Keresés ebben a blogban

2019. június 29., szombat

Mára 2X-es védelem

Ám kelj fel! Állj a lábadra! Hisz éppen avégett jelentem meg neked, hogy téged előre kezembe vegyelek, és szolgaként és tanúként használjalak annak hirdetésében, amit láttál, s amiért még megjelenek neked. Ugyanakkor meg foglak menteni téged a néptől és ama nemzetektől, melyek közé téged küldelek, hogy szemüket megnyisd, hogy sötétségből világosságra térítsd őket, sátán fennhatósága alól Istenhez, hogy a belém vetett hit által elvehessék vétkeik bocsánatát és örök részt a megszenteltek között.
Apcs 26:16‭-‬18 

Parafrázis...

Nnna, kiről van szó??? 
Igaz, hogy hétköznapi gyenge emberi lény vagyok, de nem emberi elgondolások és módszerek segítségével nyerem meg a csatáimat.
Isten hatalmas fegyvereit használom, nem az emberek által készítetteket, és ezekkel döntöm le az ördög erősségeit. Ezek a fegyverek képesek lerombolni minden Isten ellen felhozott büszke okoskodást, és minden olyan falat, amely megakadályozza az embereket abban, hogy megtalálják Istent. Ezekkel a fegyverekkel lázadókat tudok elfogni és vissza tudom hozni őket Istenhez, és olyan emberekké tudom őket változtatni akiknek szíve vágya hogy Krisztusnak engedelmeskedjék.

A 2 Korintus 10, 3-6 alapján.

2019. június 27., csütörtök

Fotiszmosz

... akikben e kor istene vakká tette a hitetlen gondolkodást, hogy a Krisztus dicsőséges örömüzenetének fénye, aki Istennek képe, rájuk ne ragyoghasson. (...) Mert az Isten volt az, aki azt mondta, hogy a sötétségből fény ragyogjon elő, aki szívünkben is világosságot gyújtott annak a dicsőséges felismerésnek sugároztatására, mely Istennek a Krisztus orcáján megjelenő fénye.
2 Kor 4:4‭, ‬6 (Csia)


 ὁ φωτισμός, -οῦ (ho phótiszmosz, -u)
- fényesség, világosság; megvilágítás

2019. június 25., kedd

Megragadni


... na, nem úgy, mint ragasztó, hanem mint megfogni, és kapaszkodni valamibe.
Ki ebbe, ki abba.
Én speciel

 • Jézus ruhájába,
 • Isten jelenlétébe
 • Az üdvösségembe...
ἐπιλαμβάνομαι (epilambanomai)
1) megragad; hatalmába kerít
2) gondját viseli, pártját fogja, felkarol
3) megtámad (beszédben); kifogásol, ellenvetést tesz

2019. június 24., hétfő

Okoskodás

2Kor 10:5 Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;
Mi az okoskodás?
Idézem:
Ez a logiszmosz magába foglalja a filozófiákat (a hivatalosan meghatározóakat és a névtelen személyes életfelfogásokat is), a vallásokat, a humanizmust, az ateizmust, a hinduizmust, a buddhizmust, az iszlámot, a fajgyűlöletet, az intellektualizmust, a júdaizmust, a materializmust, az elutasítottság gyökereit, a perverziót bármit, ami az
embert arra készteti, hogy egy bizonyos módon gondolkozzék.


2019. június 21., péntek

Különleges védelem

Olvashatunk a Szentírásban arról, hogy az Örökkévaló népe iránt való szeretetétől vezérelve gyakran megvédte övéit és bosszút állt értük.
Jer 2:3 Szent volt Izrael az Úrnak, az ő termésének zsengéje; akik emésztik vala őt, mind vétkeznek vala, veszedelem támada rájuk, azt mondja az Úr.
Ilyen alkalmakat kerestem az életemben.
Téged is biztatlak erre!
Egyenlőre időszűke miatt ennyi.

2019. június 20., csütörtök

Részlet

Az imádkozás mindkét oldalát akkor látjuk, ha látjuk Jézus
mindkét oldalát.
Akkor megértjük, hogy szükség van könyörületre, törődésre, gondoskodásra, együttérzésre, és az emberi életekben zajló dolgok átérzéséből fakadó mély fájdalomra és gyötrődésre. Akkor megtanuljuk a
harag helyét és idejét, látva, hogy a Sátán fortélyai sikeresen
pusztítanak; a felháborodás idejét és helyét, mivel
olyan területekre hatol be, amelyek jog szerint Krisztushoz
tartoznak; a bátorság helyét és idejét, amikor a démonok
hordái felfedik jelenlétüket; a támadás helyét és idejét, ami-
kor a Szentlélek előretörésre indít.
Részlet Jack Hayford, Prayer is invading the impossible című könyvéből.

2019. június 16., vasárnap

Véletlen?

