Keresés ebben a blogban

2018. május 30., szerda

A végidők, ahogy én gondolomKellett egy dolgozatot írnom: Hogyan képzelem el az utolsó időket? - témakörben. Már le is adtam, és persze utólag szívesen tennék ezt-azt hozzá, ami érzem, hogy kimaradt, de már késő. Azért megosztom.

Hogyan képzelem el az utolsó időket? Számomra kérdéses, hogy általában az egyén életútjának végéről, avagy a világ végéről beszélünk. Az ige alapján mindkettőről szólhatunk.
Rengeteg film és könyv próbálta már bemutatni, hogy milyenek lesznek az utolsó idők, én mégis a Bibliára támaszkodom. Akkor is, ha idejétmúltnak, vagy fikciónak tűnhet bizonyos emberek számára. Nekünk a Biblia az életnek beszéde, élő szó, Isten kinyilatkoztatása. Sok kifejezés van benne ezzel kapcsolatban is, és néhányat próbáltam megragadni ezek közül. Itt van elsőnek az „Örök”, mivel ez megmutatja, hogy nem mindegy hogyan éljük az életünket a ránk váró időszak miatt. Jézus mondja:
És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre. (Máté 25:46)
(Ezek = Akik nem adtak Neki enni, inni, nem látogatták meg.)
Ebből a versből kiderül, hogy földi időnk leteltével örökkévaló helyeken fogunk időzni, ahol is learatjuk tetteink következményeit. Megnéztem, hogy milyen szóösszetételben van jelen az Újszövetségben az „örök” szó. Nagyon megrázó az eredménye.
Először is: a szó görögül: αἰώνιος (aióniosz) - nagyon hosszú ideig tartó; örökkévaló (múltra és jövőre vonatkozóan egyaránt), másodszor pedig a teljesség igénye nélkül ilyen kifejezések állnak utána:
 • ... váltság - középső halmaz (Zsid 13:1)  
 • ... élet (Luk 10:25; Ján 3:15) 
 • ... gyötrelem (Máté 25:46) 
 • …ítélet (Zsid 6:2) 
 • ... kárhozat (Márk 3:29) 
 • ... hajlék, ház (2Kor 5:1) 
 • ... idő - középső halmaz (Róm 16:25) 
 • ... Isten - középső halmaz (Róm 16:26) 
 • ... dicsőség (2Kor 4:17) 
 • ... veszedelem (2Thess 1:9) 
 • ... tűz (Júd 1:7; Máté 25:41; ) 
Ez az „örök ...” félelmetes nekem, mert halmazokban láthatom az embereket, kit ebben, kit abban. Egyik halmaz egy nagyon is kívánatos az örök életre nézve, a másik borzalmas és Istennek is fáj, Ő mindenkinek üdvösséget készített. Teljes szívemből hiszem, hogy új alapokra kell helyezni a gondolkodásunkat! Minden embernek új alapokra kell helyeznie a gondolkodását!

Néhány gondolat a világ végéről, ami talán inkább így lenne helyesebb fordítás, hogy a korszak vége.
αἰών (aión) 1) nagyon hosszú idő; 2) örökkévalóság; 3) világkorszak
συντέλεια (szünteleia) - vég, befejezés, beteljesedés
Máté 13:39-40 Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik: aképpen lesz a világnak végén.
Máté 13:49 Így lesz a világ végén is: Eljőnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül.

Máté 24:3 Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá mennek a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
eljövetel: παρουσία (parúszia) 1) ottlét, jelentlét; 2) eljövetel, megérkezés, látogatás

Jézus eljöveteléről legtöbbet a Máté evangéliuma 24. részében olvashatunk.
Következő szavunk: ἐπιφάνεια (epiphaneia) - megjelenés, megmutatkozás, amit itt találunk meg:
2Thess 2:8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
1Tim 6:14 Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,

2Tim 1:10 Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által,

2Tim 4:1 Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.

2Tim 4:8 Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.

