Keresés ebben a blogban

2019. május 30., csütörtök

Scofield jegyzet a „Semá jiszráel"-ről

... De csak azért, mert Mikeás tanulmányozásakor a 3, 9 ben valami ilyesmi megszólítás találtam. Aztán elgondolkodtatott, hogy ennek és annak lehet e közé egymáshoz.
Mik 3:9 Halljátok ezt, kérlek, Jákób házának fejei és Izrael házának vezérei! akik utáljátok az ítéletet, és minden igazságot elcsavartok;
5Móz 6:4 (6,4) Ez a vers a „Semá" (halld) héber szóval kezdődik; az egész verset mint Izráel hitvallását ismerik. A semá a héber vallásgyakorlatban magába foglalja az 5Móz 6,4-9; 11,13-21 és 4Móz 15,37-41-et. A „semá" a zsidók egyistenhitét hangsúlyozza ki. Állítólag Mózes megparancsolta, hogy a „semát" naponta kétszer kell elolvasni („mikor lefekszel és mikor fölkelsz"), és a zsidók ezt minden időben isteni rendelésnek tekintették. A héber szövegben ennek a mondatnak első és utolsó szavát vastag betűvel írták. Zsidó hagyomány szerint ez azt jelentette, hogy ezeket a fontos szavakat ki kell emelni, érthetően kell kiejteni és nem hadarva.

2019. május 29., szerda

Idézet

A következő idézet Dutch Sheetstől a közbenjáró imádság című könyvből van:
Krisztus egy önkéntes sereget keres, amely erővel kinyújtja Isten uralmának hatalmas jogarát, uralkodik ellenségei között és érvényt szerez Krisztus diadalmas győzelmének.
 Mielőtt valaki megijedne nem egy újabb keresztes háború következik emberek ellen, hanem az ellenség maga a Sátán és az összes hordája.

2019. május 26., vasárnap

Egyszerűen nagyszerű válasz

Kissé lelombozva az elmúlt időszak nehézségei miatt egy egyszerű gondolat melengette a szívem. Nem én vagyok az első a történelemben, aki így kéri Jézust: Növeld a hitem!
„Növeld hitünket” – szóltak az apostolok az Úrnak. Az Úr azonban ezt felelte: „Ha olyan volna a hitetek, mint a mustármag és azt mondanátok ennek az eperfának: Szakadj ki gyökerestül és ültetődjél át a tengerbe, engedelmeskednék nektek. Mondja-e valaki közületek rabszolgájának, amikor az a szántásból vagy legeltetésből hazatér: Jöjj ide hozzám tüstént és dőlj asztalhoz. Ellenkezőleg ezt fogja mondani neki: Készíts valamit, míg eszem és iszom, és azután egyél és igyál te. Vajon megköszöni a rabszolgának, hogy megtette rendelkezéseit? Éppen így ti is, ha mindent megtesztek, amit rendeltek nektek, így szóljatok: Haszontalan rabszolgák vagyunk, annyit tettünk csak, amennyit úgyis tartoztunk megtenni.” Történt, hogy amikor Jeruzsálembe utaztában Szamária és Galilea között ment el, egy faluba tért be, és ott tíz bőrpoklos férfival találkozott. Azok messziről megálltak és emelt hangon kiáltották: „Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!” Ahogy meglátta őket, így szólt hozzájuk: „Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak.” S az történt, hogy mialatt odamentek, megtisztultak. Közülük azonban az egyik, amikor látta, hogy meggyógyult, Istennek hangos dicséretével az ajkán visszatért, s arcával a lábához esett és hálát adott neki. Ez az ember szamáriai volt. „Hát nem tízen tisztultak meg? – szólalt meg Jézus. – Hol van a kilence? Nem akadt több, aki visszatért volna, hogy Istennek dicsőséget adjon, csak ez az idegen származású?” Azután azt mondta neki: „Kelj fel, eredj el! A hited megmentett.”
AZ ÖRÖMHÍR LUKÁCS SZERINT 17:5‭-‬19 CSIA
https://bible.com/bible/526/luk.17.5-19.CSIA

2019. május 20., hétfő

Lelki méregtelenítek

A YouVersionban lévő tanulmányból ejtettem már pár szót. A következő idézet abból van:
A félelem a hithez hasonló állapot, csak éppen olyankor a rossz dolgokban hiszel. Amikor félsz, a hited a "mi lesz, ha" dolgokban kezd gyökerezni. Sokan közülünk olyan dolgok miatt rettegnek, melyek lehet, hogy megtörténnek, de az is lehet, hogy nem. Nincs értelme olyan dolgok miatt aggódnunk, amik lehet, hogy meg sem történnek. Még a Bibliában szereplő emberek is harcoltak a saját "mi lesz, ha" típusú félelmeikkel. Ma Mózes félelméről olvashatsz, és arról, hogy adott neki Isten erőt, hogy legyőzze azt.