 Jó, tudom, baromi lassan olvasok, de közben ezer más dolog is van, úgyhogy bocsi.
Folytatva tegnapiakat, inspirálódva Dutch Sheets által... Állítása szerint semmi sincs véletlen. Idézem:
Néha, mintha találomra próbálkoznánk, mintha véletlenül kellene belebotlanunk egy-egy helyzet megoldásába. (...) Valójában nem is véletlen történik ez, mert ami számunkra véletlen, a Segítőnk, Szentlélek számára nem az. (...) Ő éri el, hogy imáink a megfelelő személybe, vagy a megfelelő helybe botoljanak bele, a megfelelő módon, a megfelelő  időben, és előre mozdítsák Isten akaratát az élet minden területén. És ennek éppen így kell lennie!
Halleluja! Tehát akkor vsz sima ügy, hogy miért vesznek körül csupa egyforma esetek, széttört házasságok, zátonyra futott kapcsolatok, életközépúti válságok, megváltatlan életek, stb.
Példának hozza Jákob bételi randevúját. Az se volt véletlen. Bár lehet, hogy Bétel ott lett, ahol Jákob lehajtotta a fejét.
(1Mózes 28) 10 Jákób tehát útnak indult Beérsebából Hárán felé. 11 Mikor beesteledett, keresett egy helyet, ahol eltöltheti az éjszakát. Lefeküdt, a feje alá tett egy követ, és elaludt. 12 Ekkor álmot látott: egy hosszú lépcsőt, amely a földről egészen a mennybe vezetett. A lépcsőn Isten angyalai jártak föl és alá. 13 A lépcső mellett maga az Örökkévaló állt, és ezt mondta neki: „Én vagyok az Örökkévaló, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Neked és leszármazottjaidnak adom a földet, amelyen fekszel. 14 Leszármazottjaid olyan sokan lesznek, mint a homokszemek a földön, és elterjednek nyugatra, keletre, északra és délre. Meg fogom áldani a föld minden nemzetségét általad és leszármazottjaid által. 15 Lásd meg, én veled vagyok, megőrizlek, és gondodat viselem akárhová mész, és visszahozlak erre a földre. Soha el nem hagylak, és mindazt beteljesítem, amit neked mondtam!” 16-17 Mikor másnap reggel Jákób fölébredt, megijedt. Azt mondta magában: „Bizony, itt van az Örökkévaló, és én nem is tudtam! Milyen félelmetes ez a hely: Isten háza és a menny kapuja!” 18 Azután fogta azt a követ, amelyen aludt, felállította, majd olajat öntött rá. 19 Azt a helyet pedig elnevezte „Bételnek”, vagyis „Isten Házának”. A közelben volt egy város, amelyet régebben Lúznak neveztek.
20 Akkor Jákób fogadalmat tett: „Ha Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, gondoskodik ételemről és ruhámról, 21 hogy békességben térhessek vissza apám házához, akkor az Örökkévaló lesz az én Istenem! 22 Ez a kő pedig, amelyet emlékoszlopul fölállítottam, Isten Háza lesz. S ezen felül mindenből, amit nekem adsz, a tizedrészt neked adom.”

2019. június 15., szombat

A "kell" misztériuma

Fenti idézet Dutch Sheets, Közbenjáró imádság című könyvéből való
 Dutch Sheets előzőekben említett könyve a Szellem által imádkozás témakörét tárgyalja éppen.
Ez a témakör mindig izgatott. Az igerész:
Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben erőtlenek vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal. Isten ugyanis jól tudja, mi van a szívünkben, és azt is, mi a Szent Szellem szándéka, mert ő Isten akarata szerint könyörög Isten népéért.  ... Újfordításban: Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.(Róma 8, 26-27)
Rávilágít, hogy a kellene" szócska jelentése görög alapján δει̑  (dei)
1) kell, szükséges
2) szükségszerű
3) illik
4) kellene, kellett volna

A teljesség igénye nélkül pár gondolat:
 • Mindig nagyon érdekelt ezzel kapcsolatban a mit akar a költő című dolog. Tk teljesen belevonja a nyelveken imádkozást, ami nagyon érdekes, ugyanis egy titok, egy misztérium.
 • Eszembe jutott ezzel párhuzamban Jakab kijelentése, hogy Kéritek, de nem jól kéritek. Azért kéritek, hogy saját kívánságaitokra költsétek. A görög szó δαπανάω  (dapanaó) 1) pénzt kiad, rákölt, viseli a költségeket; 2) elkölt, elpazarol, elpocsékol. Elég kifejező, főleg az utóbbi....  Nagyon kívántok megszerezni bizonyos dolgokat, de nem kapjátok meg. Ezért gyilkoltok, irigykedtek, és mégsem tudjátok megszerezni, amit annyira akartok. Veszekedtek és harcoltok, mégsem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy, ha kéritek is, akkor sem kapjátok meg, mert nem a helyes indítékkal kéritek, hiszen önző módon a saját kívánságaitokat akarjátok kiszolgálni vele.” Lásd Jakab 4, 2-3 ...itt
 • Nem lehetséges, hogy ez a különbség a Szentlélek és a test által mondott imákban??? Ha ez így van, akkor pontosan ég és földnyi a távolság a kettő között.


