Keresés ebben a blogban

2017. július 30., vasárnap

Veszendő arany

Péter apostol 1 levelét olvasom, annak is az 1 részét.  Igazából az irigység foglalkoztatott, amit a 2. rész 1. versében említ...
„Most azért takarítsatok ki a lelketekből minden gonoszságot és képmutatást! Ne hazudjatok, ne csapjatok be senkit, ne irigykedjetek, és ne mondjatok rosszat senkiről!”
... de vissza kellett mennem a kezdetekhez, hogy értsem hogyan is gondolja.

 • Az 1.rész 12. vers vége azt írja, hogy az angyalok vágytak rá, hogy bepillantsanak az evangéliumba. 
 • A 13. vers úgy kezdődik, hogy EZÉRT... szóval:  Ezért szedjétek rendbe a gondolataitokat, készüljetek fel, és legyetek józanok! Amikor Jézus Krisztus megjelenik, ő majd Isten kegyelmét hozza magával a számotokra. Ebben a kegyelemben reménykedjetek teljes erővel! Régebben, amikor még nem ismertétek Jézus Krisztust, a bennetek lévő gonosz kívánságok szerint éltetek. Most azonban Isten engedelmes gyermekei lettetek. Ezért ne éljetek tovább úgy, mint régen, hanem életetek minden területén szentek legyetek, mivel Isten is szent, aki elhívott benneteket!  Mert ezt mondja Isten az Írásban: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok!”Amikor imádkoztok, édesapátoknak hívjátok Istent! De tudjátok meg, hogy ő kivételezés nélkül és igazságosan fog ítélni mindenkit! Ezért Isten iránti tisztelettel és félelemmel éljetek, mint akik csak átutazóban vagytok a Földön!
 • Itt azután jön az ominúzus szakasz, továbbolvasva pedig:
  15 Mert Isten azt akarja, hogy jó dolgokat tegyetek, és így némítsátok el a tudatlanok ostobaságait.  Éljetek szabadságban, és legyetek Isten rabszolgái! De a szabadságotokkal ne éljetek vissza! Ne használjátok arra, hogy valami gonoszságot leplezzetek vele!
Itt álljunk meg egy pillanatra! Isten rabszolgái??? Megnéztem a görögben:
δου̑λος  (dúlosz) - rabszolga (urának tulajdona, nem szabad ember. Jogi státusától eltekintve magas tisztséget tölthetett be)
Hát ez eléggé érdekes....
 • Végül a 24. vers: Krisztus a mi bűneinket magára vette, sőt, a saját testében felvitte a keresztfára, amikor megölték. Azért tette ezt, hogy mi is meghaljunk a bűn számára, viszont Isten mértéke szerint helyesen éljünk. ... Vagy ahogy Csia fogalmaz: Testében a fára vitte fel vétkeinket, hogy a vétkekre ne legyünk kaphatók, hanem az igazságosságnak éljünk. Véres zúzódásai gyógyítottak meg titeket.

2017. július 27., csütörtök

Felüdülve

 Jó vissza-visszatérve elolvasni egy szakaszt a Bibliából, mert minden alkalommal más kijelentést ad. Mindig, amire éppen szükségem van.
Persze bármit olvasunk belőle nyitott szívvel, képes felüdíteni.
Ma reggel megint ránéztem az 1 Kor 6-ra és a 14. vers ragadott meg, (lásd a képen), abból is a feltámadás szó.
Ehhez most hozzáteszem a július 11-i Spurgeont:

Soha el nem szakadni Istentől

"És aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" (Jn 11,26).

Igen Uram, hisszük, hogy nem lesz részünk az örök halálban. Lelkünk ugyan elszakad majd a hústestünktől, ez egyfajta halál lesz. Istentől azonban soha nem szakadunk el, mert ez az igazi halál lenne, a bűn büntetése a legrettenetesebb büntetés. Mi hisszük ezt, és biztosak vagyunk ebben, mert ugyan mi "választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban?" (Róm 8,39). Krisztus testének tagjai vagyunk; elveszíthetné Krisztus az Ő testének tagjait? Krisztus jegyesei vagyunk; felbontaná velünk a jegyességet az Úr? Ez lehetetlen. Bennünk van az Élet, amely nem szakítható el Istentől. A Szent Szellem lakozik bennünk, hogyan is halhatnánk meg? Maga Krisztus az életünk, nem halhatunk meg, hiszen Ő nem halhat meg még egyszer. Benne is meghaltunk a bűnnek, a halálbüntetés pedig nem hajtható végre kétszer! Most már élünk, és örökké élni fogunk. A megigazulás jutalma az örök élet, mi, akik megigazultunk Isten előtt, számíthatunk erre a legfőbb jutalomra.

Élünk már és hiszünk. Biztosak vagyunk abban, hogy örök élet és örvendezés vár ránk. Ezért teljes bátorsággal haladunk előre életutunkon, míg majd örökké együtt lehetünk Krisztussal, akiben hiszünk.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

2017. július 26., szerda

Meghasonlás


 Míg így várom az apokalipszist, (lásd itt), olvasgatom a Bibliám.
Tegnap az 1 Korintus 6-ot olvastam.
A képen lévő rész ragadott meg leginkább belőle.
...
 Sok meghasonláson* megyek keresztül, bár azt is érzem, hogy egyre kevésbé szélsőséges megnyilvánulásokkal nyugtázom.
Ez, az én temperamentumommal nem kis dolog.
Látva mindazokat a dolgokat, amik a világban és a más emberekben, de még bennem is vannak, el-elszomorodom.
Látom, hogy a bűn annyira mélyen belénk gyökerezett, hogy szinte észre sem vesszük, hogy mikor-mivel vétkezünk, vagy, ha mégis, nem vagyunk képesek ellenállni a csábításnak.
Innen nézve egészen másként fest a képen lévő kijelentés

(*Meghasonlás jelentése: Társas életre vonatkozólag jelenti az illető társak azon viszonyát, midőn valamiben meg nem egyezvén, egymástól véleményben, vagy tettben is elválnak, elszakadnak, egyszersmind ellenséges indulattal viseltetnek egymás iránt. Család, társulat, nemzet tagjai között támadó meghasonlás. + Véleményem szerint a belső konfliktusok ide sorolhatóak, lásd Róma 7, 14-25-ig.)

