Keresés ebben a blogban

2018. május 30., szerda

A végidők, ahogy én gondolomKellett egy dolgozatot írnom: Hogyan képzelem el az utolsó időket? - témakörben. Már le is adtam, és persze utólag szívesen tennék ezt-azt hozzá, ami érzem, hogy kimaradt, de már késő. Azért megosztom.

Hogyan képzelem el az utolsó időket? Számomra kérdéses, hogy általában az egyén életútjának végéről, avagy a világ végéről beszélünk. Az ige alapján mindkettőről szólhatunk.
Rengeteg film és könyv próbálta már bemutatni, hogy milyenek lesznek az utolsó idők, én mégis a Bibliára támaszkodom. Akkor is, ha idejétmúltnak, vagy fikciónak tűnhet bizonyos emberek számára. Nekünk a Biblia az életnek beszéde, élő szó, Isten kinyilatkoztatása. Sok kifejezés van benne ezzel kapcsolatban is, és néhányat próbáltam megragadni ezek közül. Itt van elsőnek az „Örök”, mivel ez megmutatja, hogy nem mindegy hogyan éljük az életünket a ránk váró időszak miatt. Jézus mondja:
És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre. (Máté 25:46)
(Ezek = Akik nem adtak Neki enni, inni, nem látogatták meg.)
Ebből a versből kiderül, hogy földi időnk leteltével örökkévaló helyeken fogunk időzni, ahol is learatjuk tetteink következményeit. Megnéztem, hogy milyen szóösszetételben van jelen az Újszövetségben az „örök” szó. Nagyon megrázó az eredménye.
Először is: a szó görögül: αἰώνιος (aióniosz) - nagyon hosszú ideig tartó; örökkévaló (múltra és jövőre vonatkozóan egyaránt), másodszor pedig a teljesség igénye nélkül ilyen kifejezések állnak utána:
 • ... váltság - középső halmaz (Zsid 13:1)  
 • ... élet (Luk 10:25; Ján 3:15) 
 • ... gyötrelem (Máté 25:46) 
 • …ítélet (Zsid 6:2) 
 • ... kárhozat (Márk 3:29) 
 • ... hajlék, ház (2Kor 5:1) 
 • ... idő - középső halmaz (Róm 16:25) 
 • ... Isten - középső halmaz (Róm 16:26) 
 • ... dicsőség (2Kor 4:17) 
 • ... veszedelem (2Thess 1:9) 
 • ... tűz (Júd 1:7; Máté 25:41; ) 
Ez az „örök ...” félelmetes nekem, mert halmazokban láthatom az embereket, kit ebben, kit abban. Egyik halmaz egy nagyon is kívánatos az örök életre nézve, a másik borzalmas és Istennek is fáj, Ő mindenkinek üdvösséget készített. Teljes szívemből hiszem, hogy új alapokra kell helyezni a gondolkodásunkat! Minden embernek új alapokra kell helyeznie a gondolkodását!

Néhány gondolat a világ végéről, ami talán inkább így lenne helyesebb fordítás, hogy a korszak vége.
αἰών (aión) 1) nagyon hosszú idő; 2) örökkévalóság; 3) világkorszak
συντέλεια (szünteleia) - vég, befejezés, beteljesedés
Máté 13:39-40 Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik: aképpen lesz a világnak végén.
Máté 13:49 Így lesz a világ végén is: Eljőnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül.

Máté 24:3 Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá mennek a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
eljövetel: παρουσία (parúszia) 1) ottlét, jelentlét; 2) eljövetel, megérkezés, látogatás

Jézus eljöveteléről legtöbbet a Máté evangéliuma 24. részében olvashatunk.
Következő szavunk: ἐπιφάνεια (epiphaneia) - megjelenés, megmutatkozás, amit itt találunk meg:
2Thess 2:8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
1Tim 6:14 Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,

2Tim 1:10 Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által,

2Tim 4:1 Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.

2Tim 4:8 Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.

