem él?
Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség.
Ézsaiás 11:1‭-‬5 

2019. október 1., kedd

Levél dugvány

Évekkel ezelőtt volt egy viaszvirágom, (latinul Hoya), amit próbáltam szaporítani úgynevezett levéldugvánnyal.
Évekig egy szál levél maradt, pedig kifejlett gyökérzete volt. Mai napig nem tudom, hogy mi volt ennek az oka, de aztán megelégeltem és kidobtam. Ki akar egy szál levelet nézegetni, mikor annak a növénykének szép, dúsnak kéne lennie?
Az jutott eszembe, hogy Jézus mondja :
A gabonamag, ha el nem hal, egymaga marad.
Vajon ez mennyire megalapozott kertészetileg?

2019. szeptember 29., vasárnap

Te csak az Istennek országát keresd...!

Te csak az Istennek országát keresd...!

Így kezdődik ez a régi ének.
Egyik kedvenc igerészemet idézi.
Tegnap, mikor átvehettem végre a diplomámat nagyon örültem. Az elmúlt 4 év nem mindig volt könnyű, gyakran csak a saját alkalmatlanságomra tudtam gondolni. Most, midőn egy jeles diplomát tarthatok a kezemben meg vagyok hatva, hiszen Isten segítségével túl vagyok a vizsgákon, nonstop megmérettetésen.
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol azokat moly és rozsda eszi meg, hol tolvajok átássák a falat, és azokat ellopják, hanem a mennyben gyűjtsetek magatoknak kincseket, hol sem moly, sem rozsda azokat el nem emészti, hol tolvajok falat nem ásnak át, és azokat el nem lopják! Mert ahol a kincsetek, ott lesz a szívetek is. A test mécsese a szem. Ha tehát szemed egyszerű, az egész tested világos lesz, de ha rossz a szemed, az egész tested sötét lesz. Ha aztán a benned levő világosság sötétség, mekkora lesz a sötétség! Senki sem lehet két úr rabszolgája, mert vagy gyűlölni fogja az egyiket és szeretni a másikat, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti majd. Nem szolgálhattok egyszerre Istennek és a mammonnak! Azért azt mondom nektek: Ne aggodalmaskodjatok lelketekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözzetek! Nem több-e a lélek, mint az eledel s a test, mint az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem takarnak, mennyei Atyátok mégis táplálja őket! Nem vagytok-e különbek azoknál? Ki az közületek, aki– azzal, hogy gondot hordoz, egy arasszal meg tudja nyújtani életét? Az öltözet felől is miért viseltek gondot? Tanuljátok el a mező liliomaitól, hogyan növekednek! Nem fáradnak, nem szőnek, mégis azt mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint közülük egy! Ha pedig Isten így ruházza a mező füvét, mely ma van, holnap a kemencébe vetik, mennyivel inkább titeket, ti kishitűek! Ne vegyetek hát gondot magatokra ilyen beszéddel: Mit együnk? Mit igyunk? Mivel ruházkodjunk? Mert mindezekre a pogányok törekszenek. Hiszen mennyei Atyátok tudja, hogy mindezekre szükségetek van. A királyságot és az Isten igazságosságát keressétek előbb, és azokhoz ezeket is hozzáadják majd nektek! Ne viseljetek hát gondot a holnapért, a holnapnak ugyanis meg lesz a maga gondja, elég minden napra annyi a bajból, amennyi reá jut.
Máté 6:19‭-‬34 Csia

2019. szeptember 27., péntek

Hallja a Te szolgád???


