Keresés ebben a blogban

2018. február 28., szerda

Mi lenne, ha...?

 Szeretek eljátszani gondolatokkal a "Mi lenne, ha..." témakörén belül.
Pár napja azon töprengek, hogy mi lett volna Mária és Márta történetében, ha:
 • Márta hagyta volna az egészet a csudába a konyhában és odaült volna Jézust hallgatni?
 • Vajon Jézus, aki egy csomó embert megetetett többször is, tudott volna ennyiről gondoskodni?
 • Vajon, ha mi el tudjuk engedni a dolgokat, "rádobjuk terheinket", milyen eredményekre számíthatunk?
 • Az volt a gond, hogy Márta a testet helyezte a szellem elé?
Útközben Jézus egy faluba érkezett, ahol egy Márta nevű asszony látta vendégül. Mártának volt egy testvére — Mária —, aki leült az Úr lábához, és úgy hallgatta a szavait. Mártát eközben a sok munka teljesen lefoglalta. Odament Jézushoz, és ezt mondta: „Uram, nem törődsz vele, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Szólj neki, hogy segítsen nekem!”
 De az Úr így felelt: „Márta, Márta! Túl sokat vállalsz magadra, és sokat aggodalmaskodsz! Pedig csak kevés dolog van, amely igazán fontos, sőt valójában csak egyetlen egy. Mária jól választott! Ezt soha el nem vehetik tőle.”
Szintén a témában íródott.
Meg ez is

2018. február 27., kedd

Good luck!


Jó szerencsét! 
Kb ennyit jelent a héber kifejezés: צָלֵחַ צָלַח  (cáléaḥ cálaḥ)

1) átmegy, átkel
2) sikerül, sikeres lesz, boldogul
3) áttör, ráesik (emberre Isten Szelleme)
B) Hifil
1) sikeres, szerencsés lesz, prosperál
2) végére jut, befejez, bevégez

...és ezekben a Bibliaversekben szerepel. Mazsolázz kedvedre!

1Móz 24:21 Az ember pedig álmélkodva néz vala reá, és veszteg hallgat vala, tudni akarván: vajjon szerencséssé teszi-é az Úr az ő útját, vagy nem.

1Móz 24:40 Monda nékem: Az Úr, akinek én színe előtt jártam, elbocsátja az ő angyalát teveled, és szerencséssé teszi a te útadat, hogy feleséget vehess az én fiamnak az én nemzetségem közül, és az én atyám házából.

1Móz 24:42 Mikor ma a forráshoz érkezém, mondék: Uram, én uramnak, Ábrahámnak Istene, vajha szerencséssé tennéd az én útamat, melyen járok:

1Móz 24:56 A [szolga pedig] monda nékik: Ne késleljetek meg engem, holott az Úr szerencséssé tette az én útamat; bocsássatok el azért engem, hogy menjek az én uramhoz.

1Móz 39:2 És az Úr Józseffel vala, és szerencsés ember vala és az ő égyiptomi urának házában vala.

1Móz 39:3 Látá pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindent szerencséssé tesz az ő kezében:

1Móz 39:23 És semmi gondja nem vala a tömlöctartónak azokra, amelyek keze alatt valának, mivelhogy az Úr vala [Józseffel], és valamit cselekeszik vala, az Úr szerencséssé teszi vala.

4Móz 14:41 És monda Mózes: Miért hágjátok át ilyen módon az Úr akaratát, holott nem sikerülhet az [néktek].

5Móz 28:29 És tapogatni fogsz délben, amint tapogat a vak a sötétségben; és szerencsétlen leszel a te útaidban, sőt elnyomott és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, aki megszabadítson.

Józs 1:8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.

Bír 14:6 És felindítá őt az Úrnak lelke, és [úgy] kettészakasztá azt, mint ahogyan kettészakasztatik a gödölye; pedig semmi sem volt kezében. De atyjának és anyjának nem mondta el, amit cselekedett.