Galata levél - stigmák

Pál apostol Galatákhoz írt levelén végigvonul a mondanivaló, miszerint a csoportban felütötte a fejét egy új megfelelési kényszer-szerűség, és icipicit túlmentek azon a tanításon, amit Jézus tanított.
Egy új, el nem várt módon próbáltak közel kerülni Istenhez.
Most nem részletezem mi volt ez, el lehet olvasni, nem hosszú, hat fejezet az egész.
A végén Pál arról beszél, hogy mintegy pecsét gyanánt van rajta a sok seb, a verések nyoma, amiket mind a hitéért kapott.
A stigmákról szoktak úgy beszélni, mint Jézus (vagy emberek) kezén és lábán a szegek nyoma, de én a görög szerint nem így olvasom. Pál konkrétan a verések nyomáról szól a Galata 6, 17-ben.

στίγμα (sztigma)- jel, bélyeg
Mindezen azért is töprengek, mert a vasárnap délelőtti beszélgetésben a Bárkában felmerült a menekült-kérdés, keresztényi hozzáállás, egyebek.
Tudom, milyen szinten fogott el a félelem és hogyan foszlott semmivé a téma kapcsán.
Azt láttam meg, hogy ezt a félelmet csak Isten képes bennem felülírni. Ő ad békességet bármi felől, ha eléviszem.
Ha nincs békességem, az azt jelenti, hogy

 • vagy nem tettem Isten kezébe, 
 • vagy bűn van bennem a dologgal kapcsolatban.
 • az is lehetséges, hogy egy kísértésben vagyok, amit meg kell harcolnom, nem testi fegyverekkel.


2017. július 24., hétfő

Várva az apokalipszist

 Nem, nem várom valójában, de sokan várták és elvileg nem kéne ijesztően hatnia a kifejezésnek, ha az ember készen van. Az apokalipszis egyébként a görögben lelepleződést jelent, felvetésemben Krisztus lelepleződését.
Azt hallottam a hétvégén, hogy 2 kérdést érdemes lenne feltenni az embereknek, amiken elmerenghetnek:

 • Ha most meghalna, a mennybe kerülne-e?
 • Mire alapozza a válaszát?