2019. június 10., hétfő

Mit kíván a te Istened?

Nem először látom meg, hogy Jézus Mikeást idézte.
Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.
Mikeás 6:6‭-‬8 HUNB
https://bible.com/bible/1239/mic.6.6-8.HUNB

2019. június 8., szombat

Szeretném ezt elmondani!

Olvastam egy filmajánlót a 777 Blogon, (köszi Szilvi!) és ebből megint csak kikerekedik egy bejegyzés.
Ezt a gondolatot emeli ki nagyon:
„Az ördögnek akkora hatalma van, amekkorát adunk neki.”
 Isten nem véletlen mond dolgokat. Lehetne azt gondolni, hogy áááh, majd azt én jobban tudom, de higgyetek nekem: NEM.
 Mond ilyet az Örökkévaló, hogy ne adj helyet az Ördögnek! 
Meg ilyet is, hogy:
Ezen már nagyon régen gondolkozom

Nézem egy pár barátom házasságát szétesésig sodródni
+ összevetem a saját lelkiállapotommal, szerintem értem, hogy "mit akar a költő mondani" .
Minap megsértett a férjem. Nem szépítem, betalált.
A harci helyzet az, hogy ennek a pszichológiája roppant egyszerű.

 • Megsértenek, 
 • Megsértődünk, 
 • Morfondírozunk, 
 • Haragszunk, 
 • Rosszat kívánunk, 
 • Helyet adunk az Ördögnek, 
 • Elharapódzik az egész szarság. 
Ehelyett Isten forgatókönyve egészen más. Ilyeneket lehet tenni, hogy ha megsértenek, (megdobnak kővel), 
 • legyünk kedvesek előzékenyek, (dobd vissza kenyérrel!)
 • Bocsássunk meg!
 • Adjuk neki Istennek az egészet!
 • Bízzuk rá, öntsük ki előtte a bánatunkat!
Kérdésem :
Te hogy állsz ezzel?
Meddig hagytad elmenni az Ördögöt?
Megtámadtad már a saját családod?
Javaslom, hogy gyorsan vedd végig Isten tanácsait, míg módod van rá!
Szard le, hogy igazad van-e, és tégy meg mindent, hogy rendeződjön a dolog!
A szeretet nem rója fel a gonoszt. 
A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátját. 

2019. június 5., szerda

Pár inspiráló gondolat

 1. YouVersion. Isten egyszülött fiát, Jézust, elsősorban azért küldte a földre, hogy új életet adjon nekünk. A Lukács 5,27-32 verseiben Jézus így fogalmazza meg küldetését: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre." Krisztus azért jött el, hogy az olyan bűnösök, mint te és én, új életet kaphassunk bűnbánatunk és az Ő megbocsátása által. Az életünk örökre megváltozik, amikor bűnbánatot tartunk és keressük az Ő megbocsátását. Krisztus küldetése egyben a mi küldetésünk is. Arra vagyunk meghívva, hogy az igazak helyett azokat szolgáljuk, akik elveszettek és szükségük van megbocsátásra. Ha őszintén megbántad bűneidet, és Isten megbocsátotta azokat, akkor ezt a személyes élményedet elmondhatod azoknak, akiknek megtérésre van szükségük. A te életed megváltozása másokban is előidézheti ezt a változást. Kiket ismersz, akiknek bűnbánatra és Isten megbocsátására lenne szüksége? Hogyan segítheti mások megtérését a te tapasztalatod Isten megbocsátásával kapcsolatban?
 2. Első gondolat: Aki nem hisz Jézusban, az már elkárhozott. Mit jelent ez?
Mint ahogy Mózes is felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember Fiának is felemeltetnie: Hogy örök élete legyen mindenkinek, aki hisz. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy senki el ne vesszen, aki őbenne hisz, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte a Fiút a világra, hogy elítélje a világot, hanem, hogy rajta keresztül megmentse a világot. Az, aki benne hisz, nem kap ítéletet, aki nem hisz, már ítélet alatt van, mert nincs hite az Isten egyszülött Fiának nevében. Az ítélet pedig ebben áll: A világosság a világra érkezett, de az emberek inkább szerették meg a sötétséget, mint a világosságot, mert a tetteik rosszak voltak. Mindenki gyűlöli a világosságot, aki hitványságokat cselekszik, és nem jön a világosságra, hogy tettei rá ne bizonyuljanak. Aki ellenben az igazságot cselekszi, világosságra megy, hogy tetteiről nyilvánvalóvá legyen, hogy Istenben tette őket.”
AZ ÖRÖMHÍR JÁNOS SZERINT 3:14‭-‬21 CSIA

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...