Bír 14:19 Ekkor felindítá őt az Úrnak lelke, és elment Askelonba, és megölt közülök harminc férfiút, és elvette ruhájukat és azoknak adta ez öltöző ruhákat, akik a találós mesét megoldották. És felgerjedett haragjában elment az ő atyjának házához.

Bír 15:14 És mikor Lehi felé közeledett, és a Filiszteusok [már] ujjongtak elébe: felindítá őt az Úrnak lelke, és olyanok lettek a karján levő kötelek, mint a lenszálak, melyeket megperzsel a tűz és lemállottak a kötések kezeiről.

Bír 18:5 És mondának néki: Kérdezd meg Istentől, hogy hadd tudjuk meg, ha szerencsés lesz-é a mi útunk, amelyen járunk?

1Sám 10:6 Akkor az Úrnak lelke reád fog szállani, és velök együtt prófétálni fogsz, és más emberré leszesz.

1Sám 10:10 És mikor elmenének ama hegyre, ímé a prófétáknak serege vele szembe jöve, és az Istennek lelke ő reá szálla, és prófétála ő közöttök.

1Sám 11:6 És mikor hallotta e beszédeket, az Úrnak lelke Saulra szálla, és az ő haragja nagyon felgerjede.

1Sám 16:13 Vevé azért Sámuel, az olajos szarut, és felkené őt testvérei között. És attól a naptól fogva az Úrnak lelke Dávidra szálla, és azután is. Felkele azután Sámuel és elméne Rámába.

1Sám 18:10 Másnap pedig megszállta Sault az Istentől [küldött] gonosz lélek, és prófétálni kezde a maga házában; Dávid pedig hárfázott kezével, mint naponként [szokta], és a dárda Saul kezében vala.

2Sám 19:17 És ezer ember vala ő vele Benjámin [nemzetség]éből, és Siba, a Saul házában való szolga, és tizenöt fia, és húsz szolgája is vele valának, és általmenének a Jordánon a király előtt.

1Kir 22:12 És a próféták is mindnyájan eképpen jövendöltek, mondván: Menj fel Rámoth Gileád ellen, és jó szerencséd lesz; mert azt az Úr a király kezébe adja.

1Kir 22:15 És mikor a királyhoz ment, monda néki a király: Mikeás! elmenjünk-é Rámoth Gileád ellen hadba, vagy elhagyjuk? Ő pedig monda néki: Menj fel és járj szerencsével; az Úr kezébe adja [azt] a királynak.

1Krón 22:11 Most [édes] fiam legyen az Úr veled, hogy sikerüljön néked házat építeni az Úrnak, a te Istenednek, miképpen szólott te felőled;

1Krón 22:13 Akkor jól lesz dolgod, ha a rendeléseket és a végzéseket megtartod és teljesíted azokat, amelyeket az Úr Mózes által parancsolt volt Izráelnek. Légy bátor, légy erős, ne félj, és ne rettegj!

1Krón 29:23 És üle Salamon az Úr székébe, mint király az ő atyjának, Dávidnak helyében, és [mindenben] szerencsés vala, mert engedelmeskedék néki az egész Izráel.

2Krón 7:11 És Salamon bevégezé az Úr házát és a királyi palotát, s mindazt, amit magában elhatározott Salamon, hogy megcsinál az Úr házában és a maga házában; szerencsésen bevégezé.

2Krón 13:12 Azért ímé mi velünk van az Isten vezér gyanánt, és az ő papjai a riadó kürtökkel, hogy ti ellenetek kürtöljenek. Izráel fiai! Ne harcoljatok az Úr ellen, a ti atyáitok Istene ellen, mert nem lesztek szerencsések!

2Krón 14:7 Mert ezt mondja vala Júdának: Építsük meg a városokat és vegyük körül kerítéssel, tornyokkal, kapukkal, zárokkal, míg a föld birodalmunkban van; mert megkerestük az Urat, a mi Istenünket, megkerestük és nyugodalmat adott nékünk minden felől. Azért építének és lőn jó előmenetelök.

