Keresés ebben a blogban

2014. szeptember 27., szombat

Szíven találva

 Tegnap este a Bárkában egy maroknyi ember összegyűlt Istent dicsérni.
Ilyenkor a szokott menetrend szerint énekelünk néhány dalt, majd az oldalsó teremben leülünk családiasan és a vezető felolvas a Bibliából, megmagyarázza és utána beszélgetés és imádkozás következik.
Tegnap Gedeonról volt szó, akit az Úr küldöttje így szólított meg: Az Úr veled erős férfiú! Én a körülményeket ismerve, Gedeonra sokféle jelzőt találtam volna, de hogy ,,erős férfiú"...?
Kicsit leragadtam annál, hogy ma hogyan szólítana meg engem?  Az Úr Veled -

 • kitartó imádkozó,
 • türelmes gyerektanító,
 • irgalmas rokon / munkatárs / testvér,
 • az ingyen kapott kegyelmet ingyen továbbadó ember (by Lakatos Vera)
Mikor így szíven találnak, csak egyet tudok: keservesen sírni.
Senki nem képes ilyen szeretettel megszólítani és egyidejűleg bűnbánatra ébreszteni, csak Isten.
Hogy én mit mondanék magamra?
Az Úr veled - haszontalan eszköz...
De nem az enyém az utolsó szó.

2014. szeptember 23., kedd

Mára

Uram add, hogy azokhoz is kedves lehessek,
akik nem érdemlik meg!
Hátha ez az Ő ,,vakságukat" is gyógyítja...
Titushoz 1 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

1 Üdvözlet Páltól, aki Isten rabszolgája és Jézus Krisztus apostola. Isten engem azért küldött el, hogy a választottaiban megerősítsem az iránta való bizalmat és hitet, hogy segítsek nekik az igazság mélyebb megismerésében, hogy ezáltal Isten tetszése szerint éljenek. 2 Ez a hit abból a reménységből származik, hogy Isten — aki teljesen szavahihető — örök életet ad nekünk, amint azt már az idők kezdete előtt megígérte. 3 Most pedig az általa választott időben nyilvánosságra hozta ezt az örök életet azáltal, hogy az erről szóló örömüzenetét mindenkivel megismertette.

Üdvözítő Istenünk rám bízta és megparancsolta, hogy ezt az üzenetét mindenkinek hirdessem.

4 Titusznak szól ez a levél, aki olyan, mintha a fiam lenne, mivel mindkettőnkben ugyanaz a hit él.

Atyánk, az Isten, és Megmentőnk, Krisztus Jézus adjon neked kegyelmet és békességet!

5 Azért hagytalak téged, egy időre még Kréta szigetén, hogy fejezd be azokat a dolgokat, amelyek elintézetlenül maradtak, és hogy jelölj ki minden városban gyülekezeti vezetőket, ahogyan azt meghagytam neked.

6 Gyülekezeti vezetőknek olyok alkalmasak, akiket nem lehet jogosan vádolni semmilyen bűnnel, akik hűségesek egyetlen feleségükhöz, s ezen felül akiknek gyermekei is hívők,[a]engedelmesek és rendes életet élnek. 7 Aki gyülekezeti vezető, az Isten népére visel gondot, ezért szükséges, hogy kifogástalan életet éljen, és ne lehessen jogosan vádolni. Szükséges, hogy ne legyen önfejű, vagy beképzelt, ne legyen hirtelen haragú vagy részeges, se kötekedő, verekedő, vagy olyan, aki mások kárára próbál meggazdagodni.8 Legyen vendégszerető, a jóra hajlandó, szélsőségektől mentes, józan gondolkodású és igazságos. Isten tetszésére éljen, és uralkodjon önmagán. 9 Ragaszkodjon azokhoz az igazságokhoz, amelyeket tanítunk, és éljen azok szerint. Legyen képes rá, hogy az embereket az egészséges tanítással bátorítsa, az ellenkezőket pedig meggyőzze.

