Keresés ebben a blogban

2017. január 13., péntek

Isten igazsága


 Szívesen képzelnénk el Istent egy mindig barátságos, mindig kedves Valakinek.
Legalábbis én így vagyok ezzel. Mégis van, hogy elém jön olyan Ige, ami nem ezt közvetíti.
Persze azt is szeretnénk, hogy igazságos legyen.
Mi a valóság?
  • Jézus azt mondja, „Ha valaki nem fogad be, és nem hallgat rátok, még a port is verjétek le a lábatokról, amikor kimentek abból a házból vagy városból! Igazán mondom, még Sodoma és Gomora lakosainak is tűrhetőbb dolga lesz az ítélet napján, mint nekik.” Mt10,14-15
  • ...igazságos lesz az is, hogy szenvedéssel fizessen majd azoknak, akik nektek most szenvedést okoznak. Nektek pedig, akik most szenvedtek, velünk együtt megpihenést és nyugalmat fog adni. Hogy mikor? Amikor az Úr Jézus lángoló tűzben megjelenik a Mennyből, hatalmas angyalaival együtt. Akkor fogja majd megbünteti azokat, akik nem ismerik Istent és nem akarnak engedelmeskedni az örömhírnek, amely Urunkról, Jézus Krisztusról szól. Ezeknek az engedetleneknek örökké tartó pusztulás és szenvedés lesz a sorsuk, mivel örökre száműzik őket az Úr jelenlétéből és erejének dicsőségéből. 2Tessz 1,6-9
Nem mind jó hírek ezek.
Hogy lehetne ez másképp, vagyis hogyan kerülhet be valaki a mennyországba? Hogy lehet örök életünk?
Fogadd el Jézust! Itt vannak a részletek lépésről-lépésre: Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e?
Azt, hogy Istennek fontos az igazság, a jogosság, a becsület, hűség, törvény innen lehet tudni:

Tudni, és tennivalók lépésről-lépésre:
ELSŐ TÉNY:
Isten minden embert szeret, és megtérésre hív, személyválogatás nélkül!!!
ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL.

ISTEN SZERETETE
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

ISTEN TERVE
Jézus mondja: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (hogy teljes és tartalmas életet éljenek.) (János 10,10)

Mi lehet az oka annak, hogy a legtöbb ember mégsem ilyen életet él?
Az, hogy...
MÁSODIK TÉNY:

AZ EMBER BŰNÖS ÉS ELSZAKADT ISTENTŐL. EZÉRT NEM ISMERHETI ÉS NEM IS TAPASZTALHATJA ISTEN SZERETETÉT ÉS ÉLETÉRE VONATKOZÓ TERVÉT.

AZ EMBER BŰNÖS
„Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” (Róma 3,23)

Az embert Isten arra teremtette, hogy szoros kapcsolatban legyen Vele, az ember viszont úgy döntött, hogy Istentől függetlenül érvényesíti a saját akaratát, és emiatt megszakadt Istennel való kapcsolata. Ez az önfejűség vagy aktív lázadásban, vagy passzív közönyben nyilvánul meg, ami – a Biblia szerint – az ember bűnös voltának a bizonyítéka.

AZ EMBER ELSZAKADT ISTENTÕL
„Mert a bűn zsoldja a halál.” (Istentől való lelki elszakadás.) (Róma 6,23)

A harmadik tény magyarázza meg e szakadék áthidalásának egyetlen módját...
HARMADIK TÉNY:

JÉZUS KRISZTUS ISTEN EGYETLEN MEGOLDÁSA AZ EMBER BŰNÉRE. ÁLTALA MEGISMERHETED ÉS TAPASZTALHATOD ISTEN SZERETETÉT ÉS ÉLETEDRE VONATKOZÓ TERVÉT.

JÉZUS HELYETTÜNK HALT MEG
„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bûnösök voltunk.” (Róma 5,8)

FELTÁMADT A HALÁLBÓL
„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak (Péternek), majd a tizenkettõnek. Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre.” (1Korinthus 15,3-6)

Ő AZ EGYETLEN ÚT, AMELY ISTENHEZ VEZET
„Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János 14,6)

Nem elég csak ismerni ezt a három tényt...
NEGYEDIK TÉNY:

SZEMÉLYESEN EL KELL FOGADNUNK JÉZUS KRISZTUST MEGVÁLTÓNKNAK ÉS URUNKNAK, AKKOR ISMERHETJÜK MEG ÉS TAPASZTALHATJUK ISTEN SZERETETÉT ÉS ÉLETÜNKRE VONATKOZÓ TERVÉT.

BE KELL FOGADNUNK KRISZTUST
„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az õ nevében.” (János 1,12)

KRISZTUST HIT ÁLTAL FOGADJUK BE
„Hiszen kegyelembõl van üdvösségetek a hit által, és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Efézus 2,8-9)

KRISZTUST ELFOGADVA ÚJJÁSZÜLETÜNK
(János 3,1-8)

KRISZTUST SZEMÉLYES MEGHÍVÁSSAL FOGADJUK BE
(Krisztus mondja:) „Íme, az ajtó elõtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz...” (Jelenések 3,20)

Krisztust elfogadni azt jelenti, hogy önmagunktól Istenhez fordulunk, és bízunk abban, hogy Krisztus az életünkbe költözik (megbocsátja bűneinket, és olyanokká tesz, amilyen akarja, hogy legyünk). Nem elég csak értelmileg egyetérteni azzal, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, és hogy meghalt bűneinkért. Nem elég érzelmi élményünk sem. Jézus Krisztust hit által fogadjuk el, az akaratunk döntésével.