2Krón 18:11 A többi próféták is mind eképpen jövendöltek, mondván: Menj fel Rámóth Gileád ellen, szerencsés leszel; mert azt az Úr a király kezébe adja.

2Krón 18:14 Mikor azért a király elé jutott, akkor monda a király néki: Mikeás! elmenjünk-é Rámóth Gileád ellen hadba, vagy elhagyjam? És monda: Menjetek el, és jó szerencsétek leszen, kezetekbe adattatnak azok.

2Krón 20:20 És reggel felkészülvén, kimenének a Tékoa pusztájára; és mikor kiindulnának [onnan], megálla Jósafát, és monda: Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban a ti Istentekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek!

2Krón 24:20 Az Isten lelke pedig felindítá Zakariást, a Jójada pap fiát, aki felálla a nép között, és monda nékik: Ezt mondja az Isten: Miért szegtétek meg az Úrnak parancsolatait? - mert az nem használ néktek. Ha elhagytátok az Urat, ő is elhagy titeket.

2Krón 26:5 És keresi vala az Istent Zakariás [próféta] idejében, aki az isteni látásokban értelmes vala; és mindaddig, míg az Urat keresé, jó előmenetelt adott néki Isten;

2Krón 31:21 És minden munkában, amelyet elkezdett az Isten házának szolgálatában, a törvényben és parancsolatban, keresvén az ő Istenét, teljes szívvel jár vala el, és ezért szerencsés vala.

2Krón 32:30 És Ezékiás volt az, aki betömé a Gihon vizeinek felső forrását, és Dávid városának napnyugat felől való részén vezeté lefelé. És minden dolgában igen szerencsés vala Ezékiás;

Neh 1:11 Kérlek oh Uram, legyen figyelmetes a te füled a te szolgádnak könyörgésére és szolgáidnak könyörgésökre, akik kívánják félni a te nevedet, és adj, kérlek, jó szerencsét most a te szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon ama férfiú előtt. Én ugyanis a királynak pohárnoka voltam.

Neh 2:20 Kiknek felelék, és mondék: A mennynek Istene, ő ad jó szerencsét nékünk, és mi mint az ő szolgái kelünk föl és építünk, néktek pedig részetek és jogotok és emlékezetetek nincsen Jeruzsálemben!

Zsolt 1:3 És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.

Zsolt 37:7 Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, [se] arra, aki álnok tanácsokat követ.

Zsolt 45:5 {KJV 45:4} És ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelidségért [és] jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed.

Zsolt 118:25 Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt!

Péld 28:13 Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.

Ézs 48:15 Én, én szóltam, és őt el is hívtam, elhoztam őt, és szerencsés lesz útja.

Ézs 53:10 És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz.

Ézs 54:17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

Ézs 55:11 Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.

Jer 2:37 Még ettől is elszakadsz s kezeidet fejedre [kulcsolod], mert útálja az Úr a te bizodalmasaidat, és nem leszel velök szerencsés.

Jer 5:28 Meghíztak, megfényesedtek; eláradtak a gonosz beszédben; az árvának ügyét nem ítélik igaz ítélettel, hogy boldoguljanak; sem a szegényeknek nem szolgáltatnak igazságot.

Jer 12:1 Igaz vagy Uram, hogyha perlek [is] veled; éppen azért hadd beszélhessek veled peres kérdésekről! Miért szerencsés az istentelenek útja? [Miért] vannak békességben mindnyájan a hűtlenkedők?

Jer 13:7 És elmenék az Eufrateshez, és kiásám, és kivevém arról a helyről az övet, ahová elrejtettem azt, és ímé, az öv rothadt vala, egészen hasznavehetetlen.