Tit 2:13 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;
Következő szavunk akkor hangzik el, mikor Jézus a végidőkről beszél a Lukács 17-ben: ἀποκαλύπτω (apokalüptó) 1) feltár, nyilvánvalóvá tesz , felfed, leleplez; 2) kijelent. Ezzel kapcsolatban néhány gondolat:
Nem várom valójában, de sokan várták / várják és elvileg nem kéne ijesztően hatnia a kifejezésnek, ha az ember készen van. Az apokalipszis egyébként a görögben lelepleződést jelent, felvetésemben Krisztus lelepleződését.
Azt hallottam, hogy 2 kérdést érdemes lenne feltenni az embereknek, amiken elmerenghetnek:
Ha most meghalna, a mennybe kerülne-e?
Mire alapozza a válaszát? 

Készen lenni és Isten szerint késznek lenni kissé mást jelent. Előbbi kb. azt, hogy teljesen kezelhetetlennek nyilvánítok egy helyzetet és az utóbbi azt, hogy ha most vége lenne az életemnek / a világnak, mehetnék Istenhez, mert befejezett vagyok.
Többször szól erről a Biblia:
1Kor 1:8 Aki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben (ἀνέγκλητος (anenklétosz) - feddhetetlen, kifogástalan, nem vádolható) a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján.
...és ezeken a helyeken is szerepel: 1Kor 1:8, Kol 1:22, 1Tim 3:10, Tit 1:6, Tit 1:7

Krisztus napja:
Fil 1:6 Meggyőződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.

Fil 1:10 Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták ( εἰλικρινής (eilikrinész) 1) tiszta, valóságos, világos, egyértelmű; 2) keveretlen ) és botlás nélkül valók (ἀπρόσκοπος (aproszkoposz) 1) hibátlan, meg nem botló, tiszta (lelkiismeret); 2) meg nem botránkoztató) a Krisztusnak napjára;

Fil 2:16 Életnek beszédét tartván eléjük; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába.
A Máté 24-ben lehet olvasni erről az időről, mindenki eldöntheti, hogy mennyire van készen rá.
Tehát ezek a gondolataim a végidőkkel kapcsolatosan összegezve:
Az örökélet létezik, nem mindegy hol és hogyan töltöm.

A Máté 13, 42-43 tanúsága szerint:
És bevetik őket a tüzes kemencébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjuknak országában. Akinek van füle a hallásra, hallja.
Krisztus eljövetelére 3 görög kifejezés van: epifáneia, paruszia és apokalüpszisz
Ezeknek fényében teljesen más szívvel állok neki az evangélium hirdetésének, mert tétje van. Tudom, hogy imádkoznom is kell, másképp, mint ahogy szoktam. A Bibliámban aláhúztam Máté 24., 25. részéből:
 • A tanítványok a szilárdnak tűnő templom-épületeket mutogatják - Jézus mondja, hogy kő kövön nem marad. 
 • A tanítványok az időre kíváncsiak, Jézus mondja VIGYÁZZATOK / LEGYETEK KÉSZEN.
 • Mindvégig tarts ki! 13. vers 
 • 25. vers - előre megmondtam nektek, 
 • 42. Vigyázzatok, legyetek felkészültek! 
 • Máté 24:45 Kicsoda hát a hű és megbízható szolga? - hűséges, vagy: „megbízható”, „hívő”. Az eredeti szó mind a hármat jelenti. 
 • 50. vers - amikor nem várja és nem gondolja... 
 • Máté 25, 1 - akkor... 
 • 25, 13 ...vigyázzatok azért... 
 • 25, 25 - rossz hozzáállás: lám, megvan a tied... 
 • 30 - hasznavehetetlen szolga… 
Az ezeréves királyságról olvashatunk a Jelenések könyve 20. fejezetében.
Minden helyreáll, erről olvashatunk a Jelenések könyve 21. fejezetében. Új Ég, Új Föld, Új Jeruzsálem lesz.
Adja Isten, hogy készen legyünk addigra, míg Jézussal találkozunk az ítéletkor! Adni is fogja, hiszen:
Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?