Tit 2:13 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;
Következő szavunk akkor hangzik el, mikor Jézus a végidőkről beszél a Lukács 17-ben: ἀποκαλύπτω (apokalüptó) 1) feltár, nyilvánvalóvá tesz , felfed, leleplez; 2) kijelent. Ezzel kapcsolatban néhány gondolat:
Nem várom valójában, de sokan várták / várják és elvileg nem kéne ijesztően hatnia a kifejezésnek, ha az ember készen van. Az apokalipszis egyébként a görögben lelepleződést jelent, felvetésemben Krisztus lelepleződését.
Azt hallottam, hogy 2 kérdést érdemes lenne feltenni az embereknek, amiken elmerenghetnek:
Ha most meghalna, a mennybe kerülne-e?
Mire alapozza a válaszát? 

Készen lenni és Isten szerint késznek lenni kissé mást jelent. Előbbi kb. azt, hogy teljesen kezelhetetlennek nyilvánítok egy helyzetet és az utóbbi azt, hogy ha most vége lenne az életemnek / a világnak, mehetnék Istenhez, mert befejezett vagyok.
Többször szól erről a Biblia:
1Kor 1:8 Aki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben (ἀνέγκλητος (anenklétosz) - feddhetetlen, kifogástalan, nem vádolható) a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján.
...és ezeken a helyeken is szerepel: 1Kor 1:8, Kol 1:22, 1Tim 3:10, Tit 1:6, Tit 1:7

Krisztus napja:
Fil 1:6 Meggyőződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.

Fil 1:10 Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták ( εἰλικρινής (eilikrinész) 1) tiszta, valóságos, világos, egyértelmű; 2) keveretlen ) és botlás nélkül valók (ἀπρόσκοπος (aproszkoposz) 1) hibátlan, meg nem botló, tiszta (lelkiismeret); 2) meg nem botránkoztató) a Krisztusnak napjára;

Fil 2:16 Életnek beszédét tartván eléjük; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába.
A Máté 24-ben lehet olvasni erről az időről, mindenki eldöntheti, hogy mennyire van készen rá.
Tehát ezek a gondolataim a végidőkkel kapcsolatosan összegezve:
Az örökélet létezik, nem mindegy hol és hogyan töltöm.

A Máté 13, 42-43 tanúsága szerint:
És bevetik őket a tüzes kemencébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjuknak országában. Akinek van füle a hallásra, hallja.
Krisztus eljövetelére 3 görög kifejezés van: epifáneia, paruszia és apokalüpszisz
Ezeknek fényében teljesen más szívvel állok neki az evangélium hirdetésének, mert tétje van. Tudom, hogy imádkoznom is kell, másképp, mint ahogy szoktam. A Bibliámban aláhúztam Máté 24., 25. részéből:
 • A tanítványok a szilárdnak tűnő templom-épületeket mutogatják - Jézus mondja, hogy kő kövön nem marad. 
 • A tanítványok az időre kíváncsiak, Jézus mondja VIGYÁZZATOK / LEGYETEK KÉSZEN.
 • Mindvégig tarts ki! 13. vers 
 • 25. vers - előre megmondtam nektek, 
 • 42. Vigyázzatok, legyetek felkészültek! 
 • Máté 24:45 Kicsoda hát a hű és megbízható szolga? - hűséges, vagy: „megbízható”, „hívő”. Az eredeti szó mind a hármat jelenti. 
 • 50. vers - amikor nem várja és nem gondolja... 
 • Máté 25, 1 - akkor... 
 • 25, 13 ...vigyázzatok azért... 
 • 25, 25 - rossz hozzáállás: lám, megvan a tied... 
 • 30 - hasznavehetetlen szolga… 
Az ezeréves királyságról olvashatunk a Jelenések könyve 20. fejezetében.
Minden helyreáll, erről olvashatunk a Jelenések könyve 21. fejezetében. Új Ég, Új Föld, Új Jeruzsálem lesz.
Adja Isten, hogy készen legyünk addigra, míg Jézussal találkozunk az ítéletkor! Adni is fogja, hiszen:
Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...