Jer 13:10 Ez a gonosz nép, amely nem akar hallgatni az én beszédeimre, amely a maga szívének hamisságában jár, és jár idegen istenek után, hogy azoknak szolgáljon, és azokat imádja: olyanná lesz majd, mint ez az öv, amely egészen hasznavehetetlen.

Jer 22:30 Ezt mondja az Úr: Írjátok fel ezt a férfiút, mint gyermektelent, mint olyan embert, akinek nem lesz jó előmenetele az ő idejében; mert senkinek, aki az ő magvából a Dávid székében ül, nem lesz jó állapotja, és nem uralkodik többé Júdában.

Jer 32:5 És Babilonba viszi Sedékiást és ott lesz mindaddig, míg meg nem látogatom őt, azt mondja az Úr, hogyha hadakoztok a Káldeusok ellen, nem lesz jó dolgotok.

Ez 15:4 Ímé a tűznek adatott, hogy megeméssze; két végét megemésztette már a tűz, és közepe megpörkölődött, vajjon való-é valami eszközre?

Ez 16:13 És felékesítéd magadat arannyal és ezüsttel, és öltözeted vala fehér gyolcs és selyem és hímes ruha; lánglisztet, mézet és olajat ettél, és megszépülél felette igen, s királyságra jutál.

Ez 17:9 Mondjad: Így szól az Úr Isten: Vajjon jó szerencsés lesz-é? Vajjon gyökereit nem szaggatja-é ki, és gyümölcsét nem vágja-é le, hogy elszáradjon, hajtásának minden ága elszáradjon, és pedig nem erős karral és sok néppel [támad reá], hogy kitépje azt gyökerestől.

Ez 17:10 És ímé elplántáltatott, jó szerencsés lesz-é? Avagy ha a napkeleti szél illeti őt, nem szárad-é el teljesen, ültetésének ágyában nem szárad-é el?

Ez 17:15 De pártot üte ellene, bocsátván követeit Égyiptomba, hogy adjon néki lovakat és sok népet. Vajjon jó szerencsés lesz-é? Vajjon megszabadítja-é magát, aki ezeket cselekszi? aki megszegte a szövetséget, megszabadul-é?

Dán 8:12 És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen, a vétek miatt; és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van.

Dán 8:24 És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csudálatosképpen pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét.

Dán 8:25 És a maga eszén [jár], és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat; sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg.

Dán 11:27 De ennek a két királynak szíve is gonoszt forral, és egy asztalnál hazugságot szólnak [egymásnak]; de siker nélkül, mert a vég még bizonyos időre [elmarad].

Dán 11:36 És a király a maga tetszése szerint cselekszik és felfuvalkodik és felmagasztalja magát minden isten felett, és az istenek Istene ellen is vakmerőn szól, és szerencsés lesz, mígnem betelik a harag; mert ami elhatároztatott, az végre [is] hajtatik.

Ámós 5:6 Keressétek az Urat, és éltek, különben reátör, mint a tűz, a József házára és megemészti Béth-Elt, és nem lesz, aki megoltsa.
Hmmm


2018. február 22., csütörtök

Megalacsonyíttatik

Ezt olvastam, és második napja töprengek rajta:
Luk 3:4-5  Amint meg van írva Ésaiás próféta beszédeinek könyvében, ki mondja: Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek el az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös utak simákká lesznek; És meglátja minden test az Istennek szabadítását.
 Szépíthetem reggeltől estig. Finomíthatom, csiszolgathatom, mégis ugyanaz marad. Károliban megalacsonyít / rónává lesz; a többi fordítás is hasonlóan kemény. Csiában a hegyek lealacsonyodnak, másik fordításban elhordják őket.
Nem tehetek mást, mint kicsinek és alázatosnak érzem magam a hatalmas Isten előtt, ugyanakkor megráz, hogy mennyire szeret.
És még az is eszembe jut, hogy lehet, nekünk embereknek nagyon furcsa elképzeléseink vannak Istenről, alázatosságról, tiszteletről, szeretetről.
És még valami: az alázatosKODÁS, nem ugyanaz, mint az alázat, ami szívben dől el.

