Keresés ebben a blogban

2011. július 20., szerda

Pecsét


Pecsét (sigillum), voltaképen egy bevésett jelnek, képnek, névnek stb. lenyomata, mely eredetileg csak arra szolgált, hogy egy oklevél bizonyító erőt, hitelességet nyerjen.
Forrás: kislexikon
Ez 9:4  És monda az Úr néki: Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az útálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében.
Jel 7:3  Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon.
Jel 9:4 És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldellőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecsétje.


2Tim 2:19  Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja.

2011. július 19., kedd

Divatdiktátor

Lehet hogy Katie Holmes és Tom Cruise kislánya tavasszal még csak öt éves lesz, de a ruhásszekrénye máris nagyobb, mint a legtöbb felnőtt nőnek.
(Forrás: Femcafe)

Engem is a ruházkodás foglalkoztat, ámde nem a divat, hanem a praktikum oldaláról közelíteném meg ezt a kérdést - amúgy Isten szemszögéből.
(Remélem jól hasogatom..., nem akarnék szégyent vallani! :) )
Egy tanulmányt teszek ki sok Igével, ezen aztán lehet csemegézni...:
ἐνδύω (endüó) - felöltöztet, ruhát ad rá
passzív alak: felöltözik, öltözködik, ruhát vesz magára; felölt magára (fegyvert)

Az öltözködés fontos. Nem mindegy hogyan öltözünk fel, különben az időjárás viszontagságainak leszünk kitéve! Felelősségünk az öltözködésünk!
Máté 22:11 Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, akinek nem vala menyegzői ruhája.
Luk 15:22 Az atyja pedig monda az ő szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira!
Luk 24:49 És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.
Apcs 12:21 Egy kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhájába felöltözve és székibe ülve nyilvánosan szóla hozzájuk.
Róm 13:12 Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.
Róm 13:14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1Kor 15:53 Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
1Kor 15:54 Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.
2Kor 5:3 Ha ugyan felöltözötten is mezíteleneknek nem találtatunk!
Gal 3:27 Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.
Ef 4:24 És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
Ef 6:11 Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
Ef 6:14 Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,
Kol 3:10 És felöltöztétek amaz új [embert], melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt:
Kol 3:12 Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; Kol 3:13 Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is;
1Thess 5:8 Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
Sof 1:8 És lészen az Úr áldozatának napján: megfenyítem majd a fejedelmeket és a királyok fiait és mindazokat, akik idegen öltözetbe öltöztek.
Jel 3:18 Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.

2011. július 17., vasárnap

Önként, dalolva...

 Tegnap gondolkodtam ezen az igén:
,,a gonoszt jóval győzd meg".
Hogy gondolja ezt?
Végül egy nagyon érdekes megértésem volt. Ez biztos valaki szerint nagyon is egyértelmű. Nekem csak most esett le a tantusz.
Ha másokat, illetve a másokban lévő rosszat erővel győzöm le, az illető legyőzött lesz tőlem/általam. De ha jól reagálunk gondolkodik és önállóan hoz meg döntéseket: megtér.
 Valószínűleg számára ez ,,ütősebb" lesz, mintha lenyomtam volna a torkán az igazságot - az én meggyőződésemet.

2011. július 12., kedd

Séta Vele

 Az örök téma: még közelebbről, még kevesebb elválasztó tényezővel, közvetlenül hallani, látni, érzékelni Istent. A tegnap este megnézett film - A találkozás - , előtte a The Perfect Stranger, közben A Viskó olvasása - mind mind arra késztet, hogy vágyakozzak rá, mert vannak még távlatok.
A tegnapi filmben 5 ember tévedt be egy vendéglőbe, és beszélgettek Jézussal.
5-ből egy nem fogadta el mindazt, a szeretetet, amit Ő kínált fel, pedig nagyon sok érzelem mozdult meg benne, de ellenállt a ,,kísértésnek". Hajszál választotta el, de az elválasztotta attól, hogy az élet mellett döntsön...

A film itt megnézhető, és le is tölthető:
A találkozás
Ján 3:17  Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartasson a világ általa.
Ján 3:18  Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
 elkárhozni: κρίνω  (krinó)
1) szétválaszt, megkülönböztet; előnyben részesít, többre becsül
2) ítél, vélekedik, eldönt, tart vminek, elismer
3) dönt, elhatároz
4) törvény előtt felelősségre von, bíróság elé idéz, vádol
5) ítéletet mond, elítél
6) mediális v. passzív alak: pereskedik, ítélkezik


2Kir 5:13  De hozzá mentek az ő szolgái, és szóltak néki, mondván: Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna e próféta neked, avagy nem tetted volna-é meg? Mennyivel inkább, amikor [csak] azt mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz?
2Kir 5:14  Bement azért a Jordánba, és belemeríti magát abba hétszer az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kis gyermek teste, és megtisztult.

2011. július 11., hétfő

Gyógyulás belülről

Nem először figyeltem meg, hogy a gyülekezetben egyszerűen meggyógyulok. Odamentem fizikai, vagy akár lelki betegségekkel küszködve, és egészségesen távoztam. Olyan érdekes élmény ez, ahogyan átjárt Isten szeretete, és belülről érintett meg, a vírusoknak, baciknak, kísértéseknek annyi lett. Kis gyógyulások, de fontosak.
Csodák a gyülekezetben Isten visszajelzései: Járj közösségbe, mert erő van abban, ahogyan együtt imádkoztok!
Jak 5:14  Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.
Jak 5:15  És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.
Jak 5:16  Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

2011. július 8., péntek

Köszi Győző bácsi!

Ma este egy jó magyarázatot hallottam  a ,,kereszt-felvételéről", amiről Jézus beszél nekünk:
Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. (Máté 16:24-25)
A kereszt görögben - σταυρός  (sztaurosz) kereszt (kivégzőeszköz)

Ezt a halálraítéltnek kellett arra a helyre cipelni, ahol azután fel fogják rá feszíteni.
Nálunk - keresztényeknél - azt jelenti, hogy önként úgy döntünk, már nem akarunk többet olyanok lenni, amilyenek régen voltunk.
Ezeket a tulajdonságokat halálra adjuk, mintegy felfeszítjük a keresztre.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...