 Szlengül szólva készen lenni és Isten szerint késznek lenni kissé mást jelent.
Előbbi kb. azt, hogy teljesen kiakadtam valami miatt és az utóbbi azt, hogy ha most vége lenne az életemnek / a világnak, mehetnék Istenhez, mert befejezett vagyok.
Többször szó erről a Biblia:
1Kor 1:8 Aki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben (ἀνέγκλητος (anenklétosz) - feddhetetlen, kifogástalan, nem vádolható) a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján.
Fil 1:6 Meggyőződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig. 
Fil 1:10 Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták ( εἰλικρινής  (eilikrinész) 1) tiszta, valóságos, világos, egyértelmű; 2) keveretlen ) és botlás nélkül valók (ἀπρόσκοπος  (aproszkoposz) 1) hibátlan, meg nem botló, tiszta (lelkiismeret); 2) meg nem botránkoztató) a Krisztusnak napjára;
Fil 2:16 Életnek beszédét tartván eléjük; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába.
A Máté 24-ben lehet olvasni erről az időről (apokalipszis), mindenki eldöntheti, hogy mennyire van készen rá:
6 Fogjátok hallani a háborúk zaját, és fogtok híreket hallani a távolban zajló háborúkról is, de ne rémüljetek meg! Ezeknek meg kell történniük, mielőtt a vég valóban elérkezik. 7 Egyik nép rátámad a másikra, és egyik ország a másik ellen fog harcolni. Földrengések és éhínségek lesznek különböző helyeken. 8 De mindez még csak a »szülési fájdalmak« kezdetét jelzi.
9 Akkor majd letartóztatnak titeket, és átadnak azoknak, akik megkínoznak, sőt meg is ölnek benneteket. Minden nép gyűlölni fog titeket amiatt, hogy az én nevemet viselitek. 10 Akkor sokan megtagadják a hitüket, elfordulnak tőlem, és elárulják, sőt gyűlölni fogják egymást. 11 Akkor sok hamis próféta lép a nyilvánosság elé, akik sokakat félrevezetnek, hogy a hazugságokban higgyenek. 12 Mivel a törvénytelenség teljességre jut, és a gonoszság megsokasodik, sok hívő emberben kihűl az isteni szeretet. 13 Aki azonban mindvégig állhatatosan kitart, az üdvözül. 14 Isten Királyságának örömüzenetét az egész világon mindenhol hirdetni fogják. Ez minden nemzet számára hiteles bizonyíték lesz. Csak azután érkezik el a vég.
15 Dániel próféta beszélt arról az »utálatos dologról, amely gyilkol és pusztít«.[a] Amikor látjátok, hogy ez a szent helyen áll — aki olvassa, értse meg! —, 16 akkor, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe! 17 Mindenki késedelem nélkül fusson el! Aki éppen felment a háza lapos tetejére, vissza se menjen a házba, hogy onnan elvigyen valamit! 18 Aki a mezőn van, azonnal fusson, ne menjen vissza a házába, még a ruháiért se!
19 Jaj a gyermeket váró asszonyoknak és szoptatós anyáknak azokban a napokban! 20 Imádkozzatok, hogy ez a menekülés ne télen, se ne szombaton történjen! 21 Akkor olyan nehéz és keserves időszakot kell átélnetek, amilyen még nem volt a világ kezdete óta, és nem is lesz többé. 22 Ha Isten le nem rövidítené azt az időszakot, bizony senki sem élné túl, de a választottai kedvéért megrövidíti azt az időt.
23 Ha akkor valaki azt mondja nektek: »Nézzétek, itt a Messiás!«, vagy: »Ott van!« — ne higgyetek neki! 24 Mert hamis krisztusok és hamis próféták lépnek fel, akik nagy csodákat és jeleket[b] tesznek, hogy félrevezessék, ha lehet, még a választottakat is. 25 Emlékezzetek majd rá, hogy mindezt előre megmondtam!
26 Ha tehát valaki azt mondja nektek: »A Messiás a pusztában van!«, ne menjetek ki oda! Vagy ha ezt mondják: »A Messiás a belső szobában van!«, azt se higgyétek el! 27 Mert, amikor az Emberfia eljön, mindenki meg fogja látni őt! Olyan lesz, mint a villámlás az égen, amely kelettől nyugatig mindenhol látható. 28 Ahol a holttest van, oda gyűlnek a keselyűk.
29 Közvetlenül ezek után a nyomorúságos napok után:
»Elsötétül a Nap, a Hold sem világít többé, lehullnak az égről a csillagok,s az égben lévő hatalmak is meginognak.«  
30 Akkor megjelenik az égen az Emberfiának a jele, és a világon minden ember gyászolni és sírni fog. Mindannyian meg fogják látni az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin hatalommal és nagy dicsőséggel. 31 Hangos trombitaszóval elküldi angyalait, hogy összegyűjtsék választottait a négy égtáj felől, az ég egyik szélétől a másikig.
32 Értsétek meg, amire a fügefa tanít! Amikor kizöldül az ága, és új leveleket hajt — tudjátok, hogy már közel a nyár. 33 Így van ez azokkal a dolgokkal is, amelyekről beszéltem. Amikor látjátok, hogy ezek megtörténnek, akkor tudhatjátok, hogy ő[d] már közel van, szinte az ajtó előtt! 34 Igazán mondom nektek, hogy ez a nemzet[e] el nem múlik, amíg mindezek a dolgok be nem teljesednek. 35 Az ég és a föld elmúlik, de amit én mondok, az soha nem múlik el: mindig érvényes marad.”
36 „Arról a napról és óráról azonban senki sem tudja, mikor jön el, sem az angyalok a Mennyben, sem a Fiú, csak az Atya. 37 Ahogyan Nóé napjaiban volt, úgy lesz az Emberfia eljövetelének idejében is. 38 Az Özönvíz előtti napokban is ettek, ittak, megnősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. 39 Fogalmuk sem volt arról, hogy mi következik, egészen addig amíg az Özönvíz el nem söpörte őket. Ugyanígy lesz abban az időben is, amikor az Emberfia eljön.
40 Akkor két férfi közül, akik a mezőn dolgoznak, az egyiket felviszik, a másik ott marad. 41 Hasonlóképpen két asszony közül, akik a kézimalommal őrölnek, az egyiket felviszik, a másik ott marad.
42 Ezért állandóan legyetek készen, mert nem tudjátok, melyik napon jön el Uratok. 43 Jegyezzétek meg, ha tudná a házigazda, hogy az éjszaka melyik órájában jön a tolvaj, akkor ébren maradna, és nem engedné, hogy betörjön a házába. 44 Ti is legyetek mindig készen, mert az Emberfia is akkor fog eljönni, amikor nem várjátok!”

2017. július 23., vasárnap

A partra vetett tengeri csillagok

(Talált sztori)
 Egy idegen napszálltakor a néptelen Mexikói tengerparton kószált. Séta közben észrevett egy másik férfit a messzeségben. Közelebb érve látta, hogy az odavalósi illető fáradhatatlanul hajladozik és valamit a vízbe dobál.
Miután még inkább megközelítette, megállapította, hogy a mexikói a dagálytól partra vetett tengeri csillagokat szedegeti össze és egyenként visszahajítja őket az óceánba.
Barátunk elképedt.
- Jó estét uram! - Szólította meg a férfit-, azon tűnődtem, hogy min fáradozik itt.
- Visszadobom ezeket a tengeri csillagokat a vízbe. Tudja a dagály partra vetette őket, a ha nem segítek rajtuk elpusztulnak víz nélkül.
- Értem, dehát százával hevernek itt a fövenyen. Ekkora tömeget nem tud visszajuttatni a vízbe. Meg aztán gondoljon csak bele: nyilván ugyanez a helyzet végig a parton, sok száz kilométeren át.
Akárhogy töri magát, nem lesz látszatja a munkájának.
A mexikói elmosolyodott, lehajolt, felvett egy újabb tengeri csillagot és a hullámok közé dobta.
- Ennek az egynek mégsem mindegy!

2017. július 22., szombat

Hogy vagy?


Hogy vagyok?