Egy ideje, midőn hajnalban megébredek, a visszaalvás reményében hallgatok valamit a Youtubeon.
Halkan, fülhallgatón keresztül.
Csak az jutott eszemben, vajon meghallom-e, ha Isten szól?
És a gyermek Sámuel szolgál vala az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem vala nyilván való látomás. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, (szemei pedig homályosodni kezdének, hogy látni sem tudott), És az Istennek szövétneke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt: Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felele: Ímhol vagyok! És Élihez szalada, és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem; ő pedig felele: Nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le. Elméne azért és lefeküvék. És szólítá az Úr ismét: Sámuel! Sámuel pedig felkelvén, Élihez ment, és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem. És ő felele: Nem hívtalak fiam, menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak ígéje. És szólítá az Úr harmadszor is Sámuelt; ő pedig felkelvén, Élihez ment és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Monda azért Éli Sámuelnek: Menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Elméne azért Sámuel, és lefeküvék az ő helyére. Akkor eljövén az Úr, oda állott és szólítá, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel! És monda Sámuel: Szólj, mert hallja a te szolgád!
1 Sámuel 3:1‭-‬10

2019. szeptember 20., péntek

Érdekes, legalábbis nekem

Egy prédikációt hallgattam, (Greg Opean, Golota) ami nagyon elgondolkodtatott, mégpedig azon, hogy kell-e a bűnbánat, bűntudat Isten feloldozásához.
Lássuk csak!
Először ott járunk Simon farizeus házában. (Luk 7,36-tól) Klasszikus sztori, bibliaolvasó emberek mind ismerik, egy asszony (prosti) ott sír Jézus lábára, és Simon bármilyen istenfélő életet élt addig, Jézus a nő megnyilvánulását az övé fölé emeli.
Hoz is egy példázatot az adósokról, és ugyebár kijön az egyenlet, hogy akinek többet engedtek el, az jobban szeret.
Itt, ebben a példában ugye meg tudjuk indokolni Jézus felmentését azzal, hogy a nő bánta bűneit.
Ámde Greg hoz egy másik példát, amiben a házasságtörés közben tetten ért asszonyt lökik elé. (János 8) Ekkor szó sem volt önként Jézus elé zarándoklásról. Lebukás volt ez kérem vastagon.
Akkor most felteszem a kérdést ismét:
Kell-e a bűnbánat, bűntudat Isten feloldozásához? Nem tudom a választ, és, ha tudnám se biztos...
...
 • Jézus nem kezeli ezt a nőt úgy, mintha mi sem történt volna. 
 • Nem mondja, hogy jól van, csak így tovább! 
 • Meggátolja a többi ember felette való bíráskodását. 
 • Ír valamit a porba, valaki szt a Jer 17, 13 alapján. 
 • Végül csak annyit mond, hogy menj el, és többet ne vétkezz!
 • És - ez már csak 1 gondolat tőlem, - a nőnek lehetőséget ad arra, hogy szembesüljön a saját szívével, a saját indulataival, és felkínálja a szabadulást ezáltal, hogy kap új esélyt.
Nem mellesleg a saját tapasztalatom az, hogy szívbeli változást csak Isten Lelke adhat. Nem a megszégyenítés, nem a magunkra erőltetés, nem a börtön, nem az a valami, ami ránk van erőltetve. 

2019. szeptember 18., szerda

A birodalom visszavág

... asszociáltam a szóra az alábbi igeversről.
Péld 25:28 [Mint] a megromlott és kerítés nélkül való város, [olyan] a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén!
Kiegészíteném. A nő is....
A birodalom szó héberben:
  ‫מַעְצָר‬ (maʿəcár)
- korlát, visszatartás

Megromlott: ‫פָּרַץ‬ (párac)
- A) Kal
1) leront, lerombol
2) szétszór (ellenséget)
3) szétszóródik, elszéled
4) növekszik (számban)
5) bőségesnek lenni,; árad, túlcsordul
6) kitör, áttör, betör
7) unszol, sürget, kényszerít
B) Nifal
gyakorinak, elterjedtnek lenni; esetleg: áttörik
C) Pual
leromboltatik
D) Hitpaél
elszéled, elszökik

Spoiler...

SZNI tanulmány
Olvasható az alábbi linken...

2019. szeptember 17., kedd

Elidegenedve

"Elidegenedve"
Ez a szó járt a fejemben, és Rákerestem a kedvenc könyvemben, érdekes dolgok jöttek ki.
Jelentése görögben:
ἀπαλλοτριόω (apallotrioó)

1) elidegenít
2) passzív alak: elszakad, elhidegül; távol áll vmitől
Még érdekesebb az, ahol előfordul. 
Nem akarok elidegenedni Istententől! 