Megalacsonyíttatik ταπεινόω  (tapeinoó)
1) kisebbé tesz, csökkent, lealacsonyít
2) megaláz
3) mediális alak: megalázkodik, megalázza magát

Ezekben a részekben szerepel még ez a szó:
Máté 18:4 Aki azért megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában.

Máté 23:12 Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.

Luk 3:5 Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös útak simákká lesznek;

Luk 14:11 Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.

Luk 18:14 Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.

2Kor 11:7 Avagy vétkeztem-é, mikor magamat megaláztam, hogy ti felmagasztaltassatok, hogy ingyen hírdettem néktek az Isten evangéliumát?

2Kor 12:21 Hogy mikor újra odamegyek, megaláz engem az én Istenem ti köztetek, és sokakat megsiratok azok közül, akik ezelőtt vétkeztek és meg nem tértek a tisztátalanságból, paráznaságból és bujaságból, amit elkövettek.

Fil 2:8 És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.

Fil 4:12 Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is.

Jak 4:10 Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.

1Pét 5:6 Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

2018. február 21., szerda

Agymenés

 Így nevezem, mikor legalább két-három S.O.S. gondolatom van, amit annyira igyekszek gyorsan rögzíteni, nehogy elszálljon, hogy azt sem tudom hol kezdjem. Tehát, szép sorban:
 • Csapó 3200, a Mi Atyánk. Ezen belül is az, hogy régen sokszor énekeltük, hogy "...amit gondolattal, tettel, szóval elkövettem...". Hogy jön ez a Mi Atyánkhoz? Úgy, hogy mindezekre megbocsátást kérünk Istentől, akkor nekünk is így kell tennünk másokkal szemben.  Szela
 • Tegnap ez a dal jutott eszembe, sajnos nem találom a YouTubeon:
  Mélységes mélyből kiáltok Hozzád, ó, jó Uram! A bűneim eltakarnak Téged, a Fényt, Uram! Uram, Nálad van bűnbocsánat, Térdre hullok és úgy csodállak, Várom, jöjjön az Úr, Ahogy Ő, Ő ígérte, Várom, mert Ő ígérte Az Élet eljöttét. Várom, jöjjön az Úr, Én is virrasztva várom, Mint az őrök a hajnalt, Fényes, új napfelkeltét. Nézz fel szenvedő, ha fogy már erőd, mert jő az Úr. Lelked újra él, láncod Ő széttöri, szabadít, jó az Úr. Uram, Nálad... Igazságos Úr, hogyha törvényed láttatod, hogyha ítél karod. Ki marad meg Nálad, Uram, hogyha bűneink szörnyű súlya nyom. De Nálad van bűnbocsánat... (Jubilate kórus)
 • Megnéztem egy filmet, amit többször ajánlottak már, mégpedig az "Az utolsó Bűnevő" című filmet. Itt megnézhető. Még nem láttam, és nagyon jó történetnek tartom, bár kissé vontatott a mi 21. századi pörgésünkhöz. Nézd meg, ha teheted!

 • A történet az 1850-es években zajlik egy amerikai wales telepesek által létrehozott közösségben. A tíz éves Cadi úgy érzi, hogy nagyanyja az egyedüli, aki feltétel nélkül szereti őt; hiszen egy korábbi családi tragédia miatt úgy érzi, őt hibáztatják a szülei, mély bűntudata van a történtek miatt és magát hibáztatja. Nagymamája temetésén egy ősi szokással szembesül: a bűnevő rítusa. A hiedelem szerint csak Ő képes a holtat bűnei alól feloldozni ebben a kis közösségben.
  Körülbelül ugyanebben az időben egy prédikátor érkezik a völgybe, a tábor falain kívül. Párbeszéd alakul ki a fiatal lány, és a misszionárius között: Cadi lassan ráébred, hogy a bűnevő rítus téves eszmén alapul, és megismeri Jézus Krisztust és a kereszténység alapelveit. De a Cadi által felfedezett új ismeret konfliktust teremt és felfed egy rég elfeledett szörnyű titkot, amelyet a közösség idősebb lakói rejtegettek, most szembe kell nézniük vele.