10 Ez azért is fontos, mert sokan vannak — különösen a zsidók között —, akik engedetlenek, össze-vissza beszélnek és másokat rossz útra vezetnek.[b] 11 A gyülekezeti vezetőnek képesnek kell lennie arra, hogy az ilyeneket elhallgattassa. Ezek az engedetlenek egész családokat dúlnak fel azzal, hogy olyan dolgokat tanítank, amelyeket nem lenne szabad. Mindezt aljas módon, haszonszerzés céljából teszik. 12 Az egyik krétai próféta ezt mondta:


„A krétaiak folyton hazudnak,
gonoszak, vadak, lusták,
s mindig csak a hasukkal törődnek.”

13 Ez a mondás igaz. Ezért bánj velük szigorúan, és figyelmeztesd őket, hogy egészségesek legyenek a hitben, 14 és ne foglalkozzanak többé zsidó legendákkal, se az igazságnak hátat fordító emberek parancsolataival!

15 A szellemileg tiszta ember számára minden étel és egyéb dolog is elfogadható. Azonban a romlottaknak és a hitetleneknek semmi sem tiszta, mivel a gondolkodásmódjuk és a lelkiismeretük is megromlott. 16 Azt állítják, hogy ismerik Istent, de amit tesznek, az ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítja: utálatosak, engedetlenek, és már képtelenek bármiféle jóra.Titushoz 2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Tanácsok időseknek, fiataloknak és szolgáknak

2 Te azonban, Titusz, tanítsd a hívőket, hogyan éljenek az egészséges tanítás szerint.2 Az idősebb férfiakat arra tanítsd, hogy legyenek józanok, mértéktartók és tiszteletre méltók. Legyenek egészségesek a hitben, a szeretetben, a türelmességben és az állhatatosságban.

3 Tanítsd az idősebb asszonyokat is, hogy tiszteletre méltó módon viselkedjenek, ahogy ez Isten népéhez illik. Ne terjesszenek rossz híreket, és ne legyenek részegesek! Sőt, másokat is tanítsanak a jóra. 4 Neveljék arra a fiatalabb asszonyokat, hogy szeressék a férjüket és gyermekeiket, 5 s hogy megfontoltak és kedvesek legyenek, tiszta erkölcsűek, jól igazgassák a háztartásukat, és engedelmeskedjenek a férjüknek, hogy ne hozzanak szégyent arra a tanításra, amelyet Istentől kaptunk.

6 Hasonlóképpen a fiatalabb férfiakat is biztasd, hogy legyenek mértékletesek és megfontoltak mindenben, 7 és te magad légy a példa előttük minden nemes cselekedetben!

A tanítást igaz szívvel és méltósággal végezd! 8 Minden, amit mondasz, legyen egészséges és igaz, hogy senki se vádolhasson érte! Így még az sem mondhat semmi rosszat rólad, aki ellenkezik veled, hanem kénytelen lesz elhallgatni.

9 A hívő rabszolgákat arra tanítsd, hogy mindenben engedelmeskedjenek a gazdájuknak, és igyekezzenek a kedvükben járni. Ne feleseljenek a gazdájuknak, 10 ne lopkodjanak tőlük, hanem legyenek hűségesek és teljesen megbízhatóak! Ha így szolgálnak, akkor az Üdvözítőnkről, Istenünkről szóló tanítást mások számára is vonzóvá teszik.

11 Mert Istenünk üdvösséget hozó kegyelme már eljött és látható lett minden ember számára. 12 Ez a kegyelem arra nevel bennünket, hogy forduljunk el az istentelenségtől és a gonosz kívánságoktól, és hogy mértékletesen, bölcsen, igazságosan és istenfélelemmel éljünk ebben a jelenlegi világban. 13 Így várjuk azt a napot, amikor beteljesedik a reménységünk, és nagy Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsősége láthatóan megjelenik. 14 Jézus feláldozta értünk önmagát, hogy megváltson bennünket minden törvénytelenségtől, s megtisztítsa a maga számára választott népét, amely mindig teljes szívvel-lélekkel a jóra törekszik.15 Ezeket tanítsd! Teljes felhatalmazással bátorítsd, figyelmeztesd és igazítsd helyre őket! Senki sem nézhet le téged!Titushoz 3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Isten üdvözítő kegyelme

3 Emlékeztesd a hívőket, hogy engedelmeskedjenek a felettes hatóságoknak — mindazoknak, akik uralkodnak és kormányoznak!

Emlékeztesd őket, hogy legyenek készségesek mindig jót tenni! 2 Ne mondjanak rosszat senkiről, éljenek békességben mindenkivel és legyenek udvariasak! Viselkedjenek mindenkivel kedvesen és szelíden!