2019. szeptember 16., hétfő

Egy refi, egy katkó, meg egy bapti

Egy refi, egy katkó, meg egy bapti. (Magyarul: egy református, egy katolikus, és egy baptista.) Jó kis csapat, nem?
Ezek lennénk mi, két barátnőmmel. Na jó, Szilvi bapti is, nem csak katkó.
És, hogy mi a közös bennünk?
Az, hogy egyformán ragaszkodunk Istenhez. Azért ez leront egy-két falat!
Ja, és

 • rendszeresen hallgatjuk a Szabkeréket, (Ez volt a slusszpoén!) 
 • Van egy közös messenger csoportunk, 
 • Küzdünk a házasságunkért, (biztatjuk egymást, hogy ezt ne a férjünkkel tegyük.) 
 • A hitünkért,
 • Az egészségünkért, 
 • A gyereinkért.
 • Imádkozunk.
Én mondom, jó kis csapat vagyunk. 

2019. szeptember 15., vasárnap

Ijesztő alternatíva

Nem is tudom kit, vagy mit hallgattam, de az biztos, hogy egy Jézus és a farizeusok közötti párbeszédet idézett a János 8-ból, és megdöbbentem. A kiválasztott nép jeles képviselőihez beszélt Jézus.

 • Azt mondja, hogy nem kíváncsiak rá, pedig közel hozta nekik Istent. 
 • Azt mondja, hogy nem kérnek belőle. Hiába keresik az írásokban, nem jönnek rá, pedig az írások róla szólnak.
 • Meg azt is, hogy: A ti atyátok a Gonosz! Ti pedig örömmel megteszitek, amit ő kíván. Ő kezdettől fogva gyilkos volt, és soha nem állt az igazság oldalán, mert nincs is benne semmi igazság. Amikor hazudik, akkor mutatja meg a valódi természetét: mert hazug, és a hazugságok forrása.

János evangéliuma 8:44 EFO

2019. szeptember 13., péntek

Hmm

Szinte koppannak a szavak Joseph Prince szösszenetében, amit imígyen bemásolok ide az ahitatok.hu oldalról. 
Tegnap ez igencsak elgondolkodtatott. Sőt azon még tovább is mentem gondolatban, hogy azért Mária is bekerült a családfába az engedelmes szolgálóleány mivolta miatt.

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Négy asszony kerül említésre Jézus családfájában (ld. Máté 1:1-16). Érdekes módon sem Sárát, sem Leát vagy Ráhelt, és még egyetlen pátriárka feleséget sem találunk ebben a sorban. Hellyettük viszont ott van Támár, Ráháb, Ruth és Betszabé (Úriás felesége). Olyan asszonyok, akiknek az erkölcsi háttere, úgymond, megkérdőjelezhető.

Támár csalással rászedte, majd behálózta apósát, akitől gyermeke született. És mégis az ő vérvonalából, Júda törzséből, származott a Messiás (1 Mózes 38). Ráháb pogány prostituált volt Jerikóból, aki hitre jutott Ábrahám, Izsák és Jákob Istenében (Józsué 2:1-21). Ő lett Boáz anyja, aki később Ruthot vette feleségül (Ruth 4:13).

Ruth erkölcsileg kifogásolhatatlan volt. Azonban, moábitaként, pogánynak, azaz tisztátalannak tekintették. Mégis ő lett Dávid nagyanyja (Ruth 4:13-17), Dávidé, akit a zsidók a legnagyobb királyuknak tartanak. Betszabé házasságtörést követett el Dáviddal (2 Sámuel 11:4). Később, ő adott életet Salamon királynak (2 Sámuel 12:24), akinek a királyi ágából származott Jézus.

Mit akar ezzel Isten üzenni?