KRISZTUST MÁR MOST ELFOGADHATOD, HITTEL IMÁDKOZVA

(Az imádság Istennel való beszélgetés.)

Isten ismer téged, és nem a szavakat, hanem a szándékot értékeli. Itt egy javasolt imádság:

„Úr Jézus, szükségem van Rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Kinyitom az életem ajtaját és elfogadlak Téged mint Megváltómat és Uramat. Köszönöm, hogy megbocsátottad bűneimet, és örök életet adtál nekem. Foglald el az életem trónját, és formálj olyanná, amilyen akarod, hogy legyek."

Kifejezi ez az imádság azt, amit szeretnél?
Ha igen, akkor mondd el most,
és Krisztus be fog jönni az életedbe, ahogy megígérte.

HONNAN TUDHATOD, HOGY KRISZTUS AZ ÉLETEDBEN VAN?

Befogadtad Krisztust az életedbe? A Jelenések 3,20-ban tett ígérete alapján hol van most Krisztus tenálad? Krisztus azt mondta, hogy bejön az életedbe. Lehetséges, hogy félrevezet? Minek alapján tudod, hogy Isten válaszolt az imádságodra? (Istennek és az Õ Igéjének megbízhatósága alapján.)

A BIBLIA ÖRÖK ÉLETET ÍGÉR MINDAZOKNAK, AKIK KRISZTUST ELFOGADJÁK

„Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az õ Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” (1János 5,11-13)

Köszönd meg Istennek gyakran, hogy Krisztus az életedben van, és sohasem hagy el (Zsidók 13,5). Ígérete alapján tudhatod, hogy Krisztus benned él, és örök életed van megtérésed pillanatától kezdve.

De mi van az érzéseinkkel?...

NE ÉPÍTS AZ ÉRZÉSEIDRE

Hitünk alapja (tekintélye) Isten Igéje, a Biblia, nem pedig az érzéseink. Mi hit által élünk: bízunk Istenben és az Õ Igéjében. Ez az ábra megmutatja, hogyan viszonyulnak egymáshoz a tény (Isten és az Õ Igéje), a hit (bizalmunk Isten és az Õ Igéje iránt), és az érzéseink (hitünk és engedelmességünk következményei). (János 14,21)

A vonat a kocsival is és anélkül is futhat. Eredménytelen kísérlet volna viszont a kocsival húzatni a vonatot. Ugyanígy mi sem az érzéseinktõl függünk, hanem hitünket (bizalmunkat) Isten megbízhatóságába és a Biblia ígéreteibe vetjük.

MOST, HOGY KRISZTUST ELFOGADTAD

Abban a pillanatban, amikor befogadtad Krisztust hit által, az akaratod döntésével, sok minden történt, mint például:
Krisztus bejött az életedbe (Jelenések 3,20; Kolossé 1,27).
Bűnbocsánatot nyertél (Kolossé 1,14).
Isten gyermeke lettél (János 1,12).
Örök életet kaptál (János 5,24).
Megkezdted azt a teljes életet, amelyre Isten teremtett (János 10,10; 2Korinthus 5,17; 1Thesszalonika 5,18).

Van-e annál nagyszerűbb dolog, mint Krisztust elfogadni? Szeretnéd most megköszönni Istennek, amit érted tett? Maga az, hogy megköszönöd, a hitedet tanúsítja.

Hogy új életed a lehető legjobban kibontakozzék...

JAVASLATOK A HITBELI NÖVEKEDÉSRE

A lelki növekedés a Krisztusba vetett bizalom következménye. „Az igaz ember hitbõl fog élni” (Galata 3,11). A hitben való élet tesz képessé arra, hogy életed minden részletét egyre inkább Istenre bízd, és hogy a következõket gyakorold:
Naponta imádkozz (János 15,7).
Naponta olvasd a Bibliát (Apostolok Cselekedetei 17,11). Kezdd János evangéliumával.
Mindig engedelmeskedj Istennek (János 14,21).
Tegyél tanúságot Krisztusról életeddel és szavaiddal (Máté 4,19; János 15,8).
Életed minden részletét bízd Istenre (1Péter 5,7).
Engedd, hogy a Szentlélek irányítsa és töltse meg erõvel mindennapi életedet és bizonyságtételedet (Galata 5,16-17; Apostolok Cselekedetei 1,8).
Legyél élõ tagja Krisztus testének, egyházának (1Korinthus 12,27).

KERESS MAGADNAK EGY JÓ GYÜLEKEZETET

Isten Igéje arra tanít minket, hogy legyünk egymással közösségben (Zsidók 10,25). Néhány hasáb fa együtt vidáman lobog, de ha egyet félreteszel, az magában kialszik. Így van ez a többi kereszténnyel való kapcsolatoddal is. Ha még nem tartozol egy gyülekezethez sem, ne várd meg, amíg hívnak. Legyél kezdeményezõ: keress fel egy olyan gyülekezetet, ahol Krisztus Igéjét hirdetik, és Õt követik. Kezdd ezen a héten, és járj rendszeresen.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...