Egyszerű kérdés, amit ha most tesznek fel nekem, nem tudnék egyszerűen válaszolni.
Van előttem két alternatíva: jól, vagy rosszul.
Na, de ki van rosszul? Pl. a hangafa a pusztában. Na az állati rosszul van. (Jer 17, 6)
És ki van jól? A megöntözött kert, na az jól van. (Ézs 58, 11) A vízpartra ültetett fa is jól van, mert hiába van hőségriadó, a gyökereit kinyújtotta a víz felé és tud a forróságban is inni. Látszik rajta nyáron, hiszen olyan gyümölcsöket terem, amik megmutatják, hogy itt bizony jól ellátott növénnyel van dolgunk. (Jer 17, 8)
Hangafáról itt írtam
Meg itt is...
Ezt a kapcsolatokról...

Most, hogy tudom, látom, diagnosztizáltam hogy hogy vagyok, és észleltem, hogy az értelmem öli a szellemem, a lelkem, nem tudok semmi mást tenni, mint elkezdek nyelveken beszélni, nem túl hangosan.
Nem akarok vele senkit sem zavarni.
Azt tudom, hogy Isten szeret. Ha nem szeretne, nem adta volna oda Jézust értem. És Jézus is szeret. Ha nem szeretne, nem halt volna meg értem.
Ebből kifolyólag nálam lehet a Vigasztaló, aki segít nekem.
„ Mert amit kérnem kellene nem tudom jól megfogalmazni, de Ő Isten szerint jár közben értem és másokért.”
Hőségben is bőségben voltam...

És végül: Ezt nem én írtam, hanem nálam sokkal hitelesebb Valaki.

1 Az Örökkévaló Isten Szelleme nyugszik rajtam,
mivel fölkent engem az Örökkévaló.
Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
meggyógyítsam a megtört szívűeket,
szabadulást hirdessek a foglyoknak,
és szabadon bocsássam a megkötözötteket,
2 hogy hirdessem az Örökkévaló jókedvének esztendejét,
Istenünk bosszúállása napját,
és megvigasztaljak minden gyászolót.
3 Elküldött, hogy akik Sionban gyászolnak,
azoknak fejére ékes koronát tegyek
a hamu helyett,
öröm olaját adjam nekik
a gyász helyébe,
és dicséret palástját adjam rájuk
a csüggedés és szomorúság szelleme helyett.
Akkor majd az igazságosság fáinak nevezik őket,
akiket az Örökkévaló ültetett,
hogy dicsőségét nyilvánvalóvá tegyék,
4 hogy újjáépítsék az ősi romokat,
helyreállítsák, ami régen elpusztult,
és felépítsék a romba dőlt városokat,
melyek lakatlan hevertek nemzedékeken át.

5 Idegenek jönnek,
hogy nyájaidat legeltessék,
a nemzetek fiai jönnek,
hogy földjeidet műveljék és szőlőidet gondozzák.
6 Titeket pedig az Örökkévaló papjainak neveznek,
Istenünk szolgáinak tekintenek.
A nemzetek gazdagsága fog táplálni benneteket,
és kincseikkel dicsekedtek.


7 Mivel a szégyenből kétszeres részt kellett viselnetek,
és gyalázatot tűrtetek,
ezért örökségetek is kétszeres lesz a földön,
s örömötök nem múlik el soha.
8 Mert én, az Örökkévaló, szeretem a jogosságot,
de gyűlölöm az erőszakosságot és a rablást.
Megadom hát hűségesen megérdemelt jutalmukat,
és örök szövetséget kötök velük.
9 Gyermekeik híresek lesznek a nemzetek között,
és utódaikat minden nép ismerni fogja.
Mindenki látni fogja rajtuk, és elismeri,
hogy őket az Örökkévaló áldotta meg.
Az Örökkévaló Szolgája, a Vőlegény

10 Ujjongva örvendezek az Örökkévalóban,
lelkem ujjong Istenemben,
mert az üdvösség ruháiba öltöztetett,
az igazságosság palástjával vett körül,
mint vőlegényt, kire a papok fejdíszét teszik,
mint menyasszonyt, akit ékszereivel ékesítenek.
11 Bizony, ahogy a földből kihajtanak a növények,
a kertből kisarjad, amit gazdája ültetett,
úgy sarjasztja ki az Örökkévaló Isten
a nemzetek szeme láttára az igazságosságot
és a dicsőséget.

2017. július 20., csütörtök

Meg lehet-e bántani Istent?

Talán valaki számára bugyutának tűnhet a címben felvetett kérdés, különbes is, miért merült fel bennem egyáltalán?
Az jutott eszembe, mikor azt írja a kedvenc könyvem, hogy:
És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.
(Ef 4, 30)

Hát, csak kérdeztem...

Hadd halljam...!

143. Zsoltár 8. vers:
Hadd halljam minden reggel újra jóságodat,
hiszen benned bízom!
Mutasd meg, melyik úton induljak el,
mert hozzád emelem lelkemet!