Azt, hogy Ő nagyobb, mint a bűneink – ahol túlárad a bűn, ott túlárad a kegyelem (Róma 5:20). Az ő kegyelme nagyobb, mint a bűneink, így, amikor a világ alkalmatlannak tekint minket, Ő akkor is alkalmassá tud minket tenni, hogy befogadjuk az áldásait. Azt is üzeni, hogy Ő a „sok esély” Istene. Ezeknek az asszonyoknak a történetei azt példázzák, hogy, még ha a saját hibánkból is kerülünk bajba, akkor sem jelenti azt, hogy ezek a hibák végzetesen és visszavonhatatlanul megpecsételik a sorsunkat. Amikor Hozzá fordulunk, akkor Ő megváltoztatja a szituációt, mígnem meglátjuk az Ő dicsőségét, amint megnyugszik rajtunk.

Végül, Isten azt is üzeni, hogy Ő a természetfeletti pozicionálás Istene. Amikor minden földi kapcsolatunk kimerült, ha Hozzá fordulunk, Ő meg fogja találni a módját annak, hogy a rossz helyzetünket áldássá változtassa.

Ne a természetes körülményeidre nézz hát, amik elcsüggesztenek, hanem bízz Abban, Aki megmenti életed a pusztulástól, szerető kedvességgel és kegyelmének, irgalmának gyengédségével koronáz! Bízz Abban, Aki alkalmassá teszi az alkalmatlant!

2019. szeptember 11., szerda

Napok óta...

Aztán meg találtam
ezt a képet... 
Napok óta gondolkodom a Szeretethimnuszról. Hogy is mondja Pál apostol?
1 Kor 13, 4-7 Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart.

Az is igaz, hogy ezen nem gondolkodni kell, hanem megélni. Ami még a slusszpoén, hogy időnként elvárásként támasztjuk ezt másokkal szemben, de mi nehéz szituációkban nem vagyunk képesek rá.
Az is igaz, hogy ez a mérce, az etalon, a minta.
És az is igaz, hogy Istentől jön, sőt még meg is tudja adni.
Kérni kell, tudod ez a szabály..., ahogy Pintér Béla énekelte.
Tudom! Kérem!
Az én dolgom, az én dolgom... - Hogy egy klasszikust idézzek. (Thank You Zsozsó!)
Fordítsuk le nekem magyarról magyarra:
Nem haragszom meg, ha... Vagy, lehet, hogy megharagszom, de nem vétkezek. Este odaadom az egész szarságot Istennek.
Megbocsátom az ellenem elkövetett dolgokat. A vélt és a valós sérelmeket.
Oksa, mindjárt! Elméletből ötös, leülhetsz!

2019. szeptember 8., vasárnap

Elesés

Mit össze kerestem ezt a szót, naná, hogy Csia bácsi használta.
És a Miatyánkban van.
Durva, amit mond.
Engedd el tartozásainkat, ahogy mi is elengedtük azokat a nekünk tartozóknak! Ne vígy bennünket kísértésbe, hanem ragadj ki a rosszból!
Ha ugyanis elengeditek az embereknek eleséseiket, nektek is elengedi mennyei Atyátok azokat. De ha ti nem engeditek el az embereknek, nektek sem fogja elengedni Atyátok a ti eleséseiteket.
Máté 6:12-‬15

Emlékszem egy esetre, mikor már hetek óta kínlódtam valamivel. Tk kimondom: a gyermekemmel kapcsolatban.
Egyszerűen nem értettem, hogy tehet valamit, ami az én értékrendemmel ütközött. Mer' bizonyára én vagyok az etalon, mi?
Emlékszem épp Lakatos Vera prédikációját hallgattam mosogatás közben, és azt mondta a kegyelemről, hogy ingyen kaptátok, ingyen is adjátok tovább!
Annyira eltalált, hogy a szívem mélyéből elkezdtem sírni. Ilyen, mikor Isten szíventalál.
Már tudtam hogyan tovább.
Továbbadtam a kegyelmet, amit én kaptam Krisztus miatt. Azért, mert szeretett, és az én bűneimet magára vette. Anélkül, hogy kiérdemeltem volna. Ennyi egy kapcsolat rendeződése.
Itt egy hasonló.

Ez pedig 1 másik, igen régi szerzemény. 

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...