3 Azért mondom ezt, mert régen mi is ostobák és engedetlenek voltunk, rossz úton jártunk, különböző szenvedélyek és élvezetek rabjai voltunk. Gonoszságban és irigységben éltünk, az emberek gyűlöltek bennünket, és mi is gyűlöltük őket.

4 Amikor azonban megmentő Istenünk jósága és irántunk való szeretete megjelent,5 akkor minket is megmentett. De nem azok miatt, amiket mi tettünk, hogy Isten számára elfogadhatóak legyünk, hanem mert megkönyörült rajtunk. Megmentett bennünket az újjászületés „fürdője” által, és megújított a Szent Szellem segítségével.6 Isten bőségesen ránk árasztotta a Szent Szellemet — Megmentőnk, Jézus Krisztus közreműködésével. 7 Isten azért tette ezt, hogy kegyelme segítségével elfogadhatóak legyünk a számára, és örökségül örök életet adjon nekünk, amelyet reménységgel várunk. 8 Igen, ez a tanítás igaz! Azt akarom, hogy erősítsd meg a testvéreket, hogy ezekben a dolgokban mindnyájan egészen biztosak legyenek! Akik Istenben hisznek, igyekezzenek a jó és hasznos dolgokban elöl járni, mert ez így helyes, és mindenkinek a javát szolgálja.

9 Kerüld el a származással kapcsolatos ostoba vitatkozásokat és a Mózes Törvénye körüli veszekedéseket! Ezek értelmetlen és haszontalan dolgok. 10 Ha valaki vitatkozásokat és viszálykodást szít, akkor figyelmeztesd! Ha mégis folytatja, újból figyelmeztesd. De ha akkor sem hagyja abba, akkor ne állj vele többé szóba! 11 Hiszen, ha nem változik meg, akkor tudhatod, hogy az ilyen ember letért a helyes útról, eltévesztette a célt, és magában hordja az ítéletét.
Néhány személyes üzenet

12 Amikor Artemászt vagy Tükhikoszt elküldöm hozzád, igyekezz hozzám jönni Nikopoliszba, mert úgy határoztam, hogy ott töltöm a telet! 13 Zénászt, a törvénytudót és Apollóst segítsd és lásd el mindennel, amire csak szükségük van az utazás során! Gondoskodj róla, hogy semmiben ne szenvedjenek hiányt! 14 A mi embereinknek is meg kell tanulniuk, hogy igyekezzenek jót tenni, és segítsenek, ha másoknak szüksége van rá. Így lesznek hasznosak.

15 Köszöntésüket küldik mindazok is, akik valam vannak. Te is add át köszöntésünket mindenkinek, akik szeretnek bennünket, és ugyanabban az igaz hitben élnek!Isten kegyelme legyen mindnyájatokkal!

2014. szeptember 19., péntek

Egy nehéz nap éjszakája - Avagy egy dolgozó nő naplójából

Sokat fent voltam éjjel és most mégiscsak hála költözött a szívembe.
Éjszaka alvás helyett küzdöttem a tegnapi nap történéseivel:

 • nehézségekkel,
 • megbántottsággal,
 • eldöntendő kérdésekkel,
 • családi gondokkal,
 • gyermekem szomorúságával,
 • sajátommal...
Szédülök a fáradtságtól, de hálás vagyok, mert nem egyedül rovom ezeket a köröket.
Isten látja a szomorúságom! Felhat hozzá a kiáltásom!
Nekem adta a Fiát és Vele együtt mindent!
Róma 8:31-32 Mit is lehetne még hozzátenni ezekhez? Mivel Isten velünk van, ki lehet ellenünk?! Hiszen ő még a saját Fiát sem kímélte meg, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért! Akkor hogyne adna nekünk minden mást is a Fiával együtt?
Nem vagyok egyedül, azokkal ellentétben, akikkel nincs Jézus. Pontosabban Jézus velük lenne, de ők nincsenek Vele.
Szegények...
Végül pedig, ha kiment volna a fejemből, hogy ki okozza az álmatlan éjszakáimat:
Efézus 6,10 Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban, és hatalmának erejében! 11 Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a Sátán minden cselének és ravaszságának! 12 Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak.  (Mi tagadás, hatékonyak - by szerző)
13 Ezért szükséges, hogy vegyétek fel és használjátok mindazokat a fegyvereket, amelyeket Isten ad nektek. Így lesztek képesek ellenállni a gonosz napokon, és megtartani az állásaitokat a gonosszal szemben. 14 Tehát álljatok erősen, és vegyétek körül magatokat az igazsággal, mint egy övvel! Vegyétek magatokra az igazságosságot, mint mellvértet! 15 Legyetek állandóan készen rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek — ez legyen a saru a lábatokon! 16 Minden körülmények között hordozzátok a hit pajzsát, amellyel kivédhetitek a Gonosz minden tüzes nyilát! 17 Az üdvösség sisakjával védjétek a fejeteket! Vegyétek kezetekbe a Szent Szellem kardját, amely az Isten beszéde!
18 Minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem által. Erre mindig legyetek készen, maradjatok éberek, tartsatok ki az imádkozásban, és járjatok közben Isten embereiért és népéért!

2014. szeptember 17., szerda

Építkezem

 Milyen érdekes, hogy ugyanazok a dolgok jártak a fejemben / szívemben, mint amik most a Mai Igében is vannak, ugyanis bizonyos módon építkezek, vagyis tervezgetek egy-két dolgot. Azt gondoltam, hogy a szent sátor -, meg a benne levő berendezési tárgyak kidolgozását mennyire aprólékosan megmutatta Isten, talán nekem is fog mutatni valamiket.

És pontosan tudom, hogy az utolsó ,,szögig" Isten akaratát akarom ezekben megvalósítani, ahogy azt is, hogy teljesen alkalmatlan vagyok, mert:
 • nem hallom Őt, 
 • ha hallottam, olyan halvány sugallat képében, ami szinte délibáb (ami talán tóvá lesz...) 
 • félek, hogy elrontom, 
 • nem vagyok képes rá, 
 • nem tudok kitartani... 
 • nem akarom elengedni, míg meg nem áld! (1Móz 32:26) 
 • és még türelmetlen is vagyok. 
 • ... 
Aztán most nézem az előző pár napi Mai Igét, és ez van benne:

Mielőtt hozzáfogsz az építkezéshez (1)
„Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked…” (2Mózes 25:9)
Kérd el Istentől a tervet! Isten azt mondta Mózesnek: „Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját és az egész fölszerelés mintáját!” (2Mózes 25:9). Isten tudja, hogy mire lesz szükséged a jövőben, te nem tudod. Nóénak az özönvíz előtt száz évvel megmondta, hogyan készüljön fel rá. Józsefet is hét évvel az éhínség előtt felkészítette arra, hogyan élelmezze Egyiptomot. Isten útmutatása nélkül legjobb esetben is csak kalkulálni, előrevetíteni, találgatni tudunk. „Az Úr dicsőségének látványa olyannak tűnt Izráel fiai szemében, mintha emésztő tűz lett volna a hegy csúcsán. Mózes azonban bement a felhő közepébe, egészen fölment a hegyre, és ott maradt Mózes a hegyen negyven nap és negyven éjjel.” (2Mózes 24:17-18). Mózes több mint egy hónapot töltött Isten jelenlétében az útmutatásra várva. Miért? Mert amit építeni készült, annak nemzedékeken át kellett szolgálnia Isten népének szükségét. Te is menj el az imádság helyére! Mondd a körülötted lévőknek: „Nem jövök vissza, amíg nem szól hozzám Isten, és nem mutatja meg tervét!” Amit Isten megrendel, azt ki is fizeti. De ha nem ő adott rá parancsot, te mégis hozzáfogsz, akkor egyedül kell megbirkóznod vele! Miért? Mert nem lesz bátorságod hozzá fordulni, ha valamire szükséged lesz. Ha rosszul kezdesz hozzá, nem fogod tudni jól befejezni. „De én nem vagyok valami különleges ember. Miért szólna Isten pont egy ilyen valakihez, mint én?” – kérdezed. Ha Isten elhívott – márpedig elhívott – akkor különleges vagy. Ő ezt ígérte: „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől… és meg is kapja” (Jakab 1:5).