2018. május 28., hétfő

Chamberstől


Etika vizsgára készülve pár Chambers idézetet osztok meg a Bibliai  etika című könyvből. Számomra ezek nagyon fontos mondatok.

Erőre van szükség ahhoz, hogy az ember meg tudja tenni azt, amiről tudja, hogy helyes.

2018. május 21., hétfő

Amitől ma dühös lettem

 Volt itt két dolog, ami előtt először csak simán hitetlenkedve álltam, aztán dühös lettem, majd még el is sírtam magam. Az egyik:
Lukács 4,13 Ekkor a Sátán felhagyott vele, hogy Jézust próbára tegye. Egy ideig félreállt, és várta a kedvező alkalmat.
A  másik:
Lukács  22, 31-32 Sátán kikövetelte, hogy megrostáljon, mint a búzát, de imádkoztam érted, hogy a hited ne fogyjon el. 
Megnéztem a görögöt, és bár a magyar fordítások közül nagyon ritkán adják vissza az eredetit, a görögben az elsőnél kairosz van:
 καιρός  (kairosz)
1) alkalom, alkalmas / megfelelő idő
2) kijelölt, elrendelt idő(pont)
3) időszak, korszak
... a másodiknál pedig:

ἐξαιτέομαι (ἐξαιτέω)  (exaiteomai exaiteó) - kikér, kikövetel (pl. rabszolgát kínvallatásra)

És, hogy mi az, ami ilyen szinten elszomorított / feldühített? Hát az, hogy ez az ordító oroszlán ma is lesi, hogy elnyelnyeljen némelyeket. Becsap, szétdobál, kapcsolatokat tesz tönkre, elhomályosítja a lelkiismeretet, olyan dolgokra irányítja a figyelmünket, amik nem fontosak.

Ami engem illet nem fogom hagyni, hiszen meg van írva:
Álljatok ellene az Ördögnek és elfut előletek.

2018. május 20., vasárnap

Boldog vagyok, mert...


A hatékony szó


Ézs 55:10-11 Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.
Zsid 4:12 Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

Szösszentem

Semmi extra, csak reggelre egy mondat jutott eszembe:

... Isten jósága megtérésre indít...

A Római levél 2, 4-ben van, amit továbbolvastam. Nekem félelmetes a megtéretlen szeretteim miatt. Bemásolom:

Vagy talán semmibe veszed Isten gazdagon áradó jóságát, elnézését és türelmét? Nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és egész életedet? 5 Mivel azonban megmakacsoltad magad, és szíved nem akar megváltozni, Isten haragját gyűjtöd a fejedre. Ez pedig majd a Harag Napján mutatkozik meg, amikor Isten igazságos ítéleteit mindenki meglátja. 6 Isten ugyanis mindenkit a tettei szerint jutalmaz, vagy büntet meg. 7 Örök életet ad azoknak, akik kitartóan törekednek jót tenni, és ezzel a dicsőséget, tisztességet és a romolhatatlan életet keresik. 8 Akik viszont önzők, és nem engedelmeskednek az igazságnak, sőt az igazságtalanságot szolgálják, azok Isten haragjával fognak találkozni. 9 Nyomorúság és szenvedés lesz a sorsa mindenkinek, aki gonoszságot művel, elsőként a zsidóknak, azután a többi népnek is. 10 Akik viszont jót tesznek, azok dicsőséget, tisztességet és békességet nyernek, előbb a zsidók, azután a többi népek is. 11 Mert Isten részrehajlás nélkül ítél. 12 Akik nem ismerték Isten Törvényét, és úgy követtek el bűnt, azok úgy pusztulnak majd el, mint Törvényen kívüliek. Akik viszont a Törvény alatt éltek, és úgy vétkeztek, azokat maga a Törvény ítéli el.13 Pusztán attól, hogy valaki ismeri a Törvényt, még nem válik Isten számára elfogadhatóvá, mert Isten csak azokat tekinti elfogadhatónak, akik meg is teszik, amit a Törvény követel. 14 Az Izráelen kívüli nemzetek, bár nem ismerik a Törvényt, ösztönösen mégis azt teszik, amit a Törvény megkövetel. Így, bár Törvényük nincs, ők maguk lesznek törvénnyé saját maguk számára. 15 Életük mutatja, hogy a Törvény követelései a szívükbe vannak írva, ezért tudják, hogy mi a helyes, és mi a rossz — erről tanúskodik a lelkiismeretük is. Néha úgy gondolják, hogy rossz, amit tettek, és emiatt bűntudatuk van. Máskor viszont úgy gondolják, helyesen cselekedtek, és nem érzik magukat bűnösnek. 16 Azonban még az emberek titkos gondolatai is nyilvánvalóvá lesznek azon a napon, amikor Isten ítélni fog Jézus Krisztus által. Ez is része az örömüzenetnek, amelyet én hirdetek. 17 Mi a helyzet veled, aki zsidónak mondod magad? A Törvényben bízol, és Istennel dicsekszel, 18 hogy ismered akaratát, és képes vagy mindig a legjobbat választani, hiszen a Törvény megtanított rá. 19 Azt gondolod, hogy te vagy a vakok útmutatója, a sötétségben élők világossága, 20 a tudatlanok vezetője és a szellemileg kiskorúak tanítója, mivel a Törvényben tiéd a formába öntött ismeret és igazság. 21 Ha ezt gondolod, akkor miért nem tanulod meg magad is, amit másoknak tanítasz? Azt hirdeted: „Ne lopj!” — te magad mégis lopsz?! 22 Azt mondod: „Ne légy házasságtörő!” — te mégis házasságtörést követsz el?! Utálod ugyan a bálványokat, mégis lopsz a templomokból?[a] 23 Te, aki a Törvénnyel dicsekszel, miért hozol szégyent Istenre azzal, hogy nem engedelmeskedsz a Törvénynek? 24 Ezért mondja az Írás: „Miattatok szidalmazzák Isten nevét az Izráelen kívüli népek.”[b] 25 Az, hogy körül vagy metélve, csak akkor ér valamit, ha engedelmeskedsz is a Törvénynek. Ha nem engedelmeskedsz, akkor hiába vagy körülmetélve, semmiben sem különbözöl azoktól, akik nincsenek körülmetélve. 26 A zsidóságon kívüli népek nincsenek ugyan körülmetélve, de ha a Törvény igazságos rendelkezései szerint élnek, akkor Isten mégis úgy tekinti őket, mintha körülmetéltek lennének. 27 Te, mivel zsidó vagy, ismered az írott Törvényt, és körül is vagy metélve. De ha vétkezel a Törvény ellen, akkor azok ítélnek el, akik ugyan nincsenek körülmetélve, mégis teljesítik a Törvényt. 28 Mert nem a külsőségek teszik az embert zsidóvá! Nem az az igazi körülmetélés[c], amely külsőleg, a férfi testén történik.29 Hanem az a zsidó, aki titokban, a szívében az. A valódi körülmetélés pedig a szívben történik, a Szent Szellem által, nem pedig az írott Törvény parancsai szerint. Akinek a szíve van körülmetélve, az Istentől kap dicséretet, nem emberektől.
2018. május 18., péntek

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős...
Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál?
Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk kódolva Isten iránt.
Jézus ezt mondta: Ha a legfőbb gondotok, hogy magatokkal foglalkoztok, sosem találjátok meg magatokat. De, ha megfeledkeztek magatokról és rám néztek, akkor magatokat és engem is megtaláltok. Máté 10, 39

2018. május 15., kedd

Vess, de ne akárhová!

 
Priscilla Shirer, Győztes imák című könyvét olvasom, és nagyon inspirál engem.


Hosszan ír arról, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, de azért figyelni kell arra is, hogy néha a saját tetteink következménye egy-egy kínos szituáció.
Tk úgy, mint a magvetés. Elvetettük a sulykot, de mi kel ki belőle? Na, jó. Ez csak poén volt. Tudjuk, hogy a sulyok nem mag.