2017. július 19., szerda

Analizéltem

Volt néhány szó, amit ma jól kiveséztem, mert egyszerűen megfogtak engem. Lássuk:
 • Az Efézus 1, 4-5-től indultam: Az Atya annyira szeretett bennünket, hogy Krisztusban már a világ teremtése előtt kiválasztott minket, hogy bennünket a saját népévé tegyen, akik az ő szemében szentek és tökéletesek. Szeretetétől indíttatva előre elhatározta, hogy Jézus Krisztus által a saját gyermekeivé fogad bennünket. Igen, ezt akarta, mert így tetszett neki.
Rendkívül erős volt az a gondolat, hogy nem tudunk feddhetetlenek lenni, csakis Jézus vére árán.
Annyira jól esett nekem!!! ❤☝✌ Úgyis hiába erőlködök.
Thank You Lord Jesus!
A szó feddhetetlen görögül:  ἄμωμος  (amómosz) - kifogástalan, feddhetetlen, támadhatatlan, hibátlan
 • A második a szemrehányás szó volt, mert mostanában azt állapították meg a szeretteim, hogy nee csak szeretésben vagyok jó, hanem szemrehányásban is. Magyarul, ha valakit leszúrok, az le van szúrva. Képletesen persze... 
Nnna, a szemrehányás görögben:  ὀνειδίζω  (oneididzó) 1) csúfol, gúnyol, gyaláz; 2) szemére vet, szemrehányást tesz
Meglepődve olvastam, hogy Jézus is tett ilyet. Nem gorombán, de határozottan. Pl. ezeken a helyeken:
Máté 11, 20 Ezután Jézus szemrehányást tett azoknak a városoknak, amelyekben a legtöbb csodát tette, amiért nem hittek neki, nem változtatták meg a gondolkodásukat, és nem tértek vissza Istenhez.
Márk 16, 14 Később Jézus megjelent a tizenegy tanítványának is, amikor éppen az asztalnál ültek, és ettek. Szemükre vetette, hogy mennyire hitetlenek és keményszívűek: hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták őt.
 • A harmadik a keményszívűség
Görögben:  σκληροκαρδία  (szklérokardia) - keményszívűség,
ami ezeken a helyeken szerepel:
Máté 19:8  Monda nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt.
Márk 10:5  És Jézus felelvén, monda nékik: A ti szívetek keménysége miatt írta néktek ezt a parancsolatot;
Márk 16:14  Azután, mikor asztalnál ülnek vala megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségöket és keményszívűségöket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták vala, nem hivének,
És mindehhez innen indultam:

Steve McVey: Szeretetre lettél teremtve
Tudod, miért vagy itt? Teremtőd miért ajándékozott meg a léttel? Azért, hogy Őt szolgáld? Azért, hogy valami fontosat tegyél? Nem, egyszerűen azért, hogy szeretve légy.

Azért, hogy bevonjon abba a Szeretet-körbe, ami mindig is létezett az örökkévalóságban. A Szentháromság tagjai között lévő szeretet mindig is tökéletes volt. Az isteni szeretetet minőségében lehetetlen volt még jobbá tenni, viszont ki lehetett terjeszteni. És itt jössz te a képbe. Azért vagy itt, hogy a Tökéletes Szeretet része legyél. Az emberiséget azért teremtette a mi bölcs Istenünk, hogy belefoglaljon minket az Atya, a Fiú és Szent Szellem alkotta Szeretet-körbe. Nem érdemeltük meg, hogy részese legyünk, de a tény, hogy Isten belevont minket, gyönyörűen kitágította Isten táncát a kegyelem táncává.

Csak egy szerető Isten képes erre!

Ha egyszer az Atya, a Fiú és a Szent Szellem már ismerte és élvezte a tökéletes kapcsolatot, akkor miért szándékozott egy új fajt teremteni, akivel megoszthatja ezt a szeretetet? Mi motiválhatta Őt, hogy kitágítsa ezt a kört? A szeretet az egyetlen ok. Istenünk egy önzetlen, nagylelkű, adakozó, a másik érdekeit szemmel tartó Isten. Nem volt szüksége rád. Akart téged!

„Az Atya annyira szeretett bennünket, hogy Krisztusban már a világ teremtése előtt kiválasztott minket, hogy bennünket a saját népévé tegyen, akik az ő szemében szentek és tökéletesek. Szeretetétől indíttatva előre elhatározta, hogy Jézus Krisztus által a saját gyermekeivé fogad bennünket. Igen, ezt akarta, mert így tetszett neki. Mindezt pedig azért tette, hogy dicséretet szerezzen dicsőséges kegyelmének, amellyel megajándékozott bennünket szeretett Fiában, Jézus Krisztusban” (Efezusi 1:4-6, EF)

Nem csak egy fog vagy a kozmikus fogaskerékben! Isten valóra vált álma vagy!

Az angol fordítás szerint Pál apostol úgy ír le minket az Efezusi 2:10-ben, mint Isten mesterművét. Jézus Krisztusban átölelt és szorosan magához vont minket, és most már az ő gyermekei vagyunk (Apcsel 17:28). Mint gyermekek, Jézushoz hasonlóan, a szeretet és elfogadás helyére kerültünk.

Ha a hír, hogy Isten mindig is be akart vonni a Szentháromság életébe, túl jól hangzik számodra ahhoz, hogy igaz legyen, akkor vedd fontolóra a következő bibliai bizonyítékot: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.” (János 1:1) Miért hívják Jézust az Igének? Ahhoz, hogy megtaláljuk erre a választ, először meg kell határoznunk magának a szónak a jelentését. Mit jelent az Ige? Az Ige szó. A szó egy megtestesített gondolatot jelent, amit egyik személy közöl a másikkal. Más szóval, valami valakinek az elméjéből átjut egy másik emberhez.

Tudjuk, hogy az Atya, a Fiú és szent Szellem lényegüket tekintve egyek. Teljesen nyitottak és átláthatóak egymás számára. Egyiknek sem kell a másikat tájékoztatni valamiről, amiről ne tudna, mert már tudja. Tehát, az hogy Jézus azonosul az Igével/Szóval, ami a kezdetektől fogva létezett, nagy jelentőséggel bír. A Szó célja, egy másik személlyel való kommunikáció – de ha egyszer a Szentháromság Személyei minden tudnak, amit a másik tud, akkor miért létezett ez az Ige/Szó a kezdetektől fogva?