Mielőtt hozzáfogsz az építkezéshez (2)
„… ismertesd meg velem a te utadat, hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem jóindulatodat…” (2Mózes 33:13)
Ismerd meg az embereket! Egyetlen lelkésznek sem volt soha olyan sok gondja a gyülekezetével, mint Mózesnek Izráel gyülekezetével a pusztában. A Vörös-tengernél olyan boldog volt, hogy éneket szerzett látványos győzelmük ünneplésére. Később azonban, amikor minden irányból csak panaszkodás és zúgolódás érte, azt mondta Istennek, hogy inkább meghalni szeretne. Erről eszembe jut az a lelkész, akitől egyszer megkérdezték, hány aktív tagja van a gyülekezetének. „Ötszáz – válaszolta. – A fele aktívan együttműködik velem, a másik fele aktívan ellenem dolgozik.” Lelkészek, a gyülekezeteitekben különböző emberek különböző szerepet töltenek be Isten rátok vonatkozó tervében. Lesznek köztük olyanok, akiket kedveltek, és akadnak majd olyanok, akiket nem. De arra kaptatok elhívást, hogy mindnyájukat vezessétek, tehát ismerjétek meg őket!
Halálos ágyán Jákób mind a tizenkét fiának prófétált, jellemezte természetüket és így megrajzolta jövőjüket. Azt mondta, hogy Rúben fegyelmezetlen, Simeon és Lévi könnyen haragra gerjed, Júda vezetésre született, Zebulon ki fogja terjeszteni határait, Issakár kész a teherhordozásra, Dán okos és jól bánik az emberekkel, Gád harcos, aki nem hátrál meg, Ásér szeret főzni, Naftáli jó szülő, József megsérül ugyan, de általa erősebbé válik, mint valaha, Benjámin pedig sikeres vállalkozó lesz, aki jól ért az üzlethez (ld. 1Mózes 49). Ahhoz, hogy vezetni tudd az embereket, ismerned kell őket. Imádkozz tehát így: „Mutasd meg nékem a te útadat, hogy ismerjelek meg téged, hogy kedvet találhassak előtted” (2Mózes 33:13 Károli).

Mielőtt hozzáfogsz az építkezéshez (3)
„Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is…” (Apostolok cselekedetei 15:28)
Figyelj Isten útmutatására! Amíg olyan emberekre hallgatsz, akiknek a véleménye nem áll összhangban Isten Igéjével és Isten akaratával, csalódni fogsz, és sehová sem jutsz. Amikor fontos döntéseket kell meghoznod, melyek meghatározhatják a jövődet, meg kell tudnod hallani Isten szavát. Sőt, el is kell fogadnod a visszajelzést. Miért? Mert ha nem vagy tanítható, akkor használhatatlan vagy. A többség véleménye értékes lehet a mindennapi élet vagy munka kérdéseiben, de ha az Istentől kapott látásról van szó, mindenekelőtt Isten útmutatására kell hallgatnod. Talán azt kérdezed: „Nem rejlik-e bölcsesség abban, amit a vezetés többsége jónak tart?” Lehet, de még a legjobb vezetőkkel is előfordul, hogy bizonyos területekre nincs rálátásuk, és szükségük van másokra, akik tájékozottak azon a téren. „Némelyek, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket: »Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek.«” (ApCsel 15:1). Mi lett az eredmény? „Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe” (ApCsel 15:2). Hogyan kezelték az apostolok a helyzetet? Azt mondták: „A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük [a nem zsidó megtértek mellett], amikor éppen úgy megadta nekik is a Szentlelket, mint ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívüket” (ApCsel 15:8-9). Miután imádkoztak és megfontolták a kérdést, levelet írtak a gyülekezetnek, melyben ezt mondták: „Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges” (ApCsel 15.28). Mi lett az eredmény? „Amikor felolvasták, örvendeztek…” (ApCsel 15:31 NKJV).