Mik azok a "mi lesz, ha" lehetőségek, melyek rettegéssel töltenek el?
...
Majd hozza a 2 Mózes 4, 1-17-ig lévő igeszakaszt.
Íme:
Mózes ekkor így felelt: Hátha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják, hogy nem jelent meg neked az Úr ?! De az Úr erre azt mondta neki: Mi van a kezedben? Egy bot – felelte ő. Dobd a földre! – mondta az Úr . Amikor a földre dobta, kígyóvá vált, és Mózes elfutott előle. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki a kezedet, és ragadd meg a farkánál! Mózes kinyújtotta a kezét, és megmarkolta, az pedig bottá vált a markában. Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az Úr , atyáik Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Majd pedig ezt mondta neki az Úr : Dugd be a kezedet a kebledbe! Bedugta a kezét a keblébe, és amikor kihúzta, hófehér volt a keze a poklosságtól. Ezután pedig azt mondta: Dugd vissza a kezedet a kebledbe! Visszadugta a kezét a keblébe, és amikor kihúzta a kebléből, ismét olyan volt, mint testének többi része. Ha tehát nem hisznek neked, és nem hallgatnak a szóra az első jelnél, majd hisznek a szónak a következő jelnél. De ha még erre a két jelre sem hisznek, és nem hallgatnak a szavadra, akkor végy a Nílus vizéből, öntsd a szárazra, és a Nílusból vett víz vérré válik a szárazon. Akkor ezt mondta Mózes az Úr nak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. De az Úr ezt mondta neki: Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az Úr ?! Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj! De ő azt felelte: Kérlek, Uram! Küldj mást, akit küldeni tudsz! Ekkor az Úr haragra gerjedt Mózes ellen, és azt mondta: Van neked egy testvéred, a lévita Áron. Tudom, hogy ő jól tud beszélni. Sőt jön is már eléd, és ha meglát, szívből fog örülni. Beszélj azért vele, és add szájába a szavakat! Én pedig a te száddal és az ő szájával leszek, és megtanítalak benneteket arra, hogy mit cselekedjetek. Vedd a kezedbe ezt a botot is, és tégy vele jeleket!
2Mózes 4:1‭-‬15‭, ‬17 HUNB
https://bible.com/bible/1239/exo.4.1-17.HUNB

2019. május 16., csütörtök

Vak voltam, de már látok...

Töprengek, hogy hogyan történhetett, de talán rá is jöttem.
Több esetre emlékszem, mikor az ösztöneim vittek, sodortak valami felé, ami cseppet sem volt jó, helyes, vagy épp kívánatos.
Ha ilyenkor megállított Isten, az csak az Ő szeretetének köszönhető, és annyira csodálatos! Mintha valami szemét bűbáj fogott volna körül, nem láttam mit csinálok, nem láttam hogy eltiprok valakit, keresztülgázolok másokon. Ha nem állít meg, nem tudom meddig megyek el. Talán mostanra nem lenne meg a lányom, vagy, ha lenne, nem lenne jó a kapcsolatunk.
Olyan is volt, hogy tovább mentem a hülyeségben, és nagy károkat okoztam. Sajnos...
Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában, Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök; Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust; Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban: Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Efézus 4:17‭-‬24 HUNK
Minderre a YouVersion Lelki méregtelenítés című tanulmánya közben jutottam.
És, hogy mire vezethet ez? Pl. ide. 
Istenem, bocsáss meg, hogy sokszor léptem félre, és nem tudtam rád figyelni eléggé. Olyan volt, mint egy sodrás, amiből nem tudtam, hogy ki kell jönnöm. Csak az ösztöneim vittek, nem hallgattam senkire.
Kérlek gyógyítsd meg azokat, akiket ezen a módon bántottam, megsebeztem. Add, hogy azt mondhassam vak voltam, de immár látok! Adj világosságot, egyre feljebb, a teljes délig! Jézus miatt...
Ámen