Ha Jézusnak, mint az Igének/Szónak nem kellett kommunikálnia semmit az Atya, vagy a Szent Szellem felé, akkor ki felé kellett kommunikálnia? A válasz lenyűgöző. Az Igét/Szót neked szánta. Isten már azelőtt mondani akart neked valamit, mielőtt az első proton és neutron létrejött volna. Mi volt ez a fontos hír, amit meg akart osztani, jóval azelőtt, hogy itt lettél volna?

Az hogy szeret, mindig is szeretett és mindig is szeretni fog.

A tény, hogy az Ige/Szó a kezdetektől fogva létezett, és a tény, hogy a Szentháromság Személyeinek nem volt szüksége rá, hogy egymás között bármit is kommunikáljanak, az alapja a szeretet nagyszerű evangéliumának, aminek van ereje az egész világmindenséget átalakítani. Tekints vissza az időtlenség helyére és egy szerető Istent fogsz találni, akinek a szíve örvendezett attól a gondolattól, hogy téged létrehozzon és megossza a szeretetét veled.2017. július 18., kedd

Gonosz szem...


Ja, de hogy jutottam ide?
Az előző bejegyzésben a Rick Warren által tanulmányozott irigységen kérődzöm pár napja, ami - valljuk be,- minket egggészen biztosan elkerül.
Mindegy, azért én rákerestem a részben egy-két kifejezésre, pl. mikor a szőlősgazda aszongya a melósnak, hogy
...a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok??? (Mt 20,15)
Más fordításban:
»Barátom! Nem vagyok igazságtalan hozzád! ...Vagy talán nincs jogom azt tenni a saját pénzemmel, amit akarok? Azért nézed ezt rossz szemmel és irigykedve, mert én nagylelkű vagyok hozzájuk?«
Mi ütött meg? Ránéztem a görögre és a gonosz szemekről több helyen tesz említést az újszövetség.
Szám szerint 4X- a fenti példával együtt:
 1. Máté 6:23 Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!
 2. Márk 7:22  Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság: Mind ezek a gonoszságok belőlről jőnek ki, és megfertőztetik az embert.
 3. Luk 11:34  A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét.
Ez meg egy régi... 

Egyszerű üzenet, cigifüstös hasonlattal

Ahogyan a dohányosokkal egy légtérben összezárt embernek mindene cigiszagú lesz, úgy szívja be a lényünk Isten illatát, ha vele időzünk.

2017. július 17., hétfő

Gyümölcssali

 Pár napja nyomonkövetem Bob Gass, ja, nem is, Rick Warren Napiremény Blogját és az irigységről beszél.
Mondhatnánk sokan, hogy ez minket nem érint, de, ha mélyen és őszintén magunkba nézünk, ráadásul végigolvassuk a Máté 20-at és a blogról belinkelt részeket, rájöhetünk, hogy mégis.
Az irigység a testies gondolkodás gyümölcseként van felsorolva és ellentéte a Szent Szellem által felsorolt gyümölcsöknek, amelyek a
 • szeretet, 
 • öröm, 
 • békesség,
 • türelem,
 • szívesség,
 • jóság,
 • hűség,
 • szelídség,
 • önuralom.

A  testies gondolkodás gyümölcse a 
 • féltékenység, 
 • harag,
 • önzés,
 • civakodás,
 • széthúzás,
 • bálványimádás, 
 • paráznaságok,
 • ...
Itt olvasható a blog: 

2017. július 12., szerda

Egyimamára

Jézus!
Behívlak ebbe a lehetetlen szituációba!
Nem tudok megváltoztatni senkit és semmit.
Még magamat se, de lényed tisztasága láttán képesek vagyunk feladni az önigazságainkat.
Egyedül Te vagy, Aki közbe tudsz lépni.
Ámen

Nem hátrálunk meg!

Csia mindig meg tud lepni...
Zsidók 10:38-39 Az én igazságosom pedig élni fog a hit alapján, ha azonban meghátrál, nem ért vele egyet a lelkem. Mi azonban nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy megtarthassuk a lelkünket.
nem ért vele egyet
εὐδοκέω  (eudokeó)
1) helyesel, tetszéssel fogad, meg van elégedve vkivel / vmivel, örömét leli vkiben / vmiben
2) elhatároz, úgy dönt, előnyben részesít


meghátrálás: ὑποστολή (hüposztolé)
1) meghátrálás, visszavonulás
2) elhagyás
3) csökkentés, rövidítés

elveszni: ἀπώλεια  (apóleia)
1) tönkretétel, veszteség, pocsékolás
2) romlás, pusztulás, kárhozat

megtartás: περιποίησις  (peripoiészisz)
1) megtartás
2) szerzemény, tulajdonba vétel; tulajdon

...
És még valami Herceg Józsitól, különös tekintettel a Mt 10,8-ra:
Építő gondolatok Joseph Prince: Jézus örömét leli abban, ha Tőle merítesz

„Ő pedig azt mondta nekik: "Nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok."” (János 4:32)

Amikor az emberek elvárásokat támasztanak veled szemben, vagy tőled várnak megoldásokat, akkor ez előbb-utóbb stresszhez, fáradsághoz és ingerültséghez vezethet.

Azonban, Jézussal nem ez a helyzet. Amikor az emberek Tőle merítettek, akkor Ő felfrissült és erőre kapott.

Végtére is Jézus Isten. Azzal fejezed ki Isten iránti tiszteletedet, ha mint ember állsz előtte és azáltal, hogy Tőle merítesz, hagyod, hogy Isten legyen. Aki azt mondta, nem „azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon” (Máté 20:28), szereti, ha megengeded neki, hogy szolgáljon feléd.