2014. szeptember 16., kedd

Meríbá vize

Ez a történet nehezen érthető számomra. Kérdéseim merültek fel és egy pár napja sokat eszembe jut:
Vajon mi baja volt az Örökkévalónak a vízfakasztás ezen módjával?
Van egy-két ötletem, de talán később...

4Mózes 20, 1-13  Izráel népének egész közössége eljutott a Cin-pusztába az első hónapban, és letelepedett Kádésban. Ott halt meg Mirjám, és ott is temették el.
2 Azonban ezen a táborhelyen nem volt víz, és a nép ismét elégedetlenkedett. Összegyűltek Mózes és Áron ellen, 3-4 szemrehányást tettek Mózesnek, és így kiabáltak: „Miért vezettétek az Örökkévaló népét ebbe a száraz sivatagba? Azt akarjátok, hogy itt haljunk szomjan az állatainkkal együtt? Bárcsak mi is meghaltunk volna, amikor a testvéreink elpusztultak az Örökkévaló előtt! 5 Minek hoztatok ki bennünket Egyiptomból? Miért vezettetek ide, erre a kietlen helyre? Itt nincs gabona, nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma! Még ivóvizünk sincs!”
6 Akkor Mózes és Áron otthagyták a tömeget, és a Találkozás Sátorának bejáratához mentek. Ott arcra borultak az Örökkévaló előtt, az Örökkévaló dicsősége pedig megjelent nekik.
7 Majd az Örökkévaló szólt Mózesnek: 8 „Vedd a botodat, és hívd össze Izráel közösségét a szikla elé! Te és a testvéred, Áron álljatok a szikla elé, és a nép szeme láttára szóljatok a sziklához, s akkor az vizet ad nektek. Így fakassz vizet a sziklából, hogy ihasson a nép és az állataik is”.
9 Mózes tehát elvette azt a botot a Találkozás Sátorából, ahogy az Örökkévaló parancsolta. 10 Majd Áronnal együtt összehívták az egész népet a kőszikla elé. Mózes ezt mondta a népnek: „Figyeljetek ide, ti lázadók! Azt akarjátok, hogy ebből a sziklából fakasszunk nektek vizet?” 11 Majd felemelte a botot, és kétszer a sziklára ütött vele, amelyből ekkor bőséges forrásvíz zúdult ki. Így az egész nép és az állataik is ihattak, amennyit akartak.
12 Az Örökkévaló azonban ezt mondta Mózesnek és Áronnak: „Mivel nem bíztatok bennem, s emiatt nem adtatok nekem dicsőséget[a] Izráel népe előtt, ezért nem ti fogjátok ezt a népet bevezetni arra a földre, amelyet nekik adtam”.
13 Emiatt így nevezték azt a helyet és a kősziklából ömlő vizet: „Meríbá vize”[b] — mivel Izráel népe ott perlekedett az Örökkévalóval, aki bebizonyította nekik, hogy ő szent.

Coca-mica

Máté 7:6  Ne adjátok azt, ami szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket.
Eddig mindig azt gondoltam, ez az Ige annyira kegyetlen, hogy nem igazán alkalmaztam.
És tényleg az, ha belegondolok.
Egyenes, szószaporítás-mentes módon adja tudtul: A kutyának nem szent az, ami nekem és a disznó rátapos a kincseimre.
Semmi extra, csak nem az kell neki, nincs rá szüksége.

2014. szeptember 7., vasárnap

Vasárnapi suli - Miért nem fogadják el sokan Jézust?