Itt pedig a dal, amit fentebb említettem. 

2018. február 19., hétfő

Csokoládé

 Nem is tudom, van-e helye egy ilyen romantikus film ajánlásának ezen a blogon, de... nos, hát nekem tetszett.
Ez itten lopott holmi, a mozi24 az oldalról, de a saját benyomásaim mellett ez egy bemutatása a történetnek:
Az álmos francia kisvárosban száz éve fikarcnyit sem változott az élet. Ám egy nap a szeszélyes északi szél két titokzatos utazót hoz a békés közösségbe: Vianne-t és kislányát, Anoukot. Vianne hamarosan édességboltot nyit, és ellenállhatatlan bonbonjai, süteményei és csokoládés italai feltámasztják a városka lakóinak titkolt étvágyát. A jövevény varázslatos ösztönnel érez rá vendégei legszemélyesebb vágyaira, és mindegyikőjüknek megtalálja a megfelelő édességet. Ám ez nem csak hírnevet szerez neki, hanem ellenségeket is… Reynaud grófja meg van győződve arról, hogy az édes örömök fel fogják dúlni városát, és aláássák a szigorú erkölcsi normákat. Ezért a fejébe veszi, hogy Húsvétig kiüldözi a városból Vianne-t…
A Csokoládé komikus mese arról, hogy elég egy kicsit belekóstolni az élet örömeibe ahhoz, hogy megváltozzon egy ember, egy kapcsolat, vagy akár egy egész város. Történet a kísértésről, a vágyak elfojtásáról, és az érzékek felszabadító erejéről; komédia a kisvárosban kibontakozó háborúról, melyet egy rejtélyes csokoládéüzlet által kiváltott szenvedélyek és félelmek robbantanak ki.
Rengeteg intrika és sok szeretetlen megnyilvánulás, na, kinek a részéről is? Csak nem a vaskalapos és "keresztény" város szellemi vezetőjétől? De, igen. Véletlen pont tőle.
Félreértés ne essék! abszolút elfogadom és SZERETEM az Egyházat, mint Krisztus Testét.
Azt, amelyik VALÓBAN Jézust képviseli. Nem azt, amelyik erkölcsi fölényében és idézőjeles tisztaságával 3 és fél km magasról néz le mindenkire, aki nem fér bele az általa alkotott hyper-kocka kliséjébe.
Fellebbenti a fátylat a szeretetlenségről és a vallásos köntösbe bújtatott álszent megnyilvánulásokról. Azért megjegyzem, hogy valószínűleg őálszentsége nem volt tudatában manipulációs tehetségének, sem annak, hogy mennyire hamis istenképe van, csak tette, amit tudott.
Nem tudom, hogy vajon agy filmtörténeti remek volt-e, nekem inkább egy szórakoztató kiruccanás.
És ezennel ajánlom minden édesség kedvelőjének!
Itt az adatlapja / ajánlója. A Port.hu-ról. És a letöltés... ööö, hát, ügyeskedjetek.