Gal 6:8 Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.
Sulyok
Ez itten állítólag sulyok...
Vet- σπείρω  (szpeiró)
- vet, ültet; hint, szór

2018. május 14., hétfő

Hinni

Vannak helyzetek, mikor nehéz hinni.
Nehéz elhinni, hogy:

 • Egy régen fennálló harag két ember (barát, férj, gyerek, szülő) között elmúlhat.
 • Egy kapcsolat meggyógyulhat.
 • Valaki kijöhet a depresszióból.
 • Magam is túljutok valamin.
Éppen ezért kicsit pityeregve vallottam meg a következőt minap: 
Kelj fel és tündökölj, mert elérkezett világosságod (Ézs 60,1) ...én pedig felkelek és tündöklök.


2018. május 11., péntek

A Belső Ember

Ki Ő?
Úgy értem ki a címben említett, akiért Pál apostol így imádkozik:
Ef 3:16 Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben...
„Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik.
Azt mondta:
- Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a Rossz. A düh, irigység, féltékenység, kapzsiság, erőszak, önsajnálat, bűntudat, harag, kisebbrendűség, hazugság, hamis büszkeség, felsőbbrendűség és az ego. Másikuk a Jó. Az öröm, béke, szeretet, remény, nyugalom, alázat, kedvesség, jóindulat, empátia, nagylelkűség, igazság, együttérzés és a hit.
Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját:
- És melyik farkas győz?
Az öreg indián mosolyogva válaszolt:
- Az, amelyiket eteted.”


Hol olvasunk még a belső emberről? 
Róm 7:22 Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;
...és én most ezt kértem Istentől, hogy erősödjön bennem a belső ember, ahelyett, hogy a rossz farkast hizlalnám.

2018. május 7., hétfő

Egy pár gondolat

Korán felkeltem, sok a gond.
Míg mindegyikről mondtam pár szót Apának, megnyugodtam. És Ő is mondott nekem pár dolgot, íme:
 • Utolsókból lesznek az elsők. Ezt Jézus mondta, és most fő-, és térdhajtára sarkallt, ugyanis ez alázatra tanít engem. Téged mire tanít? Ne menj tovább! Fogalmazd meg, mi jut eszedbe, ha olyan valakire gondolsz, akit te utolsónak vélsz!
 • Cél-tévesztettek.  Ez nekem most pont azt jelentette, amit valóban mond. Az emberek nem direkt ilyenek.
Bűn: ἁμαρτία  (hamartia) 1) tévedés, hiba; 2) vétek, bűn
Vétek: ἁμαρτάνω  (hamartanó) 1) elvét, eltéveszt, elhibáz; eltéveszti a célpontot (és így nem részesül díjazásban) 2) nem részesül vmiben, elveszít; 3) elfeledkezik vmiről, elmulaszt; 4) hibázik; vétkezik, bűnt követ el
Bűneset: G3900   παράπτωμα  (paraptóma): 
1) hibás lépés, botlás, baklövés, melléfogás; 
2) törvényszegés, áthágás, vétek
 • Végül egy ének és egy igerész: 