Keresd és megtalálod
választhatsz:
tovább keresel                 áldott leszel
 Van olyan, hogy valamit nem tudunk elfogadni, ami le van írva a Bibliában.
Így volt ez régen is, mikor az emberek Jézus körül voltak, hallgatták amit mond, de egyszerűen nem voltak képesek összeegyeztetni azzal, amit addigi életük során tapasztaltak, vagy tanultak.
(Mi tagadás, néha tényleg furcsa dolgokat mond...)
 Volt egy elképzelésük a ,,Messiásról" is, akit Isten megígért, de azzal sem egyezett sehogyan sem Jézus személye. 
Mikor a családunk elkezdett gyülekezetbe járni és úrvacsora volt, a kislányom 6 éves volt, és meg volt rémülve attól, hogy talán igazi vér van a pohárban. Egy nagyobb barátnője nyugtatta meg, hogy erről szó sincs.... :)

János evangéliuma 6,22-66
22 Másnap a túlsó parton maradt tömeg észrevette, hogy a tanítványok elmentek azzal az egyetlen bárkával, amely ott volt, de Jézus nem ment velük. 23 Ugyanakkor néhány másik bárka érkezett Tibériásból, nem messze attól a helytől, ahol a kenyeret ették, miután Jézus hálát adott. 24 Amikor az emberek látták, hogy sem Jézus, sem a tanítványok nincsenek ott, ők is vízre szálltak, és Kapernaumba mentek, hogy megkeressék Jézust.
25 Amikor rátaláltak Jézusra a túlsó parton, megkérdezték tőle: „Mester, mikor jöttél ide?”
26 Jézus ezt válaszolta: „Igazán mondom nektek: nem azért kerestek engem, mert láttátok csodákat, hanem mert ettetek a kenyérből, és jóllaktatok. 27 Ne azon igyekezzetek, hogy ilyen földi kenyeret kapjatok, amely mulandó! Inkább arra törekedjetek, hogy olyan kenyeret szerezzetek, amely örökké megmarad, és örök életet ad! Ezt a kenyeret majd az Emberfia adja nektek, mert ő az, akit Isten erre felhatalmazott.”
28 Megkérdezték Jézustól: „Mit kíván tőlünk Isten? Mit tegyünk?”
29 Ő így felelt: „Ezt az egyet: higgyetek abban, akit Isten elküldött!”
30 Ekkor azok megkérdezték: „De milyen csodával tudod bizonyítani, hogy Isten éppen téged küldött? Ha majd ezt bebizonyítod, akkor hiszünk neked! Mit fogsz tenni? 31 Atyáink mannát ettek a pusztában, ahogy meg van írva: »Mennyből származó kenyeret adott nekik enni.«”
32 Erre Jézus így válaszolt: „Igazán mondom nektek: nem Mózes adta nektek azt a mennyei kenyeret. Az igazi Mennyből jövő kenyeret Atyám adja nektek, 33 mert az igazi, Istentől származó kenyér az, aki a Mennyből száll le, és életet ad minden embernek.”
34 Ekkor így kérték: „Uram, mostantól fogva mindig add nekünk azt a kenyeret!”
35 Jézus ezt felelte: „Én vagyok az a kenyér! Én adok életet! Aki hozzám jön, nem fog éhezni soha! Aki hisz bennem, nem szomjazik soha többé! 36 Korábban már megmondtam nektek: bár láttatok engem, mégsem hisztek bennem. 37 Akiket nekem ad az Atya, azok mind hozzám jönnek, és senkit sem utasítok el, hanem mindenkit befogadok, aki hozzám jön. 38 Mert nem azért jöttem le a Mennyből, hogy a saját akaratomat vigyem véghez, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. 39 Ő pedig azt akarja, hogy senkit el ne veszítsek azok közül, akiket nekem adott, hanem mindegyiket támasszam fel az utolsó napon. 40 Mert Atyám azt akarja, hogy akik látják a Fiút és hisznek benne, azoknak örök élete legyen, és feltámasszam őket az utolsó napon.”
41 A júdeaiak felháborodtak és megütköztek azon, hogy Jézus azt mondta: „Én vagyok az a kenyér, amely a Mennyből szállt le.” 42 Azt mondták: „Hiszen ez Jézus, a József fia! Ismerjük a szüleit! Hogy mondhat ilyet, hogy a Mennyből jött le?”
43 De Jézus így felelt nekik: „Ne zúgolódjatok egymás között! 44 Senki sem tud magától hozzám jönni, csak akkor, ha vonzza és vezeti az Atya, aki engem elküldött — én pedig majd feltámasztom azt az embert az utolsó napon. 45 A próféták is megírták: »Mindegyiküket maga Isten fogja tanítani.«[d] Akik Atyámra hallgatnak, s akiket ő tanít, azok mind hozzám jönnek. 46 Nem azt mondom, hogy az Atyát látta volna valaki is. Hiszen őt soha senki sem látta, kivéve azt az egyet, aki Istentől származik — egyedül ő látta az Atyát.
47 Igazán, mondom nektek: aki hisz bennem, annak örök élete van! 48 Én vagyok az élet kenyere, aki életet ad! 49 Őseitek a mannát ették a pusztában, és meghaltak. 50 De most itt van az a kenyér, amely a Mennyből szállt le! Aki ebből eszik, soha nem hal meg. 51 Én magam vagyok ez az életadó kenyér, aki a Mennyből jöttem le. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él! Ez a kenyér a testem, amelyet majd áldozatul adok a világ életéért.”
52 Erre a júdeaiak hevesen vitatkozni kezdtek egymással: „Hogy lehet ez? Hogyan adhatná nekünk a testét, hogy megegyük?!”
53 Jézus így felelt: „Igazán mondom nektek: csak akkor lehet élet bennetek, ha eszitek az Emberfia testét, és isszátok a vérét! 54 Igen, aki eszi a testemet, és issza a véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. 55 Mert a testem igazi étel, és a vérem igazi ital! 56 Aki eszi a testemet, és issza a véremet, az folyamatosan bennem él, és én is őbenne.
57 Engem az élő Atya küldött, és én is ő általa élek. Ugyanígy, aki engem eszik, az is élni fog általam, 58 mert én nem olyan vagyok, mint az a kenyér, amelyet őseink a pusztában ettek! Hiszen ők ették ugyan azt a kenyeret — a mannát —, mégis meghaltak. Én olyan kenyér vagyok, amely a Mennyből jött le a Földre. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él!”