A Biblia azt mondja, hogy Jézus „az úttól elfáradva leült a forrásnál” Sikár városában. Egy bűnös szamáriai asszony érkezett a kúthoz, hogy vizet merítsen. Jézus szolgált felé, az asszony pedig az élő víz ígérete felett érzett örömmel a szívében távozott. Amikor a tanítványok, akik élelemért mentek visszatértek Jézushoz, felfrissülve, új erőre kapva találtak Mesterükre. Miközben azon tűnődtek, vajon ki adhatott Neki ennivalót, míg ők távol voltak, Jézus így válaszolt: „Nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok” (János 4:1-42).

Amikor Jézustól merítesz és hagyod, hogy szolgáljon feléd, akkor az „eledel” számára, ami „felfrissíti” és „megerősíti”.

Azonban, részünkről alázatra van szükség, hogy engedjük Jézust felénk szolgálni. Szeretünk büszkélkedni azzal, hogy mi mindent teszünk az Úrnak. A saját vállalkozásunkat, saját családunkat, saját szolgálatunkat akarjuk építeni Neki. Ezek jó dolgok, de Jézus nélkül szellemi értelemben csődtömegek vagyunk. Valójában semmink sincs, amit az Úrnak adhatnánk. Arra van szükségünk, hogy először Tőle vegyünk, mert amikor szabadon fogadunk el Tőle, akkor szabadon tudunk adni is (Máté 10:8).

Kedves barátom, Jézus szolgálni akar feléd. Ne próbálj magadnak szolgálni. Ez büszkeség és önigazultság. Jézus napjaiban a farizeusok, akik úgy gondolták, hogy nincs szükségük Rá, mert tudnak gondoskodni magukról, képtelenek voltak Jézustól elfogadni. Hozd hát Elé a szükségeidet: „Uram, szükségem van rá, hogy Tőled merítsek. Eléd hozom a szükségeimet. Kérlek, szolgálj felém, és töltsd be a szükségeimet. Én nem tudom, de te meg tudod tenni. Köszönöm, Uram.”

Útravaló gondolat: Először fogadj el Jézustól, mielőtt másoknak adnál.

2017. július 8., szombat

Ézsaiás 46, különös tekintettel az utolsó versre

Egy hosszú idézet az Örökkévaló szájából:

Ezt mondja az Örökkévaló:
„Figyelj rám, Jákób népe!
Hallgass rám, Izráel maradéka,
akiket születésetektől fogva hordozok,
anyátok méhétől viselek!
 Én vittelek, mikor születtél,
és hordozlak, mikor megőszülsz.
Én teremtettelek és visellek,
hordozlak és megmentelek.
 Kihez hasonlítotok engem?
Kivel akartok egyenlővé tenni?
Kivel mértek össze?
Kit akartok mellém állítani?
Talán a bálványokat?
 Hiszen aki ilyet akar készíttetni magának,
ötvös mestertől rendeli meg,
kiszámolja erszényéből az aranyat,
leméri az ezüstöt a mérlegen,
hogy a mester istent készítsen neki,
bálványt, amely előtt leborulva imádkozik.
A bálványt vállukon hordozzák tisztelőik,
majd leteszik — s az ott is marad.
Még mozdulni is képtelen!
Ha segítségért kiáltasz hozzá,
nem válaszol, nem segít,
szorult helyzetedből meg nem szabadít.
Gondoljátok csak végig ezeket,
és szégyenkezzetek!
Emlékezzetek, ti hűtlenek!
 Emlékezzetek csak a régi időkre,
értsétek meg,
hogy én vagyok az Isten,
nincs más Isten kívülem!
Nincs senki hozzám hasonló,
 aki már kezdetben kijelenti a véget,
ősidőktől fogva megmutatja
amik még meg sem történtek.
Tervem nem vall kudarcot soha,
s amit akarok, azt véghez is viszem!
 Előhívom keletről a sast,
messze földről a férfit,
aki megvalósítja terveim.
Igen, amit mondtam, meg is teszem.
Amit tervezek, véghez is viszem.
 Figyeljetek rám, ti keményszívűek,
akik távol vagytok attól,
hogy a helyes úton járjatok!
 Közel hozom a győzelmet,[b]
már nincs is messze!
Szabadításom nem várat soká magára.
Szabadulást hozok Sionnak,
csodálatos dolgokat teszek Izráelért.”Ézsaiás 46:13 győzelmet Ez a szó az eredetiben azt is jelenti: „helyes tett”, „igazságos és jogos tett”.

Szösszenetek

 Tegnapi Lídia reggeli a 62. Zsoltár, amiből is ez az ige fogott meg.
Ez a napireményből ugrott rám:2017. július 5., szerda

