Keresés ebben a blogban

2017. november 11., szombat

Dialogiszmosz, avagy éljen Károli

 Szeretem a szavakat és a szótárat. Ha nem egészen világos egy-egy szövegrész, azt játszom, hogy megnézem a szavak eredeti jelentését. Így jártam most a versengés kifejezéssel, innen a cím: dialogiszmosz, ami görögül van, merthogy az újszövetséget először görög nyelven vetették pergamenre. 
Először teljesen másra asszociáltam, mint amire végül jutottam. Nekem ez a "versengés" szó inkább káros "versenyezés" jelentéstartalmat hordozott, mint ezt a "gondolkodásmód" szerűséget. Mindamellett legalább eloszlattam a saját félreértésemet. :)
 διαλογισμός  (dialogiszmosz)
1) okoskodás, számvetés, számítgatás, fontolgatás, meggondolás
2) megvitatás, vitatkozás
3) kétely, aggodalmaskodás
...mindez pedig Pál filippibeliekhez írt levelének 2. rész 14. verse alapján, ami így szól:
Fil 2:14-15  Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek; Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
És itt található még meg:
Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások.   Máté 15:19
Mert onnan belőlről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok,   Márk 7:21
Sőt a te lelkedet is általhatja az éles tőr; hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek.   Luk 2:35
Jézus pedig észrevévén az ő tanakodásukat, felelvén, monda nékik: Mit tanakodtok a ti szívetekben?   Luk 5:22
Ő pedig tudván azoknak gondolatait, monda a száradt kezű embernek: Kelj fel és állj elő! És felkelvén, előálla.   Luk 6:8
Támada pedig bennök az a gondolat, hogy ki nagyobb közöttük.   Luk 9:46
Jézus pedig látván az ő szívök gondolatát, egy kis gyermeket megfogván, maga mellé állatá azt,   Luk 9:47
És monda nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások?   Luk 24:38
Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.   Róm 1:21
A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit.   Róm 14:1
És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók.   1Kor 3:20
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;   Fil 2:14
Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.   1Tim 2:8
Nem mondtatok-é ellent magatoknak, és nem lettetek-é gonosz gondolkozású birákká?   Jak 2:4


1 megjegyzés:

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...