2019. május 14., kedd

Valamely ellenség

 Ma reggel kávéfőzés közben valami érdekes dolog jutott eszembe.
Így mondom, hogy eszembe jutott, pedig nem az történt, hanem szerintem Isten mondta, az Ő Szentlelke vezetett erre a gondolatra. (Hiszen nála van a segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam Ő)
...szóval: Egy emberrel való kapcsolatomon merengtem, meg azon, hogy régen sokszor bunkó voltam vele, és meg is voltam győződve arról, hogy igazam van, de valahogy mostanában jóban lettünk. Azonban még mindig ott van köztünk egy fal, ami fáj. Istennek kedves emberekkel való kapcsolataink tönkremennek, és én ezen szomorkodok.
Nemrég Zsozsó beszélt a magvetésről, Verát meg hallottam, ahogyan azt mondja, hogy a többszörösét is visszakövetelhetjük annak, amit az ellenség elvett tőlünk. Tommi Arayomi azt mondta nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Görbitz Tamás igehirdetése pedig az Ige hatalmában erősített meg. (Kibocsátja szavát és meggyógyulnak...) Innen is jutott eszembe, hogy valamely ellenség vetette, vagyis Jézus példázat a konkolyról a Máté 13-ban:
24 Másik történetet is mondott nekik. „Isten Királysága hasonló ehhez: egy ember tiszta búzát vetett a szántóföldjébe. 25 Amikor mindenki aludt, eljött az ellensége, és gyommagokat szórt a vetés közé, majd elment. 26 A búza felnőtt, és kalászt hozott, de közben a gyomok is megnőttek. 27 A szolgák ekkor megkérdezték a gazdájukat: »Uram, te jó magot vetettél a földedbe. Akkor hogyan kerültek oda a gyomok?«
28 »A gyomokat az ellenség vetette« — felelte a gazda.
A szolgák tovább kérdezték: »Akarod, hogy kigyomláljuk?«
29 »Ne tegyétek — válaszolta —, mert akkor esetleg a búzát is kitépnétek a gyomokkal! 30 Hagyjátok csak együtt nőni mindkettőt az aratásig! Akkor szólok majd az aratóknak: Szedjétek össze először a gyomokat, kössétek csomókba, és égessétek el, a tiszta búzát pedig gyűjtsétek a raktáramba!«”
Most pedig reggel, bár tegnap megint úgy feküdtem le, hogy a hideg rázott és mindenem fájt, mérgemben elfutotta a szememet a könny és kértem erőt Istentől, hogy mindezt a falat, amit a Sátán épített, tudjuk lerombolni Isten erejével!
A falaknak kívül kell esnie a kapcsolatokon!
Ámen

2019. május 13., hétfő

62. Zsoltár

Nem először konstatáltam, (pl itt is) hogy héberben a szabadulás szó így fest:
יְשׁוּעָה‬ (jəšúʿáh)
1) szabadulás, megmenekülés
2) megszabadítás, segítség
3) jólét, biztonság
4) győzelem
... Érdekesség képpen elmondanám, hogy az Ószövetségben 77X fordul elő a Jesua szó, megegyezik a görögben  ‫יְשׁוּעָה‬  (jəšúʿáh)
yeshuah               G4990 soter
yeshuah               G4991 soteria

...
A Jézus név (a h. Jésuá-ból ered, amely a Jehósúa vagy Jósúa nevekből képzett későbbi forma) jelentése: »Az Úr az üdvösség (szabadítás)«. A B több személyt ismer, aki ezt a nevet viselte, mégis később Isten akarata szerint az egyszülött Fiú kizárólagos nevévé lett (Mt 1,21; Lk 1,31; 2,21). Ezentúl ez az a név, amely »minden név felett való« (Fil 2,9), és az egyetlen név, »amely által üdvözülünk« (ApCsel 4,12).
Forrás: Arcanum.hu
...
A karmesternek, Jedútúnnak: Dávid zsoltára. 
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.  Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. 
Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés!  Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. (Szela.) 
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.  Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom.  Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. 
Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! (Szela.)
Zsoltárok 62:1‭-‬9 HUNB

2019. május 9., csütörtök

Anyáknapja újratöltve

Először is köszi Szabkerék a sok jó tanítást, Zsozsó vasárnap nagyon jó voltál, a lányok fantasztikusak, csak úgy kapkodom a fejem, elképesztő sok jó tanítás és tanító van nálatok. Nem is értem. Majd osszátok meg a receptet! Mindegyikteket szeretem. Aki pedig nem hiszi, járjon utána! :)
Más...
Volt egy rossz álmom, és nagyon sokáig tartott. Ami még ennél is rosszabb, emlékszem rá.
Egy gyermeket fogtam a kezemben, aki nem volt ismerős, egy 1 éves forma kislány, és annyira egykedvűen reagált mindenre, hogy éreztem valami nem oké vele. Valaki azt mondta, hogy fejlődési rendellenesség. Erre az a gondolatom támadt, hogy ördögöt űzzek belőle, de a szavam elakadt, alig tudtam kimondani Jézus nevét...
Rendben, akkor lássuk mi a bibliai alapja ennek az egésznek:
Márk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
Görögben  τό δαιμόνιον, -ου (to daimonion, -u)1) démon, gonosz szellemi lény2) istenség (pogány szemszögből)
ἐκβάλλω (ekballó) 
1) kidob, kivet
2) kiűz, eltávolít, kitaszít
3) kihoz, kivesz, elővesz, kivezet; világra hoz
4) megtagad, elutasít, mellőz

A teljesség igénye nélkül itt is szerepel ebben a szóösszetételben:
Márk 3:14-15 És választa tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni, És hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani és az ördögöket kiűzni. 

Úgyhogy akkor még egyszer az anyáknapi bejegyzést...

2019. május 8., szerda

Jézus hív

Napi rendszerességgel olvasom Sarah Young: Jézus hív, Jézus szólít című könyvét, és tetszik a személyessége, a közvetlen stílusa. Íme egy nap:


És ha nincs hangulatod kikeresni az igéket, amikre hivatkozik:2019. május 7., kedd

Anyák napjára, avagy mit tehetünk a gyerekeinkért?

Napok óta kerestem ezt a régi bejegyzést anyáknapja címszó alatt. Most találtam meg.
Katt ide
Ezt meg csak azért, mert a YouVersionban ez volt a mai:

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...