Keresés ebben a blogban

2015. április 11., szombat

Egy szó


 Sokszor van, hogy egy szó megragadja a figyelmemet, rákeresek a Bibliában és elrepít messzi tájakra, távoli korokba. Olyan, mint gyermekkoromban a mesebeli repülő szőnyeg, csak ráülök és hipp-hopp ott termek.
 Mai szavam a görög καταρτίζω (katartidzó), amivel Szalonikibe repültem, az isz. utáni 50-es évekbe, a Pál Tesszalonika-beliekhez írt levelének világába. A szó jelentései:
1) befejez, rendbehoz, megjavít, helyreállít, kipótol
2) ellát valamivel, szerez; alkot, készít
3) keletkezik, létrejön; teljességre jut, tökéletessé lesz
Mikor képet kerestem, nagyon megtetszett egy magas sziklatetőn épült épült kolostor képe, de arra gondoltam, hogy számomra ennek a szónak nem ilyen hangulata van, hanem igenis pezsgő, élettel teli hangulata. Meglepett még, hogy a halászhálók rendbehozatalára ugyanezt a szót használja.

 Annyira magával ragadott Pál Tesszalinika-beli hívőknek írt levele, hogy elmerültem a világában és sok dologra rácsodálkoztam.
Pl.:, hogy
  • Pálnak nem mindegy, hogy az övéi hite milyen szinten van: Mert szinte megelevenedünk, ha ti erősek vagytok az Úrban. - 8. vers
  • Egyik ember hite kipótolja a másikét: ... kipótolhassuk a ti hitetek hiányait. - 10 vers,
  • Eljön az idő, amikorra készen kell lenni: 13. Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben. 
  • Megszerezni az edényt??? : hogy közületek mindenki tudja meg: edényét megszentelt és tisztes úton kell megszereznie, 4:4
  • Isten nem tisztátalanságra, hanem megszentelődésre hívott el minket. 4:7 - folyamat
  • Annakokáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. 4:18 - elkél a bátorítás.
  • Vigasztaljátok egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen teszitek is. 5:11
  • Kérünk titeket, testvéreim, intsétek a rendetleneket! Vigasztaljátok a kislelkűeket! Oltalmazzátok az erőtleneket! Legyetek hosszútűrők mindenkivel szemben. 5,14 :)

Szal' továbblépve még ennyi helyen és formában van jelen az Újszövetség lapjain:
Máté 4:21  És onnan tovább menve, látott más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, amint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik; és hívta őket.
Máté 21:16  És mondának néki: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig monda nékik: Hallom. Sohasem olvastátok-é: A gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget?
Márk 1:19  És onnan egy kevéssé elébb menve, látá Jakabot, a Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, amint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala.
Luk 6:40  Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél; hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere.
Róm 9:22  Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek,1Kor 1:10  Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.
2Kor 13:11  Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vígasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek; és a szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek.
Gal 6:1  Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.
1Thess 3:10  Mikor éjjel -nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orcátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait.
Zsid 10:5  Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem,
Zsid 11:3  Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Zsid 13:21  Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.
1Pét 5:10  A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...