Róma 5, 12-21 A bűn egyetlen ember — Ádám — által lépett be a világba. A bűn által pedig bejött a halál is, amely mindenkit elért. Mindenkinek meg kell halnia, mert mindenki vétkezett. A bűn már a Mózesi Törvény előtt is jelen volt a világban. De amíg nincs Törvény, addig a bűnt sem lehet senkinek felróni. 14 Ádámtól Mózesig mégis mindenki felett a halál uralkodott, még azok felett is, akik nem úgy vétkeztek, mint ahogyan Ádám, aki megszegte Isten parancsát.
Ádám előképe volt az eljövendő Krisztusnak.  Isten ajándéka, a kegyelem azonban másképpen működik, mint Ádám bűne! Igaz, Ádám bűne sok ember halálát okozta, de Isten kegyelme és ajándéka sokkal hatásosabb, és bőségesebben árad ki sok-sok emberre. Ezt a kegyelem-áradást egy másik ember, Jézus Krisztus kegyelme tette lehetővé. A következményekben is különbség van Ádám bűne és a kegyelmi ajándék között! Hiszen az ítélet már egyetlen bűnt is halállal büntetett. Ezzel szemben a kegyelem ajándéka sok-sok bűn elkövetése után is elfogadhatóvá teszi a bűnösöket Isten számára. Egyetlen ember bűne miatt a halál valóban uralomra jutott azon az egy személyen keresztül. De ha ez így van, mennyivel inkább uralkodnak az életben a másik ember, Jézus Krisztus által azok, akikre bőségesen árad Isten kegyelme! Ezek ajándékba kapták, hogy Isten elfogadhatónak tekinti őket.
 Egy ember bűne az összes többi számára is ítéletet eredményezett. Ugyanígy, amit az a másik ember — Jézus Krisztus — Isten akarata szerint elvégzett, az mindenki számára lehetővé tette, hogy Isten elfogadja őt, és örökké éljen. Ahogyan egyetlen ember engedetlensége következtében sokan bűnösökké lettek, úgy egyetlen ember engedelmessége által sokan elfogadhatóvá válnak Isten számára.Isten pedig behozta a Törvényt, és ez csak tovább szaporította a bűnöket. De ahol elszaporodik a bűn, ott Isten kegyelme még inkább megsokasodik. Azért van így, hogy — ahhoz hasonlóan, ahogy a bűn uralkodott a halál által — a kegyelem is uralomra jusson Isten bennünket elfogadó és örök életet nyújtó kegyelme által a Jézus Krisztussal való azonosulásunk révén.

2018. május 6., vasárnap

Kasztráció

 Két hete megnéztem a Száll a kakukk fészkére című darabot és azóta is foglalkoztat a téma, pontosabban túlmenve azon valami más, mégpedig a "szellemi kasztráció".
(Jegyet itt tudsz rá venni)
A történet egy elmegyógyintézetben játszódik, ahol csoportos foglalkozások keretein belül idézőjelesen gyógyítják a betegeket, míg végül teljesen az az érzésem támad, hogy talán az erőszakos gyógyítónak álcázott nővér bolond, és a többiek normálisak.
Ott hangzik el a főszereplő szájából a kijelentés, hogy a nővér kasztrálja a betegeket.

 • ráirányítja a figyelmüket a gyengeségeikre,
 • betegségben tartja őket,
 • manipulálja őket a frusztrációjukkal, stb.
Egészen addig fajult ez a frusztráció, míg az egyik beteg öngyilkos lett. Itt lett volna alkalma a nővérnek magába szállni, de ehelyett az amúgy nagyon is egészséges főszereplőt - McMurphyt is tönkretette.
...
Hallgattam egy tanítást Hol vannak a férfiak címmel és ott is hasonlóan megfogalmazódott ugyanez az üzenet számomra a túlzott emancipáció körül.
Aztán egy másikat itt, Keneth Hagintől.
Össze fog ez állni kérem.

A következtetésem első körben:
Annyira beteg világban élünk, ahol felcserélődnek a szerepek, nem tudjuk ki az irányító, ki az irányított, mi az alázat, stb.
Higgyétek el, nem ez volt az alapvető elképzelés.
A férfiak nem feltétlenül tudják mi a pontos feladatuk a családban, hogy tudniillik VEZESSENEK.
A nők nem a segítőtárs szerepét akarják játszani, hanem az önmegvalósító, vezetőjét. Addig fajul ez, míg a férjeiket szabályosan kasztrálják. 
A gyerekeik rossz példát látnak, felnő egy következő generáció beteg elképzelésekkel.
Kész az ördögi játszma.


Istenem segíts visszatérni az eredeti tervhez! Köszönöm Jézus, hogy a te követésed meghozza a szabadulást, a gyógyulást.

2018. május 5., szombat

:)

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket, és megmentse őket.”

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...