2018. február 16., péntek

...mint, aki nagy nyereséget talált

119. Zsoltár
 Ma, amikor visszaolvastam a tegnapi bejegyzést és hálát adtam, hogy Isten időről-időre megszólít, megint eszembe jutott pár újabb ige. Az egyik  a címbeli, ki is fogom keresni. A másikak:
 • Dolgozzatok (munkálkodjatok), de ne azért az ételért, ami elvész, hanem, azért, ami megmarad örökre! (János 6,27) ...Mikor ezt tényleg végiggondolom és próbálom megérteni, hogy Jézus mit is akar valóban mondani, érzem, hogy elveszek benne. Emberi logikával megfejthetetlen Jézusnak ez a mondata. Számolgatom, hogy melyikkel hány órát töltök effektíve, és nagyon rossz az arány. Minimum 8, de inkább 9-10 órát töltök a munkahelyemen, a többi feladatról nem is beszélve, és mennyit fordítok a másik dologra?
 • Az én beszédeim szellem és élet...(János 6,63) Ezt szintén Jézus mondja. 
És én érzem, ahogyan valóban megtölt élettel az én Istenem.
Hálás vagyok, mert figyelhetek, hogy ne reagáljam le rosszul a dolgokat. Ne akadjak ki árulásokon, manipulációkon, sus-musokon, rosszindulaton, kizsákmányoláson.

2018. február 15., csütörtök

Kedvenc szakaszom az Isten Országáról

 Róma 14, 17-19
Mert Isten Királyságában ... csak az számít, hogy Isten akarata szerint élsz-e, és hogy a Szent Szellem békessége és öröme uralkodik-e benned. Aki tehát így szolgálja Krisztust, annak valóban örül majd Isten, és az ilyen embert a többiek is elismerik. Ezért hát teljes erővel törekedjünk azokra a dolgokra, amelyek a közöttünk lévő békességet, összhangot, egymás épülését és megerősítését szolgálják!
Ez a rész különösen kedves nekem. Sokszor tanított, sokszor szólított meg és sokszor erősített meg.
Egyszerűen döbbenetes eszenciája Isten akaratának az életünkben!
Meglepő és felrázó hatású.
Tehát mik azok a pontok, amik nekem szóltak:
 • Isten Országa ... nem egy távoli időben és térben elhelyezkedő izé, hanem egy nagyon is valóságos hely itt és most. Ez egy életstílus.
 • Szolgálni Krisztusnak... Hát van ilyen... Erre vagyunk elhívva és erre vagyunk hitelesítve. Valahol egyenesen "rabszolgának" aposztrofálva. És ez jó, kérem!!! Mert ez a világ nem tudja, hogy ő is rabszolga, csak nem Istené, hanem a bűné.
 • Isten akarata szerint élni. Károliban "kedves Istennek" - Ennyi helyen szerepel az Újszövetségben: 
Róm 12:1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
Róm 12:2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
Róm 14:18 Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált.
2Kor 5:9 Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk.
Ef 5:10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
Fil 4:18 Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm; beteltem, vévén Epafróditustól, amit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek.
Kol 3:20 Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak.
Zsid 13:21 Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.
És most ennyit, mert mennem kell.

2018. február 7., szerda

János 9 és 10

A 10 részben Jézus példázatokat mond, mi pedig próbáljuk kitalálni, hogy mit akar kifejezni.
Személyes gondolataim:

 • Már a 9-ben kezdődik, hiszen a farizeusok (*) nem hajlandók elfogadni, hogy Istentől jött és úgy gyógyít. Ezért kezdi azzal, hogy az ajtón át közlekedő pásztor kóser.
 • Aztán bebizonyítja, hogy név szerint ismeri és ki tudja vezetni a bárányokat az akolból, majd az élükre állva vezeti õket.
 • Mindegyik hasonlatnál szembeállítja a gonoszt a jóval. Azt is kifejti, hogy a gonosz pusztít, rombol, míg Ő épít, gyógyít, szabadít, jó helyre vezeti a népet.
 • ...
*A farizeusok egy ókori, szigorú vallási elveket valló zsidó párt volt, akik életüket azáltal kívánták Istennek szentelni, hogy az előírásokat szigorúan megtartották. - forrás: Wikipédia

2018. február 6., kedd

Méltóság

Mai szavam a méltó.  Görögben καταξιόω  (kataxioó)
1) teljesen érdemesnek, méltónak tart
2) passzív alak: méltónak találják, megtiszteltetésben részesül

4X szerepel az Újszövetségben ezekben az igeversekben:

Luk 20:35 De akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak...
Luk 21:36 Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!
Apcs 5:41 Ők annak okáért örömmel menének el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illettessenek.
2Thess 1:5 Bizonyságául az Isten igazságos ítéletének; hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, amelyért szenvedtek is.