Mai merengés

Reggel, mikor felkeltem, szükségem volt válaszokra, nyugalomra, megbékélésre.
Ezt kaptam a Napireményből:
 Mikor az Ember Fia visszatér, vajon mennyi embert talál a földön, akiknek van hitük? (Lukács 18:8 – NLT fordítás)
Egy mindinkább hitetlen világban élünk, a félrecsúszott értékek és a növekvő énközpontúság világában. Ha Jézus ma visszatérne, vajon hány hívő embert találna? És te közöttük lennél?
A Biblia teljesen világossá teszi, hogy Isten hívő embereket keres. A 2 Krónikák 16:9 -ben azt mondja: „Az ÚR szemei át és áttekintik az egész földet, olyan embereket keres, akik szíve tökéletes hozzá, hogy megsegítse őket, és megmutathassa hatalmas erejét rajtuk.” (TLB fordítás)
Isten hűséges embereket keres, mert meg akarja áldani őket. Meg akarja mutatni a szeretetét a hatalmas ereje által. Hitünk a kulcs, amely megnyitja Isten áldásait az életünkbe.
Jézus azt mondta: „Legyen a ti hitetek szerint” (Máté 9: 29b – NIV fordítás) Isten ki akarja árasztani áldásait életed minden területére – családodra, munkádra, pénzügyeire, egészségedre és kapcsolataidra – de ezt hited mértéke szerint akarja tenni. Ha nagy a hited, nagy áldás lesz a tied, ha kicsi a hited, kis áldást kapsz. Ha azonban nincs hited, nem lesz Isten áldása az életeden.
Sajnos nagyon nehéz olyan hívő embereket találni, akik valóban bíznak Istenben, és éjjel-nappal Krisztusért élnek. A Biblia azt mondja: „Mindenki azt mondja magáról, hogy ő megbízható és hűséges, de próbálj csak találni valakit, aki tényleg az!” (Példabeszédek 20:6 – TEV fordítás)
Mikor Ádámmal és Évával belépett a bűn a világba, mindannyian megromlottunk. Nincs közöttünk egy sem, aki mindig jót tesz, de a hit a kulcs a győzelemhez. Minél nagyobb a hitünk, annál nagyobb győzelmeket tapasztalunk meg az életünkben. „Isten minden gyermeke legyőzheti a világot, és a hitünk az, ami ezt a győzelmet adja.” (1 János 5:4 – CEV fordítás)
Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez
 • Mi akadályoz abban, hogy olyan ember legyél, „aki igazán bízik Istenben, és Krisztusért él éjjel-nappal”?
 • Mi segíthet, hogy még inkább hittel teljessé válj?

* (Daily Hope by Rick Warren – 2017.06.27.)

2017. július 4., kedd

Mítoszok és legendák, vagy bálványok?

 Hányféle elképzelés él a gondolatainkban, ami aztán, mikor lelepleződik, mély csalódásba taszít bennünket?
Vajon nem ezek miatt válnak el a házaspárok és történnek szakadások a különböző kapcsolatokban?
 • Nagyszülők költöznek oda a gyermekük családjához, majd mikor szembesülnek azzal, hogy unokáik hús-vér kamaszok, megsértődnek és elvágtatnak.
 • Összeházasodik két ember és mikor igazán megismerik a másikat, elválnak.
 • Örökbefogadják a gyermeket az utódért sóvárgó szülők és mikor kamasz lesz vissza akarják csinálni.
 • Egész életében várja a "nagy Őt" a lány, és vagy soha nem találja meg azt, vagy mikor hozzámegy, életbelép a kettes pont.
 • Túl sokat eszek és keveset mozgok, majd csodálkozom, hogy raktároz a testem.
Egyedül Isten országa és igazsága áll meg. Ha ezt keressük, nem építjük a házunkat "fövenyre". Itt is erről írtam. 
„Aki meghallgatja szavaimat, és meg is teszi, amit mondok, az olyan, mint a bölcs, aki a házát sziklára alapozta. Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és nekitámadt a háznak, de az mégsem dőlt össze, mert sziklára építették.
Aki pedig hallgatja a szavaimat, de nem teszi meg, amit mondok, az olyan, mint az ostoba, aki homokra építette a házát. Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és rázúdult a házra, az pedig teljesen romba dőlt.” Mt 7,24-27

2017. július 3., hétfő

Szomorúság, vs. öröm

Nem csak egyféle szomorúság van. Nagy hirtelen kettőt mutat be a 2. Korintusi levél 7,10:
Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.
Az egyiknek van értelme, jó irányba vezet, a másik halálos kimenetelű...
Másik fordításban:
Mert az a fajta szomorúság, amely Isten akarata szerint változtatja meg a gondolkodásotokat, és visszatérít őhozzá, végül az üdvösségre vezet — az ilyet utólag sohasem kell megbánni. Ezzel szemben a hitetlenek világának szomorúsága a halálba vezet.

Jézus tudta, hogy meg akarják kérdezni, ezért ő kérdezte meg tőlük: „Arról tanakodtok, hogy mit jelent, amit mondtam: »Még egy kis idő, és nem láttok engem, azután hamarosan ismét megláttok?« Igazán mondom nektek: akkor majd sírtok és jajgattok, a hitetlenek ellenben örülnek. Szomorúak lesztek, de szomorúságotok hamarosan örömre fordul. Amikor az asszony világra hozza gyermekét, szenved, mert eljött a szülés ideje. Azonban miután megszületett a gyermeke, már elfelejti minden szenvedését, mert a gyermeknek örül, aki a világra jött. Ehhez hasonlóan most ti is szomorúak vagytok. Amikor majd újra meglátlak titeket, már örülni fogtok, és ezt az örömöt senki el nem veheti tőletek! Azon a napon nem kérdeztek majd tőlem semmit. Igazán mondom nektek: bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek! Eddig még semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.”

2017. július 1., szombat

Mások véleményeMilyen laza, ha valakit nem izgat a mások véleménye, vagy a hozzáállása!
Jézus szerint viszont hamar ki kell békülni, mert ha megtorolják a sérelmet, rosszul járunk.
Képesek ártani nekünk...
A Hegyibeszéd újratöltve:
„Békülj ki hamar ellenfeleddel, amíg úton vagytok a bíróság felé. Különben ellenfeled a bíró kezébe adhat, a bíró meg a börtönőrnek, s így végül börtönbe zárnak! Igazán mondom neked: ki nem jössz onnan, amíg az utolsó fillérig ki nem fizetted tartozásodat!”

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...