59 Jézus mindezt a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított.
Uram, kihez mehetnénk máshoz?

60 Ezt hallva, a tanítványok közül sokan azt mondták: „Milyen tanítás ez? Ki tudja ezt megérteni és elfogadni?”

61 Jézus tudta, hogy tanítványai morgolódnak amiatt, amit mondott. Ezért megszólította őket: „Zavarba ejtett titeket ez a tanítás? Megütköztetek rajta? 62 Mit fogtok majd szólni akkor, ha látjátok, hogy az Emberfia felmegy oda, ahol azelőtt volt? 63 A Szent Szellem az, aki megelevenít és életet ad, a hús-vér test erre képtelen. Amit mondtam, az a Szent Szellemtől származik, és életet ad. 64 De még közöttetek is vannak, akik nem hisznek.” (Jézus ugyanis már kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki fogja őt elárulni.)

65 Majd így folytatta: „Ezért mondtam nektek, hogy csak az jöhet hozzám, akinek az Atya ezt lehetővé tette.”

66 Ekkor Jézus tanítványai közül sokan elfordultak tőle, és többé nem követték őt.

2014. szeptember 2., kedd

Az értékeidhez húz a szíved

Jézus szerint jó befektetésnek tűnik mennyei kincseket felhalmozni.
De milyen lehet az? Nem fog rajta infláció, rozsda, ruhamoly, gazdasági válság, kormányváltás, rablók.
Talán Isten közelsége lehet, mert valami olyan dolgot kapunk, amit senki sem vehet el.
Igazságot, békességet, örömöt...
Nagy kincs ez mostanában.
Nagyobb, mint a szólószőlő, mosolygó alma, csengő barack.
Máté 6,19 „Ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol elpusztítja a moly, a rozsda, vagy ellopják a tolvajok és a betörők! 20 Inkább a Mennyben gyűjtsetek kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el! 21 Mert ahol az értékeid vannak, oda húz a szíved. 22 Egész lényedet a tekinteted világítja meg. Ezért, ha jóindulattal és adakozásra készen tekintesz az emberekre, akkor egész lényedet elárasztja a világosság. 23 Ha viszont önző és zsugori módon nézel rájuk, akkor egész lényed elsötétül. Ha pedig a tekinteted, vagyis a mécsesed elsötétül, akkor valóban nagy sötétségbe kerültél!
SzívM - általában
SzivM - anyák napján
Kiváltképp való út...

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...