Egyik - másik szövegkörnyezet számomra nagyon  meglepő.

Uram, segíts, hogy méltó legyek a Te Országodra és köszönöm Jézus, hogy az én bûneimet a Te véred eltakarja, lemosta!

2018. február 5., hétfő

2018. február 3., szombat

Élet-halál körök

  Hát lezajlott Gyuri temetése is.
Mindenki megdöbbent, hogy elment, pedig évek óta rengeteg betegsége volt..., mégis.
Nekem pedig van néhány igém, amin elmélkedem. Van, amelyik napok óta foglalkoztat, van, ami csak ma reggel óta.
 1. (Ez a napok óta...) 2 Kor 5, 10 Mert kivétel nélkül mindannyiunknak oda kell állnunk Krisztus ítélőszéke elé! Ott fogja mindenki megkapni, amit megérdemel, aszerint, hogy ebben a földi testben mit tett: jót, vagy rosszat.
 2. Gal 6, 8 Aki azért tesz valamit, hogy kielégítse a régi természetének kívánságait, annak ez a régi természet romlást és halált fog teremni, és azt is fogja learatni. Aki viszont a Szent Szellem tetszése szerint cselekszik, az a Szent Szellemből arat örök életet.
 3. A harmadik a 2 Tess

2018. február 1., csütörtök

Gyakorlatban

 A Teológiára, (ahová járok) gyakorlati igazolás is szükségeltetik.
Nyilván ezekről a dolgokról nem kap az ember földi igazolást, hogy:

 • követtem Krisztust,
 • imádkoztam az ellenségeimért, 
 • nem hülyéztem le a másikat,
 • áldottam a haragosaimat,
 • törekedtem a békességre,
 • megbocsátottam nekik,
 • dolgoztam a kapcsolataimon, 
 • tittiri.
De azért egy mennyei igazolás bizonyára ki lesz állítva. ✌❤☺
A képet a rajta levő két ige alapján állítottam össze, amiket (kicsit kibővítve) bemásoltam:

Mt 5, 21-26 „Hallottátok, hogy őseinknek megmondták: »Ne gyilkolj! Aki pedig mégis gyilkol, azt el kell ítélni.« Én azonban azt mondom nektek: ha valaki haragot táplál magában a másik ember ellen, azt már el kell ítélni. Ha pedig haragjában azt mondja valakinek: »Te hitvány bolond!« — azt a Főtanács fogja elítélni. Ha pedig odáig megy, hogy a másikat »istentelen hülyének« nevezi, az megérdemli, hogy az örök tüzre dobják. Ezért, ha áldozati ajándékot viszel az oltárhoz, és ott eszedbe jut, hogy valakinek panasza van ellened, hagyd az oltár előtt ajándékodat, menj el, és békülj ki a haragosoddal! Csak azután menj vissza az oltárhoz, hogy felajánljad áldozatodat Istennek! Békülj ki hamar ellenfeleddel, amíg úton vagytok a bíróság felé. Különben ellenfeled a bíró kezébe adhat, a bíró meg a börtönőrnek, s így végül börtönbe zárnak! Igazán mondom neked: ki nem jössz onnan, amíg az utolsó fillérig ki nem fizetted tartozásodat!”
Róma 12,14 Még azokat is áldjátok, akik üldöznek vagy zaklatnak titeket! Ne kívánjatok nekik semmi rosszat, hanem áldjátok őket!
Gyakorlati teológia témakörében született ez a két a bejegyzés is. 

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...