Keresés ebben a blogban

2012. március 19., hétfő

ISTEN BENNÜNK LÉVŐ KÉPESSÉGEI

Egy régebbi (októberi) tanulmányom vettem most elő, most átnézem, hogy miből indulhatott, és újrarágom.
Alapige: Filippi 1,9-11:
És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban - jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben; Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára; Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására.
Különbséget téve az Istentől jövő jó ajándékok, és a nem tőle jövő rossz között:
Úgy látom az is a megismerés része (Fil 1,9 ἐπίγνωσις (epignószisz)
 • megismerés, felismerés, megértés, ismeret), ha tisztázzuk magunkban mit kaptunk Istentől – használatra, és mi az, ami nem tőle jött, és akadályoztatásunkra van. 
 • νου̑ς (núsz) szív, szellem értelme / felfogóképessége / gondolkodási képessége. Előfordulásai az újszövetségben:
 1. Luk 24:45 Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat.
 2. Róm 1:28 És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretökben (epignószisz) megtartsák, azonképpen oda adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek;
 3. Róm 7:23 De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.
 4. Róm 7:25 Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.
 5. Róm 11:34 Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa?
 6. Róm 12:2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
 7. Róm 14:5 Emez az egyik napot különbnek tartja a másiknál: amaz pedig minden napot [egyformának] tart. Ki-ki a maga értelme felől legyen meggyőződve.
 8. 1Kor 1:10 Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.
 9. 1Kor 2:16 Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.
 10. 1Kor 14:14 Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de értelmem gyümölcstelen.
 11. 1Kor 14:15 Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.
 12. 1Kor 14:19 De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken.
 13. Ef 4:17 Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában,
 14. Ef 4:23 Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke (szellem) szerint,
 15. Fil 4:7 És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
 16. Kol 2:18 Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, amelyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével.
 17. 2Thess 2:2 Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk [tulajdonított] levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
 18. 1Tim 6:5 Megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek hiábavaló torzsalkodásai akik az istenfélelmet nyerekedésnek tekintik. Azoktól, akik ilyenek, eltávozzál.
 19. 2Tim 3:8 Miképpen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, aképpen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek.
 20. Tit 1:15 Minden tiszta a tisztáknak: de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta; hanem megfertőztetett azoknak mind elméjök, mind lelkiismeretök.
 21. Jel 13:18 Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.
 22. Jel 17:9 Itt az elme, amelyben van bölcsesség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül;

2Tim 1:7 Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. 
félelemnek lelke δειλία (deilia)
- félénkség, gyávaság Etimológia: a G1169-ből δειλός (deilosz) 1) félénk, bátortalan, gyáva 2) hitvány, aljas, semmirekellő Etimológia: a deosz-ból (félelem)
erő: δύναμις (dünamisz)1) erő 2) erőmegnyilvánulás, csoda(tevő erő) 3) képesség, lehetőség, hatalom 4) jelentés, értelem Etimológia: a δύναμις (dünamisz)
1) erő 2) erőmegnyilvánulás, csoda(tevő erő) 3) képesség, lehetőség, hatalom 4) jelentés, értelem
Etimológia: δύναμαι (dünamai) képes vmire; hatalma, befolyása van, ér vmit személytelen használat: lehetséges Etimológia: alapszó
szeretet: ἀγάπη (agapé)
1) szeretet
2) szeretetvendégség
Etimológia:ἀγαπάω (agapaó)
- szeret; barátságosan fogad, szívesen lát; kedvel, többre tart; megelégszik vmivel Etimológia: alapszó
józanság: σωφρονισμός (szóphroniszmosz)
- józanság, mértékletesség, önuralom; egészséges gondolkodásmód
Etimológia:σωφρονίζω (szóphronidzó)
1) józanságra int, egészséges gondolkodásúvá tesz
2) fegyelmez, megfékez; helyes mederbe terel
Etimológia:σώφρων (szóphrón)
- józan, mértékletes, épeszű, fegyelmezett, visszafogott
Etimológia: a szósz (ép, egészséges; biztos) származéka

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...